วิธีใช้งาน

เรียนคันจิจากประเภท และระดับ

วิธีใช้งานโปรแกรมหลักของมินนะโนะคันจิวิธีใช้งานโปรแกรมหลักของมินนะโนะคันจิ
เข้าไปยังหน้า「คันจิ」จากเมนูหลักเข้าไปยังหน้า「คันจิ」จากเมนูหลัก
เลือกประเภทคันจิจากฐานข้อมูลคันจิทั้งหมด หรือ คันจิข้อสอบวัดระดับ ระดับ 1-4เลือกประเภทคันจิจากฐานข้อมูลคันจิทั้งหมด หรือ คันจิข้อสอบวัดระดับ ระดับ 1-4
ในส่วนโจโยคันจิ แบ่งเป็น คันจิระดับประถม (เคียวอิคุคันจิ) และคันจิระดับมัธยม และส่วนที่อยู่นอกตารางในส่วนโจโยคันจิ แบ่งเป็น คันจิระดับประถม (เคียวอิคุคันจิ) และคันจิระดับมัธยม และส่วนที่อยู่นอกตาราง
หมายเหตุ
 • จำนวนของคันจิ ข้อสอบวัดระดับแต่ละระดับนั้น แสดงเฉพาะจำนวนคันจิใหม่ในระดับนั้นๆ เท่านั้น หากนับจริงๆ แล้วต้องนับรวมคันจิของระดับที่ต่ำกว่าด้วย เช่น ระดับ2 ต้องรู้จักคันจิตั้งแต่ระดับ 4-3-2 เช่นเดียวกับระดับ1 ต้องรู้จักคันจิทุกระดับตั้งแต่ 1-4
 • การแสดงคันจิ จากประเภทและระดับจาก หน้า「มายคันจิ」จะเป็นข้อมูลจากอักษรคันจิ ที่เก็บไว้ของผู้ใช้ แต่ละท่าน

แสดงคันจิทั้งรูปแบบลิสต์และตาราง

โดยปกติหน้า「คันจิ」จะแสดงข้อมูลคันจิแบบลิสต์โดยปกติหน้า「คันจิ」จะแสดงข้อมูลคันจิแบบลิสต์
จากหน้าลิสต์คันจิ คลิกปุ่ม「テーブル」(ตาราง)จากหน้าลิสต์คันจิ คลิกปุ่ม「テーブル」(ตาราง)
การแสดงข้อมูลคันจิแบบตาราง จะแสดงตัวคันจิ ความหมาย ญี่ปุ่น-ไทย ตัวอย่างคำประสม เสียงอ่านอง-คุงโยมิการแสดงข้อมูลคันจิแบบตาราง จะแสดงตัวคันจิ ความหมาย ญี่ปุ่น-ไทย ตัวอย่างคำประสม เสียงอ่านอง-คุงโยมิ
จากหน้าตารางคันจิ คลิกปุ่ม「一覧」(ลิสต์)จากหน้าตารางคันจิ คลิกปุ่ม「一覧」(ลิสต์)

สามารถค้นหาคันจิได้อย่างง่ายดาย

ใส่คันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「漢字検索」(ค้นหาคันจิ)ใส่คันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「漢字検索」(ค้นหาคันจิ)
ใส่ความหมายของคันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「意義」(ความหมาย) ใส่ความหมายของคันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「意義」(ความหมาย)
ใส่เสียงอ่านของคันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「読み」(เสียงอ่าน)ใส่เสียงอ่านของคันจิที่ต้องการค้นหา ในช่อง「読み」(เสียงอ่าน)
ผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงออกมาในรูปแบบตารางผลลัพธ์การค้นหา จะแสดงออกมาในรูปแบบตาราง
หมายเหตุ โปรแกรมในเวอร์ชั่นนี้ ยังไม่สมบูรณ์ 100% อาจต้องใส่เงื่อนไขบางประการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามความต้องการ
 • การค้นหาในช่อง「漢字検索」สามารถใส่คันจิหรือฮิระงะนะได้เพียงตัวเดียว เช่น 食、る เป็นต้น ผลลัพธ์ที่โปรแกรมค้นหา จะหาจากตัวอักษรคันจิเดี่ยวๆ หรือจากคำประสมที่มีคันจิ หรือฮิระงะนะตัวนั้นๆ ประสมอยู่ → ช่อง「漢字検索」สามารถนำไป พลิกแพลง หาคันจิที่เป็นคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ได้ โดยการใส่ฮิระงะนะ う、く、す、つ、ふ、む、る、い、しい เป็นต้น
 • การค้นหาในช่อง「意義」สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทย และญี่ปุ่น โดยในภาษาญี่ปุ่น ความหมายที่ระบุไว้ ส่วนใหญ่เป็นอักษรฮิระงะนะ
 • การค้นหาในช่อง「読み」สามารถหาได้ทั้งเสียงองและคุงโยมิ โดยเสียงองโยมิ ให้พิมพ์เป็นคะตะคะนะ เช่น ショク และเสียงคุงโยมิ ให้พิมพ์เป็นฮิระงะนะ เช่น たべ、たべ・る เป็นต้น ในเวอร์ชั่นนี้ หากระบุเสียงอ่านที่มีโอะคุริงะนะ ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่「・」คั่นระหว่างเสียงคุงโยมิ กับโอะคุริงะนะ ไปก่อน → ช่อง「読み」ก็สามารถนำไปพลิกแพลง หาคันจิที่เป็นคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ได้ โดยการใส่「・」+ฮิระงะนะ เช่น ・う、・く、・す、・つ、・ふ、・む、・る、・い、・しい เป็นต้น
 • การค้นหาคันจิ จากหน้า「มายคันจิ」จะเป็นการค้นหา ข้อมูลจากอักษรคันจิ ที่เก็บไว้ของผู้ใช้ แต่ละท่าน

เก็บอักษรคันจิไว้ในมายคันจิ

※จำเป็นต้องล็อกอิน
เพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ ต้องทำการลงทะเบียน เพื่อรับ Username และ Password และทำการล็อกอินเพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ ต้องทำการล็อกอิน สำหรับผู้ใช้งานใหม่ เชิญลงทะเบียนทางนี้

กรณีที่ต้องการเก็บตัวอักษรคันจิ 1 ตัว ไว้ใน「มายคันจิ」คลิกปุ่ม「マイ漢字に保管」(เก็บไว้ในมายคันจิ) ที่ท้ายตารางคันจิ บรรทัดนั้นๆกรณีที่ต้องการเก็บตัวอักษรคันจิ 1 ตัว ไว้ใน「มายคันจิ」คลิกปุ่ม「マイ漢字に保管」(เก็บไว้ในมายคันจิ) ที่ท้ายตารางคันจิ บรรทัดนั้นๆ

คันจิตัวล่าสุดที่เลือกเก็บ จะถูกเก็บไว้ที่บรรทัดแรกสุดใน「มายคันจิ」คันจิตัวล่าสุดที่เลือกเก็บ จะถูกเก็บไว้ที่บรรทัดแรกสุดใน「มายคันจิ」
กรณีที่ต้องการเก็บตัวอักษรคันจิ พร้อมกันหลายตัว ไว้ใน「มายคันจิ」คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ ที่หน้าตารางคันจิ แต่ละบรรทัด และคลิกปุ่ม「マイ漢字に保管」(เก็บไว้ในมายคันจิ) ที่บนสุด หรือล่างสุดของหน้ากรณีที่ต้องการเก็บตัวอักษรคันจิ พร้อมกันหลายตัว ไว้ใน「มายคันจิ」คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ ที่หน้าตารางคันจิ แต่ละบรรทัด และคลิกปุ่ม「マイ漢字に保管」(เก็บไว้ในมายคันจิ) ที่บนสุด หรือล่างสุดของหน้า
คันจิตัวล่าสุดที่เลือกเก็บ จะถูกเก็บไว้ที่บรรทัดแรกสุดใน「มายคันจิ」คันจิตัวล่าสุดที่เลือกเก็บ จะถูกเก็บไว้ที่บรรทัดแรกสุดใน「มายคันจิ」
หากต้องการลบคันจิ ออกจาก「มายคันจิ」สามารถกดปุ่ม 「削除」(ลบ) ที่ท้ายตารางมายคันจิ บรรทัดนั้นๆ และ ยืนยันการลบหากต้องการลบคันจิ ออกจาก「มายคันจิ」สามารถกดปุ่ม 「削除」(ลบ) ที่ท้ายตารางมายคันจิ บรรทัดนั้นๆ และ ยืนยันการลบ
เช่นเดียวกัน กรณีที่ต้องการลบคันจิ พร้อมกันหลายตัว ให้คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ ที่หน้าตารางมายคันจิ แต่ละบรรทัด และคลิกปุ่ม 「削除」(ลบ) ที่บนสุด หรือล่างสุดของหน้า และ ยืนยันการลบเช่นเดียวกัน กรณีที่ต้องการลบคันจิ พร้อมกันหลายตัว ให้คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ ที่หน้าตารางมายคันจิ แต่ละบรรทัด และคลิกปุ่ม 「削除」(ลบ) ที่บนสุด หรือล่างสุดของหน้า และ ยืนยันการลบ
เช่นเดียวกัน กรณีที่ต้องการลบคันจิ พร้อมกันหลายตัว ให้คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ ที่หน้าตารางมายคันจิ แต่ละบรรทัด และคลิกปุ่ม 「削除」(ลบ) ที่บนสุด หรือล่างสุดของหน้า และ ยืนยันการลบเพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเรียนคันจิ เฉพาะตัวอักษรที่ต้องการ ได้ใน「มายคันจิ」

แสดงการ์ดรายละเอียดคันจิ

※จำเป็นต้องล็อกอิน
เพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ ต้องทำการลงทะเบียน เพื่อรับ Username และ Password และทำการล็อกอินเพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ ต้องทำการล็อกอิน สำหรับผู้ใช้งานใหม่ เชิญลงทะเบียนทางนี้
จากหน้าลิสต์คันจิ คลิกตัวอักษรคันจิ ที่ต้องการแสดง การ์ดรายละเอียดจากหน้าลิสต์คันจิ คลิกตัวอักษรคันจิ ที่ต้องการแสดง การ์ดรายละเอียด
การ์ดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรนั้นๆ ทั้งหมด จะถูกแสดงในหน้าเดียวกันการ์ดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรนั้นๆ ทั้งหมด จะถูกแสดงในหน้าเดียวกัน
จากหน้าตารางคันจิ คลิกตัวอักษรคันจิ ที่ต้องการแสดง การ์ดรายละเอียดจากหน้าตารางคันจิ คลิกตัวอักษรคันจิ ที่ต้องการแสดง การ์ดรายละเอียด
การ์ดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรนั้นๆ ทั้งหมด จะถูกแสดงในหน้าเดียวกันการ์ดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษรนั้นๆ ทั้งหมด จะถูกแสดงในหน้าเดียวกัน
บริเวณใต้การ์ด จะแสดงจำนวนการ์ดทั้งหมด ในคันจิระดับ และประเภทนั้นๆ สามารถใช้เมาส์คลิกลูกศร หรือใช้คีย์บอร์ด ปุ่มซ้าย-ขวา เพื่อเปลี่ยนการ์ดได้บริเวณใต้การ์ด จะแสดงจำนวนการ์ดทั้งหมด ในคันจิระดับ และประเภทนั้นๆ สามารถใช้เมาส์คลิกลูกศร หรือใช้คีย์บอร์ด ปุ่มซ้าย-ขวา เพื่อเปลี่ยนการ์ดได้
หมายเหตุ เนื่องจากเว็บ มินนะโนะคันจิ.com นี้ พัฒนาโดยเว็บมาสเตอร์มือสมัครเล่น เพียงคนเดียว ขอทำความเข้าใจ ดังนี้
 • โปรแกรมในเวอร์ชั่นนี้ ยังไม่สมบูรณ์ 100% รายละเอียดต่างๆ ในการ์ดจึงยังไม่ครบ จะพยายามเพิ่มฐานข้อมูลให้เร็วที่สุด
 • ควรรอให้ลิสต์คันจิหน้านั้นๆ ดาวน์โหลดให้ครบก่อน แล้วจึงคลิกเพื่อแสดงการ์ดรายละเอียดคันจิ มิฉะนั้น การ์ดอาจจะไม่แสดงในหน้าเดียวกัน แต่จะข้ามไปแสดงเป็นหน้าเดี่ยวๆ
 • เหตุผลที่ฟังก์ชั่นนี้ จำเป็นต้องล็อกอิน เนื่องจากหากใส่ฟังก์ชั่นนี้ ในหน้าปกติ จะทำให้มีลิงค์จำนวนมาก ซึ่งหากมีลิงค์เกิน 100 ลิงค์ขึ้นไปแล้ว ทาง Google จะตัดข้อมูลเกี่ยวกับหน้านั้นทิ้ง จากดัชนี ทำให้การค้นหาเว็บในภายหลัง ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนัก
 • ในหน้า「มายคันจิ」ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ เช่นเดียวกัน
 • การแสดงผล การ์ดรายละเอียดคันจินี้ พัฒนาโดย Shadowbox.js Media Viewer โดย Michael J. I. Jackson

เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่แสดงลิสต์คันจิ

※จำเป็นต้องมีฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ ในเครื่อง
หมายเหตุ โปรแกรมนี้ พัฒนาบน Windows ภาษาญี่ปุ่น โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยน รูปแบบตัวอักษร ที่ต้องการได้ ดังนี้
 • กรณีเป็นเครื่อง Windows XP/Vista ภาษาญี่ปุ่น
  • โดยพื้นฐาน จะมีรูปแบบฟอนต์ ทั้ง 3 ประเภท คือ 教科書体 (แบบพู่กัน)、明朝系 (Serif)、ゴシック系 (Sans-serif)
  • ค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดให้เป็นฟอนต์ 教科書体
 • กรณีเป็นเครื่อง Windows XP/Vista ภาษาอังกฤษ
  • โดยพื้นฐาน จะมีรูปแบบฟอนต์ ทั้ง 2 ประเภท คือ 明朝系 (Serif)、ゴシック系 (Sans-serif)
  • ค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดให้เป็นฟอนต์ 明朝系
  • หากต้องการเปลี่ยน รูปแบบตัวอักษร เป็นแบบพู่กัน จำเป็นต้องดาวน์โหลดจากเว็บ 白船書体 ซึ่งให้บริการดาวน์โหลดฟรี
  • กรุณาดาวน์โหลด ฟอนต์แบบพู่กัน ที่ระบุไว้ในโปรแกรม คือ 白舟極太楷書教漢、白舟楷書教漢
  • หลังจากทำการติดตั้ง จะสามารถแสดงได้เพียง เคียวอิคุคันจิ 1006 ตัว (คันจิที่นอกเหนือจากนั้น จะไม่สามารถแสดงได้)
 • เมื่อทำความเข้าใจข้างต้นแล้ว หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรแบบต่างๆ สามารถเลือกได้ ดังรูปแบบด้านล่างนี้
教科書体(1太):白舟極太楷書教漢教科書体(1太):白舟極太楷書教漢

教科書体(1細):白舟楷書教漢 (Normal)教科書体(1細):白舟楷書教漢 (Normal)

教科書体(2太):HG教科書体 (Bold)教科書体(2太):HG教科書体 (Bold)

教科書体(2細):HG教科書体 (Normal)教科書体(2細):HG教科書体 (Normal)
明朝系:MS P明朝明朝系:MS P明朝
ゴシック系:MS Pゴシックゴシック系:MS Pゴシック