にほんごのうりょくしけん 1きゅう [N1]

ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น-คันจิระดับ 1 [N1]

แสดงแบบลิสต์
1018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1二番目
アジア
รอง, อันดับรอง
(ทวีป) เอเชีย
亜熱帯【あねったい】
亜細亜【アジア】
マイ漢字に保管
2あわれむ
悲しむ
สงสาร
โศกเศร้า
哀愁【あいしゅう】
哀れむ【あわれむ】
アイ あわ・れ
あわ・れむ
マイ漢字に保管
5にぎる บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
アク にぎ・る マイ漢字に保管
7あつかう ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
あつか・う マイ漢字に保管
17勢い・力
おどすこと
พลัง, อำนาจ
การข่มขู่
脅威【きょうい】
威勢【いせい】
マイ漢字に保管
18軍隊の階級の一
いかん
นายร้อย 尉官【いかん】
大尉【たいい】
マイ漢字に保管
20なぐさめる ปลอบใจ
ปลอบประโลม
慰謝料【いしゃりょう】
慰める【なぐさめる】
なぐさ・める
なぐさ・む
マイ漢字に保管
22すること
おこなうこと
การทำ
การกระทำ
行為【こうい】
為替【かわせ】
マイ漢字に保管
25すじ
つなぐこと
เส้นใย
การเชื่อมต่อ
繊維【せんい】
維持【いじ】
マイ漢字に保管
26よこ
東西の方向
แนวนอน
ทิศตะวันออก-ตก
経緯【けいい】 マイ漢字に保管
30のこること การเหลือทิ้งไว้ 遺産【いさん】
遺言【ゆいごん】*

ユイ
マイ漢字に保管
32 บ่อน้ำ 天井【てんじょう】
水井【みずい】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
36いち หนึ่ง 壱【いち】 イチ マイ漢字に保管
37とりにがすこと
失うこと
การสูญเสีย
หลบเลี่ยง
逸話【いつわ】
逸材【いつざい】
イツ マイ漢字に保管
38いね ข้าว 水稲【すいとう】
稲【いね】
稲光【いなびかり】
トウ いね
いな
マイ漢字に保管
39いも มัน 芋【いも】 いも マイ漢字に保管
43夫婦となること การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 イン マイ漢字に保管
47かげ(Shade)
かげる
ร่ม (ส่วนที่มืดเพราะไม่โดนแสง)
หม่น
山陰【さんいん】
陰【かげ】
イン かげ
かげ・る
マイ漢字に保管
48かくす ซ่อน 隠居【いんきょ】
隠す【かくす】
イン かく・す
かく・れる
マイ漢字に保管
49類似の音声 เสียงสัมผัส 韻文【いんぶん】
余韻【よいん】
イン マイ漢字に保管
54うず น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
うず マイ漢字に保管
55うら อ่าว, หาด
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
浦【うら】 うら マイ漢字に保管
59かげ(Shadow) เงา (ส่วนที่มืดเพราะถูกบังแสง) 陰影【いんえい】
影【かげ】
エイ かげ マイ漢字に保管
65守り防ぐこと ดูแล, ป้องกัน 衛星【えいせい】
自衛隊【じえいたい】
エイ マイ漢字に保管
66よむ ขับร้อง (บทกวี)
ประพันธ์ (บทกวี)
朗詠【ろうえい】
詠む【よむ】
エイ よ・む マイ漢字に保管
69流行病 โรคติดต่อ
โรคระบาด
疫病【えきびょう】
免疫【めんえき】
エキ
ヤク
マイ漢字に保管
70もうけ กำไร 利益【りえき】
益々【ますます】
エキ
ヤク
ます マイ漢字に保管
72喜ぶこと
嬉しがること
ความดีใจ, การยินดี 悦楽【えつらく】
満悦【まんえつ】
エツ マイ漢字に保管
73おめみえ การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
エツ マイ漢字に保管
75一々目を通してしらべること การตรวจสอบผ่านตาทีละอันๆ 閲覧【えつらん】
検閲【けんえつ】
エツ マイ漢字に保管
78酒食を設け、楽しむこと การจัดเลี้ยง-เฉลิมฉลอง 宴会【えんかい】
披露宴【ひろうえん】
エン マイ漢字に保管
80たすけること การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
エン マイ漢字に保管
81沿そう ตาม 沿線【えんせん】
沿う【そう】
エン そ・う マイ漢字に保管
83ほのお เปลวไฟ 口内炎【こうないえん】
炎【ほのお】
エン ほのお マイ漢字に保管
85さる ลิง 類人猿【るいじんえん】
猿【さる】
エン さる マイ漢字に保管
86ふち กรอบ 御縁【ごえん】
縁【ふち】
エン ふち マイ漢字に保管
88なまり ตะกั่ว 鉛筆【えんぴつ】
鉛【なまり】
エン なまり マイ漢字に保管
91表面がへこんでいること เว้า 凹レンズ【おうレンズ】
凹凸【おうとつ】
オウ マイ漢字に保管
94いくこと
さること
การไป
การจากไป
往復【おうふく】 オウ マイ漢字に保管
99なぐる ชก, ต่อย 殴打【おうだ】
殴る【なぐる】
オウ なぐ・る マイ漢字に保管
103おき ทะเลไกลจากฝั่ง 沖縄【おきなわ】 チュウ おき マイ漢字に保管
106おぼえること การจำ 記憶【きおく】 オク マイ漢字に保管
107おつ
第2位
ลำดับที่ 2 甲乙【こうおつ】 オツ マイ漢字に保管
108おろす ขายส่ง 卸す【おろす】
棚卸【たなおろし】
おろ・す
おろし
マイ漢字に保管
109おん บุญคุณ 恩人【おんじん】
恩返し【おんがえし】
オン マイ漢字に保管
111おだやか สงบ, สันติ
สุภาพ
平穏【へいおん】
穏やか【おだやか】
オン マイ漢字に保管
118優れてよいこと
めでたいこと
เรื่องดี, เรื่องน่ายินดี 佳作【かさく】
佳日【かじつ】
マイ漢字に保管
122よめ
とつぐ
ลูกสะใภ้
(ผู้หญิง) แต่งงาน
降嫁【こうか】
花嫁【はなよめ】
嫁ぐ【とつぐ】
よめ
とつ・ぐ
マイ漢字に保管
124すくないこと น้อย 寡黙【かもく】
寡占【かせん】
マイ漢字に保管
126ひま ว่าง 休暇【きゅうか】
暇【ひま】
ひま マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
128かける พาด, แขวน
ยกขึ้น
高架【こうか】
架ける【かける】
か・ける
か・かる
マイ漢字に保管
132わざわい โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
133かせぐ ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
かせ・ぐ マイ漢字に保管
134物を一つ一つ指示す語 คำเรียกสิ่งของทีละชิ้นๆ 箇所【かしょ】
箇条【かじょう】
マイ漢字に保管
137はなやか สวยงาม, สง่างาม 中華【ちゅうか】
華やか【はなやか】

はな マイ漢字に保管
142 ยุง 蚊【か】 マイ漢字に保管
143われ เรา 我慢【がまん】
我々【われわれ】
我が国【わがくに】
われ
マイ漢字に保管
145 ตา (ไม้)
ยอดอ่อน
発芽【はつが】
新芽【しんめ】
マイ漢字に保管
146いわうこと การแสดงความยินดี, อวยพร 年賀状【ねんがじょう】
謹賀【きんが】
マイ漢字に保管
147みやびやかなこと หรูหรา, สง่างาม 優雅【ゆうが】 マイ漢字に保管
148うえること ความอดอยาก 餓死【がし】
餓鬼【がき】
マイ漢字に保管
153かたまり ก้อน, แท่ง 金塊【きんかい】
塊【かたまり】
カイ かたまり マイ漢字に保管
154こわす
こわれる
ทำลาย
พังทลาย
崩壊【ほうかい】
壊す【こわす】
カイ こわ・す
こわ・れる
マイ漢字に保管
156あやしい น่าสงสัย
ดูแปลก
怪人【かいじん】
怪しい【あやしい】
カイ あや・しい
あや・しむ
マイ漢字に保管
157くやしい เจ็บใจ
เสียใจ
後悔【こうかい】
悔しい【くやしい】
カイ く・いる
く・やむ
くや・しい
マイ漢字に保管
158なつかしい โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
カイ ふところ
なつ・かしい
なつ・かしむ
なつ・く
なつ・ける
マイ漢字に保管
159いましめる ห้าม, ตักเตือน 警戒【けいかい】
戒める【いましめる】
カイ いまし・める マイ漢字に保管
160ゆうかいすること การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 カイ マイ漢字に保管
171罪状を取り調べること การสอบสวน, การไต่สวน 弾劾【だんがい】 ガイ マイ漢字に保管
174なげくこと ความโศกเศร้า
ความคร่ำครวญ
憤慨【ふんがい】
慨嘆【がいたん】
ガイ マイ漢字に保管
175おおむね คร่าวๆ
โดยประมาณ
概要【がいよう】
概念【がいねん】
ガイ マイ漢字に保管
176はて、かぎり
みずぎわ
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 ガイ マイ漢字に保管
177まち ชุมชน, ย่าน 商店街【しょうてんがい】
街角【まちかど】
ガイ
カイ
まち マイ漢字に保管
178あてはまること เหมาะสม, ตรงประเด็น
เข้ากันพอดี
該当【がいとう】
当該【とうがい】
ガイ マイ漢字に保管
179かき รั้ว 垣【かき】 かき マイ漢字に保管
184物の中心となるもの
原子核
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
カク マイ漢字に保管
185から เปลือก 甲殻類【こうかくるい】
殻【から】
カク から マイ漢字に保管
186える เอามา, ได้มา 獲得【かくとく】
獲る【える】
カク え・る マイ漢字に保管
188穀物を刈りとること การเก็บเกี่ยว 収穫【しゅうかく】 カク マイ漢字に保管
192ものの外まわり รอบนอก
ขอบนอก
輪郭【りんかく】 カク マイ漢字に保管
193立派な御殿
ないかく
พระราชวังหรู
คณะรัฐมนตรี
内閣【ないかく】
楼閣【ろうかく】
カク マイ漢字に保管
194へだてる ทิ้งระยะห่าง
แยก
間隔【かんかく】
隔てる【へだてる】
カク へだ・てる
へだ・たる
マイ漢字に保管
197たけ ภูเขาสูง 山岳【さんがく】
岳【たけ】
ガク たけ マイ漢字に保管
200かける แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 か・ける
か・かる
かかり
マイ漢字に保管
201かた อ่าว, หาด 新潟【にいがた】
潟【かた】
かた マイ漢字に保管
203大声を出すこと การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
カツ マイ漢字に保管
204まとめること การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
カツ マイ漢字に保管
206かわく
喉がかわく
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
カツ かわ・く マイ漢字に保管
207なめらか
すべる
ลื่น, ราบลื่น 円滑【えんかつ】
滑る【すべる】
滑らか【なめらか】
カツ すべ・る
なめ・らか
マイ漢字に保管
208かっしょく
黒みをおびた茶色
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 カツ マイ漢字に保管
209取りまとめること การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
カツ マイ漢字に保管
211かぶ หุ้น
ตอไม้, รากไม้
株式会社【かぶしきがいしゃ】 かぶ マイ漢字に保管
212かる เกี่ยว, ดาย 刈る【かる】 か・る マイ漢字に保管
214かんむり มงกุฎ 栄冠【えいかん】
冠【かんむり】
カン かんむり マイ漢字に保管
217かん ลาง, ความรู้สึก 勘【かん】
勘弁【かんべん】
カン マイ漢字に保管
218すすめる แนะนำ 勧告【かんこく】
勧める【すすめる】
カン すす・める マイ漢字に保管
220大声で叫ぶこと
呼び出すこと
การตะโกนเสียงดัง
การเรียกออกมา
叫喚【きょうかん】
喚問【かんもん】
カン マイ漢字に保管
221たえる อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
カン た・える マイ漢字に保管
224かんだい ใจกว้าง 寛大【かんだい】
寛容【かんよう】
カン マイ漢字に保管
226みき แกน
ลำต้น
新幹線【しんかんせん】
幹【みき】
カン みき マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
227わずらう เจ็บป่วย 患者【かんじゃ】
患う【わずらう】
カン わずら・う マイ漢字に保管
230うらむこと ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 カン マイ漢字に保管
232思い切ってすること แน่วแน่, กล้าหาญ 敢然【かんぜん】
敢えて【あえて】
カン マイ漢字に保管
233ひつぎ โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
カン マイ漢字に保管
234条項
ひとつがき
มาตรา, บท 定款【ていかん】
借款【しゃっかん】
カン マイ漢字に保管
235よろこび
たのしみ
ความดีใจ
ความสนุก
歓迎【かんげい】
歓楽【かんらく】
カン マイ漢字に保管
240見張ること การเฝ้าดู 監督【かんとく】
監視【かんし】
カン マイ漢字に保管
244ゆるい หลวม, คลาย
ผ่อนปรน
緩和【かんわ】
緩い【ゆるい】
カン ゆる・い
ゆる・やか
ゆる・む
ゆる・める
マイ漢字に保管
245かん กระป๋อง 缶珈琲【かんコーヒー】*
缶詰【かんづめ】
カン マイ漢字に保管
246かんぞう
きも
ตับ 肝臓【かんぞう】
肝【きも】
カン きも マイ漢字に保管
247ぐんかん เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
カン マイ漢字に保管
249つらぬく สำเร็จ, ลุล่วง
ทะลุ
貫通【かんつう】
貫く【つらぬく】
カン つらぬ・く マイ漢字に保管
250もとへ戻ること การกลับคืนที่เดิม 返還【へんかん】
還暦【かんれき】
カン マイ漢字に保管
251見極めること
見分けること
ดูอย่างถ่องแท้
ดูอย่างเข้าใจ
鑑賞【かんしょう】
印鑑【いんかん】
カン マイ漢字に保管
253静かなさま สภาพที่เงียบ-สงบ 閑静【かんせい】 カン マイ漢字に保管
255おちいる ตกอยู่ในสภาพแย่
ซึม
欠陥【けっかん】
陥る【おちいる】
カン おちい・る
おとしい・れる
マイ漢字に保管
260まなこ ดวงตา 眼科医【がんかい】
眼鏡【めがね】*
ガン
ゲン
まなこ マイ漢字に保管
262かたくななこと
丈夫なこと
แข็ง
แข็งแรง
頑張る【がんばる】
頑固【がんこ】
ガン マイ漢字に保管
265くわだてる วางแผน
วางโครงการ
企画【きかく】
企てる【くわだてる】
くわだ・てる マイ漢字に保管
270珍しいこと
不思議
แปลก, หายาก
ประหลาด
奇跡【きせき】
珍奇【ちんき】
マイ漢字に保管
272わかれみち ทางแยก 岐路【きろ】
分岐【ぶんき】
マイ漢字に保管
274いくつ
いくら
เท่าไหร่ 幾何学【きかがく】
幾つ【いくつ】
いく マイ漢字に保管
275いむ
いまわしい
ถือศีล, ไว้ทุกข์
เป็นลาง
忌中【きちゅう】
忌む【いむ】
忌まわしい【いまわしい】
い・む
い・まわしい
マイ漢字に保管
276撒き散らすこと หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
278はた ธง 国旗【こっき】
旗【はた】
はた マイ漢字に保管
279すでに มีแล้ว, ทำแล้ว
เกิดขึ้นแล้ว
既存【きぞん】
既に【すでに】
すで・に マイ漢字に保管
281しょうぎ หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
282すてること การละทิ้ง
การสละ
棄権【きけん】
廃棄【はいき】
マイ漢字に保管
286ゆけ ไอน้ำ 汽車【きしゃ】
汽笛【きてき】
マイ漢字に保管
289せいき ศตวรรษ 世紀【せいき】
紀元【きげん】
マイ漢字に保管
292とうとい น่าเคารพ
สูงส่ง
貴重【きちょう】
貴い【とうとい】
たっと・い
とうと・い
たっと・ぶ
とうと・ぶ
マイ漢字に保管
294車の通るべき道 ทางสำหรับรถผ่าน 軌道【きどう】
軌跡【きせき】
マイ漢字に保管
295かがやく ส่องแสง
เป็นประกาย
輝度【きど】
輝く【かがやく】
かがや・く マイ漢字に保管
296うえる อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
う・える マイ漢字に保管
297馬に乗ること การขี่ม้า 騎馬【きば】
騎士【きし】
マイ漢字に保管
298おに ยักษ์, ปีศาจ 吸血鬼【きゅうけつき】
鬼【おに】
おに マイ漢字に保管
299にせ
いつわる
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
いつわ・る
にせ
マイ漢字に保管
300礼式
規範
พิธี
มารยาท
儀式【ぎしき】
礼儀【れいぎ】
マイ漢字に保管
301よろしいこと เหมาะสม, สะดวก 便宜【べんぎ】
宜しい【よろしい】
マイ漢字に保管
302たわむれる เล่น, แสดง 遊戯【ゆうぎ】
戯れる【たわむれる】
たわむ・れる マイ漢字に保管
304似せること ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
305あざむく ต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】
欺く【あざむく】
あざむ・く マイ漢字に保管
306いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ, เสียสละ
犠牲【ぎせい】 マイ漢字に保管
308どうり
いみ
เหตุผล
ความหมาย
主義【しゅぎ】
意義【いぎ】
マイ漢字に保管
310きく เบญจมาศ
เก๊กฮวย
菊【きく】
春菊【しゅんぎく】
キク マイ漢字に保管
311きち
よいこと
โชคดี 大吉【だいきち】
不吉【ふきつ】*
キチ マイ漢字に保管
314もとへ戻すこと การนำกลับไปที่เดิม 返却【へんきゃく】
焼却【しょうきゃく】
キャク マイ漢字に保管
316あし ขา 脚本【きゃくほん】
脚【あし】
キャク
キャ
あし マイ漢字に保管
317しいたげる กดขี่, ข่มเหง 虐待【ぎゃくたい】
虐げる【しいたげる】
ギャク しいた・げる マイ漢字に保管
319おか เนิน 砂丘【さきゅう】
丘【おか】
キュウ おか マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
322およぶ รวมถึง
ครอบคลุมถึง
普及【ふきゅう】
及ぶ【およぶ】
キュウ およ・ぶ
およ・び
およ・ぼす
マイ漢字に保管
324おみや ศาลเจ้า
วัง
迷宮【めいきゅう】
神宮【じんぐう】
お宮【おみや】
キュウ
グウ
みや マイ漢字に保管
325ゆみ คันธนู 弓道【きゅうどう】
弓【ゆみ】
キュウ ゆみ マイ漢字に保管
328くちる เน่าเปื่อย, ผุพัง 老朽【ろうきゅう】
朽ちる【くちる】
キュウ く・ちる マイ漢字に保管
333まずしいこと
きわめること
ยากจน, ลำบาก
สุด, สุดขีด
貧窮【ひんきゅう】
窮める【きわめる】
キュウ きわ・める
きわ・まる
マイ漢字に保管
335調べること
正すこと
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
キュウ マイ漢字に保管
342こばむ ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
キョ こば・む マイ漢字に保管
343基づくこと พื้นฐาน 根拠【こんきょ】
証拠【しょうこ】
キョ
マイ漢字に保管
344あげる ยกขึ้น 選挙【せんきょ】
挙げる【あげる】
キョ あ・げる
あ・がる
マイ漢字に保管
345むなしいこと
邪念や私欲のないこと
ความว่างเปล่า
ความซื่อ-ไม่ละโมภ
謙虚【けんきょ】 キョ
マイ漢字に保管
347へだてること การแยกห่าง 距離【きょり】 キョ マイ漢字に保管
350身にうけること การได้รับชีวิตบนโลกนี้ 享年【きょうねん】
享受【きょうじゅ】
キョウ マイ漢字に保管
355わざわい
悪いこと
โชคร้าย
เรื่องไม่ดี
凶【きょう】
吉凶【きっきょう】
キョウ マイ漢字に保管
359山・陸地に挟まれた、狭く細長いところ หุบเขา
ช่องแคบ
海峡【かいきょう】 キョウ マイ漢字に保管
362うやうやしい
うやまうこと
การเคารพ, ยกย่อง 恭賀【きょうが】
恭しい【うやうやしい】
キョウ うやうや・しい マイ漢字に保管
367くるう บ้า, อาละวาด 狂気【きょうき】
狂う【くるう】
キョウ くる・う
くる・おしい
マイ漢字に保管
369ためる ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
キョウ た・める マイ漢字に保管
371おどかす ข่มขู่
ทำให้กลัว
脅迫【きょうはく】
脅かす【おどかす】
キョウ おびや・かす
おど・す
おど・かす
マイ漢字に保管
372おこる(さかんになる) รุ่งเรือง 振興【しんこう】
興味【きょうみ】
興る【おこる】
コウ
キョウ
おこ・る
おこ・す
マイ漢字に保管
373さと
いなか
หมู่บ้าน
บ้านนอก
故郷【こきょう・ふるさと】
郷【ごう】
キョウ
ゴウ
マイ漢字に保管
374かがみ กระจก 望遠鏡【ぼうえんきょう】
鏡【かがみ】
キョウ かがみ マイ漢字に保管
375ひびく (เสียง) สะท้อน, ก้อง 影響【えいきょう】
響く【ひびく】
キョウ ひび・く マイ漢字に保管
376おどろく ตกใจ 驚愕【きょうがく】*
驚く【おどろく】
キョウ おどろ・く
おどろ・かす
マイ漢字に保管
377あおぐ แหงน 仰天【ぎょうてん】
仰ぐ【あおぐ】
ギョウ
コウ
あお・ぐ
おお・せ
マイ漢字に保管
378こる แข็ง
หมกมุ่น
凝固【ぎょうこ】
凝る【こる】
ギョウ こ・る
こ・らす
マイ漢字に保管
379あかつき รุ่งอรุณ 早暁【そうぎょう】
暁【あかつき】
ギョウ あかつき マイ漢字に保管
387~きん
160 匁
(600 g)
おの
น้ำหนัก
160 匁
(600 กรัม)
ขวาน
斤【きん】
斤量【きんりょう】
キン マイ漢字に保管
388こと พิณ (ญี่ปุ่น)
โคะโตะ
手風琴【てふうきん】
琴【こと】
キン こと マイ漢字に保管
390すじ เส้นเอ็น
กล้ามเนื้อ
筋肉【きんにく】
粗筋【あらすじ】
キン すじ マイ漢字に保管
391きつくしめつけること การบีบ, รัด, ตึง 緊張【きんちょう】
緊急【きんきゅう】
キン マイ漢字に保管
392ばいきん
さいきん
เชื้อรา, แบคทีเรีย バイ菌【ばいきん】
細菌【さいきん】
キン マイ漢字に保管
393えり คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
キン えり マイ漢字に保管
394つつしむ ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
キン つつし・む マイ漢字に保管
397うたうこと การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 ギン マイ漢字に保管
400語のまとまり
はいく
กลุ่มคำ, วลี
ไฮกุ
文句【もんく】
字句【じく】
マイ漢字に保管
403かける วิ่ง, ทะยาน 駆使【くし】
駆け込む【かけこむ】
かけ・る
か・る
マイ漢字に保管
405おろかな โง่เขลา 愚問【ぐもん】
愚かな【おろかな】
おろ・か マイ漢字に保管
409思いがけなく出会うこと การประสบ-พบเจอโดยไม่ทันคิด 遭遇【そうぐう】
待遇【たいぐう】
グウ マイ漢字に保管
411かがむこと
まがること
การดัด, โค้ง, งอ 退屈【たいくつ】 クツ マイ漢字に保管
414くる ม้วน, พัน
พลิก
繰り返す【くりかえす】 く・る マイ漢字に保管
415くわ ต้น mulburry 扶桑【ふそう】
桑【くわ】
ソウ くわ マイ漢字に保管
416国家に尽かした功労 สิ่งที่ทำเพื่อประเทศ
เหรียญตรา
勲章【くんしょう】
殊勲【しゅくん】
クン マイ漢字に保管
418かおる ส่งกลิ่นหอม 薫風【くんぷう】
薫製【くんせい】
クン かお・る マイ漢字に保管
422ぐん อำเภอ 郡【ぐん】
郡部【ぐんぶ】
グン マイ漢字に保管
425法律
犯罪者に科する罰
กฎหมาย
โทษสำหรับผู้กระทำผิด
刑事【けいじ】
実刑【じっけい】
ケイ マイ漢字に保管
427申し上げること การกล่าว 拝啓【はいけい】 ケイ マイ漢字に保管
429ちぎる
約束すること
การสัญญา
ให้คำมั่น
契約【けいやく】
契る【ちぎる】
ケイ ちぎ・る マイ漢字に保管
431こみち
まっすぐ結ぶ道
ทางเล็กๆ
ทางที่เป็นเส้นตรง
直径【ちょっけい】
半径【はんけい】
ケイ マイ漢字に保管
433めでたいこと
いわい
ความยินดี
การเฉลิมฉลอง
慶弔金【けいちょうきん】
慶事【けいじ】
ケイ マイ漢字に保管
434いこう พักผ่อน 休憩【きゅうけい】
憩う【いこう】
ケイ いこ・い
いこ・う
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
435かかげる แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
ケイ かか・げる マイ漢字に保管
436たずさえる
たずさわる
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
ケイ たずさ・える
たずさ・わる
マイ漢字に保管
439たに
谷川
หุบเขา
สายน้ำ
渓谷【けいこく】 ケイ
キョウ
マイ漢字に保管
440分類、部門
つながること
แผนก, สาย
การเชื่อมต่อ
理系【りけい】
文系【ぶんけい】
ケイ マイ漢字に保管
442つぐ สืบทอด 継続【けいぞく】
継ぐ【つぐ】
ケイ つ・ぐ マイ漢字に保管
443くき ลำต้น (เล็ก) 陰茎【いんけい】
茎【くき】
ケイ くき マイ漢字に保管
444ほたる หิ่งห้อย 蛍光灯【けいこうとう】
蛍【ほたる】
ケイ ほたる マイ漢字に保管
448にわとり ไก่ 鶏卵【けいらん】
鶏【にわとり】
ケイ にわとり マイ漢字に保管
451くじら ปลาวาฬ 鯨肉【げいにく】
鯨【くじら】
ゲイ くじら マイ漢字に保管
453うつ ยิง 衝撃【しょうげき】
撃つ【うつ】
ゲキ う・つ マイ漢字に保管
454はげしい รุนแรง 激烈【げきれつ】
激しい【はげしい】
ゲキ はげ・しい マイ漢字に保管
455すぐれていること ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด 傑作【けっさく】 ケツ マイ漢字に保管
458いさぎよい สะอาด 清潔【せいけつ】
潔い【いさぎよい】
ケツ いさぎよ・い マイ漢字に保管
459あな รู, หลุม 洞穴【どうけつ】
穴【あな】
ケツ あな マイ漢字に保管
464費用を節約すること การประหยัด, มัธยัสถ์ 倹約【けんやく】
節倹【せっけん】
ケン マイ漢字に保管
466かねる ควบคู่ 兼職【けんしょく】
兼ねる【かねる】
ケン か・ねる マイ漢字に保管
468つるぎ ดาบ 剣道【けんどう】
剣【つるぎ】
ケン つるぎ マイ漢字に保管
469限られた区域
範囲
พื้นที่ที่จำกัด
ขอบเขต
首都圏【しゅとけん】
圏外【けんがい】
ケン マイ漢字に保管
470かたい แข็ง, แกร่ง 賢明【けんめい】
堅い【かたい】
ケン かた・い マイ漢字に保管
471きらい
いや
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
ケン
ゲン
きら・う
いや
マイ漢字に保管
473基本の法則 กฏพื้นฐาน 憲法【けんぽう】
国憲【こっけん】
ケン マイ漢字に保管
474かける แขวน, ค้าง 懸命【けんめい】
懸念【けねん】
懸ける【かける】
ケン
か・ける
か・かる
マイ漢字に保管
478たてまつること การมอบ, อุทิศ 献血【けんけつ】
献立【こんだて】
ケン
コン
マイ漢字に保管
480きぬ ไหม 絹糸【けんし】
絹【きぬ】
ケン きぬ マイ漢字に保管
484へりくだること การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
ケン マイ漢字に保管
487つかう ใช้ 派遣【はけん】
遣う【つかう】
ケン つか・う
つか・わす
マイ漢字に保管
489あらわれること การปรากฏเด่นชัด 顕著【けんちょ】 ケン マイ漢字に保管
493きびしい เข้มงวด 厳禁【げんきん】
厳か【おごそか】
厳しい【きびしい】
ゲン
ゴン
おごそ・か
きび・しい
マイ漢字に保管
494実在するように見えるもの จินตนาการ
เห็นเหมือนมีอยู่จริง
幻想【げんそう】
幻【まぼろし】
ゲン まぼろし マイ漢字に保管
495つる สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
ゲン つる マイ漢字に保管
497みなもと ต้นกำเนิด 資源【しげん】
源【みなもと】
ゲン みなもと マイ漢字に保管
498黒色 สีดำ 玄関【げんかん】
玄米【げんまい】
ゲン マイ漢字に保管
506ひとりぼっち คนเดียวลำพัง 孤独【こどく】
孤児【こじ】
マイ漢字に保管
507おのれ ตัวเอง, ตนเอง 自己【じこ】
己【おのれ】

おのれ マイ漢字に保管
509弓なりの形 รูปคันธนู 括弧【かっこ】
円弧【えんこ】
マイ漢字に保管
514ほこる ภูมิใจ 誇張【こちょう】
誇る【ほこる】
ほこ・る マイ漢字に保管
516かえりみる
気遣うこと
การมองย้อนกลับไป
ความเกรงใจ
顧客【こきゃく】
顧みる【かえりみる】
かえり・みる マイ漢字に保管
517つづみ กลอง (ญี่ปุ่น) 太鼓【たいこ】
鼓【つづみ】
つづみ マイ漢字に保管
521ゴ(三国) (จีน) ราชวงศ์อู๋
ง่อก๊ก
呉音【ごおん】
呉れる【くれる】
く・れる マイ漢字に保管
522たのしいこと ความสนุก 娯楽【ごらく】 マイ漢字に保管
525さとる รู้แจ้ง
เข้าใจถ่องแท้
覚悟【かくご】
悟る【さとる】
さと・る マイ漢字に保管
526いご หมากล้อม (ญี่ปุ่น)
อิโกะ
囲碁【いご】
碁盤【ごばん】
マイ漢字に保管
529まもること
かばうこと
รักษา, ดูแล 看護婦【かんごふ】
護衛【ごえい】
マイ漢字に保管
535てがら ความสำเร็จ 成功【せいこう】
功徳【くどく】
コウ
マイ漢字に保管
540おきさき
こうごう
ราชินี
จักรพรรดินี
皇后【こうごう】
后妃【こうひ】
お后【おきさき】
コウ マイ漢字に保管
541地に掘った穴 หลุมที่ขุดเข้าไปในดิน 炭坑【たんこう】
坑道【こうどう】
コウ マイ漢字に保管
543つきぬけた穴 รูที่ผ่านได้ตลอด 鼻孔【びこう】 コウ マイ漢字に保管
544こうこう กตัญญู 孝行【こうこう】
不孝【ふこう】
コウ マイ漢字に保管
546たくみ เชี่ยวชาญ
ชาญฉลาด
巧妙【こうみょう】
巧み【たくみ】
コウ たく・み マイ漢字に保管
550常に変わらないこと ปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง 恒例【こうれい】 コウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
551あわてる ลนลาน, รีบร้อน 恐慌【きょうこう】
慌てる【あわてる】
コウ あわ・てる
あわ・ただしい
マイ漢字に保管
552さからうこと
はりあつこと
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
コウ マイ漢字に保管
553とらえること
つかまえること
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
コウ マイ漢字に保管
554ひかえる รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
コウ ひか・える マイ漢字に保管
555せめる รุก, โจมตี 攻撃【こうげき】
攻める【せめる】
コウ せ・める マイ漢字に保管
559 อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
江湖【こうこ】
江戸【えど】
コウ マイ漢字に保管
560おおみず น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 コウ マイ漢字に保管
562みぞ ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
コウ みぞ マイ漢字に保管
563こう
第1位
ลำดับที่ 1 甲羅【こうら】
甲斐【かい】*
コウ
カン
マイ漢字に保管
564てんのう จักรพรรดิ 天皇【てんのう】*
皇居【こうきょ】
コウ
オウ
マイ漢字に保管
566稿詩文を作る下書き ร่าง (ข้อเขียน) 原稿【げんこう】
投稿【とうこう】
コウ マイ漢字に保管
568しぼる บิด, คั้น 絞首刑【こうしゅけい】
絞る【しぼる】
コウ しぼ・る
し・める
し・まる
マイ漢字に保管
569つな เชือกใหญ่ 綱領【こうりょう】
横綱【よこづな】
コウ つな マイ漢字に保管
576つりあい สมดุล 均衡【きんこう】
平衡【へいこう】
コウ マイ漢字に保管
578みつぐ มอบ, ถวาย 貢献【こうけん】
貢ぐ【みつぐ】
コウ
みつ・ぐ マイ漢字に保管
579かうこと การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
コウ マイ漢字に保管
581こうじかび ยีสต์, ส่าเหล้า
เชื้อที่ใช้ทำโชยุ, มิโสะ, เหล้า
発酵【はっこう】 コウ マイ漢字に保管
583はがね เหล็ก 鋼鉄【こうてつ】
鋼【はがね】
コウ はがね マイ漢字に保管
585事柄を分けた一つ一つ การแบ่งเรื่องราวเป็นทีละส่วน 項目【こうもく】
事項【じこう】
コウ マイ漢字に保管
588つよくかたいこと แข็ง, แกร่ง 剛健【ごうけん】 ゴウ マイ漢字に保管
591打ちたたくこと
責めること
การทรมาน 拷問【ごうもん】 ゴウ マイ漢字に保管
592勢いが強く盛んなこと
オーストラリア
เปี่ยมไปด้วยพลัง
(ประเทศ) ออสเตรเลีย
豪華【ごうか】
豪邸【ごうてい】
ゴウ マイ漢字に保管
593うちかつこと การเอาชนะ
(ศัตรู, อุปสรรค)
克服【こくふく】 コク マイ漢字に保管
597こくもつ ธัญพืช 穀物【こくもつ】
穀類【こくるい】
コク マイ漢字に保管
598ひどい รุนแรง, น่ากลัว 残酷【ざんこく】
酷い【ひどい】
コク マイ漢字に保管
600ろうや คุก 地獄【じごく】
牢獄【ろうごく】*
ゴク マイ漢字に保管
606荒地を開き耕すこと การพัฒนา, บุกเบิกที่ดิน 墾田【こんでん】
開墾【かいこん】
コン マイ漢字に保管
608うらむ เจ็บแค้น
เกลียดชัง
悔恨【かいこん】
恨む【うらむ】
コン うら・む
うら・めしい
マイ漢字に保管
609ねんごろなさま
親しいこと
สุภาพ
สนิทสนม, ใจดี
懇談会【こんだんかい】
懇ろ【ねんごろ】
コン ねんご・ろ マイ漢字に保管
610なかまが多いこと การมีพรรคพวกเยอะ 昆虫【こんちゅう】 コン マイ漢字に保管
613こんいろ สีกรมท่า 紺色【こんいろ】 コン マイ漢字に保管
614たましい จิตวิญญาณ 霊魂【れいこん】
魂【たましい】
コン たましい マイ漢字に保管
615軍隊の階級の一
さかん
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
ひだり マイ漢字に保管
616そそのかす ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
そそのか・す マイ漢字に保管
621あざむくこと การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
622くさり โซ่ 鎖国【さこく】
鎖【くさり】
くさり マイ漢字に保管
624かり、借金
さいけん
หนี้
พันธบัตร
債務【さいむ】
債券【さいけん】
サイ マイ漢字に保管
625もよおす จัดงาน 開催【かいさい】
催す【もよおす】
サイ もよお・す マイ漢字に保管
629つかさどること
家臣の長
การปกครอง
รัฐมนตรี
主宰【しゅさい】
宰領【さいりょう】
サイ マイ漢字に保管
630いろどる ใส่สีสัน 水彩【すいさい】
彩る【いろどる】
サイ いろど・る マイ漢字に保管
633植えること การเพาะปลูก 栽培【さいばい】
盆栽【ぼんさい】
サイ マイ漢字に保管
636わざわい ภัยพิบัติ
หายนะ
火災【かさい】
災い【わざわい】
サイ わざわ・い マイ漢字に保管
637くだく บด 粉砕【ふんさい】
砕く【くだく】
サイ くだ・く
くだ・ける
マイ漢字に保管
639ものいみ・読書のため心静かにこもる室 ห้องสำหรับรวบรวมสมาธิ, อ่านหนังสือ 書斎【しょさい】 サイ マイ漢字に保管
642たつ
さばく
ตัด (กระดาษ, ผ้า)
พิพากษา, ตัดสิน
裁判【さいばん】
裁く【さばく】
裁つ【たつ】
サイ た・つ
さば・く
マイ漢字に保管
643のせる ตีพิมพ์ 掲載【けいさい】
載せる【のせる】
サイ の・せる
の・る
マイ漢字に保管
645各種の薬を調合すること การผสมยา, ยา 洗剤【せんざい】
殺虫剤【さっちゅうざい】
ザイ マイ漢字に保管
652さき แหลม 崎【さき】
川崎【かわさき】
さき マイ漢字に保管
654けずる เหลา, ตัดทอน 削除【さくじょ】
削る【けずる】
サク けず・る マイ漢字に保管
655しぼる บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
サク しぼ・る マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
657けいかく
あん
แผนการ
ร่าง
対策【たいさく】
政策【せいさく】
サク マイ漢字に保管
658さがし求めること การค้นหา 検索【けんさく】
索引【さくいん】
サク マイ漢字に保管
659まじること
みだれること
การผสม, ปน
ความยุ่งเหยิง
錯覚【さっかく】
錯誤【さくご】
サク マイ漢字に保管
660さくら ต้นซะกุระ 桜花【おうか】
桜【さくら】
オウ さくら マイ漢字に保管
664とる ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
サツ と・る マイ漢字に保管
665する ขัด, ถู 摩擦【まさつ】
擦れ違う【すれちがう】
サツ す・る
す・れる
マイ漢字に保管
671かさ ร่ม 傘下【さんか】
傘【かさ】
サン かさ マイ漢字に保管
674みじめ น่าสมเพช 悲惨【ひさん】
無惨【むざん】
惨め【みじめ】
サン
ザン
みじ・め マイ漢字に保管
676かけはし สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 サン マイ漢字に保管
679かいこ ตัวไหม 蚕糸【さんし】
蚕【かいこ】
サン かいこ マイ漢字に保管
681すい เปรี้ยว
กรด
炭酸【たんさん】
酸っぱい【すっぱい】
サン す・い マイ漢字に保管
682しばらく สักครู่ 暫定【ざんてい】
暫く【しばらく】
ザン マイ漢字に保管
690しし ทายาท 嗣子【しし】 マイ漢字に保管
692ぐんじん
もの、だんし
ทหาร, นักรบ
คน, ผู้ชาย
兵士【へいし】
建築士【けんちくし】
マイ漢字に保管
695姿すがた รูปร่าง 姿勢【しせい】
姿【すがた】
すがた マイ漢字に保管
703ほどこす ดำเนินการ
จัดให้
施設【しせつ】
施工【せこう】
施す【ほどこす】

ほどこ・す マイ漢字に保管
704むね เนื้อความ
ใจความ
趣旨【しゅし】
旨【むね】
むね マイ漢字に保管
708なまえ
~し
ชื่อ
คำเรียกต่อท้ายชื่อ
氏名【しめい】
鈴木氏【すずきし】
氏【うじ】
うじ マイ漢字に保管
709神の授ける福
めぐみ
ความสุขที่พระเจ้าประทานให้ 福祉【ふくし】 マイ漢字に保管
713むらさき สีม่วง 紫外線【しがいせん】
紫【むらさき】
むらさき マイ漢字に保管
714身体のわかれた部分
手足
ส่วนแยกของร่างกาย
แขน-ขา
肢体【したい】
選択肢【せんたくし】
マイ漢字に保管
716いたる ถึง 至急【しきゅう】
至る【いたる】
いた・る マイ漢字に保管
717みること การดู, มอง 視野【しや】
視聴率【しちょうりつ】
マイ漢字に保管
719 โคลง, กลอน
กวี
詩人【しじん】
作詩【さくし】
マイ漢字に保管
722はかる สอบถามความเห็น
ปรึกษา
諮問【しもん】
諮詢【しじゅん】*
はか・る マイ漢字に保管
724たまわる (ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
たまわ・る マイ漢字に保管
725めす ตัวเมีย, เพศเมีย 雌雄【しゆう】
雌【めす】

めす
マイ漢字に保管
726かう เลี้ยง (สัตว์) 飼育【しいく】
飼う【かう】
か・う マイ漢字に保管
730さむらい นักรบ
ซะมุไร
侍医【じい】
侍【さむらい】
さむらい マイ漢字に保管
734いつくしむ รัก, เอ็นดู 慈愛【じあい】
慈しむ【いつくしむ】
いつく・しむ マイ漢字に保管
738うるおうこと
栄養になること
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
740ぎょじ พระราชลัญจกร 国璽【こくじ】
御璽【ぎょじ】
マイ漢字に保管
741鉄を吸引する鉱物・力 แม่เหล็ก 磁石【じしゃく】
磁力【じりょく】
マイ漢字に保管
748じく แกน 車軸【しゃじく】
中軸【ちゅうじく】
ジク マイ漢字に保管
750とる จัดการ
ดำเนินการ
執筆【しっぴつ】
執着【しゅうちゃく】
執る【とる】
シツ
シュウ
と・る マイ漢字に保管
754うるし น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
シツ うるし マイ漢字に保管
755やまい、病気 เจ็บป่วย
โรคภัย
疾患【しっかん】 シツ マイ漢字に保管
758しば หญ้า 芝【しば】
芝生【しばふ】*
しば マイ漢字に保管
759たてもの อาคาร 駅舎【えきしゃ】
校舎【こうしゃ】
シャ マイ漢字に保管
761いる ฉีด, ยิง 注射【ちゅうしゃ】
射る【いる】
シャ い・る マイ漢字に保管
763罪をゆるすこと การให้อภัยโทษ 容赦【ようしゃ】
赦免【しゃめん】
シャ マイ漢字に保管
764ななめ เฉียง, ทแยง 斜面【しゃめん】
斜め【ななめ】
シャ なな・め マイ漢字に保管
765にる ต้ม 煮る【にる】
煮物【にもの】
シャ に・る
に・える
に・やす
マイ漢字に保管
768あやまる
(わびる)
ขอโทษ
(ขอบคุณ)
感謝【かんしゃ】
謝る【あやまる】
シャ あやま・る マイ漢字に保管
770さえぎり断つこと กั้น, ขวาง
ปิด, บัง
遮断【しゃだん】
遮る【さえぎる】
シャ さえぎ・る マイ漢字に保管
771へび งู 蛇口【じゃぐち】
蛇【へび】
ジャ
へび マイ漢字に保管
772有害なこと
妨げになるもの
อุปสรรค
สิ่งที่คอยขัดขวาง
邪魔【じゃま】
風邪【かぜ】*
ジャ マイ漢字に保管
775~しゃく
(30.3 cm)
ฟุต (ญี่ปุ่น)
ความยาว
(30.3 cm)
尺【しゃく】 シャク マイ漢字に保管
777くむ ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
シャク く・む マイ漢字に保管
778文意を解きあかすこと การตีความ
การอธิบาย
解釈【かいしゃく】
釈迦【しゃか】*
シャク マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
780さびしい เหงา, เปลี่ยว 寂然【じゃくねん・せきぜん】
寂しい【さびしい】
ジャク
セキ
さび
さび・しい
さび・れる
マイ漢字に保管
786黄味を帯びた赤色 สีแดงปนเหลือง
(เช่น เสาโทะริอิ, ภาชนะแบบญี่ปุ่น)
朱色【しゅいろ】 シュ マイ漢字に保管
787ことに เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ
特殊【とくしゅ】
殊に【ことに】
シュ こと マイ漢字に保管
788かる ล่า
เก็บเกี่ยว
狩猟【しゅりょう】
狩る【かる】
シュ か・る
か・り
マイ漢字に保管
789丸いたま
しんじゅ
ลูกทรงกลม
ไข่มุก
真珠【しんじゅ】 シュ マイ漢字に保管
791おもむき ความชอบ
รสนิยม
趣味【しゅみ】
趣【おもむき】
シュ おもむき マイ漢字に保管
794じゅきょう ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
ジュ マイ漢字に保管
796寿ことぶき เรื่องน่ายินดี
อายุยืน
寿命【じゅみょう】
寿【ことぶき】
ジュ ことぶき マイ漢字に保管
798じゅもく ต้นไม้ 樹木【じゅもく】
街路樹【がいろじゅ】
ジュ マイ漢字に保管
799もとめること
必要であること
ความต้องการ
ความจำเป็น
需要【じゅよう】
需給【じゅきゅう】
ジュ マイ漢字に保管
800とらえること
とらわれた人
การถูกจับ
คนที่ถูกจับ
囚人【しゅうじん】
死刑囚【しけいしゅう】
シュウ マイ漢字に保管
803おおもと
信奉する教義
พื้นฐาน
คำสอน
宗教【しゅうきょう】
宗家【そうけ】
シュウ
ソウ
マイ漢字に保管
804つく
(就任)
เข้าทำงาน
รับตำแหน่ง
就職【しゅうしょく】
成就【じょうじゅ】
就く【つく】
シュウ
ジュ
つ・く
つ・ける
マイ漢字に保管
807うれえる เศร้า, เสียใจ 郷愁【きょうしゅう】
愁える【うれえる】
シュウ うれ・える
うれ・い
マイ漢字に保管
809ひいでる ยอดเยี่ยม, เลิศ 優秀【ゆうしゅう】
秀でる【ひいでる】
シュウ ひい・でる マイ漢字に保管
813におい
くさい
กลิ่น
เหม็น
消臭【しょうしゅう】
臭い【くさい】
シュウ くさ・い マイ漢字に保管
815大勢
多くのひと
ฝูงชน
คนจำนวนมาก
公衆【こうしゅう】 シュウ
シュ
マイ漢字に保管
816おそう โจมตี, ถล่ม 襲撃【しゅうげき】
襲う【おそう】
シュウ おそ・う マイ漢字に保管
818むくいること การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 シュウ マイ漢字に保管
820みにくい น่าเกลียด 醜行【しゅうこう】
醜い【みにくい】
シュウ みにく・い マイ漢字に保管
822みちること เต็ม 充実【じゅうじつ】
充てる【あてる】
ジュウ あ・てる マイ漢字に保管
824したがう ทำตาม 従業員【じゅうぎょういん】
従う【したがう】
ジュウ
ショウ
ジュ
したが・う
したが・える
マイ漢字に保管
826しる ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
ジュウ しる マイ漢字に保管
827しぶい ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
ジュウ しぶ
しぶ・い
しぶ・る
マイ漢字に保管
828けもの สัตว์, สัตว์ร้าย 獣医【じゅうい】
獣【けもの】
ジュウ けもの マイ漢字に保管
829たて แนวตั้ง 縦横【じゅうおう】
縦【たて】
ジュウ たて マイ漢字に保管
831鉄砲 ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
ジュウ マイ漢字に保管
832父母の弟・妹 น้องของพ่อ-แม่
น้า-อา
叔父【おじ】*
叔母【おば】*
シュク マイ漢字に保管
834しとやかなこと ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
シュク マイ漢字に保管
836ちぢむ หด, เล็กลง 縮減【しゅくげん】
縮む【ちぢむ】
シュク ちぢ・む
ちぢ・まる
ちぢ・める
ちぢ・れる
ちぢ・らす
マイ漢字に保管
837おそれつつしむこと
うやうやしくすること
เคร่งขรึม 厳粛【げんしゅく】
静粛【せいしゅく】
シュク マイ漢字に保管
838じゅく โรงเรียนสอนพิเศษ 塾【じゅく】
塾生【じゅくせい】
ジュク マイ漢字に保管
839うれる สุก 熟語【じゅくご】
熟れる【うれる】
ジュク う・れる マイ漢字に保管
843才知の優れたこと ฉลาด, หลักแหลม
มีความสามารถ
俊敏【しゅんびん】 シュン マイ漢字に保管
845またたく กะพริบ 瞬間【しゅんかん】
瞬く【またたく】
シュン またた・く マイ漢字に保管
846次ぐこと (ระดับ) รอง, เตรียม 准将【じゅんしょう】
批准【ひじゅん】
ジュン マイ漢字に保管
847めぐること
まわること
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 ジュン マイ漢字に保管
8481ヶ月を10日ずつに三分した称 การแบ่งเวลาใน1 เดือนเป็นทุกๆ 10วัน 上旬【じょうじゅん】
旬【しゅん】
ジュン マイ漢字に保管
849ある事につくして命を投げ出すこと การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
ジュン マイ漢字に保管
851うるおう ชุ่มชื้น 湿潤【しつじゅん】
潤う【うるおう】
ジュン うるお・う
うるお・す
うる・む
マイ漢字に保管
852たて โล่ 矛盾【むじゅん】
盾【たて】
ジュン たて マイ漢字に保管
854めぐる วนไปรอบๆ 巡回【じゅんかい】
巡る【めぐる】
お巡りさん【おまわりさん】*
ジュン めぐ・る マイ漢字に保管
855規則に従うこと การปฏิบัติตามกฎ 遵法【じゅんぽう】
遵守【じゅんしゅ】
ジュン マイ漢字に保管
861諸々
一般
หลากหลาย
ทั่วไป
庶民【しょみん】
庶務【しょむ】
ショ マイ漢字に保管
867順序だてて述べること
官位を授けること
การพรรณนา, การบรรยาย
การมอบยศ
叙述【じょじゅつ】
叙勲【じょくん】
ジョ マイ漢字に保管
869じゅん
ついで、しだい
ลำดับ 順序【じゅんじょ】
年功序列【ねんこうじょれつ】
ジョ マイ漢字に保管
870ゆっくりと進むさま ค่อยๆ คืบหน้า
ค่อยเป็นค่อยไป
徐々に【じょじょに】
徐行【じょこう】
ジョ マイ漢字に保管
872きず บาดแผล 中傷【ちゅうしょう】
傷【きず】
ショウ きず
いた・む
いた・める
マイ漢字に保管
873つぐなう ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
ショウ つぐな・う マイ漢字に保管
875技芸に優れた人 ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค-ศิลปะ 巨匠【きょしょう】
意匠【いしょう】
ショウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
876~しょう
斗の1/10
(1.8 L)
ปริมาตร
1/10 ของ斗
(1.8 ลิตร)
升【しょう】 ショウ ます マイ漢字に保管
879となえる ร้อง, สวด 合唱【がっしょう】
唱える【となえる】
ショウ とな・える マイ漢字に保管
880ほめること
はげましすすめること
การชื่นชม
การสนันสนุน-ให้กำลังใจ
奨学金【しょうがくきん】
奨励金【しょうれいきん】
ショウ マイ漢字に保管
881よい พลบค่ำ 春宵【しゅんしょう】
宵【よい】
ショウ よい マイ漢字に保管
885なお อนึ่ง 和尚【おしょう】
尚【なお】
ショウ マイ漢字に保管
887あらわすこと
あきらかにすること
การประกาศ, แสดง 表彰【ひょうしょう】
表彰状【ひょうしょうじょう】
ショウ マイ漢字に保管
889書き写すこと
注釈すること
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
ショウ マイ漢字に保管
891てのひら ฝ่ามือ 車掌【しゃしょう】
掌【てのひら】
ショウ マイ漢字に保管
893しょうわ ปีโชวะ 昭和【しょうわ】 ショウ マイ漢字に保管
894鉱物のもつ規則正しい形
きらめくこと
รูปร่างที่สมบูรณ์ของแร่ธาตุ
ส่องประกาย
結晶【けっしょう】
水晶【すいしょう】
ショウ マイ漢字に保管
895まつ ต้นสนมัทสึ 松竹梅【しょうちくばい】
松【まつ】
ショウ まつ マイ漢字に保管
896ぬま บ่อ, หนองน้ำ 湖沼【こしょう】
沼【ぬま】
ショウ ぬま マイ漢字に保管
898かかわること
水中を歩き渡ること
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
ショウ マイ漢字に保管
900こげる
あせる
ไหม้, เกรียม
ลนลาน
焦点【しょうてん】
焦げる【こげる】
ショウ こ・げる
こ・がす
こ・がれる
あせ・る
マイ漢字に保管
902病気の性質 อาการ, โรค 症状【しょうじょう】
花粉症【かふんしょう】
ショウ マイ漢字に保管
904しょうさん
(鉱物の一)
กรดไนตริก 硝酸【しょうさん】 ショウ マイ漢字に保管
905水面に見え隠れする岩 ปะการัง 珊瑚礁【さんごしょう】* ショウ マイ漢字に保管
906めでたいしるし นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
ショウ マイ漢字に保管
907呼ぶこと
呼び名
การเรียก
ชื่อเรียก
名称【めいしょう】
愛称【あいしょう】
ショウ マイ漢字に保管
910よそおうこと การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 ショウ マイ漢字に保管
912似せること
かたどること
การทำให้เหมือน
การทำให้เป็นรูปร่าง
肖像【しょうぞう】 ショウ マイ漢字に保管
913つきあたること การชนกัน 衝突【しょうとつ】
衝撃【しょうげき】
ショウ マイ漢字に保管
914そしょう การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 ショウ マイ漢字に保管
915あかし หลักฐาน 認証【にんしょう】
証【あかし】
ショウ あかし マイ漢字に保管
916みことのり พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
ショウ みことのり マイ漢字に保管
917くわしい ละเอียด 詳細【しょうさい】
詳しい【くわしい】
ショウ くわ・しい マイ漢字に保管
920かね ระฆัง 鐘楼【しょうろう】
鐘【かね】
ショウ かね マイ漢字に保管
921さわる รบกวน
เป็นอุปสรรค
故障【こしょう】
障る【さわる】
ショウ さわ・る マイ漢字に保管
923~じょう
尺の10倍
(3.03 m)
たけ
ความยาว
10 เท่าของ尺
(3.03 m)
ความสูง
丈【じょう・たけ】
丈夫【じょうぶ】
ジョウ たけ マイ漢字に保管
925無駄なこと
余計なこと
เรื่องเปล่าประโยชน์
เรื่องไม่จำเป็น
冗談【じょうだん】
冗漫【じょうまん】
ジョウ マイ漢字に保管
926あまること เกิน, มากเกิน 過剰【かじょう】
剰余【じょうよ】
ジョウ マイ漢字に保管
929耕作できる肥えた土地 พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ 土壌【どじょう】 ジョウ マイ漢字に保管
930未婚の女子
むすめ
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
ลูกสาว
お嬢さん【おじょうさん】 ジョウ マイ漢字に保管
934きよい
清らかなこと
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 ジョウ マイ漢字に保管
938ゆずる เสียสละ, ยกให้ 譲渡【じょうと】
譲る【ゆずる】
ジョウ ゆず・る マイ漢字に保管
939かもす ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
ジョウ かも・す マイ漢字に保管
940かぎ
くすり
กุญแจ
ยาเม็ด
手錠【てじょう】
錠剤【じょうざい】
ジョウ マイ漢字に保管
941たのむこと、ゆだねること การขอร้อง, การมอบหมาย 嘱託【しょくたく】
嘱望【しょくぼう】
ショク マイ漢字に保管
942かざる ประดับ, ตกแต่ง 修飾【しゅうしょく】
飾る【かざる】
ショク かざ・る マイ漢字に保管
944ふえる เพิ่มขึ้น 拓殖【たくしょく】
殖える【ふえる】
ショク ふ・える
ふ・やす
マイ漢字に保管
945おる ถัก, ทอ 組織【そしき】
織る【おる】
ショク
シキ
お・る マイ漢字に保管
950はずかしめる ทำให้เสื่อมเสีย, อับอาย 侮辱【ぶじょく】
辱める【はずかしめる】
ジョク はずかし・める マイ漢字に保管
953おかす รุกล้ำ 侵入【しんにゅう】
侵す【おかす】
シン おか・す マイ漢字に保管
954くちびる ริมฝีปาก 口唇【こうしん】
唇【くちびる】
シン くちびる マイ漢字に保管
955みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 シン マイ漢字に保管
957詳しく調べること การตรวจสอบอย่างละเอียด 不審【ふしん】
審査【しんさ】
シン マイ漢字に保管
959つつしむ ระมัดระวัง 慎重【しんちょう】
慎む【つつしむ】
シン つつし・む マイ漢字に保管
960ふる โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
シン ふ・る
ふ・るう
マイ漢字に保管
963ひたす จุ่ม, แช่ 浸水【しんすい】
浸す【ひたす】
シン ひた・す
ひた・る
マイ漢字に保管
968身分・教養の優れて高い人 คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
シン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
972みる ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
シン み・る マイ漢字に保管
979いつくしみ
思いやり
ความรัก
ความเมตตา
仁徳【じんとく】
仁義【じんぎ】
ジン
マイ漢字に保管
980
やいば
ขอบ, ใบมีด
ดาบ
自刃【じじん】
刃【やいば】
ジン マイ漢字に保管
981たずねる สอบถาม 尋問【じんもん】
尋ねる【たずねる】
ジン たず・ねる マイ漢字に保管
982はなはだしい เหนือกว่าระดับปกติ 甚大【じんだい】
甚だ【はなはだ】
ジン はなは・だ
はなは・だしい
マイ漢字に保管
983つくす ทุ่มเท 尽力【じんりょく】
尽くす【つくす】
ジン つ・くす
つ・きる
つ・かす
マイ漢字に保管
984はやいこと
すみやかなこと
เร็ว 迅速【じんそく】
迅雷【じんらい】
ジン マイ漢字に保管
985軍勢の集まり居る所 ค่าย (ทหาร) 陣地【じんち】
陣営【じんえい】
ジン マイ漢字に保管
986 น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
サク マイ漢字に保管
989たれる หยด, ย้อย 垂直【すいちょく】
垂れる【たれる】
スイ た・れる
た・らす
マイ漢字に保管
991おす เสนอ
แนะนำ
推理【すいり】
推す【おす】
スイ お・す マイ漢字に保管
993たく หุง (ข้าว) 炊飯器【すいはんき】
炊く【たく】
スイ た・く マイ漢字に保管
994ねむること การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 スイ マイ漢字に保管
995まじりけのないこと บริสุทธิ์
ไม่ปนเปื้อน
純粋【じゅんすい】 スイ マイ漢字に保管
996おとろえる อ่อนแรง
เสื่อมถอย
老衰【ろうすい】
衰える【おとろえる】
スイ おとろ・える マイ漢字に保管
997とげる
ついに
สำเร็จ, บรรลุผล
ในที่สุด
殺人未遂【さつじんみすい】
遂げる【とげる】
スイ と・げる マイ漢字に保管
998よう เมา 泥酔【でいすい】
酔っ払う【よっぱらう】
スイ よ・う マイ漢字に保管
1000つき従うこと การติดตามไป 随時【ずいじ】
随分【ずいぶん】
ズイ マイ漢字に保管
1001ほねのなずき ไขกระดูก 骨髄【こつずい】 ズイ マイ漢字に保管
1002うやまうこと การเคารพ, นับถือ 崇拝【すうはい】 スウ マイ漢字に保管
1004主要の所
かなめ
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
スウ マイ漢字に保管
1005すえる ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 す・える
す・わる
マイ漢字に保管
1006すぎ ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 すぎ マイ漢字に保管
1007すむ ใส 清澄【せいちょう】
澄む【すむ】
チョウ す・む
す・ます
マイ漢字に保管
1008~すん
尺の1/10
(3.03 cm)
ความยาว
1/10 ของ尺
(3.03 cm)
寸【すん】
原寸【げんすん】
スン マイ漢字に保管
1010せ、あさせ ส่วนตื้นของแม่น้ำที่สามารถเดินข้ามได้ 瀬戸物【せともの】 マイ漢字に保管
1012よいこと
正しいこと
เรื่องดี
เรื่องที่ถูกต้อง
是非【ぜひ】
是認【ぜにん】
マイ漢字に保管
1016攻めに向かうこと การเผชิญ 征服【せいふく】
征伐【せいばつ】
セイ マイ漢字に保管
1025いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ
犠牲者【ぎせいしゃ】 セイ マイ漢字に保管
1027さかる
もる
เจริญรุ่งเรือง
ตักใส่ภาชนะ
盛大【せいだい】
繁盛【はんじょう】
盛り上がる【もりあがる】
セイ
ジョウ
も・る
さか・る
さか・ん
マイ漢字に保管
1029知徳が優れること
尊いこと
การรู้แจ้ง
ความสูงส่ง
聖書【せいしょ】
聖火【せいか】
セイ マイ漢字に保管
1033まこと ความจริง
จริงใจ
誠実【せいじつ】
誠【まこと】
セイ まこと マイ漢字に保管
1034ちかう สาบาน 誓約【せいやく】
誓う【ちかう】
セイ ちか・う マイ漢字に保管
1035こう
願い求めること
การขอร้อง 申請【しんせい】
請う【こう】
セイ
シン
こ・う
う・ける
マイ漢字に保管
1036ゆく
死ぬこと
ตาย 逝去【せいきょ】
逝く【ゆく】
セイ ゆ・く マイ漢字に保管
1039そろうこと เตรียม, พร้อม
พร้อมกัน
一斉【いっせい】 セイ マイ漢字に保管
1041~せき ลำ
(นับเรือ เป็นต้น)
一隻【いっせき】 セキ マイ漢字に保管
1043おしい น่าเสียดาย 惜敗【せきはい】
惜しい【おしい】
セキ お・しい
お・しむ
マイ漢字に保管
1044しりぞけること การต่อต้าน, การขับไล่ 排斥【はいせき】 セキ マイ漢字に保管
1046おので木を割ること
とくこと
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
セキ マイ漢字に保管
1049人名簿
書物
การลงทะเบียนรายชื่อ
หนังสือ
戸籍【こせき】
書籍【しょせき】
セキ マイ漢字に保管
1053あと ร่องรอย 奇跡【きせき】
跡【あと】
セキ あと マイ漢字に保管
1055つたないこと
謙っていう語
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
セツ マイ漢字に保管
1057とること
とりこむこと
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
セツ マイ漢字に保管
1060ぬすむこと การลักขโมย 窃盗【せっとう】 セツ マイ漢字に保管
1065した ลิ้น 毒舌【どくぜつ】
舌【した】
ゼツ した マイ漢字に保管
1066せんにん เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
セン マイ漢字に保管
1070広く告げ知らせること ทำให้รู้โดยกว้าง 宣伝【せんでん】
宣言【せんげん】
セン マイ漢字に保管
1074おうぎ พัดคลี่ 扇子【せんす】*
扇【おうぎ】
セン おうぎ マイ漢字に保管
1075せん ท่อ 消火栓【しょうかせん】 セン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1079そめる ย้อม 汚染【おせん】
染める【そめる】
セン そ・める
そ・まる
し・みる
し・み
マイ漢字に保管
1080もぐる
ひそむ
ดำน้ำ
มุด
潜入【せんにゅう】
潜る【もぐる】
セン ひそ・む
もぐ・る
マイ漢字に保管
1081まわること
めぐること
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
セン マイ漢字に保管
1083せんい
こまかいこと
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 セン マイ漢字に保管
1085すすめる แนะนำ 推薦【すいせん】
薦める【すすめる】
セン すす・める マイ漢字に保管
1086実行すること การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 セン マイ漢字に保管
1088移ること
移り変えること
การโยกย้าย 変遷【へんせん】
遷都【せんと】
セン マイ漢字に保管
1089ぜに เงิน 銭湯【せんとう】
小銭【こぜに】
セン ぜに マイ漢字に保管
1091あざやか สด, สดใส 新鮮【しんせん】
鮮やか【あざやか】
セン あざ・やか マイ漢字に保管
1094徐々に進むこと
ようやく
ค่อยๆ คืบหน้า
ในที่สุด
漸進【ぜんしん】
漸く【ようやく】
ゼン マイ漢字に保管
1097ぜん ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
ゼン マイ漢字に保管
1098つくろう ปะ, ชุน
แก้ไข
修繕【しゅうぜん】
繕う【つくろう】
ゼン つくろ・う マイ漢字に保管
1099土をこねて物の形を作ること การปั้น 塑像【そぞう】
彫塑【ちょうそ】
マイ漢字に保管
1100置くこと
落ち着かせること
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
1101うとい ไม่สนใจ, ละเลย
ไม่คุ้นเคย
疎遠【そえん】
疎い【うとい】
うと・い
うと・む
マイ漢字に保管
1102きそ
いしずえ
รากฐาน
ฐานราก
基礎【きそ】
礎【いしずえ】
いしずえ マイ漢字に保管
1104年貢
税金
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
1105あらい หยาบ 粗大ゴミ【そだいゴミ】
粗い【あらい】
あら・い マイ漢字に保管
1106簡単なこと
もととなるもの
เรียบง่าย
วัตถุดิบ
素材【そざい】
素直【すなお】

マイ漢字に保管
1108うったえる ฟ้องร้อง 公訴【こうそ】
訴える【うったえる】
うった・える マイ漢字に保管
1109はばむ จำกัด, ป้องกัน 阻止【そし】
阻む【はばむ】
はば・む マイ漢字に保管
1110仏教の修行者 พระ 僧侶【そうりょ】
小僧【こぞう】
ソウ マイ漢字に保管
1111つくる
(新しく)
สร้าง, สร้างสรรค์ 創造【そうぞう】
創る【つくる】
ソウ つく・る マイ漢字に保管
1113くら โกดัง 倉庫【そうこ】
倉【くら】
ソウ くら マイ漢字に保管
1114
失うこと
การคร่ำครวญถึงผู้ที่เสียชีวิต
การสูญเสีย
喪失【そうしつ】
喪服【もふく】
ソウ マイ漢字に保管
1115勇ましいこと
健康
ความแข็งแกร่ง, ความกล้าหาญ 壮健【そうけん】
勇壮【ゆうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1116かなでる บรรเลง
เล่นดนตรี
演奏【えんそう】
奏でる【かなでる】
ソウ かな・でる マイ漢字に保管
1121さす เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
ソウ さ・す マイ漢字に保管
1124つかさ นายทหาร 軍曹【ぐんそう】
曹長【そうちょう】
ソウ マイ漢字に保管
1125 รังนก
ใยแมงมุม
卵巣【らんそう】
巣【す】
ソウ マイ漢字に保管
1126液体を入れる容器に、おけ ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1133別宅 บ้านพักนอกเหนือที่อยู่เป็นหลัก 別荘【べっそう】
豪壮【ごうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1134ほうむる ฝังศพ 葬儀【そうぎ】
葬る【ほうむる】
ソウ ほうむ・る マイ漢字に保管
1135も、みずも พืชที่ขึ้นใต้น้ำ
สาหร่าย
海藻【かいそう】
藻【も】
ソウ マイ漢字に保管
1139あう เจอ, ประสบ 遭難【そうなん】
遭う【あう】
ソウ あ・う マイ漢字に保管
1140しも น้ำค้างแข็ง 霜害【そうがい】
霜【しも】
ソウ しも マイ漢字に保管
1141さわぐ อึกทึก, เอะอะ 騒音【そうおん】
騒ぐ【さわぐ】
ソウ さわ・ぐ マイ漢字に保管
1149うながす กระตุ้น 促進【そくしん】
促す【うながす】
ソク うなが・す マイ漢字に保管
1152その場・時にすぐ行うこと การกระทำทันทีทันใด 即時【そくじ】
即ち【すなわち】
ソク マイ漢字に保管
1158土地の習慣
時代の風習
ธรรมเนียม
วิถี, แนวทาง
風俗【ふうぞく】
俗習【ぞくしゅう】
ゾク マイ漢字に保管
1159つき従うこと
つらなること
สังกัด, ขึ้นกับ 付属【ふぞく】
金属【きんぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1160ぬすむこと การลักขโมย
โจร
海賊【かいぞく】
盗賊【とうぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1172おちること การตก, ร่วง, หล่น 堕胎【だたい】 マイ漢字に保管
1173おだやかなこと
おれあうこと
ความละมุนละม่อม
การประนีประนอม
妥協【だきょう】
妥当【だとう】
マイ漢字に保管
1174怠けること เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
1176つまらないもの
粗悪なもの
ของไร้สาระ
ของด้อยค่า
無駄【むだ】
駄目【だめ】
下駄【げた】*
マイ漢字に保管
1179たえる ทน, ทนทาน 耐久性【たいきゅうせい】
耐える【たえる】
タイ た・える マイ漢字に保管
1182なまける เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】
怠ける【なまける】
タイ おこた・る
なま・ける
マイ漢字に保管
1183ようす
すがた、かたち
สภาพ
รูปร่าง
態度【たいど】
状態【じょうたい】
タイ マイ漢字に保管
1185ゆったりやすらかなこと
タイ王国
ความสงบ, สันติภาพ
(ประเทศ) ไทย
安泰【あんたい】
泰【たい】
タイ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1186とどこおる
水が流れないこと
การหยุดนิ่ง
การที่น้ำไม่ไหล
滞在【たいざい】
滞る【とどこおる】
タイ とどこお・る マイ漢字に保管
1187母体の子のやどるところ ครรภ์ 胎児【たいじ】
胎盤【たいばん】
タイ マイ漢字に保管
1191追いつくこと การตาม
การไล่จับ
逮捕【たいほ】 タイ マイ漢字に保管
1192しゅうだん
くみ
กลุ่ม, หน่วย 兵隊【へいたい】
自衛隊【じえいたい】
タイ マイ漢字に保管
1198たき น้ำตก 白滝【しらたき】
滝【たき】
たき マイ漢字に保管
1199つくえ โต๊ะ 食卓【しょくたく】
卓越【たくえつ】
タク マイ漢字に保管
1201えらぶこと การเลือก 選択【せんたく】
採択【さいたく】
タク マイ漢字に保管
1202土地をひらくこと การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 タク マイ漢字に保管
1203さわ แอ่งน้ำ
หนองน้ำ
沢山【たくさん】
沢【さわ】
タク さわ マイ漢字に保管
1205たよること
たのむこと
การพึ่งพา
การขอร้อง
委託【いたく】
託児【たくじ】
タク マイ漢字に保管
1206にごる ขุ่น 濁音【だくおん】
濁る【にごる】
ダク にご・る
にご・す
マイ漢字に保管
1207しょうだくすること การยอมรับ 承諾【しょうだく】 ダク マイ漢字に保管
1210うばう ขโมย
แย่งเอาไป
奪取【だっしゅ】
奪う【うばう】
ダツ うば・う マイ漢字に保管
1211ぬぐ ถอด 脱線【だっせん】
脱ぐ【ぬぐ】
ダツ ぬ・ぐ
ぬ・げる
マイ漢字に保管
1212たな ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
たな マイ漢字に保管
1214赤色
真心
สีแดง
จริงใจ
丹精【たんせい】
牡丹【ぼたん】*
タン マイ漢字に保管
1216なげく คร่ำครวญ
โศกเศร้า
嘆息【たんそく】
嘆く【なげく】
タン なげ・く
なげ・かわしい
マイ漢字に保管
1219あわい จาง, บาง, อ่อน 濃淡【のうたん】
淡い【あわい】
タン あわ・い マイ漢字に保管
1222はしっこ ขอบ 極端【きょくたん】
端【はし】
タン はし

はた
マイ漢字に保管
1223きも ตับ (สัตว์) 胆汁【たんじゅう】
大胆【だいたん】
タン マイ漢字に保管
1224うまれること การเกิด 誕生日【たんじょうび】
降誕【こうたん】
タン マイ漢字に保管
1225金属を打ちきたえること การตีเหล็ก
การฝึกจนแกร่ง
鍛練【たんれん】
鍛える【きたえる】
タン きた・える マイ漢字に保管
12271段高く設けた場所 พื้นที่ยกขึ้น
แท่น, เวที
花壇【かだん】
壇上【だんじょう】
ダン
タン
マイ漢字に保管
1228ひく、はずむ
たま
ดีด (เครื่องดนตรี)
กระเด้ง, กระดอน
ลูกปืน
爆弾【ばくだん】
弾く【ひく】
弾【たま】
ダン ひ・く
はず・む
たま
マイ漢字に保管
1239愚かなこと ความโง่เขลา 痴漢【ちかん】
愚痴【ぐち】
マイ漢字に保管
1240おさないこと เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼稚園【ようちえん】 マイ漢字に保管
1242いたす (รูปถ่อมตน) ทำ 一致【いっち】
致す【いたす】
いた・す マイ漢字に保管
1247たくわえる สะสม, กักตุน 蓄積【ちくせき】
蓄える【たくわえる】
チク たくわ・える マイ漢字に保管
1248一つ一つ順を追うこと การเรียงทีละลำดับ 逐次【ちくじ】 チク マイ漢字に保管
1249物事の順序 ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 チツ マイ漢字に保管
1250ふさがること การปิด-ฝัง 窒息【ちっそく】
窒素【ちっそ】
チツ マイ漢字に保管
1252本妻、正妻 เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 チャク マイ漢字に保管
1257まごころ
まこと
ความจริงใจ 忠告【ちゅうこく】 チュウ マイ漢字に保管
1258引き出すこと การดึงขึ้นมา 抽選【ちゅうせん】
抽象【ちゅうしょう】
チュウ マイ漢字に保管
1263かたよらないこと การไม่เอนเอียง 折衷【せっちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
1264金属を型に流し込みつくること การหล่อโลหะ 鋳造【ちゅうぞう】
鋳る【いる】
チュウ い・る マイ漢字に保管
1268ちょう
第4位
ลำดับที่ 4
บล็อก, หมู่
丁目【ちょうめ】
丁寧【ていねい】
チョウ
テイ
マイ漢字に保管
1270ちょう สมุด 手帳【てちょう】
帳簿【ちょうぼ】
チョウ マイ漢字に保管
1272とむらう ความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต 慶弔【けいちょう】
弔う【とむらう】
チョウ とむら・う マイ漢字に保管
1274ほる แกะ, สลัก 彫刻【ちょうこく】
彫る【ほる】
チョウ ほ・る マイ漢字に保管
1275きざし
しるし
สัญลักษณ์ 特徴【とくちょう】
象徴【しょうちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1276こらしめる การลงโทษ 懲役【ちょうえき】
懲らしめる【こらしめる】
チョウ こ・りる
こ・らす
こ・らしめる
マイ漢字に保管
1277いどむ ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
チョウ いど・む マイ漢字に保管
1279しお น้ำขึ้นน้ำลง 満潮【まんちょう】
潮【しお】
チョウ しお マイ漢字に保管
1281ながめる จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
チョウ なが・める マイ漢字に保管
1282きく
聞きとること
ฟัง
การฟังเอาความ
聴解【ちょうかい】
聴く【きく】
チョウ き・く マイ漢字に保管
1284ちょう ลำไส้ 小腸【しょうちょう】
大腸【だいちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1287はねる
とぶ
กระโดด 跳躍【ちょうやく】
跳ねる【はねる】
跳ぶ【とぶ】
チョウ はね・る
と・ぶ
マイ漢字に保管
1291みことのり
天子の命令
พระราชกฤษฎีกา 詔勅【しょうちょく】
勅命【ちょくめい】
チョク マイ漢字に保管
1297しずまる สงบลง, อ่อนลง 鎮火【ちんか】
鎮まる【しずまる】
チン しず・める
しず・まる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1298ならべること การจัดเรียง 陳列【ちんれつ】 チン マイ漢字に保管
1299 ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
シン マイ漢字に保管
1300おちること การตก, ร่วง, หล่น 墜落【ついらく】 ツイ マイ漢字に保管
1304つか เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
つか マイ漢字に保管
1305つける หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
つ・ける
つ・かる
マイ漢字に保管
1306~つぼ
6x6尺
(3.306 sq.m)
พื้นที่
6x6 尺
(3.306 ตร.ม.)
坪【つぼ】 つぼ マイ漢字に保管
1307つる ตกปลา 釣る【つる】 チョウ つ・る マイ漢字に保管
1308宿場
屋敷
โรงเตี๊ยม, ที่พัก 料亭【りょうてい】
亭主【ていしゅ】
テイ マイ漢字に保管
1311さぐること
うかがうこと
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
テイ マイ漢字に保管
1312節操を守ってかえないこと ความบริสุทธิ์ 貞操【ていそう】
不貞【ふてい】
テイ マイ漢字に保管
1313さしあげること
現れること
การถวาย, แสดง 呈示【ていじ】
贈呈【ぞうてい】
テイ マイ漢字に保管
1314つつみ เขื่อน 堤防【ていぼう】
堤【つつみ】
テイ つつみ マイ漢字に保管
1316みかど
天子
จักรพรรดิ 帝国【ていこく】
帝王【ていおう】
テイ マイ漢字に保管
1319裁判を行う所 สถานที่ใช้ตัดสินคดี
ศาล
法廷【ほうてい】
宮廷【きゅうてい】
テイ マイ漢字に保管
1321さからうこと
おおかた
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
テイ マイ漢字に保管
1322さげる ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
テイ さ・げる マイ漢字に保管
1324しめる บีบ, รัด (คอ)
รีด, คั้น
締結【ていけつ】
締切【しめきり】
テイ し・まる
し・める
マイ漢字に保管
1325こぶね เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
テイ マイ漢字に保管
1326誤りをただすこと การแก้ไขสิ่งที่ผิด 改訂【かいてい】
訂正【ていせい】
テイ マイ漢字に保管
1327次々に伝え送ること
順を追ってすること
การส่งต่อ 逓信【ていしん】
逓減【ていげん】
テイ マイ漢字に保管
1328やしき คฤหาสน์ 豪邸【ごうてい】
邸宅【ていたく】
テイ マイ漢字に保管
1330つむ เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
テキ つ・む マイ漢字に保管
1331てき ศัตรู 素敵【すてき】
敵【てき・かたき】
テキ かたき マイ漢字に保管
1334ふえ ขลุ่ย 警笛【けいてき】
笛【ふえ】
テキ ふえ マイ漢字に保管
1336道理に明るいこと ปรัชญา 哲学【てつがく】
哲人【てつじん】
テツ マイ漢字に保管
1337貫き通すこと
終わりまで続けること
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
テツ マイ漢字に保管
1338取り除くこと การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
テツ マイ漢字に保管
1339入れかわること การเปลี่ยน 更迭【こうてつ】 テツ マイ漢字に保管
1341書物
儀式
ข้อเขียน
พิธี
辞典【じてん】
事典【じてん】
テン マイ漢字に保管
1345そえる เพิ่ม, เสริม 添付【てんぷ】
添える【そえる】
テン そ・える
そ・う
マイ漢字に保管
1352はく อาเจียน
พ่น, คาย
吐血【とけつ】
吐く【はく】
は・く マイ漢字に保管
1355~と
升の10倍
(18.04 L)
ปริมาตร
10 เท่าของ升
(18.04 ลิตร)
斗【と】
北斗星【ほくとせい】
マイ漢字に保管
1369かたな ดาบ 日本刀【にほんとう】
刀【かたな】
トウ かたな マイ漢字に保管
1370トウ(中国の王朝)
から
(จีน) ราชวงศ์ถัง
เปล่าๆ
唐辛子【とうがらし】
唐揚げ【からあげ】
トウ から マイ漢字に保管
1373いたむ อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
トウ いた・む マイ漢字に保管
1375乗物にのること การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
トウ マイ漢字に保管
1377もも ลูกท้อ 白桃【はくとう】
桃【もも】
トウ もも マイ漢字に保管
1378むね
~とう
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
トウ むね
むな
マイ漢字に保管
1383ほうそう
もがさ
การฉีดวัคซีน 種痘【しゅとう】 トウ マイ漢字に保管
1387あめ
甘味料
น้ำตาล
สารให้ความหวาน
砂糖【さとう】
糖尿病【とうにょうびょう】
トウ マイ漢字に保管
1388ひとつにまとめること การรวมเป็นหนึ่ง 伝統【でんとう】
大統領【だいとうりょう】
トウ マイ漢字に保管
1390うつ
(敵を)
โจมตี 検討【けんとう】
討つ【うつ】
トウ う・つ マイ漢字に保管
1391原本どおりに書き写すこと การคัดลอก, สำเนา 謄写【とうしゃ】
謄本【とうほん】
トウ マイ漢字に保管
1392まめ ถั่ว 納豆【なっとう】
大豆【だいず】
豆【まめ】
トウ
まめ マイ漢字に保管
1393ふむ เหยียบ 雑踏【ざっとう】
踏む【ふむ】
トウ ふ・む
ふ・まえる
マイ漢字に保管
1395すかす โปร่งใส 透明【とうめい】
透かす【すかす】
トウ す・く
す・かす
す・ける
マイ漢字に保管
1396せともの
やきもの
เครื่องปั้นดินเผา 陶器【とうき】
陶芸【とうげい】
トウ マイ漢字に保管
1398高くはねあがること
物価があがること
การกระโดดขึ้นสูง
ราคาของแพงขึ้น
沸騰【ふっとう】 トウ マイ漢字に保管
1399たたかう ต่อสู้, สู้รบ 戦闘【せんとう】
戦う【たたかう】
トウ たたか・う マイ漢字に保管
1405ほら ถ้ำ 空洞【くうどう】
洞【ほら】
ドウ ほら マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1407動物のどうたい
物の中腹部
ลำตัว
ส่วนกลางของสิ่งของ
胴体【どうたい】 ドウ マイ漢字に保管
1410とうげ จุดเปลี่ยน
ทางผ่านเขา
峠【とうげ】 とうげ マイ漢字に保管
1411かくすこと การซ่อน 匿名【とくめい】
隠匿【いんとく】
トク マイ漢字に保管
1413とく คุณธรรม
ความดี
道徳【どうとく】
仁徳【じんとく】
トク マイ漢字に保管
1415みはること
うながすこと
การเฝ้าดู, ระวัง
การกระตุ้น
監督【かんとく】
家督【かとく】
トク マイ漢字に保管
1416病気がおもいこと การป่วยหนัก 危篤【きとく】 トク マイ漢字に保管
1420表面が出張っていること นูน 凸レンズ【とつレンズ】
凸凹【でこぼこ】
トツ マイ漢字に保管
1423たむろすること
トン
การรวมกลุ่ม
ตัน
駐屯地【ちゅうとんち】
屯【とん】
トン マイ漢字に保管
1424ぶた หมู 豚骨【とんこつ】
豚【ぶた】
トン ぶた マイ漢字に保管
1428なわ เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
ジョウ なわ マイ漢字に保管
1433あま แม่ชี 尼僧【にそう】
尼【あま】
あま マイ漢字に保管
1434 สอง 弐【に】 マイ漢字に保管
1439その通り
同じ
ตามนั้น
เหมือนกัน
突如【とつじょ】
如何【いかが】
ジョ
ニョ
マイ漢字に保管
1440尿にょう ปัสสาวะ 糖尿病【とうにょうびょう】 ニョウ マイ漢字に保管
1442みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
ニン マイ漢字に保管
1443しのぶ อดทน, อดกลั้น
แอบ, ซ่อน
忍者【にんじゃ】
忍ぶ【しのぶ】
ニン しの・ぶ
しの・ばせる
マイ漢字に保管
1445やすらかなこと
おだやかなこと
ความสุภาพ, นุ่มนวล 丁寧【ていねい】
寧ろ【むしろ】
ネイ マイ漢字に保管
1451ねばる เหนียว, ยืด 粘着性【ねんちゃくせい】
粘る【ねばる】
ネン ねば・る マイ漢字に保管
1454おさめる
(納入)
ส่งมอบ
ชำระ
納品【のうひん】
納得【なっとく】
納める【おさめる】
ノウ
ナッ

ナン
おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
1458にぎること
つかむこと
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
1459競技で優勝すること การชนะในการแข่งขัน 制覇【せいは】
連覇【れんぱ】
マイ漢字に保管
1461なかま
差し向けること
กลุ่ม, นิกาย
ส่ง, เสนอ
派遣【はけん】
少数派【しょうすうは】
マイ漢字に保管
1465芸をする人
はいく
นักแสดง
ไฮกุ
俳優【はいゆう】
俳句【はいく】
ハイ マイ漢字に保管
1466すたれる เลิกใช้
หมดสมัย
廃線【はいせん】
廃れる【すたれる】
ハイ すた・れる
すた・る
マイ漢字に保管
1468しりぞけること
外へおしだすこと
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
ハイ マイ漢字に保管
1472はいぞう ปอด 肺臓【はいぞう】
肺炎【はいえん】
ハイ マイ漢字に保管
1473ともがら
なかま
เพื่อน 先輩【せんぱい】
後輩【こうはい】
ハイ マイ漢字に保管
1476つちかう เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
バイ つちか・う マイ漢字に保管
1477仲立ちをすること、仲介 การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
バイ マイ漢字に保管
1478うめ ต้นบ๊วย, บ๊วย 梅雨【つゆ】*
梅【うめ】
バイ うめ マイ漢字に保管
1481つぐなうこと การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
バイ マイ漢字に保管
1482供をすること、つきそうこと การติดตาม, ดูแลใกล้ชิด 陪席【ばいせき】
陪審【ばいしん】
バイ マイ漢字に保管
1483父母の兄・姉 พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
ハク マイ漢字に保管
1484知識が広いこと ความรู้กว้างขวาง 博物館【はくぶつかん】
万博【ばんぱく】*
博士【はかせ】*
ハク
バク
マイ漢字に保管
1485手でうつこと การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 ハク
ヒョウ
マイ漢字に保管
1488大型のふね เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
ハク マイ漢字に保管
1490せまる เข้าใกล้
ประชิด
迫力【はくりょく】
迫る【せまる】
ハク せま・る マイ漢字に保管
1491広々して何もないさま
広い砂原
สภาพที่เวิ้งว้าง
ทะเลทราย
砂漠【さばく】
漠然【ばくぜん】
バク マイ漢字に保管
1493しばる มัด, รัด, ผูก 束縛【そくばく】
縛る【しばる】
バク しば・る マイ漢字に保管
1499はち กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
ハチ
ハツ
マイ漢字に保管
1502木をきること
罪人を責めること
การตัดไม้
การต้อนคนร้าย
伐木【ばつぼく】
征伐【せいばつ】
バツ マイ漢字に保管
1503悪事のむくい โทษทัณฑ์ 罰金【ばっきん】
罰【ばち・ばつ】
バツ
バチ
マイ漢字に保管
1505排他的な集団 พรรคพวก 財閥【ざいばつ】
派閥【はばつ】
バツ マイ漢字に保管
1506ともなう ทำด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
伴奏【ばんそう】
同伴【どうはん】
伴う【ともなう】
ハン
バン
ともな・う マイ漢字に保管
1510 ใบเรือ 帆船【はんせん】
帆立【ほたて】
ハン マイ漢字に保管
1511物を運ぶこと การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
ハン マイ漢字に保管
1515はん กลุ่ม 班【はん】 ハン マイ漢字に保管
1516水のほとり ริมน้ำ 湖畔【こはん】
畔【ほとり】
ハン マイ漢字に保管
1517盛んなこと ความรุ่งเรือง, เฟื่องฟู 繁栄【はんえい】
繁茂【はんも】
ハン マイ漢字に保管
1519かき、かこい
大名の領地
รั้ว, แนว
เขตแดน, แคว้นของไดเมียว
藩屏【はんぺい】
藩主【はんしゅ】
ハン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1521かぎり
くぎり
ขอบเขต, จำกัด 範囲【はんい】
規範【きはん】
ハン マイ漢字に保管
1522わずらう
わずらわしい
น่ารำคาญ
ยุ่ง, วุ่นวาย
煩雑【はんざつ】
煩わしい【わずらわしい】
ハン
ボン
わずら・う
わずら・わす
マイ漢字に保管
1523わかち与えること การแบ่งให้ 頒布【はんぷ】 ハン マイ漢字に保管
1527平たい台
丸い皿状のもの
แผ่นกระดาน
สิ่งของที่เป็นแผ่นกลม
円盤【えんばん】
碁盤【ごばん】
バン マイ漢字に保管
1528粗野で荒々しいさま ป่าเถื่อน 野蛮【やばん】
南蛮【なんばん】
バン マイ漢字に保管
1529いやしい ต่ำทราม
ละโมภ
卑劣【ひれつ】
卑しい【いやしい】
いや・しい
いや・しむ
いや・しめる
マイ漢字に保管
1531おきさき
こうひ
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
1534とびら ประตูใหญ่ 門扉【もんぴ】
扉【とびら】
とびら マイ漢字に保管
1536ひろめること การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
1538液体が染み出ること การกรอง-ขับของเหลวออกจากร่างกาย 分泌【ぶんぴつ】
泌尿器【ひにょうき】
ヒツ
マイ漢字に保管
1541いしぶみ
たていし
แท่นจารึก
อนุสาวรีย์
記念碑【きねんひ】
石碑【せきひ】
マイ漢字に保管
1542ひめる ความลับ
เก็บเป็นความลับ
秘書【ひしょ】
秘める【ひめる】
ひ・める マイ漢字に保管
1543やめること
中止すること
การหยุด, เลิกทำ 罷業【ひぎょう】
罷免【ひめん】
マイ漢字に保管
1544こえる สมบูรณ์
ปุ๋ย
肥料【ひりょう】
肥える【こえる】
こ・える
こえ
こ・やす
こ・やし
マイ漢字に保管
1547さける เลี่ยง, หลบ, หนี 避難【ひなん】
避ける【さける】
さ・ける マイ漢字に保管
1551おっぽ หาง 尾行【びこう】
尾っぽ【おっぽ】
マイ漢字に保管
1552ごく小さいこと
めだたないこと
เล็ก, ละเอียด
ไม่เด่น
微妙【びみょう】
微調整【びちょうせい】
マイ漢字に保管
1558ひめ เจ้าหญิง 姫様【ひめさま】 ひめ マイ漢字に保管
1560~ひょう
米 4 斗
たわら
ปริมาตร
ข้าวสาร 4 斗
กระสอบ
土俵【どひょう】
俵【たわら】
ヒョウ たわら マイ漢字に保管
1563ただよう ลอย (มาในอากาศ-บนน้ำ) 浮標【ふひょう】
漂う【ただよう】
ヒョウ ただよ・う マイ漢字に保管
1564ふだ ป้าย, ฉลาก 受験票【じゅけんひょう】
伝票【でんぴょう】
ヒョウ マイ漢字に保管
1567えがく วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
ビョウ えが・く マイ漢字に保管
1570なえ ต้นกล้า 痘苗【とうびょう】
苗【なえ】
ビョウ なえ
なわ
マイ漢字に保管
1572はま ชายหาด 京浜【けいひん】
砂浜【すなはま】
ヒン はま マイ漢字に保管
1574うやまうべき客 แขกผู้เคารพยกย่อง 来賓【らいひん】
賓客【ひんかく・ひんきゃく】
ヒン マイ漢字に保管
1575しきりにすること ถี่, บ่อย 頻度【ひんど】
頻繁【ひんぱん】
ヒン マイ漢字に保管
1576頭の働きの素早いこと การที่สมองทำงานรวดเร็ว 敏感【びんかん】
敏速【びんそく】
ビン マイ漢字に保管
1577びん ขวด
ตุ่ม, ไห
瓶【びん】
花瓶【かびん】
ビン マイ漢字に保管
1586たすけること การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
1587しく แผ่, ปู 敷設【ふせつ】
敷く【しく】
し・く マイ漢字に保管
1592くさる เน่า, บูด 腐敗【ふはい】
腐る【くさる】
くさ・る
くさ・れる
くさ・らす
マイ漢字に保管
1594物事を系統・順序をたてて記す การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
1596わりあてること
与えること
การแจกจ่าย
การให้
割賦【かっぷ】
月賦【げっぷ】
マイ漢字に保管
1597おもむく ไปข้างหน้า
ไปอย่างรีบด่วน
単身赴任【たんしんふにん】
赴く【おもむく】
おもむ・く マイ漢字に保管
1598つくこと ติด, รวม 附属【ふぞく】 マイ漢字に保管
1599あなどる ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
あなど・る マイ漢字に保管
1605ふせる
ひそむこと
หลบ, หมอบ, ซ่อน 平伏【へいふく】
潜伏【せんぷく】
伏せる【ふせる】
フク ふ・せる
ふ・す
マイ漢字に保管
1613おおう คลุม, ปกคลุม 覆面【ふくめん】
覆う【おおう】
フク おお・う
くつがえ・す
くつがえ・る
マイ漢字に保管
1619ふく พ่นออก 噴水【ふんすい】
噴く【ふく】
フン ふ・く マイ漢字に保管
1620土を盛り上げた墓 หลุมศพที่เป็นเนินดิน 古墳【こふん】
墳丘【ふんきゅう】
フン マイ漢字に保管
1621いきどおる ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
フン いきどお・る マイ漢字に保管
1622ふるう สร้างกำลังใจ 興奮【こうふん】
奮う【ふるう】
フン ふる・う マイ漢字に保管
1624まぎれる
まぎらわしい
ปนจนแยกไม่ออก
สับสน, คลุมเครือ
紛失【ふんしつ】
紛らわしい【まぎらわしい】
フン まぎ・れる
まぎ・らす
まぎ・らわす
まぎ・らわしい
マイ漢字に保管
1625周囲に立ちこめる大気 บรรยากาศ
อากาศที่ล้อมรอบ
雰囲気【ふんいき】 フン マイ漢字に保管
1628へい
第3位
ลำดับที่ 3 甲乙丙【こうおつへい】
丙種【へいしゅ】
ヘイ マイ漢字に保管
1629あわせること
一緒にすること
รวมเข้าด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
合併【がっぺい】
併せる【あわせる】
ヘイ あわ・せる マイ漢字に保管
1631へい
かき
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
ヘイ マイ漢字に保管
1632通貨
おさつ
เงินตรา
ธนบัตร
紙幣【しへい】
貨幣【かへい】
ヘイ マイ漢字に保管
1634謙遜の意を表す語 คำแสดงความถ่อมตัว 弊社【へいしゃ】
弊店【へいてん】
ヘイ マイ漢字に保管
1635がら
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
ヘイ がら
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1638宮殿の階段 บันไดพระราชวัง 天皇陛下【てんのうへいか】
両陛下【りょうへいか】
ヘイ マイ漢字に保管
1640かべ กำแพง 壁面【へきめん】
壁【かべ】
ヘキ かべ マイ漢字に保管
1641くせ ติดเป็นนิสัย 性癖【せいへき】
癖【くせ】
ヘキ くせ マイ漢字に保管
1643かたよる เอนเอียง 偏愛【へんあい】
偏る【かたよる】
ヘン かたよ・る マイ漢字に保管
1649度数を数える語 คำสำหรับนับความถี่ 一遍【いっぺん】 ヘン マイ漢字に保管
1652ものをいうこと
べんとう
การพูดเรื่องราว
เบนโต
弁護士【べんごし】
弁当【べんとう】
ベン マイ漢字に保管
1654みせ ร้าน 店舗【てんぽ】
本舗【ほんぽ】
マイ漢字に保管
1658 รวง (ข้าว) 稲穂【いなほ】 スイ マイ漢字に保管
1660はか สุสาน 墓地【ぼち】
墓【はか】
はか マイ漢字に保管
1661したう คิดถึง, ใฝ่ฝัน
รักใคร่
慕情【ぼじょう】
慕う【したう】
した・う マイ漢字に保管
1664簿帳面 สมุดบันทึก 名簿【めいぼ】
事件簿【じけんぼ】
マイ漢字に保管
1665ならう เลียน, เลียนแบบ 模倣【もほう】
倣う【ならう】
ホウ なら・う マイ漢字に保管
1666給料 เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
ホウ マイ漢字に保管
1669たてまつる มอบ, ถวาย 奉納【ほうのう】
奉る【たてまつる】
ホウ
たてまつ・る マイ漢字に保管
1671みね ยอดเขา 巨峰【きょほう】
峰【みね】
ホウ みね マイ漢字に保管
1672くずれる พัง, ทลาย 崩壊【ほうかい】
崩れる【くずれる】
ホウ くず・れる
くず・す
マイ漢字に保管
1677あわ ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
ホウ あわ マイ漢字に保管
1678弾丸を発する武器 ปืน 鉄砲【てっぽう】
砲丸【ほうがん】
ホウ マイ漢字に保管
1679ぬう เย็บ, ปัก 裁縫【さいほう】
縫う【ぬう】
ホウ ぬ・う マイ漢字に保管
1680胎児を包む膜 รก, สปอร์ 胞子【ほうし】 ホウ マイ漢字に保管
1681かんばしい
よい評判
หอม
ชื่อเสียง, การชื่นชม
芳香【ほうこう】
芳しい【かんばしい】
ホウ かんば・しい マイ漢字に保管
1682ほめる ชม, สรรเสริญ 褒賞【ほうしょう】
褒める【ほめる】
ホウ ほ・める マイ漢字に保管
1685国、我が国 ประเทศ
(ประเทศ) ญี่ปุ่น
邦人【ほうじん】
邦楽【ほうがく】
ホウ マイ漢字に保管
1686あきる
いっぱいになること
อิ่ม
เอียน
飽食【ほうしょく】
飽きる【あきる】
ホウ あ・きる
あ・かす
マイ漢字に保管
1687とぼしい ขาดแคลน 耐乏【たいぼう】
乏しい【とぼしい】
ボウ とぼ・しい マイ漢字に保管
1689かたわら ข้างๆ 傍線【ぼうせん】
傍ら【かたわら】
ボウ かたわ・ら マイ漢字に保管
1690二つに切りさくこと การแบ่ง-แยกเป็นสองส่วน 解剖図【かいぼうず】 ボウ マイ漢字に保管
1692さまたげる
じゃまする
ขัดขวาง, ก่อกวน 妨害【ぼうがい】
妨げる【さまたげる】
ボウ さまた・げる マイ漢字に保管
1696へや、いえ
ふさ
ห้อง, บ้าน
พวง, ช่อ
暖房【だんぼう】
房【ふさ】
ボウ ふさ マイ漢字に保管
1699ある~
あの~
...หนึ่ง 某日【ぼうじつ】
某所【ぼうしょ】
ボウ マイ漢字に保管
1701おかす ผจญภัย 冒険【ぼうけん】
冒す【おかす】
ボウ おか・す マイ漢字に保管
1702つむぐ ปั่นด้าย 紡績【ぼうせき】
紡ぐ【つむぐ】
ボウ つむ・ぐ マイ漢字に保管
1703肉のあぶら ไขมัน 脂肪【しぼう】 ボウ マイ漢字に保管
1704ふくらむ พอง, ขยาย 膨大【ぼうだい】
膨らむ【ふくらむ】
ボウ ふく・らむ
ふく・れる
マイ漢字に保管
1705はかる วางแผน
ไตร่ตรอง
無謀【むぼう】
謀る【はかる】
ボウ
はか・る マイ漢字に保管
1709ぼく ผม, กระผม 僕【ぼく】 ボク マイ漢字に保管
1710すみ หมึก 水墨画【すいぼくが】
墨【すみ】
ボク すみ マイ漢字に保管
1711なぐること
うちたたくこと
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
ボク マイ漢字に保管
1712自然なさま
すなお
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 ボク マイ漢字に保管
1713まき ทุ่ง, ฟาร์ม 牧場【ぼくじょう】
牧【まき】
ボク まき マイ漢字に保管
1714しずむこと
おちること
การจม
การตก, หล่น
沈没【ちんぼつ】
陥没【かんぼつ】
ボツ マイ漢字に保管
1715ほり คูน้ำ, คลอง 堀【ほり】 ほり マイ漢字に保管
1716勢いよく走ること การวิ่ง 奔走【ほんそう】
出奔【しゅっぽん】
ホン マイ漢字に保管
1718ひるがえす พลิก, กลับด้าน
ปลิวไสว
翻訳【ほんやく】
翻す【ひるがえす】
ホン ひるがえ・る
ひるがえ・す
マイ漢字に保管
1719なみ
普通
ปกติ, ธรรมดา 平凡【へいぼん】
凡例【はんれい】
ボン
ハン
マイ漢字に保管
1720平たい容器
おぼん
ถาด
เทศกาลโอะบ้ง
盆栽【ぼんさい】
お盆【おぼん】
ボン マイ漢字に保管
1721なでこすること การขัด 摩耗【まもう】 マイ漢字に保管
1723悪事をなすもの
不思議な力
มาร, ปีศาจ
พลังลึกลับ
魔術【まじゅつ】
魔法【まほう】
マイ漢字に保管
1724あさ ป่าน 麻薬【まやく】
麻【あさ】
あさ マイ漢字に保管
1729まく ม่าน 開幕【かいまく】
幕末【ばくまつ】
マク
バク
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1730生物体内の器官を包み、隔てる薄い層 เยื่อ, พังผืด 皮膜【ひまく】 マク マイ漢字に保管
1731また อีกทั้ง, อีก 又【また】 また マイ漢字に保管
1732粉にすること การทำเป็นผงแป้ง 抹茶【まっちゃ】 マツ マイ漢字に保管
1734まゆ รังไหม 繭糸【けんし】
繭【まゆ】
ケン まゆ マイ漢字に保管
1736おごりたかぶること ความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจ
自慢【じまん】
我慢【がまん】
マン マイ漢字に保管
1738一面に広がる様 สภาพที่เต็ม-แผ่ไปทั่ว 漫画【まんが】
漫才【まんざい】
マン マイ漢字に保管
1741人の心をひきつけ、迷わすこと
ばけもの、妖怪
เสน่ห์
ภูต, ปีศาจ
魅力【みりょく】
魅惑【みわく】
マイ漢字に保管
1742みさき แหลม 岬【みさき】 みさき マイ漢字に保管
1743ひそか ลับ 秘密【ひみつ】
密室【みっしつ】
ミツ マイ漢字に保管
1744生物の体液が流れるすじ
すじみち
เส้นเลือด, ชีพจร
เหตุผล, ลำดับ
文脈【ぶんみゃく】
人脈【じんみゃく】
ミャク マイ漢字に保管
1745優れていること
不思議なこと
สวยงาม, เยี่ยมยอด
แปลกประหลาด
奇妙【きみょう】
妙に【みょうに】
ミョウ マイ漢字に保管
1751ほこ หอก 矛盾【むじゅん】
矛【ほこ】
ほこ マイ漢字に保管
1752きり หมอก 煙霧【えんむ】
霧【きり】
きり マイ漢字に保管
1753婿むこ ลูกเขย 女婿【じょせい】
花婿【はなむこ】
セイ むこ マイ漢字に保管
1758仲間の約束をすること การสัญญาเป็นพวกเดียวกัน 連盟【れんめい】
加盟【かめい】
メイ マイ漢字に保管
1760金属にしるすこと
忘れないこと
การสลักโลหะ
ฝังใจไม่ลืม
感銘【かんめい】
銘菓【めいか】
メイ マイ漢字に保管
1762ほろびる พินาศ
ล่มสลาย
滅亡【めつぼう】
滅びる【ほろびる】
メツ ほろ・びる
ほろ・ぼす
マイ漢字に保管
1763まぬかれる
ゆるすこと
รอดพ้น
อนุญาต
免除【めんじょ】
免れる【まぬかれる】
メン まぬか・れる マイ漢字に保管
1766かた
てほん
รูปแบบ
ตัวอย่าง
模型【もけい】
規模【きぼ】

マイ漢字に保管
1767しげる ขึ้นหนาแน่น 繁茂【はんも】
茂る【しげる】
しげ・る マイ漢字に保管
1768つつしまないこと
みだりなこと
ความสับสน, ยุ่งเหยิง
ความผิดพลาด
妄想【もうそう】
妄言【ぼうげん】
モウ
ボウ
マイ漢字に保管
1770激しいこと ความรุนแรง 猛烈【もうれつ】
猛獣【もうじゅう】
モウ マイ漢字に保管
1771目が見えないこと ตาบอด, บอด 盲導犬【もうどうけん】
盲目【もうもく】
モウ マイ漢字に保管
1772あみ
魚をとるあみ
ตาข่าย
ตาข่ายจับปลา
交通網【こうつうもう】
網【あみ】
モウ あみ マイ漢字に保管
1773へってなくなること การลดลง-หมดไป 消耗【しょうもう】
消耗品【しょうもうひん】
モウ
コウ
マイ漢字に保管
1775だまる นิ่งเฉย 沈黙【ちんもく】
黙る【だまる】
モク だま・る マイ漢字に保管
1779物の表面の模様
家のしるし
ลวดลายบนสิ่งของ
ตราประจำตระกูล
指紋【しもん】
紋章【もんしょう】
モン マイ漢字に保管
1784 ลูกศร 一矢【いっし】
矢印【やじるし】
マイ漢字に保管
1785やく
わざわい
เรื่องไม่ดี
ภยันตราย
厄介【やっかい】
厄除【やくよけ】*
ヤク マイ漢字に保管
1789わけ เหตุผล 通訳【つうやく】
訳【わけ】
ヤク わけ マイ漢字に保管
1790おどる กระโดด
ตื่นเต้น
活躍【かつやく】
躍る【おどる】
ヤク おど・る マイ漢字に保管
1791やなぎ ต้นหลิว 川柳【せんりゅう】
柳【やなぎ】
リュウ やなぎ マイ漢字に保管
1792たのしいこと
よろこばしいこと
ความสนุก
ความยินดี, พอใจ
愉快【ゆかい】
愉楽【ゆらく】
マイ漢字に保管
1794いやす บำบัด, เยียวยา 治癒【治癒】
癒す【いやす】
マイ漢字に保管
1795さとす สั่งสอน, ตักเตือน 説諭【せつゆ】
諭す【さとす】
さと・す マイ漢字に保管
1797ただそれだけ แค่เท่านั้น 唯一【ゆいいつ】 ユイ
マイ漢字に保管
1801死者の世界 โลกของคนตาย 幽霊【ゆうれい】 ユウ マイ漢字に保管
1802遠いこと
はるかなこと
ห่างไกล 悠久【ゆうきゅう】
悠然【ゆうぜん】
ユウ マイ漢字に保管
1803うれえる
うれい
โศกเศร้า, เศร้าสร้อย 憂慮【ゆうりょ】
憂える【うれえる】
憂い【うれい】
ユウ うれ・える
うれ・い
う・い
マイ漢字に保管
1805ためらうこと การลังเล 執行猶予【しっこうゆうよ】 ユウ マイ漢字に保管
1807豊かなこと
ゆとりがあること
สมบูรณ์
มีเหลือ
余裕【よゆう】
富裕【ふゆう】
ユウ マイ漢字に保管
1808さそう ชักชวน 勧誘【かんゆう】
誘う【さそう】
ユウ さそ・う マイ漢字に保管
1811おす ตัวผู้, เพศผู้ 英雄【えいゆう】
雄【おす】
ユウ
おす
マイ漢字に保管
1812流通すること การกระจายสินค้า 金融機関【きんゆうきかん】
融資【ゆうし】
ユウ マイ漢字に保管
1817ほまれ เกียรติยศ 名誉【めいよ】
誉れ【ほまれ】
ほま・れ マイ漢字に保管
1821平凡
なみなみ
ปกติ, ธรรมดา 凡庸【ぼんよう】
中庸【ちゅうよう】
ヨウ マイ漢字に保管
1822あげる ชัก (ธง, ว่าว)
ทอด
掲揚【けいよう】
揚げる【あげる】
ヨウ あ・がる
あ・げる
マイ漢字に保管
1823ゆれる สั่น, แกว่ง 動揺【どうよう】
揺れる【ゆれる】
ヨウ ゆ・れる
ゆ・る
ゆ・らぐ
ゆ・るぐ
ゆ・する
ゆ・さぶる
ゆ・すぶる
マイ漢字に保管
1824いだくこと
まもること
การโอบ, กอด
การปกป้อง, ช่วยเหลือ
抱擁【ほうよう】
擁護【ようご】
ヨウ マイ漢字に保管
1830かま เตาเผา 窯業【ようぎょう】
窯【かま】
ヨウ かま マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1831ひつじ แกะ 羊毛【ようもう】
羊【ひつじ】
ヨウ ひつじ マイ漢字に保管
1834うたい บทขับร้อง (โนห์) 童謡【どうよう】
謡【うたい】
ヨウ うたい
うた・う
マイ漢字に保管
1837やしなう เลี้ยงดู 栄養【えいよう】
養う【やしなう】
ヨウ やしな・う マイ漢字に保管
1838おさえる ควบคุม, ยับยั้ง
ระงับ, อดกลั้น
抑制【よくせい】
抑える【おさえる】
ヨク おさ・える マイ漢字に保管
1842つばさ ปีก 両翼【りょうよく】
翼【つばさ】
ヨク つばさ マイ漢字に保管
1843鳥をとるあみ ตาข่ายจับนก 網羅【もうら】
甲羅【こうら】
マイ漢字に保管
1844はだか เปลือย 全裸【ぜんら】
裸【はだか】
はだか マイ漢字に保管
1847かみなり สายฟ้า
ฟ้าร้อง, ฟ้าแลบ
雷鳴【らいめい】
雷【かみなり】
ライ かみなり マイ漢字に保管
1850乳汁を精錬した飲料・製品 เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม 酪農【らくのう】 ラク マイ漢字に保管
1853文書で罫で囲んだ部分 ตาราง 空欄【くうらん】
欄外【らんがい】
ラン マイ漢字に保管
1854水があふれること การเอ่อล้น 氾濫【はんらん】* ラン マイ漢字に保管
1855広く見ること ดู, มองกว้างออกไป 展覧会【てんらんかい】
一覧【いちらん】
ラン マイ漢字に保管
1857役人 เจ้าหน้าที่, ข้าราชการ 官公吏【かんこうり】
吏員【りいん】
マイ漢字に保管
1858はく、はきもの
ふみ行うこと
สวม (รองเท้า-กางเกง)
เรื่องที่เคยทำมาก่อน
履歴書【りれきしょ】
履物【はきもの】
マイ漢字に保管
1860はらくだり ท้องเสีย 下痢【げり】 マイ漢字に保管
1862さと
ชนบท, บ้านเกิด
ระยะทาง, ลี้
万里の長城【ばんりのちょうじょう】
古里【ふるさと】
さと マイ漢字に保管
1863はなれる ออกห่าง
แยกจาก
離婚【りこん】
離れる【はなれる】
はな・れる
はな・す
マイ漢字に保管
1871りゅうさん
(鉱物の一)
กรดซัลฟูริก 硫酸【りゅうさん】 リュウ マイ漢字に保管
1873盛んなこと ความรุ่งเรือง 隆盛【りゅうせい】 リュウ マイ漢字に保管
1874りゅう มังกร 恐竜【きょうりゅう】
竜田【たつた】
リュウ たつ マイ漢字に保管
1875深く考えをめぐらすこと ตระหนัก, คิด 遠慮【えんりょ】
考慮【こうりょ】
リョ マイ漢字に保管
1877とりこ เชลย 虜囚【りょしゅう】
捕虜【ほりょ】
リョ マイ漢字に保管
1879なかま
ともだち
เพื่อน 同僚【どうりょう】
閣僚【かくりょう】
リョウ マイ漢字に保管
1881りょう หอพัก 学生寮【がくせいりょう】 リョウ マイ漢字に保管
1884鳥獣を捕獲すること การล่าสัตว์ 猟銃【りょうじゅう】 リョウ マイ漢字に保管
1886かて
しょくりょう
เสบียง
อาหาร
食糧【しょくりょう】
糧【かて】
リョウ
ロウ
かて マイ漢字に保管
1889みささぎ เนินใหญ่ 丘陵【きゅうりょう】
陵【みささぎ】
リョウ みささぎ マイ漢字に保管
1893人として守るべきみち จริยธรรม
ศีลธรรม
倫理【りんり】 リン マイ漢字に保管
1894~りん
尺の1/1000
ความยาว
1/1000 ของ尺
厘【りん】
七厘【しちりん】
リン マイ漢字に保管
1896のぞむ
(むかう)
เผชิญ
เข้าร่วม
臨時【りんじ】
臨む【のぞむ】
リン のぞ・む マイ漢字に保管
1898となり ข้างๆ 近隣【きんりん】
隣【となり】
リン とな・る
となり
マイ漢字に保管
1899るい มูลดิน
เบส (เบสบอล)
盗塁【とうるい】
塁【るい】
ルイ マイ漢字に保管
1901かさねること ทับถม, รวม 累計【るいけい】 ルイ マイ漢字に保管
1906はげます สนับสนุน
ให้กำลังใจ
奨励金【しょうれいきん】
励ます【はげます】
レイ はげ・む
はげ・ます
マイ漢字に保管
1908すず กระดิ่ง
กระพรวน
風鈴【ふうりん】
鈴【すず】
レイ
リン
すず マイ漢字に保管
1911たましい วิญญาณ 幽霊【ゆうれい】
霊【たま】
レイ
リョウ
たま マイ漢字に保管
1912うるわしい สวยงาม, งดงาม 綺麗【きれい】
麗しい【うるわしい】
レイ うるわ・しい マイ漢字に保管
1914こよみ ปฏิทิน 還暦【かんれき】
暦【こよみ】
レキ こよみ マイ漢字に保管
1917おとる ด้อย 劣化【れっか】
劣る【おとる】
レツ おと・る マイ漢字に保管
1918はげしいこと ความรุนแรง 強烈【きょうれつ】
烈震【れっしん】
レツ マイ漢字に保管
1919さく ฉีก, ขาด 破裂【はれつ】
裂く【さく】
レツ さ・く
さ・ける
マイ漢字に保管
1920潔いこと
値が安いこと
บริสุทธิ์
ราคาถูก, ย่อมเยา
清廉【せいれん】
廉売【れんばい】
レン マイ漢字に保管
1924金属をねりきたえること การเล่นแร่แปรธาตู 錬金術【れんきんじゅつ】 レン マイ漢字に保管
1925ろ、だんろ เตา 暖炉【だんろ】
焜炉【こんろ】*
マイ漢字に保管
1927つゆ
ロシア
น้ำค้าง
(ประเทศ) รัสเซีย
露天【ろてん】
披露宴【ひろうえん】
露【つゆ】

ロウ
つゆ マイ漢字に保管
1929通路に使用する細長い建物 ระเบียง
ทางเดิน
廊下【ろうか】 ロウ マイ漢字に保管
1930ほがらか แจ่มใส, ร่าเริง 明朗【めいろう】
朗らか【ほがらか】
ロウ ほが・らか マイ漢字に保管
1931たかどの
高く構えた2階建ての建物
หอ, อาคารสูง 楼門【ろうもん】
摩天楼【まてんろう】
ロウ マイ漢字に保管
1932大きななみ
むだに
คลื่นใหญ่
เปล่าประโยชน์
波浪【はろう】
浪費【ろうひ】
ロウ マイ漢字に保管
1933もれる รั่ว, รั่วไหล 漏洩【ろうえい】*
漏れる【もれる】
ロウ も・る
も・れる
も・らす
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1935
男子
ผู้ชาย
เด็กผู้ชาย
新郎【しんろう】
野郎【やろう】
ロウ マイ漢字に保管
1941まかなう เลี้ยงดู
จัดเตรียมอาหาร
賄賂【わいろ】*
賄う【まかなう】
ワイ まかな・う マイ漢字に保管
1942まどう สับสน, หลง 迷惑【めいわく】
戸惑う【とまどう】
ワク まど・う マイ漢字に保管
1943わく กรอบ 枠【わく】 わく マイ漢字に保管
2001せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 アイ マイ漢字に保管
2003あて ถึง 宛名【あてな】
宛先【あてさき】
あて
あて・る
マイ漢字に保管
2004あらし พายุ 嵐【あらし】 あらし マイ漢字に保管
2007イイギリ科の落葉高木 ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 椅子【いす】 マイ漢字に保管
2018おか เนิน 岡山県【おかやまけん】
福岡県【ふくおかけん】
おか マイ漢字に保管
2020おれ ข้า, กู 俺【おれ】 おれ マイ漢字に保管
2023かわら กระเบื้องมุงหลังคา 瓦解【がかい】
瓦【かわら】
かわら マイ漢字に保管
2027がけ หน้าผา 断崖【だんがい】
崖【がけ】
ガイ がけ マイ漢字に保管
2028ふた ฝา 頭蓋骨【ずがいこつ】
蓋【ふた】
ガイ ふた マイ漢字に保管
2033かま หม้อหุงข้าว (ญี่ปุ่น) 釜【かま】
釜飯【かまめし】
かま マイ漢字に保管
2044わずか เล็กน้อย
น้อยนิด
僅差【きんさ】
僅か【わずか】
キン わず・か マイ漢字に保管
2052かんがえる
とどめる
คิดเปรียบเทียบ
หยุด, รักษา
稽古【けいこ】 ケイ マイ漢字に保管
2053すきま ช่องว่าง
ช่องโหว่
間隙【かんげき】
隙【すき】
隙間【すきま】
ゲキ すき マイ漢字に保管
2056かぎ กุญแจ 鍵盤【けんばん】
鍵【かぎ】
ケン かぎ マイ漢字に保管
2058もも
また
ต้นขา
กิ่งก้านสาขา
股間【こかん】
股【また】
股【もも】
また マイ漢字に保管
2063のど ลำคอ 咽喉【いんこう】
喉【のど】
コウ のど マイ漢字に保管
2067~ころ ช่วงเวลา
ประมาณ...
頃【ころ】
日頃【ひごろ】
ころ マイ漢字に保管
2069すな ทราย 御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
2076せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 サツ マイ漢字に保管
2080えさ อาหารสัตว์ 食餌【しょくじ】
餌【えさ】
餌食【えじき】
えさ
マイ漢字に保管
2082しかる ตำหนิ
ดุ
叱責【しっせき】
叱る【しかる】
シツ しか・る マイ漢字に保管
2084はれる บวม 腫瘍【しゅよう】
腫れる【はれる】
腫らす【はらす】
シュ は・れる
は・らす
マイ漢字に保管
2085のろう สาบแช่ง 呪文【じゅもん】
呪い【のろい】
呪う【のろう】
ジュ のろ・い
のろ・う
マイ漢字に保管
2086そで แขนเสื้อ 領袖【りょうしゅう】
袖【そで】
半袖【はんそで】
シュウ そで マイ漢字に保管
2088ける เตะ 一蹴【いっしゅう】
蹴る【ける】
シュウ け・る マイ漢字に保管
2089あこがれる หลงใหล
ใฝ่ฝัน
憧憬【しょうけい】
憧れる【あこがれる】
ショウ あこが・れる マイ漢字に保管
2091しり ก้น お尻【おしり】 しり マイ漢字に保管
2092しん แกน 芯【しん】 しん マイ漢字に保管
2093じんぞう ไต 肝腎【かんじん】
腎臓【じんぞう】
じん マイ漢字に保管
2095すそ ชายเสื้อ-กางเกง 裾【すそ】 すそ マイ漢字に保管
2096すごい สุดยอด
ยอดเยี่ยม
凄惨【せいさん】
凄い【すごい】
セイ すご・い マイ漢字に保管
2106ねらう เป้าหมาย
เล็ง
狙撃【そげき】
狙い【ねらい】
狙う【ねらう】
ねら・い
ねら・う
マイ漢字に保管
2108かつて ครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้
曾祖父【そうそふ】
曾孫【そうそん】
曾【かつて】
ソウ かつて マイ漢字に保管
2109さわやか สดชื่น 爽快【そうかい】
爽やか【さわやか】
ソウ さわやか マイ漢字に保管
2114はなはだしい รุนแรง
เกินระดับ
御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
2118だれ ใคร 誰【だれ】 だれ マイ漢字に保管
2119(あした
あさ)
(พรุ่งนี้
เช้า)
一旦【いったん】
旦那【だんな】
タン
ダン
マイ漢字に保管
2123はる แปะ
ติด
貼付【ちょうふ】
貼る【はる】
貼紙【はりがみ】
チョウ は・る マイ漢字に保管
2127つめ เล็บ 爪【つめ】
爪切り【つめきり】
爪楊枝【つまようじ】
つめ
つま
マイ漢字に保管
2133かける
(勝負)
พนัน
เดิมพัน
賭博【とばく】
賭ける【かける】
か・ける マイ漢字に保管
2134ふじ ดอกฟุจิ 佐藤【さとう】
藤原【ふじわら】
トウ ふじ マイ漢字に保管
2135ひとみ ดวงตา 瞳孔【どうこう】
瞳【ひとみ】
ドウ ひとみ マイ漢字に保管
2137おちつける
ととのえる
ปรับ, จัดเตรียม 整頓【せいとん】 トン マイ漢字に保管
2139どんぶり ชาม 丼【どんぶり】
牛丼【ぎゅうどん】
どんぶり
どん
マイ漢字に保管
2140(あれ
どれ)
(สิ่งนั้น
สิ่งไหน)
旦那【だんな】
那覇【なは】
マイ漢字に保管
2141いかん
いかに
อย่างไร 奈良県【ならけん】
神奈川県【かながわけん】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2143なぞ ปริศนา 謎【なぞ】 なぞ マイ漢字に保管
2144なべ หม้อ 鍋【なべ】 なべ マイ漢字に保管
2145におい กลิ่น
ส่งกลิ่น, ได้กลิ่น
匂い【におい】
匂う【におう】
にお・い
にお・う
マイ漢字に保管
2150はし ตะเกียบ 箸【はし】
割箸【わりばし】
はし マイ漢字に保管
2155まゆげ คิ้ว 眉目【びもく】
眉間【みけん】
眉【まゆ】
眉毛【まゆげ】

まゆ マイ漢字に保管
2156ひざ หัวเข่า 膝【ひざ】 ひざ マイ漢字に保管
2157ひじ ข้อศอก 肘【ひじ】 ひじ マイ漢字に保管
2167ほお
ほっぺた
แก้ม 頬【ほお】 ほお マイ漢字に保管
2171まくら หมอน 枕【まくら】 まくら マイ漢字に保管
2177やみ มืด 闇【やみ】
暗闇【くらやみ】
やみ マイ漢字に保管
2179わく พุ่งขึ้นมา 湧水【ゆうすい】
湧く【わく】
ユウ わ・く マイ漢字に保管
2191低い音域 ช่วงเสียงต่ำ (เบส) お風呂【おふろ】
露天風呂【ろてんぶろ】
マイ漢字に保管
2194かご ตะกร้า 籠城【ろうじょう】
籠【かご】
籠もる【こもる】
ロウ かご
こも・る
マイ漢字に保管
2196わき รักแร้
ด้านข้าง
脇【わき】 わき マイ漢字に保管
3001あか ขี้ไคล 垢【あか】 あか マイ漢字に保管
3002ある~
あるいは
...หนึ่ง
หรือ
或る日【あるひ】
或いは【あるいは】
ある
ある・いは
マイ漢字に保管
3003この、これ
イタリア
สิ่งนี้, อันนี้
(ประเทศ) อิตาลี
伊藤【いとう】
伊豆【いず】
マイ漢字に保管
3004いためる ผัด 炒める【いためる】
炒飯【チャーハン】
いた・める
い・る
マイ漢字に保管
3005うそ โกหก 嘘【うそ】 うそ マイ漢字に保管
3006うれしい ดีใจ 嬉しい【うれしい】 うれ・しい マイ漢字に保管
3007うわさ ข่าวลือ 噂【うわさ】 うわさ マイ漢字に保管
3008~において ใน (เวลา,
สถานการณ์)
於いて【おいて】 お・いて マイ漢字に保管
3009やかましい
さわがしい
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 マイ漢字に保管
3010かすみ หมอก
พร่ามัว
霞ヶ関【かすみがせき】
霞む【かすむ】
かすみ
かす・む
マイ漢字に保管
3011かばん กระเป๋า 鞄【かばん】 かばん マイ漢字に保管
3012かむ กัด
เคี้ยว
噛む【かむ】 か・む マイ漢字に保管
3013やかましい
さわがしい
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 ケン マイ漢字に保管
3014こずえ ยอดไม้ 梢【こずえ】 こずえ マイ漢字に保管
3015これ
この
สิ่งนี้
อันนี้
此れ【これ】
此の【この】
こ・れ
こ・の
マイ漢字に保管
3016さじ ช้อน 匙【さじ】
小匙【こさじ】
さじ マイ漢字に保管
3017ぬいとり ปักผ้า 刺繍【ししゅう】 シュウ マイ漢字に保管
3018みそ
したじの類
เต้าเจี้ยว, ถั่วเหลือง 醤油【しょうゆ】 ショウ マイ漢字に保管
3019せき ไอ 咳【せき】 せき マイ漢字に保管
3020かまびすしい เสียงดังรบกวน 味噌【みそ】 マイ漢字に保管
3021それ
その
สิ่งนั้น
อันนั้น
其れ【それ】
其の【その】
そ・れ
そ・の
マイ漢字に保管
3022そる โกน 剃る【そる】
剃刀【かみそり】
そ・る マイ漢字に保管
3023そろう
そろえる
ครบ
จัดไว้พร้อม
揃う【そろう】
勢揃い【せいぞろい】
そろ・う
そろ・える
マイ漢字に保管
3024むりょう
たんなる
ฟรี
เพียงแค่
只今【ただいま】 ただ マイ漢字に保管
3025たたく เคาะ
ทุบ
叩く【たたく】 たた・く マイ漢字に保管
3026すぐ
あっというまに
ทันทีทันใด 忽ち【たちまち】 たちま・ち マイ漢字に保管
3027たまる
ためる
เก็บ, สะสม 溜まる【たまる】
溜める【ためる】
たま・る
ため・る
マイ漢字に保管
3028- - 蛋白質【たんぱくしつ】 タン マイ漢字に保管
3029走る
走らせる
วิ่ง
ควบม้า
御馳走【ごちそう】 マイ漢字に保管
3030ちょう ผีเสื้อ 蝶【ちょう】
蝶々【ちょうちょう】
チョウ マイ漢字に保管
3031つぶやく บ่นพึมพำ 呟く【つぶやく】 つぶや・く マイ漢字に保管
3032つぼ หม้อ, ไห 壺【つぼ】 つぼ マイ漢字に保管
3033つる แขวน 吊る【つる】
吊革【つりかわ】
つ・る マイ漢字に保管
3034なでる ลูบ
ปลอบประโลม
撫でる【なでる】 な・でる マイ漢字に保管
3035にぎやか อึกทึก, ครึกครึ้น
เสียงดัง
賑やか【にぎやか】
賑わう【にぎわう】
にぎ・やか
にぎ・わう
マイ漢字に保管
3036にらむ
じっと見る
จ้องมอง
กำกับ
睨む【にらむ】 にら・む マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
3037ぬれる เปียก 濡らす【ぬらす】
濡れる【ぬれる】
ぬ・らす
ぬ・れる
マイ漢字に保管
3038のぞく มอง
มองเข้าไป
覗く【のぞく】 のぞ・く マイ漢字に保管
3039はう คลาน 這う【はう】
這い這い【はいはい】
は・う マイ漢字に保管
3040はず น่าจะ
แน่นอน
筈【はず】 はず マイ漢字に保管
3041ひげ หนวด, เครา 髭【ひげ】 ひげ マイ漢字に保管
3042ひも เชือก 紐【ひも】 ひも マイ漢字に保管
3043ほえる เห่า 吠える【ほえる】 ほ・える マイ漢字に保管
3044ぼける
ほれる
เลอะเลือน, หลงลืม
หลงใหล
惚ける【ぼける】
惚れる【ほれる】
一目惚れ【ひとめぼれ】
ぼ・ける
ほ・れる
マイ漢字に保管
3045ほとんど ส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมด
殆ど【ほとんど】 ほとん・ど マイ漢字に保管
3046まく โปรย 撒く【まく】 ま・く マイ漢字に保管
3047まく โปรย, หว่าน 蒔く【まく】 ま・く マイ漢字に保管
3048まれ、珍しい
めったにない
แปลก, หายาก
แทบไม่มี
稀【まれ】 まれ マイ漢字に保管
3049なかれ
~するな
อย่า...
ห้าม...
勿論【もちろん】 モチ マイ漢字に保管
3050当然の สมเหตุสมผล
แต่ทว่า
尤も【もっとも】 もっと・も マイ漢字に保管
3051もらう ได้รับ 貰う【もらう】 もら・う マイ漢字に保管
3052ゆでる ต้ม
ลวก
茹でる【ゆでる】 ゆ・でる マイ漢字に保管
3053よみがえる ฟื้นคืน, สดชื่นขึ้น
คืนชีพ
蘇る【よみがえる】 よみがえ・る マイ漢字に保管
3054おわん ชาม お碗【おわん】
茶碗【ちゃわん】
ワン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
?