じょうようかんじ すべて

โจโยคันจิ-ทั้งหมด

แสดงแบบลิสต์
2136
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1二番目
アジア
รอง, อันดับรอง
(ทวีป) เอเชีย
亜熱帯【あねったい】
亜細亜【アジア】
マイ漢字に保管
2あわれむ
悲しむ
สงสาร
โศกเศร้า
哀愁【あいしゅう】
哀れむ【あわれむ】
アイ あわ・れ
あわ・れむ
マイ漢字に保管
3あい ความรัก 恋愛【れんあい】
愛する【あいする】
アイ マイ漢字に保管
4わるい ไม่ดี, ชั่วร้าย 悪魔【あくま】
悪い【わるい】
アク
わる・い マイ漢字に保管
5にぎる บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
アク にぎ・る マイ漢字に保管
6あつ กด, ดัน
แรงดัน
圧縮【あっしゅく】
圧力【あつりょく】
アツ マイ漢字に保管
7あつかう ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
あつか・う マイ漢字に保管
8おちつく
やすい
สงบ
ถูก
安全【あんぜん】
格安【かくやす】
アン やす・い マイ漢字に保管
9くらい มืด 暗記【あんき】
暗い【くらい】
アン くら・い マイ漢字に保管
10いけん
けいかく
แนะนำ
เสนอ
案内【あんない】
提案【ていあん】
アン マイ漢字に保管
11~から ตั้งแต่ 以来【いらい】
以上【いじょう】
マイ漢字に保管
12じゅんい
いち
ตำแหน่ง
ลำดับ
順位【じゅんい】
位置【いち】
~位【くらい】
くらい マイ漢字に保管
13よる พึ่งพา
ขึ้นอยู่กับ
依頼【いらい】
依然【いぜん】

マイ漢字に保管
14えらい ยอดเยี่ยม
ยิ่งใหญ่
偉大【いだい】
偉い【えらい】
えら・い マイ漢字に保管
15かこむ ล้อม 周囲【しゅうい】
囲む【かこむ】
かこ・む
かこ・う
マイ漢字に保管
16まかせる สิทธิ
การมอบหมาย
委員【いいん】
委託【いたく】
マイ漢字に保管
17勢い・力
おどすこと
พลัง, อำนาจ
การข่มขู่
脅威【きょうい】
威勢【いせい】
マイ漢字に保管
18軍隊の階級の一
いかん
นายร้อย 尉官【いかん】
大尉【たいい】
マイ漢字に保管
19こころ
おもい
ความรู้สึก
ความตั้งใจ
意見【いけん】
得意【とくい】
マイ漢字に保管
20なぐさめる ปลอบใจ
ปลอบประโลม
慰謝料【いしゃりょう】
慰める【なぐさめる】
なぐさ・める
なぐさ・む
マイ漢字に保管
21やさしい ง่าย 簡易【かんい】
貿易【ぼうえき】
易しい【やさしい】
エキ
やさ・しい マイ漢字に保管
22すること
おこなうこと
การทำ
การกระทำ
行為【こうい】
為替【かわせ】
マイ漢字に保管
23ことなる แตกต่าง 異例【いれい】
異なる【ことなる】
こと・なる マイ漢字に保管
24うつる
(移動)
เคลื่อน, ย้าย 移動【いどう】
移る【うつる】
うつ・る
うつ・す
マイ漢字に保管
25すじ
つなぐこと
เส้นใย
การเชื่อมต่อ
繊維【せんい】
維持【いじ】
マイ漢字に保管
26よこ
東西の方向
แนวนอน
ทิศตะวันออก-ตก
経緯【けいい】 マイ漢字に保管
27いぶくろ กระเพาะ 胃袋【いぶくろ】 マイ漢字に保管
28ころも เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม
衣装【いしょう】
衣【ころも】
ころも マイ漢字に保管
29ちがう แตกต่าง
ผิด
違反【いはん】
違う【ちがう】
ちが・う
ちが・える
マイ漢字に保管
30のこること การเหลือทิ้งไว้ 遺産【いさん】
遺言【ゆいごん】*

ユイ
マイ漢字に保管
31おいしゃ หมอ, แพทย์ 医者【いしゃ】
医療【いりょう】
マイ漢字に保管
32 บ่อน้ำ 天井【てんじょう】
水井【みずい】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
33さかい เขตแดน 地域【ちいき】
領域【りょういき】
イキ マイ漢字に保管
34そだてる
そだつ
เลี้ยงดู, สั่งสอน
เติบโต
教育【きょういく】
育てる【そだてる】
イク そだ・つ
そだ・てる
マイ漢字に保管
35いち
ひとつ
หนึ่ง 一月【いちがつ】
一つ【ひとつ】
イチ
イツ
ひと
ひと・つ
マイ漢字に保管
36いち หนึ่ง 壱【いち】 イチ マイ漢字に保管
37とりにがすこと
失うこと
การสูญเสีย
หลบเลี่ยง
逸話【いつわ】
逸材【いつざい】
イツ マイ漢字に保管
38いね ข้าว 水稲【すいとう】
稲【いね】
稲光【いなびかり】
トウ いね
いな
マイ漢字に保管
39いも มัน 芋【いも】 いも マイ漢字に保管
40しるし
インド
สัญลักษณ์
(ประเทศ) อินเดีย
印刷【いんさつ】
矢印【やじるし】
イン しるし マイ漢字に保管
41ひとのかず จำนวนคน
สมาชิก, เจ้าหน้าที่
会員【かいいん】
店員【てんいん】
イン マイ漢字に保管
42よる สาเหตุ
เหตุผล
原因【げんいん】
因る【よる】
イン よ・る マイ漢字に保管
43夫婦となること การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 イン マイ漢字に保管
44ひく ดึง 引用【いんよう】
引く【ひく】
イン ひ・く
ひ・ける
マイ漢字に保管
45のむ ดื่ม 飲料水【いんりょうすい】
飲む【のむ】
イン の・む マイ漢字に保管
46ばしょ สถานที่ 病院【びょういん】
美容院【びよういん】
イン マイ漢字に保管
47かげ(Shade)
かげる
ร่ม (ส่วนที่มืดเพราะไม่โดนแสง)
หม่น
山陰【さんいん】
陰【かげ】
イン かげ
かげ・る
マイ漢字に保管
48かくす ซ่อน 隠居【いんきょ】
隠す【かくす】
イン かく・す
かく・れる
マイ漢字に保管
49類似の音声 เสียงสัมผัส 韻文【いんぶん】
余韻【よいん】
イン マイ漢字に保管
50みぎ ขวา 左右【さゆう】
右側【みぎがわ】

ユウ
みぎ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
51四方の果て สุดขอบทั้งสี่ทิศ 宇宙【うちゅう】 マイ漢字に保管
52はね ปีก 羽毛【うもう】
羽根【はね】
羽【はね】

はね
マイ漢字に保管
53あめ ฝน 雨天【うてん】
雨水【あまみず】
雨【あめ】
あめ
あま
マイ漢字に保管
54うず น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
うず マイ漢字に保管
55うら อ่าว, หาด
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
浦【うら】 うら マイ漢字に保管
56はこぶ ขน, แบก
โชคชะตา
運動【うんどう】
運ぶ【はこぶ】
ウン はこ・ぶ マイ漢字に保管
57くも เมฆ 雷雲【らいうん】
雲【くも】
ウン くも マイ漢字に保管
58いとなむ บริหาร
จัดการ (ธุรกิจ)
営業【えいぎょう】
営む【いとなむ】
エイ いとな・む マイ漢字に保管
59かげ(Shadow) เงา (ส่วนที่มืดเพราะถูกบังแสง) 陰影【いんえい】
影【かげ】
エイ かげ マイ漢字に保管
60うつる
(映写)
ส่องแสง
ฉาย
映画【えいが】
映る【うつる】
エイ うつ・る
うつ・す
は・える
マイ漢字に保管
61さかえる รุ่งเรือง 繁栄【はんえい】
栄える【さかえる】
エイ さか・える
は・え
は・える
マイ漢字に保管
62ながい ยาวนาน 永遠【えいえん】
永い【ながい】
エイ なが・い マイ漢字に保管
63およぐ ว่ายน้ำ 水泳【すいえい】
泳ぐ【およぐ】
エイ およ・ぐ マイ漢字に保管
64優れていること
イギリス
ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด
(ประเทศ) อังกฤษ
英才【えいさい】
英語【えいご】
エイ マイ漢字に保管
65守り防ぐこと ดูแล, ป้องกัน 衛星【えいせい】
自衛隊【じえいたい】
エイ マイ漢字に保管
66よむ ขับร้อง (บทกวี)
ประพันธ์ (บทกวี)
朗詠【ろうえい】
詠む【よむ】
エイ よ・む マイ漢字に保管
67するどい แหลม, คม
เฉียบ
鋭利【えいり】
鋭い【するどい】
エイ するど・い マイ漢字に保管
68えきたい ของเหลว 液体【えきたい】 エキ マイ漢字に保管
69流行病 โรคติดต่อ
โรคระบาด
疫病【えきびょう】
免疫【めんえき】
エキ
ヤク
マイ漢字に保管
70もうけ กำไร 利益【りえき】
益々【ますます】
エキ
ヤク
ます マイ漢字に保管
71えき สถานี 駅員【えきいん】
駅弁【えきべん】
エキ マイ漢字に保管
72喜ぶこと
嬉しがること
ความดีใจ, การยินดี 悦楽【えつらく】
満悦【まんえつ】
エツ マイ漢字に保管
73おめみえ การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
エツ マイ漢字に保管
74こえる
(通り過ぎる)
ข้าม, เลย 卓越【たくえつ】
越える【こえる】
エツ こ・す
こ・える
マイ漢字に保管
75一々目を通してしらべること การตรวจสอบผ่านตาทีละอันๆ 閲覧【えつらん】
検閲【けんえつ】
エツ マイ漢字に保管
76まるい
えん
กลม (วงกลม)
เยน
円高【えんだか】
円い【まるい】
エン まる・い マイ漢字に保管
77その สวน
สถานที่
公園【こうえん】
園【その】
エン その マイ漢字に保管
78酒食を設け、楽しむこと การจัดเลี้ยง-เฉลิมฉลอง 宴会【えんかい】
披露宴【ひろうえん】
エン マイ漢字に保管
79のびる เลื่อนออกไป 延長【えんちょう】
延びる【のびる】
エン の・びる
の・べる
の・ばす
マイ漢字に保管
80たすけること การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
エン マイ漢字に保管
81沿そう ตาม 沿線【えんせん】
沿う【そう】
エン そ・う マイ漢字に保管
82芸能を行って見せること
述べ広めること
การแสดง
การบรรยาย
演劇【えんげき】
講演【こうえん】
エン マイ漢字に保管
83ほのお เปลวไฟ 口内炎【こうないえん】
炎【ほのお】
エン ほのお マイ漢字に保管
84けむり ควัน 煙突【えんとつ】
煙【けむり】
エン けむ・る
けむり
けむ・い
マイ漢字に保管
85さる ลิง 類人猿【るいじんえん】
猿【さる】
エン さる マイ漢字に保管
86ふち กรอบ 御縁【ごえん】
縁【ふち】
エン ふち マイ漢字に保管
87とおい ไกล 遠足【えんそく】
遠い【とおい】
エン
オン
とお・い マイ漢字に保管
88なまり ตะกั่ว 鉛筆【えんぴつ】
鉛【なまり】
エン なまり マイ漢字に保管
89しお เกลือ 塩分【えんぶん】
塩【しお】
エン しお マイ漢字に保管
90きたない
よごれる
สกปรก
เลอะ
汚染【おせん】
汚れる【よごれる】
汚い【きたない】
けが・す
けが・れる
けが・らわしい
よご・す
よご・れる
きたな・い
マイ漢字に保管
91表面がへこんでいること เว้า 凹レンズ【おうレンズ】
凹凸【おうとつ】
オウ マイ漢字に保管
92ちゅうおう กลาง, ตรงกลาง 中央【ちゅうおう】 オウ マイ漢字に保管
93おく ลึก
ด้านใน
奥義【おうぎ】
奥様【おくさま】
オウ おく マイ漢字に保管
94いくこと
さること
การไป
การจากไป
往復【おうふく】 オウ マイ漢字に保管
95こたえる
(応じ報いる)
สนอง, ตาม 対応【たいおう】
反応【はんのう】*
応える【こたえる】
オウ こた・える マイ漢字に保管
96おす กด 押印【おういん】
押す【おす】
オウ お・す
お・さえる
マイ漢字に保管
97よこ แนวนอน
ด้านข้าง
横断【おうだん】
横幅【よこはば】
オウ よこ マイ漢字に保管
98ヨーロッパ (ทวีป) ยุโรป 欧米【おうべい】
北欧【ほくおう】
オウ マイ漢字に保管
99なぐる ชก, ต่อย 殴打【おうだ】
殴る【なぐる】
オウ なぐ・る マイ漢字に保管
100おうさま พระราชา 王様【おうさま】
王国【おうこく】
オウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
101男の老人 ชายสูงอายุ 老翁【ろうおう】 オウ マイ漢字に保管
102きいろ สีเหลือง 黄金【おうごん】
黄色【きいろ】
コウ
オウ

マイ漢字に保管
103おき ทะเลไกลจากฝั่ง 沖縄【おきなわ】 チュウ おき マイ漢字に保管
104おく ร้อยล้าน
(10 ยกกำลัง 8)
一億【いちおく】 オク マイ漢字に保管
105やね
みせ
หลังคา
บ้าน, ร้าน
屋上【おくじょう】
屋根【やね】
オク マイ漢字に保管
106おぼえること การจำ 記憶【きおく】 オク マイ漢字に保管
107おつ
第2位
ลำดับที่ 2 甲乙【こうおつ】 オツ マイ漢字に保管
108おろす ขายส่ง 卸す【おろす】
棚卸【たなおろし】
おろ・す
おろし
マイ漢字に保管
109おん บุญคุณ 恩人【おんじん】
恩返し【おんがえし】
オン マイ漢字に保管
110あたたかい
(いっぱん)
อุ่น (ทั่วไป) 温度【おんど】
温かい【あたたかい】
オン あたた・か
あたた・かい
あたた・まる
あたた・める
マイ漢字に保管
111おだやか สงบ, สันติ
สุภาพ
平穏【へいおん】
穏やか【おだやか】
オン マイ漢字に保管
112おと
おんよみ
เสียง(ทั่วไป)
เสียงองโยะมิ
音声【おんせい】
母音【ぼいん】
本音【ほんね】
音【おと】
オン
イン
おと
マイ漢字に保管
113した ล่าง
ลง
下線【かせん】
下【した】

した/しも/もと
さ・げる/がる
くだ・る/す
くだ・さる
お・ろす/りる
マイ漢字に保管
114ばける เปลี่ยนแปลง 化学【かがく】
化ける【ばける】

ば・ける
ば・かす
マイ漢字に保管
115かり สมมติ
ชั่วคราว, แทน
仮名【かな】
仮病【けびょう】
仮【かり】

かり マイ漢字に保管
116なに อะไร
สิ่งไหน
幾何学【きかがく】
何時【なんじ】
なに
なん
マイ漢字に保管
117あたい ค่า, ราคา 価格【かかく】
価【あたい】
あたい マイ漢字に保管
118優れてよいこと
めでたいこと
เรื่องดี, เรื่องน่ายินดี 佳作【かさく】
佳日【かじつ】
マイ漢字に保管
119くわえる เพิ่มเข้าไป 増加【ぞうか】
加える【くわえる】
くわ・える
くわ・わる
マイ漢字に保管
120できること เป็นไปได้
ทำได้
可能【かのう】
可否【かひ】
マイ漢字に保管
121なつ ฤดูร้อน 夏季【かき】
夏【なつ】

なつ マイ漢字に保管
122よめ
とつぐ
ลูกสะใภ้
(ผู้หญิง) แต่งงาน
降嫁【こうか】
花嫁【はなよめ】
嫁ぐ【とつぐ】
よめ
とつ・ぐ
マイ漢字に保管
123いえ บ้าน 家事【かじ】
鈴木家【すずきけ】
家賃【やちん】
家【いえ】

いえ
マイ漢字に保管
124すくないこと น้อย 寡黙【かもく】
寡占【かせん】
マイ漢字に保管
125かがく วิทยาศาสตร์ 科学【かがく】
科目【かもく】
マイ漢字に保管
126ひま ว่าง 休暇【きゅうか】
暇【ひま】
ひま マイ漢字に保管
127くだもの
はたす
ผล, ผลไม้
ผลลัพธ์
結果【けっか】
果たす【はたす】
は・たす
は・てる
は・て
マイ漢字に保管
128かける พาด, แขวน
ยกขึ้น
高架【こうか】
架ける【かける】
か・ける
か・かる
マイ漢字に保管
129うた
うたう
เพลง
ร้องเพลง
国歌【こっか】
歌う【うたう】
うた
うた・う
マイ漢字に保管
130かわ แม่น้ำ (ใหญ่) 銀河【ぎんが】
河【かわ】
かわ マイ漢字に保管
131
火曜日
ไฟ
วันอังคาร
火災【かさい】
火【ひ】

マイ漢字に保管
132わざわい โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
133かせぐ ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
かせ・ぐ マイ漢字に保管
134物を一つ一つ指示す語 คำเรียกสิ่งของทีละชิ้นๆ 箇所【かしょ】
箇条【かじょう】
マイ漢字に保管
135はな ดอกไม้ 花瓶【かびん】
生花【いけばな】
はな マイ漢字に保管
136もの ของ, สัมภาระ 入荷【にゅうか】
荷物【にもつ】

マイ漢字に保管
137はなやか สวยงาม, สง่างาม 中華【ちゅうか】
華やか【はなやか】

はな マイ漢字に保管
138木の実、果物
おかし
ผลไม้
ขนม
お菓子【おかし】
和菓子【わがし】
マイ漢字に保管
139わりあて
しょうくぶん
แผนก
บท
課題【かだい】
課長【かちょう】
マイ漢字に保管
140おかね
しなもの
เงินตรา
ของ, สินค้า
雑貨【ざっか】
硬貨【こうか】
マイ漢字に保管
141すぎる
すごす
あやまち
ผ่าน, เลย, เกิน
ใช้ (เวลา)
ความผิดพลาด
過去【かこ】
過ぎる【すぎる】
過ち【あやまち】
す・ぎる
す・ごす
あやま・つ
あやま・ち
マイ漢字に保管
142 ยุง 蚊【か】 マイ漢字に保管
143われ เรา 我慢【がまん】
我々【われわれ】
我が国【わがくに】
われ
マイ漢字に保管
144かいが ภาพ
ขีด
映画【えいが】
画数【かくすう】

カク
マイ漢字に保管
145 ตา (ไม้)
ยอดอ่อน
発芽【はつが】
新芽【しんめ】
マイ漢字に保管
146いわうこと การแสดงความยินดี, อวยพร 年賀状【ねんがじょう】
謹賀【きんが】
マイ漢字に保管
147みやびやかなこと หรูหรา, สง่างาม 優雅【ゆうが】 マイ漢字に保管
148うえること ความอดอยาก 餓死【がし】
餓鬼【がき】
マイ漢字に保管
149仲立ちすること
たすけること
การอยู่ระหว่างกลาง
การช่วยเหลือ
紹介【しょうかい】
介護【かいご】
カイ マイ漢字に保管
150あう
(人とあう)
พบ 大会【たいかい】
会釈【えしゃく】
会う【あう】
カイ
あ・う マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
151とく
(取り除く)
แก้ (ปัญหา)
แก้, คลาย
読解【どっかい】
解く【とく】
カイ
と・く
と・かす
と・ける
マイ漢字に保管
152まわる
かい
หมุน
ครั้ง
回転【かいてん】
回る【まわる】
カイ
まわ・る
まわ・す
マイ漢字に保管
153かたまり ก้อน, แท่ง 金塊【きんかい】
塊【かたまり】
カイ かたまり マイ漢字に保管
154こわす
こわれる
ทำลาย
พังทลาย
崩壊【ほうかい】
壊す【こわす】
カイ こわ・す
こわ・れる
マイ漢字に保管
155こころよい สบายใจ
พอใจ
快速【かいそく】
快い【こころよい】
カイ こころよ・い マイ漢字に保管
156あやしい น่าสงสัย
ดูแปลก
怪人【かいじん】
怪しい【あやしい】
カイ あや・しい
あや・しむ
マイ漢字に保管
157くやしい เจ็บใจ
เสียใจ
後悔【こうかい】
悔しい【くやしい】
カイ く・いる
く・やむ
くや・しい
マイ漢字に保管
158なつかしい โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
カイ ふところ
なつ・かしい
なつ・かしむ
なつ・く
なつ・ける
マイ漢字に保管
159いましめる ห้าม, ตักเตือน 警戒【けいかい】
戒める【いましめる】
カイ いまし・める マイ漢字に保管
160ゆうかいすること การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 カイ マイ漢字に保管
161あらためる เปลี่ยนแปลง
ทำใหม่
改善【かいぜん】
改める【あらためる】
カイ あらた・める
あらた・まる
マイ漢字に保管
162きぐ เครื่องมือ 機械【きかい】
器械【きかい】
カイ マイ漢字に保管
163うみ ทะเล 東海道【ほっかいどう】
海【うみ】
カイ うみ マイ漢字に保管
164はい ขี้เถ้า 石灰【せっかい】
灰皿【はいざら】
カイ はい マイ漢字に保管
165きょうかい
ぎょうかい
ขอบเขต
วงการ
世界【せかい】
業界【ぎょうかい】
カイ マイ漢字に保管
166みな ทุกคน, ทุกอัน
ทั้งหมด
皆勤【かいきん】
皆様【みなさま】
皆【みんな】
カイ みな マイ漢字に保管
167 ภาพ 絵画【かいが】
絵【え】
カイ
マイ漢字に保管
168あける
ひらく
เปิด 開店【かいてん】
開ける【あける】
開く【ひらく】
カイ ひら・く
ひら・ける
あ・く
あ・ける
マイ漢字に保管
169かい ชั้น 階段【かいだん】
三階【さんがい】
カイ マイ漢字に保管
170かい หอย 貝【かい】
帆立貝【ほたてがい】
かい マイ漢字に保管
171罪状を取り調べること การสอบสวน, การไต่สวน 弾劾【だんがい】 ガイ マイ漢字に保管
172そと
はずず
ข้างนอก
เอาออก
外食【がいしょく】
外科【げか】
外【そと】
外す【はずす】
ガイ
そと
ほか
はず・す
はず・れる
マイ漢字に保管
173そこなうこと
わざわい
ความเสียหาย 被害【ひがい】
殺害【さつがい】
ガイ マイ漢字に保管
174なげくこと ความโศกเศร้า
ความคร่ำครวญ
憤慨【ふんがい】
慨嘆【がいたん】
ガイ マイ漢字に保管
175おおむね คร่าวๆ
โดยประมาณ
概要【がいよう】
概念【がいねん】
ガイ マイ漢字に保管
176はて、かぎり
みずぎわ
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 ガイ マイ漢字に保管
177まち ชุมชน, ย่าน 商店街【しょうてんがい】
街角【まちかど】
ガイ
カイ
まち マイ漢字に保管
178あてはまること เหมาะสม, ตรงประเด็น
เข้ากันพอดี
該当【がいとう】
当該【とうがい】
ガイ マイ漢字に保管
179かき รั้ว 垣【かき】 かき マイ漢字に保管
180おどすこと การข่มขู่
การทำให้กลัว
威嚇【いかく】 カク マイ漢字に保管
181おの แต่ละ... 各~【かく】
各々【おのおの】
カク おの マイ漢字に保管
182ひろめること
ひろげること
ขยาย, แผ่กว้างออกไป 拡張【かくちょう】
拡大【かくだい】
カク マイ漢字に保管
183きそく
กฏ, วิธี
ระดับ, คุณภาพ
合格【ごうかく】
格子【こうし】
カク
コウ
マイ漢字に保管
184物の中心となるもの
原子核
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
カク マイ漢字に保管
185から เปลือก 甲殻類【こうかくるい】
殻【から】
カク から マイ漢字に保管
186える เอามา, ได้มา 獲得【かくとく】
獲る【える】
カク え・る マイ漢字に保管
187たしかめる ตรวจสอบ
ทำให้แน่ใจ
確認【かくにん】
確かめる【たしかめる】
カク たし・か
たし・かめる
マイ漢字に保管
188穀物を刈りとること การเก็บเกี่ยว 収穫【しゅうかく】 カク マイ漢字に保管
189おぼえる
さめる
จำ
ตื่น, ตาสว่าง
感覚【かんかく】
覚える【おぼえる】
覚ます【さます】
カク おぼ・える
さ・ます
さ・める
マイ漢字に保管
190かど
つの
มุม (ด้านนอก)
เขา (สัตว์)
角度【かくど】
街角【まちかど】
角【つの】
カク かど
つの
マイ漢字に保管
191くらべること การเปรียบเทียบ 比較【ひかく】 カク マイ漢字に保管
192ものの外まわり รอบนอก
ขอบนอก
輪郭【りんかく】 カク マイ漢字に保管
193立派な御殿
ないかく
พระราชวังหรู
คณะรัฐมนตรี
内閣【ないかく】
楼閣【ろうかく】
カク マイ漢字に保管
194へだてる ทิ้งระยะห่าง
แยก
間隔【かんかく】
隔てる【へだてる】
カク へだ・てる
へだ・たる
マイ漢字に保管
195かわ
あらためること
หนัง
เปลี่ยนแปลง
革命【かくめい】
革【かわ】
カク かわ マイ漢字に保管
196まなぶ เรียน 学生【がくせい】
学ぶ【まなぶ】
ガク まな・ぶ マイ漢字に保管
197たけ ภูเขาสูง 山岳【さんがく】
岳【たけ】
ガク たけ マイ漢字に保管
198たのしい
らく
สนุก
ง่ายๆ, สบายๆ
音楽【おんがく】
楽勝【らくしょう】
楽しい【たのしい】
ガク
ラク
たの・しい
たの・しむ
マイ漢字に保管
199ひたい
きんがく
がく
หน้าผาก
จำนวน, ราคา
กรอบรูป
金額【きんがく】
額【ひたい】
ガク ひたい マイ漢字に保管
200かける แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 か・ける
か・かる
かかり
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
201かた อ่าว, หาด 新潟【にいがた】
潟【かた】
かた マイ漢字に保管
202わる หาร, แบ่ง
อัตราส่วน
分割【ぶんかつ】
割る【わる】
割合【わりあい】
カツ わ・る
わり
わ・れる
さ・く
マイ漢字に保管
203大声を出すこと การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
カツ マイ漢字に保管
204まとめること การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
カツ マイ漢字に保管
205いきいき สดชื่น
มีชีวิตชีวา
生活【せいかつ】
復活【ふっかつ】
カツ マイ漢字に保管
206かわく
喉がかわく
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
カツ かわ・く マイ漢字に保管
207なめらか
すべる
ลื่น, ราบลื่น 円滑【えんかつ】
滑る【すべる】
滑らか【なめらか】
カツ すべ・る
なめ・らか
マイ漢字に保管
208かっしょく
黒みをおびた茶色
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 カツ マイ漢字に保管
209取りまとめること การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
カツ マイ漢字に保管
210かつ รวมทั้ง 尚且つ【なおかつ】 か・つ マイ漢字に保管
211かぶ หุ้น
ตอไม้, รากไม้
株式会社【かぶしきがいしゃ】 かぶ マイ漢字に保管
212かる เกี่ยว, ดาย 刈る【かる】 か・る マイ漢字に保管
213かわく แห้ง 乾燥【かんそう】
乾く【かわく】
カン かわ・く
かわ・かす
マイ漢字に保管
214かんむり มงกุฎ 栄冠【えいかん】
冠【かんむり】
カン かんむり マイ漢字に保管
215さむい หนาว 寒気【かんき】
寒い【さむい】
カン さむ・い マイ漢字に保管
216出版すること การพิมพ์หนังสือ 週刊【しゅうかん】
創刊【そうかん】
カン マイ漢字に保管
217かん ลาง, ความรู้สึก 勘【かん】
勘弁【かんべん】
カン マイ漢字に保管
218すすめる แนะนำ 勧告【かんこく】
勧める【すすめる】
カン すす・める マイ漢字に保管
219まく ม้วน 巻頭【かんとう】
巻く【まく】
カン ま・く
まき
マイ漢字に保管
220大声で叫ぶこと
呼び出すこと
การตะโกนเสียงดัง
การเรียกออกมา
叫喚【きょうかん】
喚問【かんもん】
カン マイ漢字に保管
221たえる อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
カン た・える マイ漢字に保管
222すべておえる สมบูรณ์ 完成【かんせい】
完璧【かんぺき】*
カン マイ漢字に保管
223やくしょ
やくにん
ที่ทำการ
เจ้าหน้าที่
警察官【けいさつかん】
長官【ちょうかん】
カン マイ漢字に保管
224かんだい ใจกว้าง 寛大【かんだい】
寛容【かんよう】
カン マイ漢字に保管
225ほす ตาก, ผึ่ง 干満【かんまん】
干す【ほす】
カン ほ・す
ひ・る
マイ漢字に保管
226みき แกน
ลำต้น
新幹線【しんかんせん】
幹【みき】
カン みき マイ漢字に保管
227わずらう เจ็บป่วย 患者【かんじゃ】
患う【わずらう】
カン わずら・う マイ漢字に保管
228かんじ รู้สึก
ความรู้สึก
快感【かいかん】
感じる【かんじる】
カン マイ漢字に保管
229なれる คุ้นเคย, ชิน 習慣【しゅうかん】
慣れる【なれる】
カン な・れる
な・らす
マイ漢字に保管
230うらむこと ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 カン マイ漢字に保管
231かえる
(交換)
แลก, เปลี่ยน 交換【こうかん】
換える【かえる】
カン か・える
か・わる
マイ漢字に保管
232思い切ってすること แน่วแน่, กล้าหาญ 敢然【かんぜん】
敢えて【あえて】
カン マイ漢字に保管
233ひつぎ โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
カン マイ漢字に保管
234条項
ひとつがき
มาตรา, บท 定款【ていかん】
借款【しゃっかん】
カン マイ漢字に保管
235よろこび
たのしみ
ความดีใจ
ความสนุก
歓迎【かんげい】
歓楽【かんらく】
カン マイ漢字に保管
236あせ เหงื่อ 冷汗【れいかん】
汗【あせ】
カン あせ マイ漢字に保管
237カン(中国の王朝) (จีน) ราชวงศ์ฮั่น 漢字【かんじ】
漢方【かんぽう】
カン マイ漢字に保管
238まわりめぐること การวนไปรอบๆ 環境【かんきょう】
循環【じゅんかん】
カン マイ漢字に保管
239あまい
あまえる
หวาน
อ้อน
甘味料【かんみりょう】
甘い【あまい】
カン あま・い
あま・える
あま・やかす
マイ漢字に保管
240見張ること การเฝ้าดู 監督【かんとく】
監視【かんし】
カン マイ漢字に保管
241見守ること การเฝ้า, ดูแล 看護婦【かんごふ】
看板【かんばん】
カン マイ漢字に保管
242くだ ท่อ, หลอด 管理【かんり】
管【くだ】
カン くだ マイ漢字に保管
243手軽いこと ง่าย 簡単【かんたん】
簡略【かんりゃく】
カン マイ漢字に保管
244ゆるい หลวม, คลาย
ผ่อนปรน
緩和【かんわ】
緩い【ゆるい】
カン ゆる・い
ゆる・やか
ゆる・む
ゆる・める
マイ漢字に保管
245かん กระป๋อง 缶珈琲【かんコーヒー】*
缶詰【かんづめ】
カン マイ漢字に保管
246かんぞう
きも
ตับ 肝臓【かんぞう】
肝【きも】
カン きも マイ漢字に保管
247ぐんかん เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
カン マイ漢字に保管
248みる
(見物)
ดู, ชม 観光【かんこう】
観る【みる】
カン み・る マイ漢字に保管
249つらぬく สำเร็จ, ลุล่วง
ทะลุ
貫通【かんつう】
貫く【つらぬく】
カン つらぬ・く マイ漢字に保管
250もとへ戻ること การกลับคืนที่เดิม 返還【へんかん】
還暦【かんれき】
カン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
251見極めること
見分けること
ดูอย่างถ่องแท้
ดูอย่างเข้าใจ
鑑賞【かんしょう】
印鑑【いんかん】
カン マイ漢字に保管
252あいだ ระหว่าง
ช่วงเวลา
時間【じかん】
間【あいだ】
合間【あいま】
カン
ケン
あいだ
マイ漢字に保管
253静かなさま สภาพที่เงียบ-สงบ 閑静【かんせい】 カン マイ漢字に保管
254せき ด่าน 関東【かんとう】
関所【せきしょ】
カン せき マイ漢字に保管
255おちいる ตกอยู่ในสภาพแย่
ซึม
欠陥【けっかん】
陥る【おちいる】
カン おちい・る
おとしい・れる
マイ漢字に保管
256ビル อาคาร 会館【かいかん】
映画館【えいがかん】
カン マイ漢字に保管
257まる กลม (ทรงกลม) 弾丸【だんがん】
丸い【まるい】
ガン まる
まる・い
まる・める
マイ漢字に保管
258口に入れる
ふくむ
เอาใส่ปาก
รวม, รวมถึง
包含【ほうがん】
含む【ふくむ】
ガン ふく・む
ふく・める
マイ漢字に保管
259きし ชายฝั่ง
ริมน้ำ
海岸【かいがん】
岸【きし】
ガン きし マイ漢字に保管
260まなこ ดวงตา 眼科医【がんかい】
眼鏡【めがね】*
ガン
ゲン
まなこ マイ漢字に保管
261いわ โขดหิน 岩石【がんせき】
岩【いわ】
ガン いわ マイ漢字に保管
262かたくななこと
丈夫なこと
แข็ง
แข็งแรง
頑張る【がんばる】
頑固【がんこ】
ガン マイ漢字に保管
263かお ใบหน้า 洗顔【せんがん】
顔色【かおいろ】
ガン かお マイ漢字に保管
264ねがう ขอร้อง 願書【がんしょ】
願う【ねがう】
ガン ねが・う マイ漢字に保管
265くわだてる วางแผน
วางโครงการ
企画【きかく】
企てる【くわだてる】
くわだ・てる マイ漢字に保管
266あぶない อันตราย 危険【きけん】
危ない【あぶない】
危うい【あやうい】
あぶ・ない
あや・うい
あや・ぶむ
マイ漢字に保管
267よろこぶ ดีใจ 喜劇【きげき】
喜ぶ【よろこぶ】
よろこ・ぶ マイ漢字に保管
268うつわ ภาชนะ 楽器【がっき】
器【うつわ】
うつわ マイ漢字に保管
269もと รากฐาน 基本【きほん】
基【もと】
もと
もとい
マイ漢字に保管
270珍しいこと
不思議
แปลก, หายาก
ประหลาด
奇跡【きせき】
珍奇【ちんき】
マイ漢字に保管
271よる
よせる
แวะ
เข้าใกล้
寄付【きふ】
寄る【よる】
よ・る
よ・せる
マイ漢字に保管
272わかれみち ทางแยก 岐路【きろ】
分岐【ぶんき】
マイ漢字に保管
273のぞむこと ความปรารถนา 希望【きぼう】
希薄【きはく】
マイ漢字に保管
274いくつ
いくら
เท่าไหร่ 幾何学【きかがく】
幾つ【いくつ】
いく マイ漢字に保管
275いむ
いまわしい
ถือศีล, ไว้ทุกข์
เป็นลาง
忌中【きちゅう】
忌む【いむ】
忌まわしい【いまわしい】
い・む
い・まわしい
マイ漢字に保管
276撒き散らすこと หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
277つくえ โต๊ะ 机上【きじょう】
机【つくえ】
つくえ マイ漢字に保管
278はた ธง 国旗【こっき】
旗【はた】
はた マイ漢字に保管
279すでに มีแล้ว, ทำแล้ว
เกิดขึ้นแล้ว
既存【きぞん】
既に【すでに】
すで・に マイ漢字に保管
280きかん ช่วงเวลา
เทอม
期間【きかん】
最期【さいご】

マイ漢字に保管
281しょうぎ หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
282すてること การละทิ้ง
การสละ
棄権【きけん】
廃棄【はいき】
マイ漢字に保管
283きかい เครื่องจักร 機械【きかい】
飛行機【ひこうき】
マイ漢字に保管
284かえる กลับ 帰国【きこく】
帰る【かえる】
かえ・る
かえ・す
マイ漢字に保管
285きもち
くうき
จิตใจ
อากาศ
気持ち【きもち】
空気【くうき】
気配【けはい】

マイ漢字に保管
286ゆけ ไอน้ำ 汽車【きしゃ】
汽笛【きてき】
マイ漢字に保管
287いのる ไหว้
อธิษฐาน
祈念【きねん】
祈る【いのる】
いの・る マイ漢字に保管
288きせつ ฤดู 四季【しき】
季節【きせつ】
マイ漢字に保管
289せいき ศตวรรษ 世紀【せいき】
紀元【きげん】
マイ漢字に保管
290きまり กฏ, ข้อกำหนด 規則【きそく】
定規【じょうぎ】
マイ漢字に保管
291しるす บันทึก 記者【きしゃ】
記す【しるす】
しる・す マイ漢字に保管
292とうとい น่าเคารพ
สูงส่ง
貴重【きちょう】
貴い【とうとい】
たっと・い
とうと・い
たっと・ぶ
とうと・ぶ
マイ漢字に保管
293おきる
おこる(一般)
ตื่น, ลุก
เกิดขึ้น
起動【きどう】
起きる【おきる】
お・きる
お・こる
お・こす
マイ漢字に保管
294車の通るべき道 ทางสำหรับรถผ่าน 軌道【きどう】
軌跡【きせき】
マイ漢字に保管
295かがやく ส่องแสง
เป็นประกาย
輝度【きど】
輝く【かがやく】
かがや・く マイ漢字に保管
296うえる อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
う・える マイ漢字に保管
297馬に乗ること การขี่ม้า 騎馬【きば】
騎士【きし】
マイ漢字に保管
298おに ยักษ์, ปีศาจ 吸血鬼【きゅうけつき】
鬼【おに】
おに マイ漢字に保管
299にせ
いつわる
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
いつわ・る
にせ
マイ漢字に保管
300礼式
規範
พิธี
มารยาท
儀式【ぎしき】
礼儀【れいぎ】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
301よろしいこと เหมาะสม, สะดวก 便宜【べんぎ】
宜しい【よろしい】
マイ漢字に保管
302たわむれる เล่น, แสดง 遊戯【ゆうぎ】
戯れる【たわむれる】
たわむ・れる マイ漢字に保管
303わざ ทักษะ
เทคนิค
技術【ぎじゅつ】
技【わざ】
わざ マイ漢字に保管
304似せること ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
305あざむく ต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】
欺く【あざむく】
あざむ・く マイ漢字に保管
306いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ, เสียสละ
犠牲【ぎせい】 マイ漢字に保管
307うたがう สงสัย 疑問【ぎもん】
疑う【うたがう】
うたが・う マイ漢字に保管
308どうり
いみ
เหตุผล
ความหมาย
主義【しゅぎ】
意義【いぎ】
マイ漢字に保管
309そうだん
いけん
การประชุม
การพูดคุย
会議【かいぎ】
議事録【ぎじろく】
マイ漢字に保管
310きく เบญจมาศ
เก๊กฮวย
菊【きく】
春菊【しゅんぎく】
キク マイ漢字に保管
311きち
よいこと
โชคดี 大吉【だいきち】
不吉【ふきつ】*
キチ マイ漢字に保管
312たべること
のむこと
การกิน
การดื่ม
喫茶店【きっさてん】
喫煙【きつえん】
キツ マイ漢字に保管
313つめる อัดแน่น
เบียด
詰問【きつもん】
詰める【つめる】
キツ つ・める
つ・まる
つ・む
マイ漢字に保管
314もとへ戻すこと การนำกลับไปที่เดิม 返却【へんきゃく】
焼却【しょうきゃく】
キャク マイ漢字に保管
315おきゃく แขก, ลูกค้า 顧客【こきゃく】
旅客【りょかく】
キャク
カク
マイ漢字に保管
316あし ขา 脚本【きゃくほん】
脚【あし】
キャク
キャ
あし マイ漢字に保管
317しいたげる กดขี่, ข่มเหง 虐待【ぎゃくたい】
虐げる【しいたげる】
ギャク しいた・げる マイ漢字に保管
318さからう กลับกัน
เผชิญ, ต้าน
逆転【ぎゃくてん】
逆らう【さからう】
ギャク さか
さか・らう
マイ漢字に保管
319おか เนิน 砂丘【さきゅう】
丘【おか】
キュウ おか マイ漢字に保管
320ひさしい เป็นเวลานาน 永久【えいきゅう】
久しぶり【ひさしぶり】
キュウ
ひさ・しい マイ漢字に保管
321やすむ พักผ่อน 休日【きゅうじつ】
休む【やすむ】
キュウ やす・む
やす・まる
やす・める
マイ漢字に保管
322およぶ รวมถึง
ครอบคลุมถึง
普及【ふきゅう】
及ぶ【およぶ】
キュウ およ・ぶ
およ・び
およ・ぼす
マイ漢字に保管
323すう สูด, ดูด 吸収【きゅうしゅう】
吸う【すう】
キュウ す・う マイ漢字に保管
324おみや ศาลเจ้า
วัง
迷宮【めいきゅう】
神宮【じんぐう】
お宮【おみや】
キュウ
グウ
みや マイ漢字に保管
325ゆみ คันธนู 弓道【きゅうどう】
弓【ゆみ】
キュウ ゆみ マイ漢字に保管
326いそぐ รีบ 急行【きゅうこう】
急ぐ【いそぐ】
キュウ いそ・ぐ マイ漢字に保管
327すくう ช่วยเหลือ 救急車【きゅうきゅうしゃ】
救う【すくう】
キュウ すく・う マイ漢字に保管
328くちる เน่าเปื่อย, ผุพัง 老朽【ろうきゅう】
朽ちる【くちる】
キュウ く・ちる マイ漢字に保管
329もとめる ต้องการ
เรียกร้อง
求人【きゅうじん】
求める【もとめる】
キュウ もと・める マイ漢字に保管
330なく
(人が)
(คน) ร้องไห้ 号泣【ごうきゅう】
泣く【なく】
キュウ な・く マイ漢字に保管
331たま ลูกบอล
ทรงกลม
野球【やきゅう】
球【たま】
キュウ たま マイ漢字に保管
332きわめる ศึกษาวิจัย
ค้นคว้า
研究【けんきゅう】
究める【きわめる】
キュウ きわ・める マイ漢字に保管
333まずしいこと
きわめること
ยากจน, ลำบาก
สุด, สุดขีด
貧窮【ひんきゅう】
窮める【きわめる】
キュウ きわ・める
きわ・まる
マイ漢字に保管
334きゅう ระดับ 一級【いっきゅう】
上級【じょうきゅう】
キュウ マイ漢字に保管
335調べること
正すこと
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
キュウ マイ漢字に保管
336ほうしゅう
ちんきん
ผลตอบแทน
เงินตอบแทน
供給【きょうきゅう】
給料【きゅうりょう】
キュウ マイ漢字に保管
337ふるい
(時代遅れ)
เก่า 旧暦【きゅうれき】
新旧【しんきゅう】
キュウ マイ漢字に保管
338うし วัว 牛乳【ぎゅうにゅう】
牛【うし】
ギュウ うし マイ漢字に保管
339さる จากไป 消去【しょうきょ】
過去【かこ】
去る【さる】
キョ
さ・る マイ漢字に保管
340いる อยู่, อาศัย 入居【にゅうきょ】
居る【いる】
キョ い・る マイ漢字に保管
341大きいこと ใหญ่ 巨大【きょだい】
巨匠【きょしょう】
キョ マイ漢字に保管
342こばむ ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
キョ こば・む マイ漢字に保管
343基づくこと พื้นฐาน 根拠【こんきょ】
証拠【しょうこ】
キョ
マイ漢字に保管
344あげる ยกขึ้น 選挙【せんきょ】
挙げる【あげる】
キョ あ・げる
あ・がる
マイ漢字に保管
345むなしいこと
邪念や私欲のないこと
ความว่างเปล่า
ความซื่อ-ไม่ละโมภ
謙虚【けんきょ】 キョ
マイ漢字に保管
346ゆるす อนุญาต 許可【きょか】
許す【ゆるす】
キョ ゆる・す マイ漢字に保管
347へだてること การแยกห่าง 距離【きょり】 キョ マイ漢字に保管
348さかなをとること ประมง 漁業【ぎょぎょう】
漁師【りょうし】
ギョ
リョウ
マイ漢字に保管
349さかな ปลา 金魚【きんぎょ】
魚座【うおざ】
魚【さかな】
ギョ うお
さかな
マイ漢字に保管
350身にうけること การได้รับชีวิตบนโลกนี้ 享年【きょうねん】
享受【きょうじゅ】
キョウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
351みやこ
けい
เมืองหลวง
หมื่นล้านล้าน
(10 ยกกำลัง 16)
東京【とうきょう】
京阪神【けいはんしん】
キョウ
ケイ
マイ漢字に保管
352とも、そなえる
(差し上げる)
ถวาย
คนติดตาม
提供【ていきょう】
供える【そなえる】
お供【おとも】
キョウ
そな・える
とも
マイ漢字に保管
353きそう แข่งขัน 競争【きょうそう】
競馬【けいば】
競う【きそう】
キョウ
ケイ
きそ・う
せ・る
マイ漢字に保管
354とも ด้วยกัน 共通【きょうつう】
共に【ともに】
キョウ とも マイ漢字に保管
355わざわい
悪いこと
โชคร้าย
เรื่องไม่ดี
凶【きょう】
吉凶【きっきょう】
キョウ マイ漢字に保管
356ちからをあわせること ความร่วมมือ 協力【きょうりょく】
協会【きょうかい】
キョウ マイ漢字に保管
357さけぶ ตะโกน 絶叫【ぜっきょう】
叫ぶ【さけぶ】
キョウ さけ・ぶ マイ漢字に保管
358さかい ขอบเขต, เขตแดน 国境【こっきょう】
境【さかい】
キョウ
ケイ
さかい マイ漢字に保管
359山・陸地に挟まれた、狭く細長いところ หุบเขา
ช่องแคบ
海峡【かいきょう】 キョウ マイ漢字に保管
360つよい แข็งแรง
บังคับ, ขืน
勉強【べんきょう】
強盗【ごうとう】
強い【つよい】
キョウ
ゴウ
つよ・い
つよ・まる
し・いる
マイ漢字に保管
361おそろしい
おそれる
น่ากลัว
เกรง, กลัว
恐怖【きょうふ】
恐れる【おそれる】
キョウ おそ・れる
おそ・ろしい
マイ漢字に保管
362うやうやしい
うやまうこと
การเคารพ, ยกย่อง 恭賀【きょうが】
恭しい【うやうやしい】
キョウ うやうや・しい マイ漢字に保管
363はさむ หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
キョウ はさ・む
はさ・まる
マイ漢字に保管
364おしえる
おそわる
สอน
เรียน
教育【きょういく】
教える【おしえる】
キョウ おし・える
おそ・わる
マイ漢字に保管
365はし สะพาน 歩道橋【ほどうきょう】
日本橋【にほんばし】
キョウ はし マイ漢字に保管
366ありさま
ようす
สภาพ 状況【じょうきょう】
不況【ふきょう】
キョウ マイ漢字に保管
367くるう บ้า, อาละวาด 狂気【きょうき】
狂う【くるう】
キョウ くる・う
くる・おしい
マイ漢字に保管
368せまい แคบ 狭軌【きょうき】
狭い【せまい】
キョウ せま・い
せば・める
せば・まる
マイ漢字に保管
369ためる ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
キョウ た・める マイ漢字に保管
370むね หน้าอก 胸囲【きょうい】
胸【むね】
キョウ むね
むな
マイ漢字に保管
371おどかす ข่มขู่
ทำให้กลัว
脅迫【きょうはく】
脅かす【おどかす】
キョウ おびや・かす
おど・す
おど・かす
マイ漢字に保管
372おこる(さかんになる) รุ่งเรือง 振興【しんこう】
興味【きょうみ】
興る【おこる】
コウ
キョウ
おこ・る
おこ・す
マイ漢字に保管
373さと
いなか
หมู่บ้าน
บ้านนอก
故郷【こきょう・ふるさと】
郷【ごう】
キョウ
ゴウ
マイ漢字に保管
374かがみ กระจก 望遠鏡【ぼうえんきょう】
鏡【かがみ】
キョウ かがみ マイ漢字に保管
375ひびく (เสียง) สะท้อน, ก้อง 影響【えいきょう】
響く【ひびく】
キョウ ひび・く マイ漢字に保管
376おどろく ตกใจ 驚愕【きょうがく】*
驚く【おどろく】
キョウ おどろ・く
おどろ・かす
マイ漢字に保管
377あおぐ แหงน 仰天【ぎょうてん】
仰ぐ【あおぐ】
ギョウ
コウ
あお・ぐ
おお・せ
マイ漢字に保管
378こる แข็ง
หมกมุ่น
凝固【ぎょうこ】
凝る【こる】
ギョウ こ・る
こ・らす
マイ漢字に保管
379あかつき รุ่งอรุณ 早暁【そうぎょう】
暁【あかつき】
ギョウ あかつき マイ漢字に保管
380わざ งาน, กิจการ 産業【さんぎょう】
業【わざ】
ギョウ
ゴウ
わざ マイ漢字に保管
381きょく ที่ทำการ
หน่วยงาน, กรม
郵便局【ゆうびんきょく】
結局【けっきょく】
キョク マイ漢字に保管
382まがる
きょく
เลี้ยว, โค้ง, ดัด
เพลง
合唱曲【がっしょうきょく】
曲がる【まがる】
キョク ま・がる
ま・げる
マイ漢字に保管
383きわめる สุด
สุดขีด
南極【なんきょく】
極上【ごくじょう】
極める【きわめる】
キョク
ゴク
きわ・める
きわ・まる
きわ・み
マイ漢字に保管
384たま
宝石
ลูกบอล
อัญมณี
玉石【ぎょくせき】
玉ねぎ【たまねぎ】
ギョク たま マイ漢字に保管
385つとめる
(勤労)
ทำงาน 勤務【きんむ】
勤める【つとめる】
キン
ゴン
つと・める
つと・まる
マイ漢字に保管
386ひとしいこと
ならすこと
เท่ากัน
ทำให้เท่ากัน
平均【へいきん】
均等【きんとう】
キン マイ漢字に保管
387~きん
160 匁
(600 g)
おの
น้ำหนัก
160 匁
(600 กรัม)
ขวาน
斤【きん】
斤量【きんりょう】
キン マイ漢字に保管
388こと พิณ (ญี่ปุ่น)
โคะโตะ
手風琴【てふうきん】
琴【こと】
キン こと マイ漢字に保管
389さしとめること ห้าม, ต้องห้าม 禁止【きんし】
禁煙【きんえん】
キン マイ漢字に保管
390すじ เส้นเอ็น
กล้ามเนื้อ
筋肉【きんにく】
粗筋【あらすじ】
キン すじ マイ漢字に保管
391きつくしめつけること การบีบ, รัด, ตึง 緊張【きんちょう】
緊急【きんきゅう】
キン マイ漢字に保管
392ばいきん
さいきん
เชื้อรา, แบคทีเรีย バイ菌【ばいきん】
細菌【さいきん】
キン マイ漢字に保管
393えり คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
キン えり マイ漢字に保管
394つつしむ ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
キン つつし・む マイ漢字に保管
395ちかい ใกล้ 近所【きんじょ】
近い【ちかい】
キン ちか・い マイ漢字に保管
396きん
おかね
金曜日
ทอง
เงิน
วันศุกร์
金銭【きんせん】
お金【おかね】
金具【かなぐ】
キン
コン
かね
かな
マイ漢字に保管
397うたうこと การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 ギン マイ漢字に保管
398ぎん เงิน 銀行【ぎんこう】
銀貨【ぎんか】
ギン マイ漢字に保管
399きゅう
ここのつ
เก้า 九月【くがつ】
九つ【ここのつ】
キュウ
ここの
ここの・つ
マイ漢字に保管
400語のまとまり
はいく
กลุ่มคำ, วลี
ไฮกุ
文句【もんく】
字句【じく】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
401 เขต 区役所【くやくしょ】
千代田区【ちよだく】
マイ漢字に保管
402くるしい
にがい
ทรมาน, ลำบาก
ขม
苦労【くろう】
苦しい【くるしい】
苦い【にがい】
くる・しい
くる・しむ
くる・しめる
にが・い
にが・る
マイ漢字に保管
403かける วิ่ง, ทะยาน 駆使【くし】
駆け込む【かけこむ】
かけ・る
か・る
マイ漢字に保管
404どうぐ เครื่องมือ
อุปกรณ์
道具【どうぐ】
寝具【しんぐ】
マイ漢字に保管
405おろかな โง่เขลา 愚問【ぐもん】
愚かな【おろかな】
おろ・か マイ漢字に保管
406おそれ
心配すること
กังวล
เกรงว่า
虞【おそれ】 おそれ マイ漢字に保管
407そら
あく
ท้องฟ้า
ว่างเปล่า
空気【くうき】
青空【あおぞら】
空く【あく】
クウ そら
あ・く
あ・ける
から
マイ漢字に保管
408たまたま
ぐうすう
บังเอิญ
เลขคู่
偶然【ぐうぜん】
配偶者【はいぐうしゃ】
グウ マイ漢字に保管
409思いがけなく出会うこと การประสบ-พบเจอโดยไม่ทันคิด 遭遇【そうぐう】
待遇【たいぐう】
グウ マイ漢字に保管
410すみ มุม (ด้านใน) 一隅【いちぐう】
隅【すみ】
グウ すみ マイ漢字に保管
411かがむこと
まがること
การดัด, โค้ง, งอ 退屈【たいくつ】 クツ マイ漢字に保管
412ほる ขุด 発掘【はっくつ】
掘る【ほる】
クツ ほ・る マイ漢字に保管
413くつ รองเท้า 靴【くつ】
靴下【くつした】
くつ マイ漢字に保管
414くる ม้วน, พัน
พลิก
繰り返す【くりかえす】 く・る マイ漢字に保管
415くわ ต้น mulburry 扶桑【ふそう】
桑【くわ】
ソウ くわ マイ漢字に保管
416国家に尽かした功労 สิ่งที่ทำเพื่อประเทศ
เหรียญตรา
勲章【くんしょう】
殊勲【しゅくん】
クン マイ漢字に保管
417きみ
~くん
เธอ
...คุง
諸君【しょくん】
君【きみ】
~君【くん】
クン きみ マイ漢字に保管
418かおる ส่งกลิ่นหอม 薫風【くんぷう】
薫製【くんせい】
クン かお・る マイ漢字に保管
419おしえみちびく
くんよみ
การแนะนำ-สอน
เสียงคุงโยะมิ
訓練【くんれん】
音訓【おんくん】
クン マイ漢字に保管
420むれる ฝูง, กลุ่ม 群島【ぐんとう】
群れる【むれる】
グン む・れる
む・れ
むら
マイ漢字に保管
421戦う集団
たたかい
ทหาร
การรบ
軍隊【ぐんたい】
海軍【かいぐん】
グン マイ漢字に保管
422ぐん อำเภอ 郡【ぐん】
郡部【ぐんぶ】
グン マイ漢字に保管
423かかる เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์
แผนก
関係【かんけい】
係員【かかりいん】
ケイ かか・る
かかり
マイ漢字に保管
424かたむく เอนเอียง
โอนเอียง
傾向【けいこう】
傾く【かたむく】
ケイ かたむ・く
かたむ・ける
マイ漢字に保管
425法律
犯罪者に科する罰
กฎหมาย
โทษสำหรับผู้กระทำผิด
刑事【けいじ】
実刑【じっけい】
ケイ マイ漢字に保管
426あに พี่ชาย 兄弟【きょうだい】
兄【あに】
お兄さん【おにいさん】*
ケイ
キョウ
あに マイ漢字に保管
427申し上げること การกล่าว 拝啓【はいけい】 ケイ マイ漢字に保管
428かた แบบ 典型【てんけい】
大型【おおがた】
ケイ かた マイ漢字に保管
429ちぎる
約束すること
การสัญญา
ให้คำมั่น
契約【けいやく】
契る【ちぎる】
ケイ ちぎ・る マイ漢字に保管
430かたち รูปร่าง
รูปทรง
形式【けいしき】
人形【にんぎょう】
形【かたち】
ケイ
ギョウ
かた
かたち
マイ漢字に保管
431こみち
まっすぐ結ぶ道
ทางเล็กๆ
ทางที่เป็นเส้นตรง
直径【ちょっけい】
半径【はんけい】
ケイ マイ漢字に保管
432めぐむ มอบ, ประทาน (ความเมตตา) 恩恵【おんけい】
知恵【ちえ】
恵む【めぐむ】
ケイ
めぐ・む マイ漢字に保管
433めでたいこと
いわい
ความยินดี
การเฉลิมฉลอง
慶弔金【けいちょうきん】
慶事【けいじ】
ケイ マイ漢字に保管
434いこう พักผ่อน 休憩【きゅうけい】
憩う【いこう】
ケイ いこ・い
いこ・う
マイ漢字に保管
435かかげる แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
ケイ かか・げる マイ漢字に保管
436たずさえる
たずさわる
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
ケイ たずさ・える
たずさ・わる
マイ漢字に保管
437うやまう เคารพ 敬語【けいご】
敬う【うやまう】
ケイ うやま・う マイ漢字に保管
438けしき ทัศนียภาพ 風景【ふうけい】
景色【けしき】*
ケイ マイ漢字に保管
439たに
谷川
หุบเขา
สายน้ำ
渓谷【けいこく】 ケイ
キョウ
マイ漢字に保管
440分類、部門
つながること
แผนก, สาย
การเชื่อมต่อ
理系【りけい】
文系【ぶんけい】
ケイ マイ漢字に保管
441たて
南北の方向
通り過ぎること
แนวตั้ง
ทิศเหนือ-ใต้
ผ่านไป
経済【けいざい】
経る【へる】
ケイ へ・る マイ漢字に保管
442つぐ สืบทอด 継続【けいぞく】
継ぐ【つぐ】
ケイ つ・ぐ マイ漢字に保管
443くき ลำต้น (เล็ก) 陰茎【いんけい】
茎【くき】
ケイ くき マイ漢字に保管
444ほたる หิ่งห้อย 蛍光灯【けいこうとう】
蛍【ほたる】
ケイ ほたる マイ漢字に保管
445はかる(サイズ・きおん) วัด (ขนาด, อุณหภูมิ) 設計【せっけい】
計る【はかる】
ケイ はか・る
はか・らう
マイ漢字に保管
446注意すること
守ること
けいさつ
การเตือน
การรักษา, ปกป้อง
ตำรวจ
警察【けいさつ】
警戒【けいかい】
ケイ マイ漢字に保管
447かるい เบา 軽食【けいしょく】
軽い【かるい】
ケイ かる・い
かろ・やか
マイ漢字に保管
448にわとり ไก่ 鶏卵【けいらん】
鶏【にわとり】
ケイ にわとり マイ漢字に保管
449修練によって得た技能、わざ ศิลปะ 芸能【げいのう】
芸術【げいじゅつ】
ゲイ マイ漢字に保管
450むかえる ไปรับ, ต้อนรับ 歓迎【かんげい】
迎える【むかえる】
ゲイ むか・える マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
451くじら ปลาวาฬ 鯨肉【げいにく】
鯨【くじら】
ゲイ くじら マイ漢字に保管
452げき ละคร, การแสดง 劇場【げきじょう】
悲劇【ひげき】
ゲキ マイ漢字に保管
453うつ ยิง 衝撃【しょうげき】
撃つ【うつ】
ゲキ う・つ マイ漢字に保管
454はげしい รุนแรง 激烈【げきれつ】
激しい【はげしい】
ゲキ はげ・しい マイ漢字に保管
455すぐれていること ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด 傑作【けっさく】 ケツ マイ漢字に保管
456かける ขาด, ขาดแคลน 欠点【けってん】
欠ける【かける】
ケツ かけ・る
か・く
マイ漢字に保管
457きめる ตัดสินใจ 決心【けっしん】
決める【きめる】
ケツ き・める
き・まる
マイ漢字に保管
458いさぎよい สะอาด 清潔【せいけつ】
潔い【いさぎよい】
ケツ いさぎよ・い マイ漢字に保管
459あな รู, หลุม 洞穴【どうけつ】
穴【あな】
ケツ あな マイ漢字に保管
460むすぶ ผูก, ยึดติด 結婚【けっこん】
結ぶ【むすぶ】
ケツ むす・ぶ
ゆ・う
ゆ・わえる
マイ漢字に保管
461 เลือด 血圧【けつあつ】
鼻血【はなぢ】
ケツ マイ漢字に保管
462がつ
つき
月曜日
เดือน
พระจันทร์
วันจันทร์
年月日【ねんがっぴ】
一ヶ月【いっかげつ】
月見【つきみ】
ゲツ
ガツ
つき マイ漢字に保管
463ことがら กรณี, เรื่อง 事件【じけん】
件名【けんめい】
ケン マイ漢字に保管
464費用を節約すること การประหยัด, มัธยัสถ์ 倹約【けんやく】
節倹【せっけん】
ケン マイ漢字に保管
465けんこう
すこやか
แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】
健やかな【すこやかな】
ケン すこ・やか マイ漢字に保管
466かねる ควบคู่ 兼職【けんしょく】
兼ねる【かねる】
ケン か・ねる マイ漢字に保管
467けん ตั๋ว, ฉลาก 旅券【りょけん】
抽選券【ちゅうせんけん】
ケン マイ漢字に保管
468つるぎ ดาบ 剣道【けんどう】
剣【つるぎ】
ケン つるぎ マイ漢字に保管
469限られた区域
範囲
พื้นที่ที่จำกัด
ขอบเขต
首都圏【しゅとけん】
圏外【けんがい】
ケン マイ漢字に保管
470かたい แข็ง, แกร่ง 賢明【けんめい】
堅い【かたい】
ケン かた・い マイ漢字に保管
471きらい
いや
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
ケン
ゲン
きら・う
いや
マイ漢字に保管
472たつ
(建物が)
สร้าง, ก่อสร้าง 建設【けんせつ】
建てる【たてる】
ケン
コン
た・てる
た・つ
マイ漢字に保管
473基本の法則 กฏพื้นฐาน 憲法【けんぽう】
国憲【こっけん】
ケン マイ漢字に保管
474かける แขวน, ค้าง 懸命【けんめい】
懸念【けねん】
懸ける【かける】
ケン
か・ける
か・かる
マイ漢字に保管
475取り調べること ตรวจสอบ
สำรวจ
検査【けんさ】
検事【けんじ】
ケン マイ漢字に保管
476けんり สิทธิ 権利【けんり】 ケン
ゴン
マイ漢字に保管
477いぬ สุนัข 盲導犬【もうどうけん】
犬【いぬ】
ケン いぬ マイ漢字に保管
478たてまつること การมอบ, อุทิศ 献血【けんけつ】
献立【こんだて】
ケン
コン
マイ漢字に保管
479とぐ ขัด, ลับ 研究【けんきゅう】
研ぐ【とぐ】
ケン と・ぐ マイ漢字に保管
480きぬ ไหม 絹糸【けんし】
絹【きぬ】
ケン きぬ マイ漢字に保管
481けん จังหวัด 県庁【けんちょう】
都道府県【とどうふけん】
ケン マイ漢字に保管
482かた บ่า, ไหล่ 双肩【そうけん】
肩【かた】
ケン かた マイ漢字に保管
483みる(一般)
みえる
มอง, ดู
เห็น
見学【けんがく】
見る【みる】
ケン み・る
み・える
み・せる
マイ漢字に保管
484へりくだること การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
ケン マイ漢字に保管
485かしこい ฉลาด 賢明【けんめい】
賢い【かしこい】
ケン かしこ・い マイ漢字に保管
486のき
~けん
ชายคา
จำนวนนับบ้าน
軒数【けんすう】
軒【のき】
ケン のき マイ漢字に保管
487つかう ใช้ 派遣【はけん】
遣う【つかう】
ケン つか・う
つか・わす
マイ漢字に保管
488けわしい ชัน
รุนแรง
危険【きけん】
険しい【けわしい】
ケン けわ・しい マイ漢字に保管
489あらわれること การปรากฏเด่นชัด 顕著【けんちょ】 ケン マイ漢字に保管
490ためし
こころみ
การทดสอบ
ความพยายาม
経験【けいけん】
実験【じっけん】
ケン
ゲン
マイ漢字に保管
491もと ต้นกำเนิด
เดิม
元気【げんき】
元旦【がんたん】*
元々【もともと】
ゲン
ガン
もと マイ漢字に保管
492はら ทุ่ง 原作【げんさく】
野原【のはら】
ゲン はら マイ漢字に保管
493きびしい เข้มงวด 厳禁【げんきん】
厳か【おごそか】
厳しい【きびしい】
ゲン
ゴン
おごそ・か
きび・しい
マイ漢字に保管
494実在するように見えるもの จินตนาการ
เห็นเหมือนมีอยู่จริง
幻想【げんそう】
幻【まぼろし】
ゲン まぼろし マイ漢字に保管
495つる สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
ゲン つる マイ漢字に保管
496へる ลด 加減【かげん】
減る【へる】
ゲン へ・る
へ・らす
マイ漢字に保管
497みなもと ต้นกำเนิด 資源【しげん】
源【みなもと】
ゲン みなもと マイ漢字に保管
498黒色 สีดำ 玄関【げんかん】
玄米【げんまい】
ゲン マイ漢字に保管
499あらわす
(出現)
ปรากฎ 表現【ひょうげん】
現れる【あらわれる】
ゲン あらわ・れる
あらわ・す
マイ漢字に保管
500いう พูด 言語【げんご】
遺言【ゆいごん】*
言う【いう】
ゲン
ゴン
い・う
こと
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
501かぎる จำกัด 限定【げんてい】
限る【かぎる】
ゲン かぎ・る マイ漢字に保管
502~こ ชิ้น, อัน
(นับของชิ้นเล็กๆ)
個人【こじん】
個数【こすう】
マイ漢字に保管
503ふるい
(一般)
เก่า 中古【ちゅうこ】
古い【ふるい】
ふる・い
ふる・す
マイ漢字に保管
504よぶ เรียก 呼吸【こきゅう】
呼ぶ【よぶ】
よ・ぶ マイ漢字に保管
505かたい
かたまる
แข็ง
จับเป็นก้อน
固定【こてい】
固まる【かたまる】
固い【かたい】
かた・める
かた・まる
かた・い
マイ漢字に保管
506ひとりぼっち คนเดียวลำพัง 孤独【こどく】
孤児【こじ】
マイ漢字に保管
507おのれ ตัวเอง, ตนเอง 自己【じこ】
己【おのれ】

おのれ マイ漢字に保管
508そうこ โกดัง
โรงเก็บ
文庫【ぶんこ】
車庫【しゃこ】

マイ漢字に保管
509弓なりの形 รูปคันธนู 括弧【かっこ】
円弧【えんこ】
マイ漢字に保管
510 ประตู 戸籍【こせき】
戸【と】
マイ漢字に保管
511ゆえ สาเหตุ 事故【じこ】
故【ゆえ】
ゆえ マイ漢字に保管
512かれる แห้ง, เหี่ยว
เฉา
枯死【こし】
枯れる【かれる】
か・れる
か・らす
マイ漢字に保管
513みずうみ ทะเลสาบ 琵琶湖【びわこ】*
湖【みずうみ】
みずうみ マイ漢字に保管
514ほこる ภูมิใจ 誇張【こちょう】
誇る【ほこる】
ほこ・る マイ漢字に保管
515やとう จ้าง 雇用【こよう】
雇う【やとう】
やと・う マイ漢字に保管
516かえりみる
気遣うこと
การมองย้อนกลับไป
ความเกรงใจ
顧客【こきゃく】
顧みる【かえりみる】
かえり・みる マイ漢字に保管
517つづみ กลอง (ญี่ปุ่น) 太鼓【たいこ】
鼓【つづみ】
つづみ マイ漢字に保管
518
いつつ
ห้า 五月【ごがつ】
五つ【いつつ】
いつ
いつ・つ
マイ漢字に保管
519たがい ซึ่งกันและกัน 互換【ごかん】
互い【たがい】
たが・い マイ漢字に保管
520しょうご
(+前後)
เที่ยง 正午【しょうご】
午前【ごぜん】
マイ漢字に保管
521ゴ(三国) (จีน) ราชวงศ์อู๋
ง่อก๊ก
呉音【ごおん】
呉れる【くれる】
く・れる マイ漢字に保管
522たのしいこと ความสนุก 娯楽【ごらく】 マイ漢字に保管
523うしろ
あと
หลัง 午後【ごご】
後援【こうえん】
後ろ【うしろ】

コウ
のち
うし・ろ
あと
おく・れる
マイ漢字に保管
524尊敬・丁寧の意を添える接頭 คำนำหน้าเพื่อความสุภาพ 御飯【ごはん】
制御【せいぎょ】
御社【おんしゃ】
ギョ
おん マイ漢字に保管
525さとる รู้แจ้ง
เข้าใจถ่องแท้
覚悟【かくご】
悟る【さとる】
さと・る マイ漢字に保管
526いご หมากล้อม (ญี่ปุ่น)
อิโกะ
囲碁【いご】
碁盤【ごばん】
マイ漢字に保管
527かたる
げんご
เล่าเรื่อง
ภาษา
日本語【にほんご】
語る【かたる】
かた・る
かた・らう
マイ漢字に保管
528あやまる
(まちがう)
ทำผิด
ผิดพลาด
誤解【ごかい】
誤る【あやまる】
あやま・る マイ漢字に保管
529まもること
かばうこと
รักษา, ดูแล 看護婦【かんごふ】
護衛【ごえい】
マイ漢字に保管
530まじわる
まぜる
แลกเปลี่ยน
สลับ, ปน
交通【こうつう】
交わる【まじわる】
コウ まじ・わる
まじ・える
ま・じる
ま・ざる
ま・ぜる
か・う
か・わす
マイ漢字に保管
531五等爵の第2位 ขั้นที่สองของยศขุนนาง 侯爵【こうしゃく】 コウ マイ漢字に保管
532じせつ
きせつ
ช่วงเวลา, ฤดู 気候【きこう】
候【そうろう】
コウ そうろう マイ漢字に保管
533ひかり
ひかる
แสง
ส่องแสง
日光【にっこう】
光【ひかり】
コウ ひか・る
ひかり
マイ漢字に保管
534おおやけ สาธารณะ 公園【こうえん】
公【おおやけ】
コウ おおやけ マイ漢字に保管
535てがら ความสำเร็จ 成功【せいこう】
功徳【くどく】
コウ
マイ漢字に保管
536きく
(効果)
ได้ผล
มีประสิทธิภาพ
効率【こうりつ】
効く【きく】
コウ き・く マイ漢字に保管
537あつい
⇔薄い
หนา 厚生【こうせい】
厚い【あつい】
コウ あつ・い マイ漢字に保管
538くち ปาก 人口【じんこう】
口【くち】
コウ
くち マイ漢字に保管
539むき
むける
ทิศทาง
มุ่งสู่, หันหน้า
方向【ほうこう】
向く【むく】
コウ む・く
む・ける
む・かう
む・こう
マイ漢字に保管
540おきさき
こうごう
ราชินี
จักรพรรดินี
皇后【こうごう】
后妃【こうひ】
お后【おきさき】
コウ マイ漢字に保管
541地に掘った穴 หลุมที่ขุดเข้าไปในดิน 炭坑【たんこう】
坑道【こうどう】
コウ マイ漢字に保管
542すき ชอบ 良好【りょうこう】
好む【このむ】
好き【すき】
コウ この・む
す・く
マイ漢字に保管
543つきぬけた穴 รูที่ผ่านได้ตลอด 鼻孔【びこう】 コウ マイ漢字に保管
544こうこう กตัญญู 孝行【こうこう】
不孝【ふこう】
コウ マイ漢字に保管
545こうじ ก่อสร้าง
งานช่าง
工場【こうじょう】
細工【さいく】
コウ
マイ漢字に保管
546たくみ เชี่ยวชาญ
ชาญฉลาด
巧妙【こうみょう】
巧み【たくみ】
コウ たく・み マイ漢字に保管
547しあわせ
さいわい
ความสุข
โชคดี
幸福【こうふく】
幸い【さいわい】
幸せ【しあわせ】
コウ さいわ・い
しあわ・せ
マイ漢字に保管
548ひろい กว้าง 広告【こうこく】
広い【ひろい】
コウ ひろ・い
ひろ・まる
ひろ・める
ひろ・がる
ひろ・げる
マイ漢字に保管
549すこやかなこと แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】 コウ マイ漢字に保管
550常に変わらないこと ปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง 恒例【こうれい】 コウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
551あわてる ลนลาน, รีบร้อน 恐慌【きょうこう】
慌てる【あわてる】
コウ あわ・てる
あわ・ただしい
マイ漢字に保管
552さからうこと
はりあつこと
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
コウ マイ漢字に保管
553とらえること
つかまえること
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
コウ マイ漢字に保管
554ひかえる รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
コウ ひか・える マイ漢字に保管
555せめる รุก, โจมตี 攻撃【こうげき】
攻める【せめる】
コウ せ・める マイ漢字に保管
556さら
ふける
..อีก, ยิ่งไปกว่านั้น
ดึกดื่น
更新【こうしん】
更に【さらに】
更ける【ふける】
コウ さら
ふ・ける
ふ・かす
マイ漢字に保管
557がっこう โรงเรียน 学校【がっこう】
校舎【こうしゃ】
コウ マイ漢字に保管
558かまえ
かまう
โครงสร้าง
ใส่ใจ
構成【こうせい】
構う【かまう】
コウ かま・える
かま・う
マイ漢字に保管
559 อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
江湖【こうこ】
江戸【えど】
コウ マイ漢字に保管
560おおみず น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 コウ マイ漢字に保管
561みなと ท่า, ท่าเรือ 空港【くうこう】
港【みなと】
コウ みなと マイ漢字に保管
562みぞ ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
コウ みぞ マイ漢字に保管
563こう
第1位
ลำดับที่ 1 甲羅【こうら】
甲斐【かい】*
コウ
カン
マイ漢字に保管
564てんのう จักรพรรดิ 天皇【てんのう】*
皇居【こうきょ】
コウ
オウ
マイ漢字に保管
565かたい
(いっぱん)
⇔やわらかい
แข็ง 硬化【こうか】
硬い【かたい】
コウ かた・い マイ漢字に保管
566稿詩文を作る下書き ร่าง (ข้อเขียน) 原稿【げんこう】
投稿【とうこう】
コウ マイ漢字に保管
567べに
あかい
สีแดง 紅葉【こうよう】
口紅【くちべに】
コウ
べに
くれない
マイ漢字に保管
568しぼる บิด, คั้น 絞首刑【こうしゅけい】
絞る【しぼる】
コウ しぼ・る
し・める
し・まる
マイ漢字に保管
569つな เชือกใหญ่ 綱領【こうりょう】
横綱【よこづな】
コウ つな マイ漢字に保管
570たがやす ไถ, พรวน 耕運機【こううんき】
耕す【たがやす】
コウ たがや・す マイ漢字に保管
571かんがえる คิด 参考【さんこう】
考える【かんがえる】
コウ かんが・える マイ漢字に保管
572承知すること
肯定すること
การยอมรับ 肯定【こうてい】 コウ マイ漢字に保管
573船・飛行機で移動すること การเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบิน 航空券【こうくうけん】
欠航【けっこう】
コウ マイ漢字に保管
574あらい
(勢いが激しい)
รุนแรง 荒廃【こうはい】
荒い【あらい】
コウ あら・い
あ・れる
あ・らす
マイ漢字に保管
575いく
おこなう
ไป
จัดขึ้น, ดำเนินการ
行列【ぎょうれつ】
銀行【ぎんこう】
行く【いく・ゆく】
行う【おこなう】
コウ
ギョウ
アン
い・く
ゆ・く
おこな・う
マイ漢字に保管
576つりあい สมดุล 均衡【きんこう】
平衡【へいこう】
コウ マイ漢字に保管
577のべること การบรรยาย 講演【こうえん】
講座【こうざ】
コウ マイ漢字に保管
578みつぐ มอบ, ถวาย 貢献【こうけん】
貢ぐ【みつぐ】
コウ
みつ・ぐ マイ漢字に保管
579かうこと การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
コウ マイ漢字に保管
580都の外 นอกเมือง 郊外【こうがい】
近郊【きんこう】
コウ マイ漢字に保管
581こうじかび ยีสต์, ส่าเหล้า
เชื้อที่ใช้ทำโชยุ, มิโสะ, เหล้า
発酵【はっこう】 コウ マイ漢字に保管
582こうせき แร่ 鉱山【こうざん】
鉄鉱【てっこう】
コウ マイ漢字に保管
583はがね เหล็ก 鋼鉄【こうてつ】
鋼【はがね】
コウ はがね マイ漢字に保管
584おりる
ふる
ลง
ตก
以降【いこう】
降りる【おりる】
降る【ふる】
コウ お・りる
お・ろす
ふ・る
マイ漢字に保管
585事柄を分けた一つ一つ การแบ่งเรื่องราวเป็นทีละส่วน 項目【こうもく】
事項【じこう】
コウ マイ漢字に保管
586かおり
かおる
กลิ่น
หอม
香水【こうすい】
香り【かおり】
コウ
キョウ

かお・り
かお・る
マイ漢字に保管
587たかい สูง
แพง
高等学校【こうとうがっこう】
高い【たかい】
コウ たか・い
たか
たか・まる
たか・める
マイ漢字に保管
588つよくかたいこと แข็ง, แกร่ง 剛健【ごうけん】 ゴウ マイ漢字に保管
589叫ぶこと
ばんごう
การตะโกน
หมายเลข, เบอร์
号泣【ごうきゅう】
番号【ばんごう】
ゴウ マイ漢字に保管
590あう
(いっち)
เข้ากัน 合格【ごうかく】
合掌【がっしょう】
合う【あう】
ゴウ
ガッ
カッ
あ・う
あ・わす
あ・わせる
マイ漢字に保管
591打ちたたくこと
責めること
การทรมาน 拷問【ごうもん】 ゴウ マイ漢字に保管
592勢いが強く盛んなこと
オーストラリア
เปี่ยมไปด้วยพลัง
(ประเทศ) ออสเตรเลีย
豪華【ごうか】
豪邸【ごうてい】
ゴウ マイ漢字に保管
593うちかつこと การเอาชนะ
(ศัตรู, อุปสรรค)
克服【こくふく】 コク マイ漢字に保管
594きざむ สับละเอียด 遅刻【ちこく】
刻む【きざむ】
コク きざ・む マイ漢字に保管
595つげる บอก, แจ้ง 広告【こうこく】
告げる【つげる】
コク つ・げる マイ漢字に保管
596くに ประเทศ 国語【こくご】
国【くに】
コク くに マイ漢字に保管
597こくもつ ธัญพืช 穀物【こくもつ】
穀類【こくるい】
コク マイ漢字に保管
598ひどい รุนแรง, น่ากลัว 残酷【ざんこく】
酷い【ひどい】
コク マイ漢字に保管
599くろい สีดำ 黒板【こくばん】
黒い【くろい】
コク くろ
くろ・い
マイ漢字に保管
600ろうや คุก 地獄【じごく】
牢獄【ろうごく】*
ゴク マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
601こし เอว, สะโพก 腰痛【ようつう】
腰【こし】
ヨウ こし マイ漢字に保管
602ほね กระดูก 豚骨【とんこつ】
骨【ほね】
コツ ほね マイ漢字に保管
603こめる รวม
ใส่เข้าไป
込める【こめる】
振り込む【ふりこむ】
こ・む
こ・める
マイ漢字に保管
604いま ขณะนี้ 今度【こんど】
今時【いまどき】
コン
キン
いま マイ漢字に保管
605こまる ลำบากใจ, กลุ้มใจ 困難【こんなん】
困る【こまる】
コン こま・る マイ漢字に保管
606荒地を開き耕すこと การพัฒนา, บุกเบิกที่ดิน 墾田【こんでん】
開墾【かいこん】
コン マイ漢字に保管
607けっこん การแต่งงาน 結婚【けっこん】
離婚【りこん】
コン マイ漢字に保管
608うらむ เจ็บแค้น
เกลียดชัง
悔恨【かいこん】
恨む【うらむ】
コン うら・む
うら・めしい
マイ漢字に保管
609ねんごろなさま
親しいこと
สุภาพ
สนิทสนม, ใจดี
懇談会【こんだんかい】
懇ろ【ねんごろ】
コン ねんご・ろ マイ漢字に保管
610なかまが多いこと การมีพรรคพวกเยอะ 昆虫【こんちゅう】 コン マイ漢字に保管
611ねっこ ราก 根拠【こんきょ】
根っ子【ねっこ】
コン マイ漢字に保管
612まぜる ผสม, ปน 混乱【こんらん】
混ぜる【まぜる】
コン ま・じる
ま・ざる
ま・ぜる
マイ漢字に保管
613こんいろ สีกรมท่า 紺色【こんいろ】 コン マイ漢字に保管
614たましい จิตวิญญาณ 霊魂【れいこん】
魂【たましい】
コン たましい マイ漢字に保管
615軍隊の階級の一
さかん
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
ひだり マイ漢字に保管
616そそのかす ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
そそのか・す マイ漢字に保管
617ひだり ซ้าย 左折【させつ】
左側【ひだりがわ】
ひだり マイ漢字に保管
618
さす
แตกต่าง
กาง (ร่ม), เสียบ
差別【さべつ】
差す【さす】
さ・す マイ漢字に保管
619しらべること
明らかにすること
ตรวจสอบ
ทำให้กระจ่าง
調査【ちょうさ】
捜査【そうさ】
マイ漢字に保管
620すな ทราย 砂漠【さばく】
土砂【どしゃ】
砂浜【すな】

シャ
すな マイ漢字に保管
621あざむくこと การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
622くさり โซ่ 鎖国【さこく】
鎖【くさり】
くさり マイ漢字に保管
623すわる นั่ง 座席【ざせき】
座る【すわる】
すわ・る マイ漢字に保管
624かり、借金
さいけん
หนี้
พันธบัตร
債務【さいむ】
債券【さいけん】
サイ マイ漢字に保管
625もよおす จัดงาน 開催【かいさい】
催す【もよおす】
サイ もよお・す マイ漢字に保管
626ふたたび อีกครั้ง 再度【さいど】
再び【ふたたび】
サイ
ふたた・び マイ漢字に保管
627もっとも ที่สุด 最高【さいこう】
最も【もっとも】
サイ もっと・も マイ漢字に保管
628つま ภรรยา 愛妻【あいさい】
妻【つま】
サイ つま マイ漢字に保管
629つかさどること
家臣の長
การปกครอง
รัฐมนตรี
主宰【しゅさい】
宰領【さいりょう】
サイ マイ漢字に保管
630いろどる ใส่สีสัน 水彩【すいさい】
彩る【いろどる】
サイ いろど・る マイ漢字に保管
631知恵の働き
ねんれい
ความสามารถ
อายุ
何才【なんさい】
才能【さいのう】
サイ マイ漢字に保管
632とる
(採取、採用)
เอา, เก็บ 採用【さいよう】
採る【とる】
サイ と・る マイ漢字に保管
633植えること การเพาะปลูก 栽培【さいばい】
盆栽【ぼんさい】
サイ マイ漢字に保管
634とし
ねんれい
ปี
อายุ
万歳【ばんざい】 サイ
セイ
マイ漢字に保管
635すむ
(終了)
จบ, เสร็จสิ้น 経済【けいざい】*
返済【へんさい】
済む【すむ】
サイ す・む
す・ます
マイ漢字に保管
636わざわい ภัยพิบัติ
หายนะ
火災【かさい】
災い【わざわい】
サイ わざわ・い マイ漢字に保管
637くだく บด 粉砕【ふんさい】
砕く【くだく】
サイ くだ・く
くだ・ける
マイ漢字に保管
638まつり เทศกาล 文化祭【ぶんかさい】
お祭り【おまつり】
サイ まつ・る
まつ・り
マイ漢字に保管
639ものいみ・読書のため心静かにこもる室 ห้องสำหรับรวบรวมสมาธิ, อ่านหนังสือ 書斎【しょさい】 サイ マイ漢字に保管
640ほそい
こまかい
แคบ, ผอม, เรียว
ละเอียด
詳細【しょうさい】
細い【ほそい】
細かい【こまかい】
サイ ほそ・い
ほそ・る
こま・か
こま・かい
マイ漢字に保管
641やさい ผัก 野菜【やさい】
菜っ葉【なっぱ】
サイ マイ漢字に保管
642たつ
さばく
ตัด (กระดาษ, ผ้า)
พิพากษา, ตัดสิน
裁判【さいばん】
裁く【さばく】
裁つ【たつ】
サイ た・つ
さば・く
マイ漢字に保管
643のせる ตีพิมพ์ 掲載【けいさい】
載せる【のせる】
サイ の・せる
の・る
マイ漢字に保管
644きわ
さい
ขอบ, ปลาย
เวลา, ขณะที่
実際【じっさい】
際【きわ】
サイ きわ マイ漢字に保管
645各種の薬を調合すること การผสมยา, ยา 洗剤【せんざい】
殺虫剤【さっちゅうざい】
ザイ マイ漢字に保管
646ある
(存在)
อยู่, มี 在庫【ざいこ】
在る【ある】
ザイ あ・る マイ漢字に保管
647原料となるもの
役に立つもの
วัตถุดิบ
ของที่เป็นประโยชน์
材料【ざいりょう】
教材【きょうざい】
ザイ マイ漢字に保管
648つみ ความผิด 犯罪【はんざい】
罪【つみ】
ザイ つみ マイ漢字に保管
649価値のあるもの ทรัพย์ 財布【さいふ】
財宝【ざいほう】
ザイ
サイ
マイ漢字に保管
650さか เนิน 登坂【とはん】
坂【さか】
ハン さか マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
651さく บาน 咲く【さく】 さ・く マイ漢字に保管
652さき แหลม 崎【さき】
川崎【かわさき】
さき マイ漢字に保管
653つくる
(一般)
สร้าง, ผลิต 作品【さくひん】
動作【どうさ】
作る【つくる】
サク
つく・る マイ漢字に保管
654けずる เหลา, ตัดทอน 削除【さくじょ】
削る【けずる】
サク けず・る マイ漢字に保管
655しぼる บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
サク しぼ・る マイ漢字に保管
656いぜん ที่ผ่านมา 昨日【きのう】*
昨日【さくじつ】
サク マイ漢字に保管
657けいかく
あん
แผนการ
ร่าง
対策【たいさく】
政策【せいさく】
サク マイ漢字に保管
658さがし求めること การค้นหา 検索【けんさく】
索引【さくいん】
サク マイ漢字に保管
659まじること
みだれること
การผสม, ปน
ความยุ่งเหยิง
錯覚【さっかく】
錯誤【さくご】
サク マイ漢字に保管
660さくら ต้นซะกุระ 桜花【おうか】
桜【さくら】
オウ さくら マイ漢字に保管
661さつ ฉบับ, เล่ม 冊子【さっし】
短冊【たんざく】
サツ
サク
マイ漢字に保管
662する พิมพ์ 印刷【いんさつ】
刷る【する】
サツ す・る マイ漢字に保管
663詳しく調べ知ること การสืบสวน
การตรวจ
警察【けいさつ】
診察【しんさつ】
サツ マイ漢字に保管
664とる ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
サツ と・る マイ漢字に保管
665する ขัด, ถู 摩擦【まさつ】
擦れ違う【すれちがう】
サツ す・る
す・れる
マイ漢字に保管
666ふだ ธนบัตร
ป้าย, ฉลาก
改札口【かいさつぐち】
札【ふだ】
サツ ふだ マイ漢字に保管
667ころす ฆ่า 殺人【さつじん】
殺す【ころす】
サツ
セイ
セツ
ころ・す マイ漢字に保管
668入りまじること ผสม, ปน 雑誌【ざっし】
雑炊【ぞうすい】
ザツ
ゾウ
マイ漢字に保管
669さら จาน お皿【おさら】
灰皿【はいざら】
さら マイ漢字に保管
670さん
みつ
สาม 三月【さんがつ】
三つ【みっつ】
サン
み・つ
みっ・つ
マイ漢字に保管
671かさ ร่ม 傘下【さんか】
傘【かさ】
サン かさ マイ漢字に保管
672まいる (รูปถ่อมตน) ไป, มา 参加【さんか】
参る【まいる】
サン まい・る マイ漢字に保管
673やま ภูเขา 富士山【ふじさん】
火山【かざん】
山【やま】
サン やま マイ漢字に保管
674みじめ น่าสมเพช 悲惨【ひさん】
無惨【むざん】
惨め【みじめ】
サン
ザン
みじ・め マイ漢字に保管
675ちる ร่วง 散歩【さんぽ】
散る【ちる】
サン ち・る
ち・らす
ち・らかす
ち・らかる
マイ漢字に保管
676かけはし สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 サン マイ漢字に保管
677うむ คลอด
ผลิต
生産【せいさん】
産む【うむ】
サン う・む
う・まれる
うぶ
マイ漢字に保管
678けいさん คำนวณ 計算【けいさん】
算数【さんすう】
サン マイ漢字に保管
679かいこ ตัวไหม 蚕糸【さんし】
蚕【かいこ】
サン かいこ マイ漢字に保管
680力をそえること ร่วมแรง 賛成【さんせい】
賛否【さんぴ】
サン マイ漢字に保管
681すい เปรี้ยว
กรด
炭酸【たんさん】
酸っぱい【すっぱい】
サン す・い マイ漢字に保管
682しばらく สักครู่ 暫定【ざんてい】
暫く【しばらく】
ザン マイ漢字に保管
683のこる เหลือ 残念【ざんねん】
残る【のこる】
ザン のこ・る
のこ・す
マイ漢字に保管
684つかえる งาน, หน้าที่
รับใช้
仕事【しごと】
給仕【きゅうじ】
仕える【つかえる】

つか・える マイ漢字に保管
685うかがう (รูปถ่อมตน) ถาม
ไปเยี่ยม, พบ
伺候【しこう】
伺う【うかがう】
うかが・う マイ漢字に保管
686使つかう ใช้ 大使館【たいしかん】
使う【つかう】
つか・う マイ漢字に保管
687さす แทง, เสียบ 名刺【めいし】
刺す【さす】
さ・す
さ・さる
マイ漢字に保管
688つかさどるひと ผู้บริหาร 上司【じょうし】 マイ漢字に保管
689れきし ประวัติศาสตร์ 歴史【れきし】
史上【しじょう】
マイ漢字に保管
690しし ทายาท 嗣子【しし】 マイ漢字に保管
691よん
よつ
สี่ 四月【しがつ】
四つ【よっつ】

よ・つ
よっ・つ
よん
マイ漢字に保管
692ぐんじん
もの、だんし
ทหาร, นักรบ
คน, ผู้ชาย
兵士【へいし】
建築士【けんちくし】
マイ漢字に保管
693はじまる เริ่ม 開始【かいし】
始める【はじめる】
はじ・める
はじ・まる
マイ漢字に保管
694あね พี่สาว 姉妹【しまい】
姉【あね】
お姉さん【おねえさん】*
あね マイ漢字に保管
695姿すがた รูปร่าง 姿勢【しせい】
姿【すがた】
すがた マイ漢字に保管
696こども เด็ก 子孫【しそん】
扇子【せんす】
子供【こども】

マイ漢字に保管
697いち
しがい
เมือง 市街【しがい】
市場【しじょう・いちば】
いち マイ漢字に保管
698専門の者
せんせい
ผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์
教師【きょうし】
師匠【ししょう】
マイ漢字に保管
699こころざす ตั้งใจ, มุ่งมั่น 意志【いし】
志す【こころざす】
こころざ・す
こころざし
マイ漢字に保管
700おもう คิด 思考【しこう】
思う【おもう】
おも・う マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
701ゆび
さす
นิ้ว
ชี้
指定【してい】
指輪【ゆびわ】
指す【さす】
ゆび
さ・す
マイ漢字に保管
702ささえる สนับสนุน
ส่งเสริม
支援【しえん】
支える【ささえる】
ささ・える マイ漢字に保管
703ほどこす ดำเนินการ
จัดให้
施設【しせつ】
施工【せこう】
施す【ほどこす】

ほどこ・す マイ漢字に保管
704むね เนื้อความ
ใจความ
趣旨【しゅし】
旨【むね】
むね マイ漢字に保管
705えだ กิ่งไม้ 爪楊枝【つまようじ】*
枝【えだ】
えだ マイ漢字に保管
706とめる
(一般)
หยุด, จอด 停止【ていし】
止める【とめる】
と・まる
と・める
マイ漢字に保管
707しぬ ตาย 死亡【しぼう】
死ぬ【しぬ】
し・ぬ マイ漢字に保管
708なまえ
~し
ชื่อ
คำเรียกต่อท้ายชื่อ
氏名【しめい】
鈴木氏【すずきし】
氏【うじ】
うじ マイ漢字に保管
709神の授ける福
めぐみ
ความสุขที่พระเจ้าประทานให้ 福祉【ふくし】 マイ漢字に保管
710わたくし ฉัน, ผม 私服【しふく】
私【わたし・わたくし】
わたくし マイ漢字に保管
711いと ด้าย 繭糸【けんし】
糸【いと】
いと マイ漢字に保管
712かみ กระดาษ 用紙【ようし】
紙芝居【かみしばい】
かみ マイ漢字に保管
713むらさき สีม่วง 紫外線【しがいせん】
紫【むらさき】
むらさき マイ漢字に保管
714身体のわかれた部分
手足
ส่วนแยกของร่างกาย
แขน-ขา
肢体【したい】
選択肢【せんたくし】
マイ漢字に保管
715あぶら ไขมัน 脂肪【しぼう】
脂【あぶら】
あぶら マイ漢字に保管
716いたる ถึง 至急【しきゅう】
至る【いたる】
いた・る マイ漢字に保管
717みること การดู, มอง 視野【しや】
視聴率【しちょうりつ】
マイ漢字に保管
718言葉
文章
คำศัพท์
ประโยค
助詞【じょし】
名詞【めいし】
マイ漢字に保管
719 โคลง, กลอน
กวี
詩人【しじん】
作詩【さくし】
マイ漢字に保管
720ためす ทดสอบ 試験【しけん】
試す【ためす】
試みる【こころみる】
こころ・みる
ため・す
マイ漢字に保管
721書き記すこと
雑誌
การเขียน, บันทึก
นิตยสาร
雑誌【ざっし】
週刊誌【しゅうかんし】
マイ漢字に保管
722はかる สอบถามความเห็น
ปรึกษา
諮問【しもん】
諮詢【しじゅん】*
はか・る マイ漢字に保管
723もと
財産
ต้นกำเนิด
ทรัพย์สิน
資金【しきん】
投資【とうし】
マイ漢字に保管
724たまわる (ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
たまわ・る マイ漢字に保管
725めす ตัวเมีย, เพศเมีย 雌雄【しゆう】
雌【めす】

めす
マイ漢字に保管
726かう เลี้ยง (สัตว์) 飼育【しいく】
飼う【かう】
か・う マイ漢字に保管
727 ฟัน 歯科医【しかい】
歯医者【はいしゃ】
マイ漢字に保管
728こと เรื่อง 人事【じんじ】
事々【ことごと】

こと マイ漢字に保管
729にる คล้าย 類似【るいじ】
似る【にる】
に・る マイ漢字に保管
730さむらい นักรบ
ซะมุไร
侍医【じい】
侍【さむらい】
さむらい マイ漢字に保管
731こども เด็ก 幼児【ようじ】
小児科【しょうにか】

マイ漢字に保管
732もじ ตัวอักษร 文字【もじ】*
赤字【あかじ】
あざ マイ漢字に保管
733おてら วัด 東大寺【とうだいじ】
お寺【おてら】
てら マイ漢字に保管
734いつくしむ รัก, เอ็นดู 慈愛【じあい】
慈しむ【いつくしむ】
いつく・しむ マイ漢字に保管
735もつ ถือ 持参【じさん】
持つ【もつ】
も・つ マイ漢字に保管
736じかん
とき
ชั่วโมง
เวลา
何時【なんじ】
時々【ときどき】
とき マイ漢字に保管
737つぎ ถัดไป 次回【じかい】
次ぐ【つぐ】

つ・ぐ
つぎ
マイ漢字に保管
738うるおうこと
栄養になること
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
739おさめる
(国を)
なおす
(病気を)
ปกครอง
รักษาโรค
政治【せいじ】
治める【おさめる】
おさ・める
おさ・まる
なお・る
なお・す
マイ漢字に保管
740ぎょじ พระราชลัญจกร 国璽【こくじ】
御璽【ぎょじ】
マイ漢字に保管
741鉄を吸引する鉱物・力 แม่เหล็ก 磁石【じしゃく】
磁力【じりょく】
マイ漢字に保管
742しめす ชี้, แสดง 表示【ひょうじ】
示す【しめす】

しめ・す マイ漢字に保管
743みみ หู 耳鼻科【じびか】
耳【みみ】
みみ マイ漢字に保管
744みずから ตัวเอง, ตนเอง 自分【じぶん】
自ら【みずから】

みずか・ら マイ漢字に保管
745ことば、文章
やめる
คำศัพท์, ประโยค
เลิก, ลาออก
辞書【じしょ】
辞任【じにん】
辞める【やめる】
や・める マイ漢字に保管
746しき พิธี
รูปแบบ
入学式【にゅうがくしき】
方式【ほうしき】
シキ マイ漢字に保管
747ちしき ความรู้ 知識【ちしき】
常識【じょうしき】
シキ マイ漢字に保管
748じく แกน 車軸【しゃじく】
中軸【ちゅうじく】
ジク マイ漢字に保管
749なな
ななつ
เจ็ด 七月【しちがつ】
七つ【ななつ】
シチ なな
なな・つ
なの
マイ漢字に保管
750とる จัดการ
ดำเนินการ
執筆【しっぴつ】
執着【しゅうちゃく】
執る【とる】
シツ
シュウ
と・る マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
751うしなう สูญเสีย 損失【そんしつ】
失う【うしなう】
シツ うしな・う マイ漢字に保管
752むろ ห้อง 教室【きょうしつ】
室町【むろまち】
シツ むろ マイ漢字に保管
753湿しめる แฉะ, ชื้น 湿度【しつど】
湿る【しめる】
シツ しめ・る
しめ・す
マイ漢字に保管
754うるし น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
シツ うるし マイ漢字に保管
755やまい、病気 เจ็บป่วย
โรคภัย
疾患【しっかん】 シツ マイ漢字に保管
756しつ คุณภาพ 品質【ひんしつ】
人質【ひとじち】
シツ
シチ
マイ漢字に保管
757 ผล
ออกผล
真実【しんじつ】
実【み】
ジツ
みの・る
マイ漢字に保管
758しば หญ้า 芝【しば】
芝生【しばふ】*
しば マイ漢字に保管
759たてもの อาคาร 駅舎【えきしゃ】
校舎【こうしゃ】
シャ マイ漢字に保管
760うつる
(複写)
ทำสำเนา
ถ่ายรูป
写真【しゃしん】
写す【うつす】
シャ うつ・る
うつ・す
マイ漢字に保管
761いる ฉีด, ยิง 注射【ちゅうしゃ】
射る【いる】
シャ い・る マイ漢字に保管
762すてる ทิ้ง 四捨五入【ししゃごにゅう】
捨てる【すてる】
シャ す・てる マイ漢字に保管
763罪をゆるすこと การให้อภัยโทษ 容赦【ようしゃ】
赦免【しゃめん】
シャ マイ漢字に保管
764ななめ เฉียง, ทแยง 斜面【しゃめん】
斜め【ななめ】
シャ なな・め マイ漢字に保管
765にる ต้ม 煮る【にる】
煮物【にもの】
シャ に・る
に・える
に・やす
マイ漢字に保管
766やしろ
かいしゃ
ศาลเจ้า
บริษัท
会社【かいしゃ】
社【やしろ】
シャ やしろ マイ漢字に保管
767もの คน, บุคคล 学者【がくしゃ】
若者【わかもの】
シャ もの マイ漢字に保管
768あやまる
(わびる)
ขอโทษ
(ขอบคุณ)
感謝【かんしゃ】
謝る【あやまる】
シャ あやま・る マイ漢字に保管
769くるま รถ
ล้อ
自動車【じどうしゃ】
車【くるま】
シャ くるま マイ漢字に保管
770さえぎり断つこと กั้น, ขวาง
ปิด, บัง
遮断【しゃだん】
遮る【さえぎる】
シャ さえぎ・る マイ漢字に保管
771へび งู 蛇口【じゃぐち】
蛇【へび】
ジャ
へび マイ漢字に保管
772有害なこと
妨げになるもの
อุปสรรค
สิ่งที่คอยขัดขวาง
邪魔【じゃま】
風邪【かぜ】*
ジャ マイ漢字に保管
773かりる ยืม 借金【しゃっきん】
借りる【かりる】
シャク か・りる マイ漢字に保管
775~しゃく
(30.3 cm)
ฟุต (ญี่ปุ่น)
ความยาว
(30.3 cm)
尺【しゃく】 シャク マイ漢字に保管
776貴族の階級 ยศขุนนาง 爵位【しゃくい】 シャク マイ漢字に保管
777くむ ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
シャク く・む マイ漢字に保管
778文意を解きあかすこと การตีความ
การอธิบาย
解釈【かいしゃく】
釈迦【しゃか】*
シャク マイ漢字に保管
779わかい อ่อน, เยาว์ 若干【じゃっかん】
老若【ろうにゃく】
若い【わかい】
若しくは【もしくは】
ジャク
ニャク
わか・い
も・しくは
マイ漢字に保管
780さびしい เหงา, เปลี่ยว 寂然【じゃくねん・せきぜん】
寂しい【さびしい】
ジャク
セキ
さび
さび・しい
さび・れる
マイ漢字に保管
781よわい อ่อนแอ 強弱【きょうじゃく】
弱い【よわい】
ジャク よわ・い
よわ・る
よわ・まる
よわ・める
マイ漢字に保管
782ぬし
おも
เจ้าของ
สำคัญ
主人公【しゅじんこう】
坊主【ぼうず】
地主【じぬし】
主な【おもな】
シュ
ぬし
おも
マイ漢字に保管
783とる
(一般)
หยิบ, ได้ 取得【しゅとく】
取る【とる】
シュ と・る マイ漢字に保管
784まもる รักษา, ปกป้อง 厳守【げんしゅ】
留守番【るすばん】
守る【まもる】
子守唄【こもりうた】*
シュ
まも・る
も・り
マイ漢字に保管
785 มือ 手動【しゅどう】
手打ち【てうち】
シュ
マイ漢字に保管
786黄味を帯びた赤色 สีแดงปนเหลือง
(เช่น เสาโทะริอิ, ภาชนะแบบญี่ปุ่น)
朱色【しゅいろ】 シュ マイ漢字に保管
787ことに เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ
特殊【とくしゅ】
殊に【ことに】
シュ こと マイ漢字に保管
788かる ล่า
เก็บเกี่ยว
狩猟【しゅりょう】
狩る【かる】
シュ か・る
か・り
マイ漢字に保管
789丸いたま
しんじゅ
ลูกทรงกลม
ไข่มุก
真珠【しんじゅ】 シュ マイ漢字に保管
790たね เมล็ด 種類【しゅるい】
種【たね】
シュ たね マイ漢字に保管
791おもむき ความชอบ
รสนิยม
趣味【しゅみ】
趣【おもむき】
シュ おもむき マイ漢字に保管
792さけ เหล้า 日本酒【にほんしゅ】
甘酒【あまざけ】
シュ さけ
さか
マイ漢字に保管
793くび คอ 首都【しゅと】
首【くび】
シュ くび マイ漢字に保管
794じゅきょう ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
ジュ マイ漢字に保管
795うける ได้รับ 受験【じゅけん】
受ける【うける】
ジュ う・ける
う・かる
マイ漢字に保管
796寿ことぶき เรื่องน่ายินดี
อายุยืน
寿命【じゅみょう】
寿【ことぶき】
ジュ ことぶき マイ漢字に保管
797さずける สอน, แนะนำ
ได้รับ (พร, การสอน)
授業【じゅぎょう】
授ける【さずける】
ジュ さず・ける
さず・かる
マイ漢字に保管
798じゅもく ต้นไม้ 樹木【じゅもく】
街路樹【がいろじゅ】
ジュ マイ漢字に保管
799もとめること
必要であること
ความต้องการ
ความจำเป็น
需要【じゅよう】
需給【じゅきゅう】
ジュ マイ漢字に保管
800とらえること
とらわれた人
การถูกจับ
คนที่ถูกจับ
囚人【しゅうじん】
死刑囚【しけいしゅう】
シュウ マイ漢字に保管
801おさめる
(収集)
เก็บ, รวบรวม 収入【しゅうにゅう】
収める【おさめる】
シュウ おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
802まわり รอบๆ 周辺【しゅうへん】
周り【まわり】
シュウ まわ・り マイ漢字に保管
803おおもと
信奉する教義
พื้นฐาน
คำสอน
宗教【しゅうきょう】
宗家【そうけ】
シュウ
ソウ
マイ漢字に保管
804つく
(就任)
เข้าทำงาน
รับตำแหน่ง
就職【しゅうしょく】
成就【じょうじゅ】
就く【つく】
シュウ
ジュ
つ・く
つ・ける
マイ漢字に保管
805しゅう รัฐ
หาดตื้น
本州【ほんしゅう】
州【す】
シュウ マイ漢字に保管
806おさめる
(学業を)
เรียนรู้
ปรับปรุง
修理【しゅうり】
修行【しゅぎょう】
修める【おさめる】
シュウ
シュ
おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
807うれえる เศร้า, เสียใจ 郷愁【きょうしゅう】
愁える【うれえる】
シュウ うれ・える
うれ・い
マイ漢字に保管
808ひろう เก็บ 拾得【しゅうとく】
拾う【ひろう】
シュウ
ジュウ
ひろ・う マイ漢字に保管
809ひいでる ยอดเยี่ยม, เลิศ 優秀【ゆうしゅう】
秀でる【ひいでる】
シュウ ひい・でる マイ漢字に保管
810あき ฤดูใบไม้ร่วง 春夏秋冬【しゅんかしゅうとう】
秋【あき】
シュウ あき マイ漢字に保管
811おわる จบ
สุดท้าย
終了【しゅうりょう】
終わる【おわる】
シュウ お・わる
お・える
マイ漢字に保管
812ならう เรียน 学習【がくしゅう】
習う【ならう】
シュウ なら・う マイ漢字に保管
813におい
くさい
กลิ่น
เหม็น
消臭【しょうしゅう】
臭い【くさい】
シュウ くさ・い マイ漢字に保管
814ふね
(小型)
เรือ (เล็ก) 舟艇【しゅうてい】
舟【ふね】
シュウ ふね
ふな
マイ漢字に保管
815大勢
多くのひと
ฝูงชน
คนจำนวนมาก
公衆【こうしゅう】 シュウ
シュ
マイ漢字に保管
816おそう โจมตี, ถล่ม 襲撃【しゅうげき】
襲う【おそう】
シュウ おそ・う マイ漢字に保管
817しゅう สัปดาห์ 週刊【しゅうかん】
隔週【かくしゅう】
シュウ マイ漢字に保管
818むくいること การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 シュウ マイ漢字に保管
819あつまる รวม, รวบรวม, สะสม
รวมกลุ่ม
収集【しゅうしゅう】
集まる【あつまる】
シュウ あつ・まる
あつ・める
つど・う
マイ漢字に保管
820みにくい น่าเกลียด 醜行【しゅうこう】
醜い【みにくい】
シュウ みにく・い マイ漢字に保管
821すむ
(生活)
อยู่, อาศัย 住所【じゅうしょ】
住む【すむ】
ジュウ す・む
す・まう
マイ漢字に保管
822みちること เต็ม 充実【じゅうじつ】
充てる【あてる】
ジュウ あ・てる マイ漢字に保管
823じゅう
とお
สิบ 十月【じっがつ】
十【とお】
ジュウ
ジッ
とお
マイ漢字に保管
824したがう ทำตาม 従業員【じゅうぎょういん】
従う【したがう】
ジュウ
ショウ
ジュ
したが・う
したが・える
マイ漢字に保管
825やわらかい
⇔固い、堅い
(穏やか)
อ่อน
(ไม่แข็ง)
柔道【じゅうどう】
柔和【にゅうわ】
柔らかい【やわらかい】
ジュウ
ニュウ
やわ・らか
やわ・らかい
マイ漢字に保管
826しる ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
ジュウ しる マイ漢字に保管
827しぶい ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
ジュウ しぶ
しぶ・い
しぶ・る
マイ漢字に保管
828けもの สัตว์, สัตว์ร้าย 獣医【じゅうい】
獣【けもの】
ジュウ けもの マイ漢字に保管
829たて แนวตั้ง 縦横【じゅうおう】
縦【たて】
ジュウ たて マイ漢字に保管
830おもい หนัก 体重【たいじゅう】
貴重品【きちょうひん】
重い【おもい】
重なる【かさなる】
ジュウ
チョウ

おも・い
かさ・ねる
かさ・なる
マイ漢字に保管
831鉄砲 ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
ジュウ マイ漢字に保管
832父母の弟・妹 น้องของพ่อ-แม่
น้า-อา
叔父【おじ】*
叔母【おば】*
シュク マイ漢字に保管
833宿しゅく
やどる
ที่พัก
ค้างแรม
宿題【しゅくだい】
宿【やど】
シュク やど
やど・る
やど・す
マイ漢字に保管
834しとやかなこと ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
シュク マイ漢字に保管
835いわう เฉลิมฉลอง 祝日【しゅくじつ】
祝う【いわう】
シュク
シュウ
いわ・う マイ漢字に保管
836ちぢむ หด, เล็กลง 縮減【しゅくげん】
縮む【ちぢむ】
シュク ちぢ・む
ちぢ・まる
ちぢ・める
ちぢ・れる
ちぢ・らす
マイ漢字に保管
837おそれつつしむこと
うやうやしくすること
เคร่งขรึม 厳粛【げんしゅく】
静粛【せいしゅく】
シュク マイ漢字に保管
838じゅく โรงเรียนสอนพิเศษ 塾【じゅく】
塾生【じゅくせい】
ジュク マイ漢字に保管
839うれる สุก 熟語【じゅくご】
熟れる【うれる】
ジュク う・れる マイ漢字に保管
840でる
だす
ออก
เอาออก
出発【しゅっぱつ】
出る【でる】
出す【だす】
シュツ
スイ
で・る
だ・す
マイ漢字に保管
841ぎじゅつ ทักษะ, เทคนิค 技術【ぎじゅつ】
手術【しゅじゅつ】
ジュツ マイ漢字に保管
842のべる บรรยาย 記述【きじゅつ】
述べる【のべる】
ジュツ の・べる マイ漢字に保管
843才知の優れたこと ฉลาด, หลักแหลม
มีความสามารถ
俊敏【しゅんびん】 シュン マイ漢字に保管
844はる ฤดูใบไม้ผลิ 青春【せいしゅん】
春【はる】
シュン はる マイ漢字に保管
845またたく กะพริบ 瞬間【しゅんかん】
瞬く【またたく】
シュン またた・く マイ漢字に保管
846次ぐこと (ระดับ) รอง, เตรียม 准将【じゅんしょう】
批准【ひじゅん】
ジュン マイ漢字に保管
847めぐること
まわること
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 ジュン マイ漢字に保管
8481ヶ月を10日ずつに三分した称 การแบ่งเวลาใน1 เดือนเป็นทุกๆ 10วัน 上旬【じょうじゅん】
旬【しゅん】
ジュン マイ漢字に保管
849ある事につくして命を投げ出すこと การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
ジュン マイ漢字に保管
850なぞらえること
じゅん~
เปรียบเทียบ
กึ่ง (semi-)
準備【じゅんび】
標準【ひょうじゅん】
ジュン マイ漢字に保管
851うるおう ชุ่มชื้น 湿潤【しつじゅん】
潤う【うるおう】
ジュン うるお・う
うるお・す
うる・む
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
852たて โล่ 矛盾【むじゅん】
盾【たて】
ジュン たて マイ漢字に保管
853自然のまま
まじらないこと
บริสุทธิ์
ตามธรรมชาติ
単純【たんじゅん】
純情【じゅんじょう】
ジュン マイ漢字に保管
854めぐる วนไปรอบๆ 巡回【じゅんかい】
巡る【めぐる】
お巡りさん【おまわりさん】*
ジュン めぐ・る マイ漢字に保管
855規則に従うこと การปฏิบัติตามกฎ 遵法【じゅんぽう】
遵守【じゅんしゅ】
ジュン マイ漢字に保管
856じゅんい ลำดับ 順番【じゅんばん】
順序【じゅんじょ】
ジュン マイ漢字に保管
857切り盛りすること
ところ
บริหาร, จัดการ
สถานที่
処理【しょり】
食事処【しょくじどころ】
ショ マイ漢字に保管
858はじめ ครั้งแรก
ตอนแรก, เริ่ม
初対面【しょたいめん】
初めて【はじめて】
ショ はじ・め
はつ
うい
そ・める
マイ漢字に保管
859ところ สถานที่ 便所【べんじょ】
所々【ところどころ】
ショ ところ マイ漢字に保管
860あつい(気温)
⇔寒い
ร้อน (อากาศ) 暑中【しょちゅう】
暑い【あつい】
ショ あつ・い マイ漢字に保管
861諸々
一般
หลากหลาย
ทั่วไป
庶民【しょみん】
庶務【しょむ】
ショ マイ漢字に保管
862細いひも เชือกเส้นบางๆ 一緒【いっしょ】
情緒【じょうちょ】
鼻緒【はなお】
ショ
チョ
マイ漢字に保管
863やくしょ
やくわり
ที่ทำการ
แผนก, หน้าที่
消防署【しょうぼうしょ】
署名【しょめい】
ショ マイ漢字に保管
864かく
しょせき
เขียน
หนังสือ
図書館【としょかん】
書く【かく】
ショ か・く マイ漢字に保管
865もろもろ
多くの
ทุกอย่าง
ทั้งหมด
諸君【しょくん】
諸々【もろもろ】
ショ マイ漢字に保管
866たすける ช่วยเหลือ 救助【きゅうじょ】
助ける【たすける】
助平【すけべい】
ジョ たす・ける
たす・かる
すけ
マイ漢字に保管
867順序だてて述べること
官位を授けること
การพรรณนา, การบรรยาย
การมอบยศ
叙述【じょじゅつ】
叙勲【じょくん】
ジョ マイ漢字に保管
868おんな ผู้หญิง 女性【じょせい】
女房【にょうぼう】
女の人【おんなのひと】
女神【めがみ】
ジョ
ニョ
ニョウ
おんな
マイ漢字に保管
869じゅん
ついで、しだい
ลำดับ 順序【じゅんじょ】
年功序列【ねんこうじょれつ】
ジョ マイ漢字に保管
870ゆっくりと進むさま ค่อยๆ คืบหน้า
ค่อยเป็นค่อยไป
徐々に【じょじょに】
徐行【じょこう】
ジョ マイ漢字に保管
871のぞく เอาออก
ยกเว้น
削除【さくじょ】
掃除【そうじ】*
除く【のぞく】
ジョ
のぞ・く マイ漢字に保管
872きず บาดแผล 中傷【ちゅうしょう】
傷【きず】
ショウ きず
いた・む
いた・める
マイ漢字に保管
873つぐなう ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
ショウ つぐな・う マイ漢字に保管
874かつ ชนะ 勝負【しょうぶ】
勝つ【かつ】
ショウ か・つ
まさ・る
マイ漢字に保管
875技芸に優れた人 ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค-ศิลปะ 巨匠【きょしょう】
意匠【いしょう】
ショウ マイ漢字に保管
876~しょう
斗の1/10
(1.8 L)
ปริมาตร
1/10 ของ斗
(1.8 ลิตร)
升【しょう】 ショウ ます マイ漢字に保管
877めす (รูปยกย่อง) กิน, ดื่ม 召集【しょうしゅう】
召し上がる【めしあがる】
ショウ め・す マイ漢字に保管
878しょうばい
あきなう
การค้า 商売【しょうばい】
商う【あきなう】
ショウ あきな・う マイ漢字に保管
879となえる ร้อง, สวด 合唱【がっしょう】
唱える【となえる】
ショウ とな・える マイ漢字に保管
880ほめること
はげましすすめること
การชื่นชม
การสนันสนุน-ให้กำลังใจ
奨学金【しょうがくきん】
奨励金【しょうれいきん】
ショウ マイ漢字に保管
881よい พลบค่ำ 春宵【しゅんしょう】
宵【よい】
ショウ よい マイ漢字に保管
882軍隊の長
しょうかん
หัวหน้านักรบ
นายพล
将来【しょうらい】
将軍【しょうぐん】
将官【しょうかん】
ショウ マイ漢字に保管
883ちいさい เล็ก 小学【しょうがく】
小さい【ちいさい】
小型【こがた】
ショウ ちい・さい

マイ漢字に保管
884すくない
すこし
น้อย
เล็กน้อย
少年【しょうねん】
少ない【すくない】
ショウ すく・ない
すこ・し
マイ漢字に保管
885なお อนึ่ง 和尚【おしょう】
尚【なお】
ショウ マイ漢字に保管
886ゆか
とこ
พื้น
เตียง
起床【きしょう】
万年床【まんねんどこ】
ショウ とこ
ゆか
マイ漢字に保管
887あらわすこと
あきらかにすること
การประกาศ, แสดง 表彰【ひょうしょう】
表彰状【ひょうしょうじょう】
ショウ マイ漢字に保管
888うけたまわる รับ (คำสั่ง) 了承【りょうしょう】
承る【うけたまわる】
ショウ うけたまわ・る マイ漢字に保管
889書き写すこと
注釈すること
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
ショウ マイ漢字に保管
890まねく เชิญ 招待【しょうたい】
招く【まねく】
ショウ まね・く マイ漢字に保管
891てのひら ฝ่ามือ 車掌【しゃしょう】
掌【てのひら】
ショウ マイ漢字に保管
892のぼる
(高くあがる)
ขึ้นสูง 上昇【じょうしょう】
昇る【のぼる】
ショウ のぼ・る マイ漢字に保管
893しょうわ ปีโชวะ 昭和【しょうわ】 ショウ マイ漢字に保管
894鉱物のもつ規則正しい形
きらめくこと
รูปร่างที่สมบูรณ์ของแร่ธาตุ
ส่องประกาย
結晶【けっしょう】
水晶【すいしょう】
ショウ マイ漢字に保管
895まつ ต้นสนมัทสึ 松竹梅【しょうちくばい】
松【まつ】
ショウ まつ マイ漢字に保管
896ぬま บ่อ, หนองน้ำ 湖沼【こしょう】
沼【ぬま】
ショウ ぬま マイ漢字に保管
897きえる ลบ, ดับ
หาย
消防【しょうぼう】
消える【きえる】
ショウ き・える
け・す
マイ漢字に保管
898かかわること
水中を歩き渡ること
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
ショウ マイ漢字に保管
899やく ย่าง, ผัด 全焼【ぜんしょう】
焼く【やく】
ショウ や・く
や・ける
マイ漢字に保管
900こげる
あせる
ไหม้, เกรียม
ลนลาน
焦点【しょうてん】
焦げる【こげる】
ショウ こ・げる
こ・がす
こ・がれる
あせ・る
マイ漢字に保管
901てる ส่องแสง 照明【しょうめい】
照る【てる】
ショウ て・る
て・らす
て・れる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
902病気の性質 อาการ, โรค 症状【しょうじょう】
花粉症【かふんしょう】
ショウ マイ漢字に保管
903かえりみる
はぶく
มองย้อนกลับ
ละ, ย่อ
反省【はんせい】
省略【しょうりゃく】
省く【はぶく】
セイ
ショウ
かえり・みる
はぶ・く
マイ漢字に保管
904しょうさん
(鉱物の一)
กรดไนตริก 硝酸【しょうさん】 ショウ マイ漢字に保管
905水面に見え隠れする岩 ปะการัง 珊瑚礁【さんごしょう】* ショウ マイ漢字に保管
906めでたいしるし นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
ショウ マイ漢字に保管
907呼ぶこと
呼び名
การเรียก
ชื่อเรียก
名称【めいしょう】
愛称【あいしょう】
ショウ マイ漢字に保管
908しょう ข้อความ
บท
文章【ぶんしょう】
章節【しょうせつ】
ショウ マイ漢字に保管
909わらう หัวเราะ 爆笑【ばくしょう】
笑う【わらう】
ショウ わら・う
え・む
マイ漢字に保管
910よそおうこと การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 ショウ マイ漢字に保管
911取り持つこと การเป็นตัวกลาง 紹介【しょうかい】
紹介状【しょうかいじょう】
ショウ マイ漢字に保管
912似せること
かたどること
การทำให้เหมือน
การทำให้เป็นรูปร่าง
肖像【しょうぞう】 ショウ マイ漢字に保管
913つきあたること การชนกัน 衝突【しょうとつ】
衝撃【しょうげき】
ショウ マイ漢字に保管
914そしょう การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 ショウ マイ漢字に保管
915あかし หลักฐาน 認証【にんしょう】
証【あかし】
ショウ あかし マイ漢字に保管
916みことのり พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
ショウ みことのり マイ漢字に保管
917くわしい ละเอียด 詳細【しょうさい】
詳しい【くわしい】
ショウ くわ・しい マイ漢字に保管
918すがた、かたち
ぞう
รูปร่าง, รูปทรง
ช้าง
印象【いんしょう】
象【ぞう】
ショウ
ゾウ
マイ漢字に保管
919しょうひん รางวัล 賞金【しょうきん】
~賞【しょう】
ショウ マイ漢字に保管
920かね ระฆัง 鐘楼【しょうろう】
鐘【かね】
ショウ かね マイ漢字に保管
921さわる รบกวน
เป็นอุปสรรค
故障【こしょう】
障る【さわる】
ショウ さわ・る マイ漢字に保管
922うえ บน
ขึ้น
上級【じょうきゅう】
上【うえ】
ジョウ
ショウ
うえ/うわ/かみ
あ・げる/がる
のぼ・る/す
のぼ・せる
マイ漢字に保管
923~じょう
尺の10倍
(3.03 m)
たけ
ความยาว
10 เท่าของ尺
(3.03 m)
ความสูง
丈【じょう・たけ】
丈夫【じょうぶ】
ジョウ たけ マイ漢字に保管
924のる ขึ้น (ยานพาหนะ)
ขี่
乗車【じょうしゃ】
乗る【のる】
ジョウ の・る
の・せる
マイ漢字に保管
925無駄なこと
余計なこと
เรื่องเปล่าประโยชน์
เรื่องไม่จำเป็น
冗談【じょうだん】
冗漫【じょうまん】
ジョウ マイ漢字に保管
926あまること เกิน, มากเกิน 過剰【かじょう】
剰余【じょうよ】
ジョウ マイ漢字に保管
927しろ ปราสาท 大阪城【おおさかじょう】
お城【おしろ】
ジョウ しろ マイ漢字に保管
928ばしょ สถานที่ 工場【こうじょう】
市場【しじょう】
市場【いちば】
ジョウ マイ漢字に保管
929耕作できる肥えた土地 พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ 土壌【どじょう】 ジョウ マイ漢字に保管
930未婚の女子
むすめ
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
ลูกสาว
お嬢さん【おじょうさん】 ジョウ マイ漢字に保管
931つね ประจำ, เสมอ
เป็นปกติ
常識【じょうしき】
常に【つねに】
ジョウ つね
とこ
マイ漢字に保管
932なさけ ความรู้สึก 表情【ひょうじょう】
情け【なさけ】
ジョウ
セイ
なさ・け マイ漢字に保管
933一くだりずつに書きわけた文 ประโยคที่เขียนแบ่งเป็นช่วงๆ
มาตรา
条件【じょうけん】
箇条【かじょう】
ジョウ マイ漢字に保管
934きよい
清らかなこと
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 ジョウ マイ漢字に保管
935すがた
ようす
รูปร่าง
สภาพ
現状【げんじょう】
状態【じょうたい】
ジョウ マイ漢字に保管
936たたみ
たたむ
เสื่อทะตะมิ
พับ, หุบ
六畳【ろくじょう】
畳【たたみ】
ジョウ たた・む
たたみ
マイ漢字に保管
937むす นึ่ง, อบ 蒸気【じょうき】
蒸す【むす】
ジョウ む・す
む・れる
む・らす
マイ漢字に保管
938ゆずる เสียสละ, ยกให้ 譲渡【じょうと】
譲る【ゆずる】
ジョウ ゆず・る マイ漢字に保管
939かもす ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
ジョウ かも・す マイ漢字に保管
940かぎ
くすり
กุญแจ
ยาเม็ด
手錠【てじょう】
錠剤【じょうざい】
ジョウ マイ漢字に保管
941たのむこと、ゆだねること การขอร้อง, การมอบหมาย 嘱託【しょくたく】
嘱望【しょくぼう】
ショク マイ漢字に保管
942かざる ประดับ, ตกแต่ง 修飾【しゅうしょく】
飾る【かざる】
ショク かざ・る マイ漢字に保管
943うえる ปลูก 植物【しょくぶつ】
植える【うえる】
ショク う・える
う・わる
マイ漢字に保管
944ふえる เพิ่มขึ้น 拓殖【たくしょく】
殖える【ふえる】
ショク ふ・える
ふ・やす
マイ漢字に保管
945おる ถัก, ทอ 組織【そしき】
織る【おる】
ショク
シキ
お・る マイ漢字に保管
946しょくぎょう อาชีพ 就職【しゅうしょく】
職業【しょくぎょう】
ショク マイ漢字に保管
947いろ สี 原色【げんしょく】
色彩【しきさい】
色々【いろいろ】
ショク
シキ
いろ マイ漢字に保管
948さわる
ふれる
แตะต้อง, สัมผัส
รู้สึก
接触【せっしょく】
触れる【ふれる】
触る【さわる】
ショク ふ・れる
さわ・る
マイ漢字に保管
949たべる กิน 食事【しょくじ】
食べる【たべる】
ショク
ジキ
く・う
く・らう
た・べる
マイ漢字に保管
950はずかしめる ทำให้เสื่อมเสีย, อับอาย 侮辱【ぶじょく】
辱める【はずかしめる】
ジョク はずかし・める マイ漢字に保管
951のびる
(伸長)
ยืด, ขยาย
(ขนาด)
追伸【ついしん】
伸びる【のびる】
シン の・びる
の・ばす
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
952しんじる เชื่อ 信号【しんごう】
信用【しんよう】
シン マイ漢字に保管
953おかす รุกล้ำ 侵入【しんにゅう】
侵す【おかす】
シン おか・す マイ漢字に保管
954くちびる ริมฝีปาก 口唇【こうしん】
唇【くちびる】
シン くちびる マイ漢字に保管
955みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 シン マイ漢字に保管
956ねる นอน 寝具【しんぐ】
寝る【ねる】
シン ね・る
ね・かす
マイ漢字に保管
957詳しく調べること การตรวจสอบอย่างละเอียด 不審【ふしん】
審査【しんさ】
シン マイ漢字に保管
958こころ หัวใจ
จิตใจ
心臓【しんぞう】
心【こころ】
心地【ここち】
シン こころ マイ漢字に保管
959つつしむ ระมัดระวัง 慎重【しんちょう】
慎む【つつしむ】
シン つつし・む マイ漢字に保管
960ふる โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
シン ふ・る
ふ・るう
マイ漢字に保管
961あたらしい ใหม่ 新入生【しんにゅうせい】
新しい【あたらしい】
シン あたら・しい
あら・た
にい
マイ漢字に保管
962もり ป่า 森林【しんりん】
森【もり】
シン もり マイ漢字に保管
963ひたす จุ่ม, แช่ 浸水【しんすい】
浸す【ひたす】
シン ひた・す
ひた・る
マイ漢字に保管
964ふかい ลึก 深夜【しんや】
深い【ふかい】
シン ふか・い
ふか・まる
ふか・める
マイ漢字に保管
965もうす (รูปถ่อมตน) พูด 申請【しんせい】
申す【もうす】
シン もう・す マイ漢字に保管
966まこと
ほんとう
かんぜん
ความจริง
ตรงกลาง
真実【しんじつ】
真面目【まじめ】
シン マイ漢字に保管
967かみさま พระเจ้า 神道【しんとう】*
神社【じんじゃ】
神様【かみさま】
シン
ジン
かみ
かん
こう
マイ漢字に保管
968身分・教養の優れて高い人 คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
シン マイ漢字に保管
969仕える者 ผู้ที่ทำงานรับใช้ 大臣【だいじん】
総理大臣【そうりだいじん】
シン
ジン
マイ漢字に保管
970たきぎ、まき ฟืน 薪炭【しんたん】
薪【たきぎ】
シン たきぎ マイ漢字に保管
971おや
したしい
พ่อแม่
สนิทสนม
両親【りょうしん】
母親【ははおや】
親しい【したしい】
シン おや
した・しい
した・しむ
マイ漢字に保管
972みる ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
シン み・る マイ漢字に保管
973 ร่างกาย 身体【しんたい】
中身【なかみ】
シン マイ漢字に保管
974からい เผ็ด 香辛料【こうしんりょう】
辛い【からい】
シン から・い マイ漢字に保管
975すすめる ดำเนินต่อ
คืบหน้า
進学【しんがく】
進める【すすめる】
シン すす・む
すす・める
マイ漢字に保管
976はり เข็ม 方針【ほうしん】
針【はり】
シン はり マイ漢字に保管
977ふるう สั่น 地震【じしん】
震う【ふるう】
シン ふる・う
ふる・える
マイ漢字に保管
978ひと
にんげん
คน
มนุษย์
人生【じんせい】
人間【にんげん】
人々【ひとびと】
ジン
ニン
ひと マイ漢字に保管
979いつくしみ
思いやり
ความรัก
ความเมตตา
仁徳【じんとく】
仁義【じんぎ】
ジン
マイ漢字に保管
980
やいば
ขอบ, ใบมีด
ดาบ
自刃【じじん】
刃【やいば】
ジン マイ漢字に保管
981たずねる สอบถาม 尋問【じんもん】
尋ねる【たずねる】
ジン たず・ねる マイ漢字に保管
982はなはだしい เหนือกว่าระดับปกติ 甚大【じんだい】
甚だ【はなはだ】
ジン はなは・だ
はなは・だしい
マイ漢字に保管
983つくす ทุ่มเท 尽力【じんりょく】
尽くす【つくす】
ジン つ・くす
つ・きる
つ・かす
マイ漢字に保管
984はやいこと
すみやかなこと
เร็ว 迅速【じんそく】
迅雷【じんらい】
ジン マイ漢字に保管
985軍勢の集まり居る所 ค่าย (ทหาร) 陣地【じんち】
陣営【じんえい】
ジン マイ漢字に保管
986 น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
サク マイ漢字に保管
987
はかる・けいかく
แผนภาพ
วางแผน
地図【ちず】
図書室【としょしつ】
図る【はかる】

はか・る マイ漢字に保管
988ふく เป่า 吹奏【すいそう】
吹く【ふく】
スイ ふ・く マイ漢字に保管
989たれる หยด, ย้อย 垂直【すいちょく】
垂れる【たれる】
スイ た・れる
た・らす
マイ漢字に保管
990将軍 โชกุน 将帥【しょうすい】
総帥【そうすい】
スイ マイ漢字に保管
991おす เสนอ
แนะนำ
推理【すいり】
推す【おす】
スイ お・す マイ漢字に保管
992みず
水曜日
น้ำ
วันพุธ
水道【すいどう】
水【みず】
スイ みず マイ漢字に保管
993たく หุง (ข้าว) 炊飯器【すいはんき】
炊く【たく】
スイ た・く マイ漢字に保管
994ねむること การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 スイ マイ漢字に保管
995まじりけのないこと บริสุทธิ์
ไม่ปนเปื้อน
純粋【じゅんすい】 スイ マイ漢字に保管
996おとろえる อ่อนแรง
เสื่อมถอย
老衰【ろうすい】
衰える【おとろえる】
スイ おとろ・える マイ漢字に保管
997とげる
ついに
สำเร็จ, บรรลุผล
ในที่สุด
殺人未遂【さつじんみすい】
遂げる【とげる】
スイ と・げる マイ漢字に保管
998よう เมา 泥酔【でいすい】
酔っ払う【よっぱらう】
スイ よ・う マイ漢字に保管
1000つき従うこと การติดตามไป 随時【ずいじ】
随分【ずいぶん】
ズイ マイ漢字に保管
1001ほねのなずき ไขกระดูก 骨髄【こつずい】 ズイ マイ漢字に保管
1002うやまうこと การเคารพ, นับถือ 崇拝【すうはい】 スウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1003かず
かぞえる
จำนวน
นับ
数学【すうがく】
数える【かぞえる】
スウ
かず
かぞ・える
マイ漢字に保管
1004主要の所
かなめ
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
スウ マイ漢字に保管
1005すえる ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 す・える
す・わる
マイ漢字に保管
1006すぎ ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 すぎ マイ漢字に保管
1007すむ ใส 清澄【せいちょう】
澄む【すむ】
チョウ す・む
す・ます
マイ漢字に保管
1008~すん
尺の1/10
(3.03 cm)
ความยาว
1/10 ของ尺
(3.03 cm)
寸【すん】
原寸【げんすん】
スン マイ漢字に保管
1009 โลก
สังคม
世界【せかい】
世の中【よのなか】
セイ
マイ漢字に保管
1010せ、あさせ ส่วนตื้นของแม่น้ำที่สามารถเดินข้ามได้ 瀬戸物【せともの】 マイ漢字に保管
1011~せ
(0.99 are)
うね
พื้นที่
0.99 are
คันนา
畝【せ・うね】 うね マイ漢字に保管
1012よいこと
正しいこと
เรื่องดี
เรื่องที่ถูกต้อง
是非【ぜひ】
是認【ぜにん】
マイ漢字に保管
1013せいど ระบบ 制度【せいど】
制作【せいさく】
セイ マイ漢字に保管
1014いきおい พลัง 大勢【おおぜい】
勢い【いきおい】
セイ いきお・い マイ漢字に保管
1015みょうじ นามสกุล 姓名【せいめい】
小姓【こしょう】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1016攻めに向かうこと การเผชิญ 征服【せいふく】
征伐【せいばつ】
セイ マイ漢字に保管
1017せい เพศ 性別【せいべつ】
相性【あいしょう】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1018なる กลายเป็น
สำเร็จ
成長【せいちょう】
成就【じょうじゅ】
成る【なる】
セイ
ジョウ
な・る
な・す
マイ漢字に保管
1019まつりごと
国を治めること
การเมือง
การปกครองประเทศ
政治【せいじ】
政【まつりごと】
セイ
ショウ
まつりごと マイ漢字に保管
1020ととのえる จัดเตรียม 整理【せいり】
整える【ととのえる】
セイ ととの・える
ととの・う
マイ漢字に保管
1021ほし ดวงดาว 北星【ほくせい】
流れ星【ながれぼし】
セイ
ショウ
ほし マイ漢字に保管
1022はれる (อากาศ) แจ่มใส 晴天【せいてん】
晴れる【はれる】
セイ は・れる
は・らす
マイ漢字に保管
1023ただしい ถูกต้อง 正義【せいぎ】
正直【しょうじき】
正しい【ただしい】
セイ
ショウ
ただ・しい
ただ/す
まさ
マイ漢字に保管
1024きよい สะอาด
บริสุทธิ์
清掃【せいそう】
清い【きよい】
セイ きよ・い
きよ・まる
きよ・める
マイ漢字に保管
1025いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ
犠牲者【ぎせいしゃ】 セイ マイ漢字に保管
1026せいめい、なま
うまれる、いきる
เกิด, มีชีวิต
ชีวิต, ดิบ, สด
生命【せいめい】
一生【いっしょう】
生花【いけばな】
生まれる【うまれる】
セイ
ショウ
い・きる/ける
い・かす
う・む/まれる
お・う
は・える/やす
き/なま
マイ漢字に保管
1027さかる
もる
เจริญรุ่งเรือง
ตักใส่ภาชนะ
盛大【せいだい】
繁盛【はんじょう】
盛り上がる【もりあがる】
セイ
ジョウ
も・る
さか・る
さか・ん
マイ漢字に保管
1028たましい จิตวิญญาณ 精神【せいしん】
精進【しょうじん】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1029知徳が優れること
尊いこと
การรู้แจ้ง
ความสูงส่ง
聖書【せいしょ】
聖火【せいか】
セイ マイ漢字に保管
1030こえ เสียง (คน-สัตว์) 音声【おんせい】
声【こえ】
セイ
ショウ
こえ
こわ
マイ漢字に保管
1031物をつくること ผลิต 日本製【にほんせい】 セイ マイ漢字に保管
1032西にし
スペイン
ทิศตะวันตก
(ประเทศ) สเปน
東西【とうざい】*
西洋【せいよう】
西【にし】
セイ
サイ
にし マイ漢字に保管
1033まこと ความจริง
จริงใจ
誠実【せいじつ】
誠【まこと】
セイ まこと マイ漢字に保管
1034ちかう สาบาน 誓約【せいやく】
誓う【ちかう】
セイ ちか・う マイ漢字に保管
1035こう
願い求めること
การขอร้อง 申請【しんせい】
請う【こう】
セイ
シン
こ・う
う・ける
マイ漢字に保管
1036ゆく
死ぬこと
ตาย 逝去【せいきょ】
逝く【ゆく】
セイ ゆ・く マイ漢字に保管
1037あおい สีน้ำเงิน, สีฟ้า
สีเขียว
青年【せいねん】
青い【あおい】
セイ
ショウ
あお
あお・い
マイ漢字に保管
1038しずか เงียบ 静電気【せいでんき】
静脈【じょうみゃく】
静かな【しずかな】
セイ
ジョウ
しず
しず・か
しず・まる
しず・める
マイ漢字に保管
1039そろうこと เตรียม, พร้อม
พร้อมกัน
一斉【いっせい】 セイ マイ漢字に保管
1040ぜい ภาษี 税込【ぜいこみ】
免税【めんぜい】
ゼイ マイ漢字に保管
1041~せき ลำ
(นับเรือ เป็นต้น)
一隻【いっせき】 セキ マイ漢字に保管
1042ざせき ที่นั่ง 座席【ざせき】
出席【しゅっせき】
セキ マイ漢字に保管
1043おしい น่าเสียดาย 惜敗【せきはい】
惜しい【おしい】
セキ お・しい
お・しむ
マイ漢字に保管
1044しりぞけること การต่อต้าน, การขับไล่ 排斥【はいせき】 セキ マイ漢字に保管
1045むかし อดีต 今昔【こんじゃく】
昔話【むかしばなし】
セキ
シャク
むかし マイ漢字に保管
1046おので木を割ること
とくこと
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
セキ マイ漢字に保管
1047いし หิน 石油【せきゆ】
磁石【じしゃく】
石【いし】
セキ
シャク
コク
いし マイ漢字に保管
1048つむ ทับถม 蓄積【ちくせき】
積む【つむ】
セキ つ・む
つ・もる
マイ漢字に保管
1049人名簿
書物
การลงทะเบียนรายชื่อ
หนังสือ
戸籍【こせき】
書籍【しょせき】
セキ マイ漢字に保管
1050糸を紡ぐこと
わざ、しごと
การปั่นด้าย
ทักษะ, การงาน
紡績【ぼうせき】
成績【せいせき】
セキ マイ漢字に保管
1051せめる ตำหนิ
โจมตี, รุก
責任【せきにん】
責める【せめる】
セキ せ・める マイ漢字に保管
1052あかい สีแดง 赤外線【せきがいせん】
赤い【あかい】
セキ
シャク
あか
あか・い
あか・らむ
あか・らめる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1053あと ร่องรอย 奇跡【きせき】
跡【あと】
セキ あと マイ漢字に保管
1054きる ตัด 大切【たいせつ】
一切【いっさい】
切る【きる】
セツ
サイ
き・る
き・れる
マイ漢字に保管
1055つたないこと
謙っていう語
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
セツ マイ漢字に保管
1056つぐ ติด, ต่อ 接続【せつぞく】
接ぐ【つぐ】
セツ つ・ぐ マイ漢字に保管
1057とること
とりこむこと
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
セツ マイ漢字に保管
1058おる พับ, หัก 骨折【こっせつ】
折る【おる】
セツ お・る
おり
お・れる
マイ漢字に保管
1059もうける ก่อตั้ง
จัดเตรียม
施設【しせつ】
設ける【もうける】
セツ もう・ける マイ漢字に保管
1060ぬすむこと การลักขโมย 窃盗【せっとう】 セツ マイ漢字に保管
1061ふし ข้อต่อ 季節【きせつ】
節【ふし】
セツ
セチ
ふし マイ漢字に保管
1062とく
(説明)
อธิบาย 説明【せつめい】
説く【とく】
セツ
ゼイ
と・く マイ漢字に保管
1063ゆき หิมะ 氷雪【ひょうせつ】
雪【ゆき】
雪崩【なだれ】*
セツ ゆき マイ漢字に保管
1064たえる ตัดขาด
สิ้นสุด
絶対【ぜったい】
絶える【たえる】
ゼツ た・える
た・やす
た・つ
マイ漢字に保管
1065した ลิ้น 毒舌【どくぜつ】
舌【した】
ゼツ した マイ漢字に保管
1066せんにん เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
セン マイ漢字に保管
1067さき
まえ
ก่อน 先生【せんせい】
先に【さきに】
セン さき マイ漢字に保管
1068せん พัน 一千【いっせん】
千葉【ちば】
セン マイ漢字に保管
1069しめる
うらなう
ครอบครอง
ทำนาย
独占【どくせん】
占める【しめる】
占う【うらなう】
セン し・める
うらな・う
マイ漢字に保管
1070広く告げ知らせること ทำให้รู้โดยกว้าง 宣伝【せんでん】
宣言【せんげん】
セン マイ漢字に保管
1071もっぱら เฉพาะ
เป็นหลัก
専用【せんよう】
専ら【もっぱら】
セン もっぱ・ら マイ漢字に保管
1072かわ แม่น้ำ 河川【かせん】
川【かわ】
セン かわ マイ漢字に保管
1073たたかう ต่อสู้, สู้รบ 戦争【せんそう】
戦う【たたかう】
セン いくさ
たたか・う
マイ漢字に保管
1074おうぎ พัดคลี่ 扇子【せんす】*
扇【おうぎ】
セン おうぎ マイ漢字に保管
1075せん ท่อ 消火栓【しょうかせん】 セン マイ漢字に保管
1076いずみ น้ำพุ 温泉【おんせん】
泉【いずみ】
セン いずみ マイ漢字に保管
1077あさい ตื้น 浅草寺【せんそうじ】
浅い【あさい】
セン あさ・い マイ漢字に保管
1078あらう ล้าง, ซัก 洗濯【せんたく】
洗う【あらう】
セン あら・う マイ漢字に保管
1079そめる ย้อม 汚染【おせん】
染める【そめる】
セン そ・める
そ・まる
し・みる
し・み
マイ漢字に保管
1080もぐる
ひそむ
ดำน้ำ
มุด
潜入【せんにゅう】
潜る【もぐる】
セン ひそ・む
もぐ・る
マイ漢字に保管
1081まわること
めぐること
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
セン マイ漢字に保管
1082せん เส้น 路線【ろせん】
線路【せんろ】
セン マイ漢字に保管
1083せんい
こまかいこと
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 セン マイ漢字に保管
1084ふね เรือ 風船【ふうせん】
小船【こぶね】
セン ふね
ふな
マイ漢字に保管
1085すすめる แนะนำ 推薦【すいせん】
薦める【すすめる】
セン すす・める マイ漢字に保管
1086実行すること การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 セン マイ漢字に保管
1087えらぶ เลือก 抽選【ちゅうせん】
選ぶ【えらぶ】
セン えら・ぶ マイ漢字に保管
1088移ること
移り変えること
การโยกย้าย 変遷【へんせん】
遷都【せんと】
セン マイ漢字に保管
1089ぜに เงิน 銭湯【せんとう】
小銭【こぜに】
セン ぜに マイ漢字に保管
1091あざやか สด, สดใส 新鮮【しんせん】
鮮やか【あざやか】
セン あざ・やか マイ漢字に保管
1092まえ ก่อน 午前【ごぜん】
前【まえ】
ゼン まえ マイ漢字に保管
1093よい ดี 改善【かいぜん】
善い【よい】
ゼン よ・い マイ漢字に保管
1094徐々に進むこと
ようやく
ค่อยๆ คืบหน้า
ในที่สุด
漸進【ぜんしん】
漸く【ようやく】
ゼン マイ漢字に保管
1095そのまま
そのとおり
ตามธรรมชาติ
ตามนั้น
全然【ぜんぜん】
天然【てんねん】
ゼン
ネン
マイ漢字に保管
1096まったく ทั้งหมด 全部【ぜんぶ】
全く【まったく】
ゼン まった・く マイ漢字に保管
1097ぜん ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
ゼン マイ漢字に保管
1098つくろう ปะ, ชุน
แก้ไข
修繕【しゅうぜん】
繕う【つくろう】
ゼン つくろ・う マイ漢字に保管
1099土をこねて物の形を作ること การปั้น 塑像【そぞう】
彫塑【ちょうそ】
マイ漢字に保管
1100置くこと
落ち着かせること
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
1101うとい ไม่สนใจ, ละเลย
ไม่คุ้นเคย
疎遠【そえん】
疎い【うとい】
うと・い
うと・む
マイ漢字に保管
1102きそ
いしずえ
รากฐาน
ฐานราก
基礎【きそ】
礎【いしずえ】
いしずえ マイ漢字に保管
1103せんぞ บรรพบุรุษ 先祖【せんぞ】
祖母【そぼ】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1104年貢
税金
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
1105あらい หยาบ 粗大ゴミ【そだいゴミ】
粗い【あらい】
あら・い マイ漢字に保管
1106簡単なこと
もととなるもの
เรียบง่าย
วัตถุดิบ
素材【そざい】
素直【すなお】

マイ漢字に保管
1107くむ
くみ
กลุ่ม 組織【そしき】
組む【くむ】
く・む
くみ
マイ漢字に保管
1108うったえる ฟ้องร้อง 公訴【こうそ】
訴える【うったえる】
うった・える マイ漢字に保管
1109はばむ จำกัด, ป้องกัน 阻止【そし】
阻む【はばむ】
はば・む マイ漢字に保管
1110仏教の修行者 พระ 僧侶【そうりょ】
小僧【こぞう】
ソウ マイ漢字に保管
1111つくる
(新しく)
สร้าง, สร้างสรรค์ 創造【そうぞう】
創る【つくる】
ソウ つく・る マイ漢字に保管
1112ふた
両方
คู่, ทั้งคู่ 双方【そうほう】
双子【ふたご】
ソウ ふた マイ漢字に保管
1113くら โกดัง 倉庫【そうこ】
倉【くら】
ソウ くら マイ漢字に保管
1114
失うこと
การคร่ำครวญถึงผู้ที่เสียชีวิต
การสูญเสีย
喪失【そうしつ】
喪服【もふく】
ソウ マイ漢字に保管
1115勇ましいこと
健康
ความแข็งแกร่ง, ความกล้าหาญ 壮健【そうけん】
勇壮【ゆうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1116かなでる บรรเลง
เล่นดนตรี
演奏【えんそう】
奏でる【かなでる】
ソウ かな・でる マイ漢字に保管
1117そう ชั้น 高層【こうそう】
階層【かいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1118おもう คิด 想像【そうぞう】
愛想【あいそ】
ソウ
マイ漢字に保管
1119さがす
(見えなくなったものを)
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
ソウ さが・す マイ漢字に保管
1120はく ปัด, กวาด 掃除【そうじ】*
掃く【はく】
ソウ は・く マイ漢字に保管
1121さす เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
ソウ さ・す マイ漢字に保管
1122あやつる บังคับ, ควบคุม 操作【そうさ】
操る【あやつる】
ソウ みさお
あやつ・る
マイ漢字に保管
1123はやい
(じかん)
เร็ว (เวลา) 早朝【そうき】
早速【さっそく】
早い【はやい】
ソウ
サッ
はや・い
はや・まる
はや・める
マイ漢字に保管
1124つかさ นายทหาร 軍曹【ぐんそう】
曹長【そうちょう】
ソウ マイ漢字に保管
1125 รังนก
ใยแมงมุม
卵巣【らんそう】
巣【す】
ソウ マイ漢字に保管
1126液体を入れる容器に、おけ ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1127かわくこと
かわかすこと
แห้ง
การทำให้แห้ง
乾燥【かんそう】 ソウ マイ漢字に保管
1128あらそう ต่อสู้, สู้รบ 戦争【せんそう】
争う【あらそう】
ソウ あらそ・う マイ漢字に保管
1129ともに
たがいに
ร่วมกัน 相談【そうだん】
首相【しゅしょう】
相手【あいて】
ソウ
ショウ
あい マイ漢字に保管
1130まど หน้าต่าง 同窓会【どうそうかい】
窓【まど】
ソウ まど マイ漢字に保管
1131そうごう รวม 総合【そうごう】
総理大臣【そうりだいじん】
ソウ マイ漢字に保管
1132くさ หญ้า 薬草【やくそう】
草【くさ】
ソウ くさ マイ漢字に保管
1133別宅 บ้านพักนอกเหนือที่อยู่เป็นหลัก 別荘【べっそう】
豪壮【ごうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1134ほうむる ฝังศพ 葬儀【そうぎ】
葬る【ほうむる】
ソウ ほうむ・る マイ漢字に保管
1135も、みずも พืชที่ขึ้นใต้น้ำ
สาหร่าย
海藻【かいそう】
藻【も】
ソウ マイ漢字に保管
1136よそおう แต่งตัว
ตกแต่ง
衣装【いしょう】
服装【ふくそう】
装う【よそおう】
ソウ
ショウ
よそお・う マイ漢字に保管
1137はしる วิ่ง 競走【きょうそう】
走る【はしる】
ソウ はし・る マイ漢字に保管
1138おくる ส่ง 送信【そうしん】
送る【おくる】
ソウ おく・る マイ漢字に保管
1139あう เจอ, ประสบ 遭難【そうなん】
遭う【あう】
ソウ あ・う マイ漢字に保管
1140しも น้ำค้างแข็ง 霜害【そうがい】
霜【しも】
ソウ しも マイ漢字に保管
1141さわぐ อึกทึก, เอะอะ 騒音【そうおん】
騒ぐ【さわぐ】
ソウ さわ・ぐ マイ漢字に保管
1142ぞう รูปร่าง
รูปปั้น
仏像【ぶつぞう】
銅像【どうぞう】
ゾウ マイ漢字に保管
1143ふえる เพิ่ม 増減【ぞうげん】
増える【ふえる】
ゾウ ま・す
ふ・える
ふ・やす
マイ漢字に保管
1144にくむ เกลียดชัง 愛憎【あいぞう】
憎む【にくむ】
ゾウ にく・む マイ漢字に保管
1145ないぞう อวัยวะภายใน 心臓【しんぞう】
内臓【ないぞう】
ゾウ マイ漢字に保管
1146くら โกดัง 貯蔵【ちょぞう】
蔵【くら】
ゾウ くら マイ漢字に保管
1147おくる
(贈与)
มอบของ 寄贈【きぞう】
贈る【おくる】
ゾウ
ソウ
おく・る マイ漢字に保管
1148つくる
(製造)
สร้าง, ผลิต 製造【せいぞう】
造る【つくる】
ゾウ つく・る マイ漢字に保管
1149うながす กระตุ้น 促進【そくしん】
促す【うながす】
ソク うなが・す マイ漢字に保管
1150かわ ฝ่าย, ฝั่ง 側面【そくめん】
右側【みぎがわ】
ソク かわ マイ漢字に保管
1151きまり ข้อกำหนด 規則【きそく】
原則【げんそく】
ソク マイ漢字に保管
1152その場・時にすぐ行うこと การกระทำทันทีทันใด 即時【そくじ】
即ち【すなわち】
ソク マイ漢字に保管
1153いき ลมหายใจ 利息【りそく】
溜息【ためいき】*
ソク いき マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1154~たば ช่อ, มัด
(นับของที่เป็นมัด)
約束【やくそく】
花束【はなたば】
ソク たば マイ漢字に保管
1155はかる(サイズ) วัด (ขนาด) 推測【すいそく】
測る【はかる】
ソク はか・る マイ漢字に保管
1156あし เท้า, ขา 遠足【えんそく】
足首【あしくび】
足りる【たりる】
ソク あし
た・りる
た・る
た・す
マイ漢字に保管
1157はやい
(そくど)
เร็ว (ความเร็ว) 高速【こうそく】
速い【はやい】
速やか【すみやか】
ソク はや・い
はや・める
すみ・やか
マイ漢字に保管
1158土地の習慣
時代の風習
ธรรมเนียม
วิถี, แนวทาง
風俗【ふうぞく】
俗習【ぞくしゅう】
ゾク マイ漢字に保管
1159つき従うこと
つらなること
สังกัด, ขึ้นกับ 付属【ふぞく】
金属【きんぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1160ぬすむこと การลักขโมย
โจร
海賊【かいぞく】
盗賊【とうぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1161かぞく ครอบครัว
ตระกูล
家族【かぞく】
民族【みんぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1162つづく ต่อเนื่อง 連続【れんぞく】
続く【つづく】
ゾク つづ・く
つづ・ける
マイ漢字に保管
1163おわること การจบ 卒業【そつぎょう】
大卒【だいそつ】
何卒【なにとぞ】*
ソツ マイ漢字に保管
1164ある
(存在)
อยู่, มี 存在【そんざい】
依存【いぞん】
ソン
ゾン
マイ漢字に保管
1165まご หลาน 子孫【しそん】
孫【まご】
ソン まご マイ漢字に保管
1166とうとい น่าเคารพ
สูงส่ง
尊敬【そんけい】
尊い【とうとい】
ソン たっと・い
とうと・い
たっと・ぶ
とうと・ぶ
マイ漢字に保管
1167そこなう สูญเสีย
เสียหาย
損失【そんしつ】
損なう【そこなう】
ソン そこ・なう
そこ・ねる
マイ漢字に保管
1168むら หมู่บ้าน 隣村【りんそん】
村【むら】
ソン むら マイ漢字に保管
1169ほか อื่น 他人【たにん】
他【ほか】
ほか マイ漢字に保管
1170おおい มาก 多少【たしょう】
多い【おおい】
おお・い マイ漢字に保管
1171ふとい อ้วน 太陽【たいよう】
太い【ふとい】
タイ マイ漢字に保管
1172おちること การตก, ร่วง, หล่น 堕胎【だたい】 マイ漢字に保管
1173おだやかなこと
おれあうこと
ความละมุนละม่อม
การประนีประนอม
妥協【だきょう】
妥当【だとう】
マイ漢字に保管
1174怠けること เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
1175うつ
(一般)
ตบ, ตี 打者【だしゃ】
打つ【うつ】
う・つ マイ漢字に保管
1176つまらないもの
粗悪なもの
ของไร้สาระ
ของด้อยค่า
無駄【むだ】
駄目【だめ】
下駄【げた】*
マイ漢字に保管
1177からだ ร่างกาย 体重【たいじゅう】
体【からだ】
タイ
テイ
からだ マイ漢字に保管
1178はんたい ตรงข้าม 反対【はんたい】
初対面【しょたいめん】
タイ
ツイ
マイ漢字に保管
1179たえる ทน, ทนทาน 耐久性【たいきゅうせい】
耐える【たえる】
タイ た・える マイ漢字に保管
1180おびる
おび
ติดตัว, ปน-ผสม
โอะบิ (ผ้าพันรอบเอว)
携帯【けいたい】
帯びる【おびる】
タイ おび・る
おび
マイ漢字に保管
1181まつ รอ, คอย 期待【きたい】
待つ【まつ】
タイ ま・つ マイ漢字に保管
1182なまける เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】
怠ける【なまける】
タイ おこた・る
なま・ける
マイ漢字に保管
1183ようす
すがた、かたち
สภาพ
รูปร่าง
態度【たいど】
状態【じょうたい】
タイ マイ漢字に保管
1184かえる
(AをやめてBにかえる)
เปลี่ยน
(สิ่งหนึ่งมาเป็นอีกสิ่ง)
交替【こうたい】
替える【かえる】
タイ か・える
か・わる
マイ漢字に保管
1185ゆったりやすらかなこと
タイ王国
ความสงบ, สันติภาพ
(ประเทศ) ไทย
安泰【あんたい】
泰【たい】
タイ マイ漢字に保管
1186とどこおる
水が流れないこと
การหยุดนิ่ง
การที่น้ำไม่ไหล
滞在【たいざい】
滞る【とどこおる】
タイ とどこお・る マイ漢字に保管
1187母体の子のやどるところ ครรภ์ 胎児【たいじ】
胎盤【たいばん】
タイ マイ漢字に保管
1188ふくろ ถุง 袋【ふくろ】 タイ ふくろ マイ漢字に保管
1189かす ให้ยืม 賃貸【ちんたい】
貸す【かす】
タイ か・す マイ漢字に保管
1190退しりぞく เลิก, ลาออก
ถอนตัว
退職【たいしょく】
退く【しりぞく】
タイ しりぞ・く
しりぞ・ける
マイ漢字に保管
1191追いつくこと การตาม
การไล่จับ
逮捕【たいほ】 タイ マイ漢字に保管
1192しゅうだん
くみ
กลุ่ม, หน่วย 兵隊【へいたい】
自衛隊【じえいたい】
タイ マイ漢字に保管
1193かえる
(交代、代理)
เปลี่ยน, แทน 代理【だいり】
交代【こうたい】
代わる【かわる】
ダイ
タイ
か・わる
か・える

しろ
マイ漢字に保管
1194だい ฐาน 台所【だいどころ】
舞台【ぶたい】
ダイ
タイ
マイ漢字に保管
1195おおきい ใหญ่ 大会【たいかい】
大きい【おおきい】
ダイ
タイ
おお
おお・きい
おお・いに
マイ漢字に保管
1196じゅんじょ ลำดับ 第一【だいいち】
次第【しだい】
ダイ マイ漢字に保管
1197しょめい
とい
ชื่อเรื่อง, หัวข้อ
คำถาม
宿題【しゅくだい】
問題【もんだい】
ダイ マイ漢字に保管
1198たき น้ำตก 白滝【しらたき】
滝【たき】
たき マイ漢字に保管
1199つくえ โต๊ะ 食卓【しょくたく】
卓越【たくえつ】
タク マイ漢字に保管
1200すまい
うち
ที่อยู่อาศัย
บ้าน
自宅【じたく】
お宅【おたく】
タク マイ漢字に保管
1201えらぶこと การเลือก 選択【せんたく】
採択【さいたく】
タク マイ漢字に保管
1202土地をひらくこと การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 タク マイ漢字に保管
1203さわ แอ่งน้ำ
หนองน้ำ
沢山【たくさん】
沢【さわ】
タク さわ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1204洗い清めること การล้างให้สะอาด 洗濯【せんたく】
洗濯機【せんたくき】
タク マイ漢字に保管
1205たよること
たのむこと
การพึ่งพา
การขอร้อง
委託【いたく】
託児【たくじ】
タク マイ漢字に保管
1206にごる ขุ่น 濁音【だくおん】
濁る【にごる】
ダク にご・る
にご・す
マイ漢字に保管
1207しょうだくすること การยอมรับ 承諾【しょうだく】 ダク マイ漢字に保管
1208ただし อนึ่ง 但し【ただし】 ただ・し マイ漢字に保管
1209優れた技能を持つこと มีความสามารถ 上達【じょうたつ】
友達【ともだち】*
タツ マイ漢字に保管
1210うばう ขโมย
แย่งเอาไป
奪取【だっしゅ】
奪う【うばう】
ダツ うば・う マイ漢字に保管
1211ぬぐ ถอด 脱線【だっせん】
脱ぐ【ぬぐ】
ダツ ぬ・ぐ
ぬ・げる
マイ漢字に保管
1212たな ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
たな マイ漢字に保管
1213たに หุบเขา 峡谷【きょうこく】
谷【たに】
コク たに マイ漢字に保管
1214赤色
真心
สีแดง
จริงใจ
丹精【たんせい】
牡丹【ぼたん】*
タン マイ漢字に保管
1215ひとつ
ひとり
เดี่ยวๆ 簡単【かんたん】
単線【たんせん】
タン マイ漢字に保管
1216なげく คร่ำครวญ
โศกเศร้า
嘆息【たんそく】
嘆く【なげく】
タン なげ・く
なげ・かわしい
マイ漢字に保管
1217かつぐ
になう
แบก, หาม
รับภาระ
担当【たんとう】
担ぐ【かつぐ】
担う【になう】
タン かつ・ぐ
にな・う
マイ漢字に保管
1218さぐる
さがす
ค้นหา 探偵【たんてい】
探す【さがす】
探る【さぐる】
タン さぐ・る
さが・す
マイ漢字に保管
1219あわい จาง, บาง, อ่อน 濃淡【のうたん】
淡い【あわい】
タン あわ・い マイ漢字に保管
1220すみ ถ่าน 炭素【たんそ】
炭火【すみび】
タン すみ マイ漢字に保管
1221みじかい สั้น 短縮【たんしゅく】
短い【みじかい】
タン みじか・い マイ漢字に保管
1222はしっこ ขอบ 極端【きょくたん】
端【はし】
タン はし

はた
マイ漢字に保管
1223きも ตับ (สัตว์) 胆汁【たんじゅう】
大胆【だいたん】
タン マイ漢字に保管
1224うまれること การเกิด 誕生日【たんじょうび】
降誕【こうたん】
タン マイ漢字に保管
1225金属を打ちきたえること การตีเหล็ก
การฝึกจนแกร่ง
鍛練【たんれん】
鍛える【きたえる】
タン きた・える マイ漢字に保管
1226しゅうだん กลุ่ม 集団【しゅうだん】
団体【だんたい】
ダン マイ漢字に保管
12271段高く設けた場所 พื้นที่ยกขึ้น
แท่น, เวที
花壇【かだん】
壇上【だんじょう】
ダン
タン
マイ漢字に保管
1228ひく、はずむ
たま
ดีด (เครื่องดนตรี)
กระเด้ง, กระดอน
ลูกปืน
爆弾【ばくだん】
弾く【ひく】
弾【たま】
ダン ひ・く
はず・む
たま
マイ漢字に保管
1229ことわる
たつ(続けていたものを)
ปฏิเสธ
ขัดขวาง
遮断【しゃだん】
断る【ことわる】
断つ【たつ】
ダン た・つ
ことわ・る
マイ漢字に保管
1230あたたかい
(きおん)
อุ่น (อากาศ) 暖房【だんぼう】
暖かい【あたたかい】
ダン あたた・か
あたた・かい
あたた・まる
あたた・める
マイ漢字に保管
1231台を次々とかさねたもの ขั้น 階段【かいだん】
段階【だんかい】
ダン マイ漢字に保管
1232おとこ ผู้ชาย 男女【だんじょ】
男性【だんせい】
長男【ちょうなん】
男の人【おとこの人】
ダン
ナン
おとこ マイ漢字に保管
1233はなすこと การพูดคุย 会談【かいだん】
面談【めんだん】
ダン マイ漢字に保管
1234あたい ค่า, ราคา 値段【ねだん】
値【ね・あたい】

あたい
マイ漢字に保管
1235しる รู้, รู้จัก 知識【ちしき】
知る【しる】
し・る マイ漢字に保管
1236とち พื้นดิน
ที่ดิน
地域【ちいき】
地震【じしん】

マイ漢字に保管
1237はじ
はずかしい
อาย, น่าละอาย 無恥【むち】
恥ずかしい【はずかしい】
は・じる
はじ
は・じらう
は・ずかしい
マイ漢字に保管
1238いけ บ่อน้ำ 乾電池【かんでんち】
池【いけ】
いけ マイ漢字に保管
1239愚かなこと ความโง่เขลา 痴漢【ちかん】
愚痴【ぐち】
マイ漢字に保管
1240おさないこと เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼稚園【ようちえん】 マイ漢字に保管
1241おく วาง 置換【ちかん】
置く【おく】
お・く マイ漢字に保管
1242いたす (รูปถ่อมตน) ทำ 一致【いっち】
致す【いたす】
いた・す マイ漢字に保管
1243おくれる
おそい
สาย, มาสาย
ช้า
遅刻【ちこく】
遅れる【おくれる】
遅い【おそい】
おく・れる
おく・らす
おそ・い
マイ漢字に保管
1244きずく สร้าง 建築【けんちく】
築く【きずく】
チク きず・く マイ漢字に保管
1245鳥獣を飼うこと ปศุสัตว์ 牧畜【ぼくちく】
畜生【ちくしょう】
チク マイ漢字に保管
1246たけ ต้นไผ่, ไม้ไผ่ 竹輪【ちくわ】
竹【たけ】
チク たけ マイ漢字に保管
1247たくわえる สะสม, กักตุน 蓄積【ちくせき】
蓄える【たくわえる】
チク たくわ・える マイ漢字に保管
1248一つ一つ順を追うこと การเรียงทีละลำดับ 逐次【ちくじ】 チク マイ漢字に保管
1249物事の順序 ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 チツ マイ漢字に保管
1250ふさがること การปิด-ฝัง 窒息【ちっそく】
窒素【ちっそ】
チツ マイ漢字に保管
1251おちゃ ชา, น้ำชา お茶【おちゃ】
喫茶店【きっさてん】
チャ
マイ漢字に保管
1252本妻、正妻 เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 チャク マイ漢字に保管
1253きる
つく
(到着)
สวม, ใส่ (เสื้อผ้า)
มาถึง
到着【とうちゃく】
着る【きる】
着く【つく】
チャク
ジャク
き・る
き・せる
つ・く
つ・ける
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1254なか
中国
กลาง, ข้างใน
(ประเทศ) จีน
中級【ちゅうきゅう】
中【なか】
チュウ なか マイ漢字に保管
1255なかま เพื่อน, มิตร 仲介【ちゅうかい】
仲間【なかま】
チュウ なか マイ漢字に保管
1256おおぞら ท้องฟ้ากว้าง 宇宙【うちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
1257まごころ
まこと
ความจริงใจ 忠告【ちゅうこく】 チュウ マイ漢字に保管
1258引き出すこと การดึงขึ้นมา 抽選【ちゅうせん】
抽象【ちゅうしょう】
チュウ マイ漢字に保管
1259ひる กลางวัน 昼食【ちゅうしょく】
昼寝【ひるね】
チュウ ひる マイ漢字に保管
1260はしら เสา 円柱【えんちゅう】
柱【はしら】
チュウ はしら マイ漢字に保管
1261そそぐ ริน, เท 注文【ちゅうもん】
注ぐ【そそぐ】
チュウ そそ・ぐ マイ漢字に保管
1262むし แมลง 殺虫剤【さっちゅうざい】
虫【むし】
チュウ むし マイ漢字に保管
1263かたよらないこと การไม่เอนเอียง 折衷【せっちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
1264金属を型に流し込みつくること การหล่อโลหะ 鋳造【ちゅうぞう】
鋳る【いる】
チュウ い・る マイ漢字に保管
1265とどまること การหยุด, พัก, จอด 駐車場【ちゅうしゃじょう】
駐輪【ちゅうりん】
チュウ マイ漢字に保管
1266あらわす
(著作)
เขียนหนังสือ
สะดุดตา
著作権【ちょさくけん】
著す【あらわす】
著しい【いちじるしい】
チョ あらわ・す
いちじる・しい
マイ漢字に保管
1267ためる สะสม 貯金【ちょきん】
貯める【ためる】
チョ た・める マイ漢字に保管
1268ちょう
第4位
ลำดับที่ 4
บล็อก, หมู่
丁目【ちょうめ】
丁寧【ていねい】
チョウ
テイ
マイ漢字に保管
1269ちょう
きざし
ล้านล้าน
(10 ยกกำลัง 12)
ลางสังหรณ์
一兆【いっちょう】
兆し【きざし】
チョウ きざ・す
きざ・し
マイ漢字に保管
1270ちょう สมุด 手帳【てちょう】
帳簿【ちょうぼ】
チョウ マイ漢字に保管
1271やくしょ ที่ทำการ
กรม
県庁【けんちょう】
官庁【かんちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1272とむらう ความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต 慶弔【けいちょう】
弔う【とむらう】
チョウ とむら・う マイ漢字に保管
1273はる ยืด, กาง, แผ่ 出張【しゅっちょう】
張る【はる】
チョウ は・る マイ漢字に保管
1274ほる แกะ, สลัก 彫刻【ちょうこく】
彫る【ほる】
チョウ ほ・る マイ漢字に保管
1275きざし
しるし
สัญลักษณ์ 特徴【とくちょう】
象徴【しょうちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1276こらしめる การลงโทษ 懲役【ちょうえき】
懲らしめる【こらしめる】
チョウ こ・りる
こ・らす
こ・らしめる
マイ漢字に保管
1277いどむ ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
チョウ いど・む マイ漢字に保管
1278あさ เช้า 朝食【ちょうしょく】
朝【あさ】
チョウ あさ マイ漢字に保管
1279しお น้ำขึ้นน้ำลง 満潮【まんちょう】
潮【しお】
チョウ しお マイ漢字に保管
1280まち เมือง 町村【ちょうそん】
町【まち】
チョウ まち マイ漢字に保管
1281ながめる จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
チョウ なが・める マイ漢字に保管
1282きく
聞きとること
ฟัง
การฟังเอาความ
聴解【ちょうかい】
聴く【きく】
チョウ き・く マイ漢字に保管
1284ちょう ลำไส้ 小腸【しょうちょう】
大腸【だいちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1285調しらべる ตรวจสอบ 調整【ちょうせい】
調べる【しらべる】
チョウ しら・べる
ととの・う
ととの・える
マイ漢字に保管
1286こえる
(上回る)
เกิน 超特急【ちょうとっきゅう】
超える【こえる】
チョウ こ・える
こ・す
マイ漢字に保管
1287はねる
とぶ
กระโดด 跳躍【ちょうやく】
跳ねる【はねる】
跳ぶ【とぶ】
チョウ はね・る
と・ぶ
マイ漢字に保管
1288ながい ยาว
นาน
身長【しんちょう】
長い【ながい】
チョウ なが・い マイ漢字に保管
1289いただき
いただく
ยอดเขา, จุดสูงสุด
ได้รับ
山頂【さんちょう】
頂く【いただく】
チョウ いただ・く
いただき
マイ漢字に保管
1290とり นก 白鳥【はくちょう】
鳥【とり】
チョウ とり マイ漢字に保管
1291みことのり
天子の命令
พระราชกฤษฎีกา 詔勅【しょうちょく】
勅命【ちょくめい】
チョク マイ漢字に保管
1292まっすぐな
ただちに
なおす(一般)
ตรง, ทันที
แก้ไข
直線【ちょくせん】
正直【しょうじき】
直す【なおす】
チョク
ジキ
ただ・ちに
なお・す
なお・る
マイ漢字に保管
1293天子の自称 คำเรียกตัวเองของจักรพรรดิ 朕【ちん】 チン マイ漢字に保管
1294しずむ จม 沈黙【ちんもく】
沈む【しずむ】
チン しず・む
しず・める
マイ漢字に保管
1295めずらしい แปลก, หายาก 珍味【ちんみ】
珍しい【めずらしい】
チン めずら・しい マイ漢字に保管
1296代金、使用料 เงิน, ค่า
(สินค้า,บริการ)
家賃【やちん】
運賃【うんちん】
チン マイ漢字に保管
1297しずまる สงบลง, อ่อนลง 鎮火【ちんか】
鎮まる【しずまる】
チン しず・める
しず・まる
マイ漢字に保管
1298ならべること การจัดเรียง 陳列【ちんれつ】 チン マイ漢字に保管
1299 ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
シン マイ漢字に保管
1300おちること การตก, ร่วง, หล่น 墜落【ついらく】 ツイ マイ漢字に保管
1301おう ไล่, ตาม 追伸【ついしん】
追う【おう】
ツイ お・う マイ漢字に保管
1302いたい เจ็บ 頭痛【ずつう】
痛い【いたい】
ツウ いた・い
いた・む
いた・める
マイ漢字に保管
1303とおる
かよう
ผ่าน
ไป-กลับ
通学【つうがく】
通る【とおる】
通う【かよう】
ツウ
とお・る
とお・す
かよ・う
マイ漢字に保管
1304つか เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
つか マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1305つける หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
つ・ける
つ・かる
マイ漢字に保管
1306~つぼ
6x6尺
(3.306 sq.m)
พื้นที่
6x6 尺
(3.306 ตร.ม.)
坪【つぼ】 つぼ マイ漢字に保管
1307つる ตกปลา 釣る【つる】 チョウ つ・る マイ漢字に保管
1308宿場
屋敷
โรงเตี๊ยม, ที่พัก 料亭【りょうてい】
亭主【ていしゅ】
テイ マイ漢字に保管
1309ひくい เตี้ย, ต่ำ 最低【さいてい】
低い【ひくい】
テイ ひく・い
ひく・める
ひく・まる
マイ漢字に保管
1310とめる
(停止)
หยุด, พัก 停留所【ていりゅうじょ】
停める【とめる】
テイ と・める マイ漢字に保管
1311さぐること
うかがうこと
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
テイ マイ漢字に保管
1312節操を守ってかえないこと ความบริสุทธิ์ 貞操【ていそう】
不貞【ふてい】
テイ マイ漢字に保管
1313さしあげること
現れること
การถวาย, แสดง 呈示【ていじ】
贈呈【ぞうてい】
テイ マイ漢字に保管
1314つつみ เขื่อน 堤防【ていぼう】
堤【つつみ】
テイ つつみ マイ漢字に保管
1315さだめる กำหนด 定食【ていしょく】
勘定【かんじょう】
定める【さだめる】
テイ
ジョウ
さだ・める
さだ・まる
さだ・か
マイ漢字に保管
1316みかど
天子
จักรพรรดิ 帝国【ていこく】
帝王【ていおう】
テイ マイ漢字に保管
1317そこ ก้น, ก้นบึ้ง 海底【かいてい】
底【そこ】
テイ そこ マイ漢字に保管
1318にわ สวน 庭園【ていえん】
庭【にわ】
テイ にわ マイ漢字に保管
1319裁判を行う所 สถานที่ใช้ตัดสินคดี
ศาล
法廷【ほうてい】
宮廷【きゅうてい】
テイ マイ漢字に保管
1320おとうと น้องชาย 兄弟【きょうだい】
弟子【でし】
弟妹【ていまい】
弟【おとうと】
テイ
ダイ
おとうと マイ漢字に保管
1321さからうこと
おおかた
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
テイ マイ漢字に保管
1322さげる ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
テイ さ・げる マイ漢字に保管
1323ほど ประมาณ
ระดับ
程度【ていど】
~程【ほど】
テイ ほど マイ漢字に保管
1324しめる บีบ, รัด (คอ)
รีด, คั้น
締結【ていけつ】
締切【しめきり】
テイ し・まる
し・める
マイ漢字に保管
1325こぶね เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
テイ マイ漢字に保管
1326誤りをただすこと การแก้ไขสิ่งที่ผิด 改訂【かいてい】
訂正【ていせい】
テイ マイ漢字に保管
1327次々に伝え送ること
順を追ってすること
การส่งต่อ 逓信【ていしん】
逓減【ていげん】
テイ マイ漢字に保管
1328やしき คฤหาสน์ 豪邸【ごうてい】
邸宅【ていたく】
テイ マイ漢字に保管
1329どろ โคลน 泥水【でいすい】
泥棒【どろぼう】
デイ どろ マイ漢字に保管
1330つむ เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
テキ つ・む マイ漢字に保管
1331てき ศัตรู 素敵【すてき】
敵【てき・かたき】
テキ かたき マイ漢字に保管
1332しずく หยดน้ำ 水滴【すいてき】
滴【しずく】
テキ しずく
したた・る
マイ漢字に保管
1333まと เป้า, เป้าหมาย 目的【もくてき】
的【まと】
テキ まと マイ漢字に保管
1334ふえ ขลุ่ย 警笛【けいてき】
笛【ふえ】
テキ ふえ マイ漢字に保管
1335てきせつ เหมาะสม 適切【てきせつ】
適職【てきしょく】
テキ マイ漢字に保管
1336道理に明るいこと ปรัชญา 哲学【てつがく】
哲人【てつじん】
テツ マイ漢字に保管
1337貫き通すこと
終わりまで続けること
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
テツ マイ漢字に保管
1338取り除くこと การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
テツ マイ漢字に保管
1339入れかわること การเปลี่ยน 更迭【こうてつ】 テツ マイ漢字に保管
1340てつ เหล็ก
รถไฟ
鉄道【でつどう】
私鉄【してつ】
テツ マイ漢字に保管
1341書物
儀式
ข้อเขียน
พิธี
辞典【じてん】
事典【じてん】
テン マイ漢字に保管
1342てん
てんごく
ท้องฟ้า
สวรรค์
天国【てんごく】
天の川【あまのがわ】
テン あめ
あま
マイ漢字に保管
1343ならべること การจัดเรียง, จัดแสดง 展示【てんじ】
展覧会【てんらんかい】
テン マイ漢字に保管
1344みせ ร้าน, ร้านค้า 書店【しょてん】
店【みせ】
テン みせ マイ漢字に保管
1345そえる เพิ่ม, เสริม 添付【てんぷ】
添える【そえる】
テン そ・える
そ・う
マイ漢字に保管
1346ころがる กลิ้ง, ล้ม 転職【てんしょく】
転ぶ【ころぶ】
テン ころ・がる
ころ・げる
ころ・がす
ころ・ぶ
マイ漢字に保管
1347てん
てんすう
จุด, แต้ม
คะแนน
点数【てんすう】
満点【まんてん】
テン マイ漢字に保管
1348つたえる บอกต่อ 伝言【でんごん】
伝える【つたえる】
デン つた・わる
つた・える
つた・う
マイ漢字に保管
1349殿とのさま เจ้านาย, ท่าน...
ที่พักของชนชั้นสูง
宮殿【きゅうでん】
殿様【とのさま】
~殿【どの】
デン
テン
との
どの
マイ漢字に保管
1350たんぼ ทุ่งนา 田園【でんえん】
田んぼ【たんぼ】
デン マイ漢字に保管
1351でんし
でんき
ไฟฟ้า 電子【でんし】
電車【でんしゃ】
デン マイ漢字に保管
1352はく อาเจียน
พ่น, คาย
吐血【とけつ】
吐く【はく】
は・く マイ漢字に保管
1353ぬる ทา (สี) 塗料【とりょう】
塗る【ぬる】
ぬ・る マイ漢字に保管
1354なかま
あるくこと
เพื่อน, มิตร
การเดิน
生徒【せいと】
徒歩【とほ】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1355~と
升の10倍
(18.04 L)
ปริมาตร
10 เท่าของ升
(18.04 ลิตร)
斗【と】
北斗星【ほくとせい】
マイ漢字に保管
1356わたる ข้าม 譲渡【じょうと】
渡る【わたる】
わた・る
わた・す
マイ漢字に保管
1357のぼる ปีน, ไต่ 登録【とうろく】
登山【とざん】
登る【のぼる】
トウ
のぼ・る マイ漢字に保管
1358みちすじ ทาง 途中【とちゅう】
中途【ちゅうと】
マイ漢字に保管
1359みやこ เมืองหลวง 東京都【とうきょうと】
都合【つごう】
都【みやこ】

みやこ マイ漢字に保管
1360つとめる
(努力)
พยายาม 努力【どりょく】
努める【つとめる】
つと・める マイ漢字に保管
1361たび
~ど
ระดับ, ครั้ง, องศา
(นับจำนวนครั้ง)
高度【こうど】
度々【たびたび】


タク
たび マイ漢字に保管
1362つち
土曜日
ดิน
วันเสาร์
土地【とち】
土壌【どじょう】
土【つち】

つち マイ漢字に保管
1363召使い คนรับใช้ 奴隷【どれい】
奴【やつ】
やつ マイ漢字に保管
1364おこる
いかり
โกรธ 怒鳴る【どなる】
怒る【おこる】
怒り【いかり】*
いか・る
おこ・る
マイ漢字に保管
1365たおれる ล้ม, พัง, ทลาย 倒産【とうさん】
倒れる【たおれる】
トウ たお・れる
たお・す
マイ漢字に保管
1366せいとう พรรคการเมือง 政党【せいとう】
与党【よとう】
トウ マイ漢字に保管
1367ふゆ ฤดูหนาว 冬眠【とうみん】
冬【ふゆ】
トウ ふゆ マイ漢字に保管
1368こおる แข็ง, แช่แข็ง 冷凍【れいとう】
凍る【こおる】
トウ こお・る
こご・える
マイ漢字に保管
1369かたな ดาบ 日本刀【にほんとう】
刀【かたな】
トウ かたな マイ漢字に保管
1370トウ(中国の王朝)
から
(จีน) ราชวงศ์ถัง
เปล่าๆ
唐辛子【とうがらし】
唐揚げ【からあげ】
トウ から マイ漢字に保管
1371とう เจดีย์ 仏塔【ぶっとう】
記念塔【きねんとう】
トウ マイ漢字に保管
1372しま เกาะ バリ島【バリとう】
島【しま】
トウ しま マイ漢字に保管
1373いたむ อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
トウ いた・む マイ漢字に保管
1374なげる ขว้าง, ปา 投資【とうし】
投げる【なげる】
トウ な・げる マイ漢字に保管
1375乗物にのること การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
トウ マイ漢字に保管
1376ひがし ทิศตะวันออก 関東【かんとう】
東【ひがし】
トウ ひがし マイ漢字に保管
1377もも ลูกท้อ 白桃【はくとう】
桃【もも】
トウ もも マイ漢字に保管
1378むね
~とう
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
トウ むね
むな
マイ漢字に保管
1379ぬすむ ลัก, ขโมย 盗難【とうなん】
盗む【ぬすむ】
トウ ぬす・む マイ漢字に保管
1380おゆ น้ำร้อน 銭湯【せんとう】
お湯【おゆ】
トウ マイ漢字に保管
1381 แสงไฟ 電灯【でんとう】
灯【ひ】
トウ マイ漢字に保管
1382あたる ถูก, ตรงเป้า 当然【とうぜん】
当たる【あたる】
トウ あ・たる
あ・てる
マイ漢字に保管
1383ほうそう
もがさ
การฉีดวัคซีน 種痘【しゅとう】 トウ マイ漢字に保管
1384ひとしい เท่ากัน 高等学校【こうとうがっこう】
等しい【ひとしい】
トウ ひと・しい マイ漢字に保管
1385こたえる
(返答)
ตอบ 回答【かいとう】
答える【こたえる】
トウ こた・える
こた・え
マイ漢字に保管
1386つつ ท่อ, กระบอก 封筒【ふうとう】
筒【つつ】
トウ つつ マイ漢字に保管
1387あめ
甘味料
น้ำตาล
สารให้ความหวาน
砂糖【さとう】
糖尿病【とうにょうびょう】
トウ マイ漢字に保管
1388ひとつにまとめること การรวมเป็นหนึ่ง 伝統【でんとう】
大統領【だいとうりょう】
トウ マイ漢字に保管
1389いたること การไปถึง 到着【とうちゃく】
到達【とうたつ】
トウ マイ漢字に保管
1390うつ
(敵を)
โจมตี 検討【けんとう】
討つ【うつ】
トウ う・つ マイ漢字に保管
1391原本どおりに書き写すこと การคัดลอก, สำเนา 謄写【とうしゃ】
謄本【とうほん】
トウ マイ漢字に保管
1392まめ ถั่ว 納豆【なっとう】
大豆【だいず】
豆【まめ】
トウ
まめ マイ漢字に保管
1393ふむ เหยียบ 雑踏【ざっとう】
踏む【ふむ】
トウ ふ・む
ふ・まえる
マイ漢字に保管
1394にげる
のがす
หนี
ปล่อย, หลุด
逃走【とうそう】
逃げる【にげる】
逃す【のがす】
トウ に・げる
に・がす
のが・す
のが・れる
マイ漢字に保管
1395すかす โปร่งใส 透明【とうめい】
透かす【すかす】
トウ す・く
す・かす
す・ける
マイ漢字に保管
1396せともの
やきもの
เครื่องปั้นดินเผา 陶器【とうき】
陶芸【とうげい】
トウ マイ漢字に保管
1397あたま หัว, ศีรษะ 頭部【とうぶ】
頭痛【ずつう】
頭【あたま】
トウ

あたま
かしら
マイ漢字に保管
1398高くはねあがること
物価があがること
การกระโดดขึ้นสูง
ราคาของแพงขึ้น
沸騰【ふっとう】 トウ マイ漢字に保管
1399たたかう ต่อสู้, สู้รบ 戦闘【せんとう】
戦う【たたかう】
トウ たたか・う マイ漢字に保管
1400はたらく ทำงาน 労働【ろうどう】
働く【はたらく】
ドウ はたら・く マイ漢字に保管
1401うごく ขยับ, เคลื่อนไหว 動作【どうさ】
動く【うごく】
ドウ うご・く
うご・かす
マイ漢字に保管
1402おなじ เหมือนกัน 同士【どうし】
同じ【おなじ】
ドウ おな・じ マイ漢字に保管
1403衆人の集まる建物 อาคาร
ห้องโถง
食堂【しょくどう】
国会議事堂【こっかいぎじどう】
ドウ マイ漢字に保管
1404みちびく ชี้แนะ, นำทาง 導入【どうにゅう】
導く【みちびく】
ドウ みちび・く マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1405ほら ถ้ำ 空洞【くうどう】
洞【ほら】
ドウ ほら マイ漢字に保管
1406わらべ เด็ก 童話【どうわ】
童【わらべ】
ドウ わらべ マイ漢字に保管
1407動物のどうたい
物の中腹部
ลำตัว
ส่วนกลางของสิ่งของ
胴体【どうたい】 ドウ マイ漢字に保管
1408みち ถนน, ทาง 道路【どうろ】
神道【しんとう】
道【みち】
ドウ
トウ
みち マイ漢字に保管
1409どう ทองแดง 銅像【どうぞう】
青銅【せいどう】
ドウ マイ漢字に保管
1410とうげ จุดเปลี่ยน
ทางผ่านเขา
峠【とうげ】 とうげ マイ漢字に保管
1411かくすこと การซ่อน 匿名【とくめい】
隠匿【いんとく】
トク マイ漢字に保管
1412うる ได้รับ 取得【しゅとく】
得る【うる・える】
トク え・る
う・る
マイ漢字に保管
1413とく คุณธรรม
ความดี
道徳【どうとく】
仁徳【じんとく】
トク マイ漢字に保管
1414とりわけ พิเศษ 特別【とくべつ】
特典【とくてん】
トク マイ漢字に保管
1415みはること
うながすこと
การเฝ้าดู, ระวัง
การกระตุ้น
監督【かんとく】
家督【かとく】
トク マイ漢字に保管
1416病気がおもいこと การป่วยหนัก 危篤【きとく】 トク マイ漢字に保管
1417どく พิษ 中毒【ちゅうどく】
気の毒【きのどく】
ドク マイ漢字に保管
1418ひとり
ドイツ
ลำพัง
(ประเทศ) เยอรมัน
独立【どくりつ】
独り【ひとり】
ドク ひと・り マイ漢字に保管
1419よむ อ่าน 読書【どくしょ】
読む【よむ】
ドク
トク
トウ
よ・む マイ漢字に保管
1420表面が出張っていること นูน 凸レンズ【とつレンズ】
凸凹【でこぼこ】
トツ マイ漢字に保管
1421つく แทง, ทิ่ม 煙突【えんとつ】
突く【つく】
トツ つ・く マイ漢字に保管
1422とどく ส่งถึง, มาถึง 届ける【とどける】
休暇届【きゅうかとどけ】
とど・ける
とど・く
マイ漢字に保管
1423たむろすること
トン
การรวมกลุ่ม
ตัน
駐屯地【ちゅうとんち】
屯【とん】
トン マイ漢字に保管
1424ぶた หมู 豚骨【とんこつ】
豚【ぶた】
トン ぶた マイ漢字に保管
1425くもる (อากาศ) มืดครึ้ม 曇天【どんてん】
曇る【くもる】
ドン くも・る マイ漢字に保管
1426にぶい ทื่อ 鈍感【どんかん】
鈍い【にぶい】
ドン にぶ・い
にぶ・る
マイ漢字に保管
1427うち ข้างใน 家内【かない】
内【うち】
ナイ
ダイ
うち マイ漢字に保管
1428なわ เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
ジョウ なわ マイ漢字に保管
1429みなみ ทิศใต้ 南北【なんぼく】
南【みなみ】
ナン
みなみ マイ漢字に保管
1430やわらかい
⇔硬い
(軟弱)
นิ่ม (อ่อนนิ่ม) 柔軟【じゅうなん】
軟らかい【やわらかい】
ナン やわ・らか
やわ・らかい
マイ漢字に保管
1431むずかしい ยาก 難問【なんもん】
難しい【むずかしい】
有難い【ありがたい】
ナン かた・い
むずか・しい
マイ漢字に保管
1432
ふたつ
สอง 二月【にがつ】
二つ【ふたつ】
ふた
ふた・つ
マイ漢字に保管
1433あま แม่ชี 尼僧【にそう】
尼【あま】
あま マイ漢字に保管
1434 สอง 弐【に】 マイ漢字に保管
1435にく เนื้อ, กล้ามเนื้อ 豚肉【ぶたにく】
牛肉【ぎゅうにく】
ニク マイ漢字に保管
1436ひにち

日曜日
にほん
วัน-อาทิตย์
พระอาทิตย์
(ประเทศ) ญี่ปุ่น
初日【しょにち】
祝日【しゅくじつ】
日付【ひづけ】
日本【にほん】*
ニチ
ジツ

マイ漢字に保管
1437ちち นม 母乳【ぼにゅう】
乳【ちち】
ニュウ ちち
マイ漢字に保管
1438はいる
いれる
เข้า
ใส่เข้า
入学【にゅうがく】
入る【はいる・いる】
入れる【いれる】
ニュウ い・る
い・れる
はい・る
マイ漢字に保管
1439その通り
同じ
ตามนั้น
เหมือนกัน
突如【とつじょ】
如何【いかが】
ジョ
ニョ
マイ漢字に保管
1440尿にょう ปัสสาวะ 糖尿病【とうにょうびょう】 ニョウ マイ漢字に保管
1441まかせる มอบหมาย 任意【にんい】
任せる【まかせる】
ニン まか・せる
まか・す
マイ漢字に保管
1442みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
ニン マイ漢字に保管
1443しのぶ อดทน, อดกลั้น
แอบ, ซ่อน
忍者【にんじゃ】
忍ぶ【しのぶ】
ニン しの・ぶ
しの・ばせる
マイ漢字に保管
1444みとめる ยอมรับ 認証【にんしょう】
認める【みとめる】
ニン みと・める マイ漢字に保管
1445やすらかなこと
おだやかなこと
ความสุภาพ, นุ่มนวล 丁寧【ていねい】
寧ろ【むしろ】
ネイ マイ漢字に保管
1446ねこ แมว 愛猫【あいびょう】
猫【ねこ】
ビョウ ねこ マイ漢字に保管
1447あつい(もの)
⇔冷たい
ร้อน (สิ่งของ) 熱心【ねっしん】
熱い【あつい】
ネツ あつ・い マイ漢字に保管
1448ねん
とし
ปี 新年【しんねん】
年上【としうえ】
ネン とし マイ漢字に保管
1449きもち
おもい
ความรู้สึก
ความคิด
記念【きねん】
念の為【ねんのため】
ネン マイ漢字に保管
1450もえる เผาไหม้ 不燃【ふねん】
燃える【もえる】
ネン も・える
も・やす
も・す
マイ漢字に保管
1451ねばる เหนียว, ยืด 粘着性【ねんちゃくせい】
粘る【ねばる】
ネン ねば・る マイ漢字に保管
1452なやむ กลุ้มใจ 苦悩【くのう】
悩む【なやむ】
ノウ なや・む
なや・ます
マイ漢字に保管
1453こい เข้ม, ข้น 濃厚【のうこう】
濃い【こい】
ノウ こ・い マイ漢字に保管
1454おさめる
(納入)
ส่งมอบ
ชำระ
納品【のうひん】
納得【なっとく】
納める【おさめる】
ノウ
ナッ

ナン
おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1455のうりょく
のう
ความสามารถ
ความรู้
ละครโนห์
能力【のうりょく】
能楽【のうがく】
ノウ マイ漢字に保管
1456のう สมอง 首脳【しゅのう】 ノウ マイ漢字に保管
1457のうぎょう เกษตรกรรม 農家【のうか】
農業【のうぎょう】
ノウ マイ漢字に保管
1458にぎること
つかむこと
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
1459競技で優勝すること การชนะในการแข่งขัน 制覇【せいは】
連覇【れんぱ】
マイ漢字に保管
1460なみ คลื่น 電波【でんぱ】
津波【つなみ】
なみ マイ漢字に保管
1461なかま
差し向けること
กลุ่ม, นิกาย
ส่ง, เสนอ
派遣【はけん】
少数派【しょうすうは】
マイ漢字に保管
1462やぶれる
(壊れる)
ฉีก, ขาด
พังทลาย
破産【はさん】
破れる【やぶれる】
やぶ・る
やぶ・れる
マイ漢字に保管
1463年をとった女
ばば
หญิงสูงอายุ 老婆【ろうば】
お婆さん【おばあさん】*
マイ漢字に保管
1464うま ม้า 競馬【けいば】
馬【うま】
うま
マイ漢字に保管
1465芸をする人
はいく
นักแสดง
ไฮกุ
俳優【はいゆう】
俳句【はいく】
ハイ マイ漢字に保管
1466すたれる เลิกใช้
หมดสมัย
廃線【はいせん】
廃れる【すたれる】
ハイ すた・れる
すた・る
マイ漢字に保管
1467おがむ ไหว้
ทำความเคารพ
拝見【はいけん】
拝む【おがむ】
ハイ おが・む マイ漢字に保管
1468しりぞけること
外へおしだすこと
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
ハイ マイ漢字に保管
1469やぶれる
(敗北)
แพ้ 失敗【しっぱい】
敗れる【やぶれる】
ハイ やぶ・れる マイ漢字に保管
1470さかずき จอกเหล้า
ถ้วยสาเก
乾杯【かんぱい】
杯【さかずき】
ハイ さかずき マイ漢字に保管
1471せなか หลัง 背景【はいけい】
背中【せなか】
ハイ
せい
そむ・く
そむ・ける
マイ漢字に保管
1472はいぞう ปอด 肺臓【はいぞう】
肺炎【はいえん】
ハイ マイ漢字に保管
1473ともがら
なかま
เพื่อน 先輩【せんぱい】
後輩【こうはい】
ハイ マイ漢字に保管
1474くばる แจกจ่าย 宅配便【たくはいびん】
配る【くばる】
ハイ くば・る マイ漢字に保管
1475ばい เท่า 倍数【ばいすう】
倍々【ばいばい】
バイ マイ漢字に保管
1476つちかう เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
バイ つちか・う マイ漢字に保管
1477仲立ちをすること、仲介 การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
バイ マイ漢字に保管
1478うめ ต้นบ๊วย, บ๊วย 梅雨【つゆ】*
梅【うめ】
バイ うめ マイ漢字に保管
1479かう ซื้อ 売買【ばいばい】
買う【かう】
バイ か・う マイ漢字に保管
1480うる ขาย 完売【かんばい】
売る【うる】
バイ う・る
う・れる
マイ漢字に保管
1481つぐなうこと การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
バイ マイ漢字に保管
1482供をすること、つきそうこと การติดตาม, ดูแลใกล้ชิด 陪席【ばいせき】
陪審【ばいしん】
バイ マイ漢字に保管
1483父母の兄・姉 พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
ハク マイ漢字に保管
1484知識が広いこと ความรู้กว้างขวาง 博物館【はくぶつかん】
万博【ばんぱく】*
博士【はかせ】*
ハク
バク
マイ漢字に保管
1485手でうつこと การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 ハク
ヒョウ
マイ漢字に保管
1486とまる
とめる
(宿泊)
พัก, ค้างคืน 宿泊【しゅくはく】
泊まる【とまる】
ハク と・まる
と・める
マイ漢字に保管
1487しろい สีขาว 白鳥【はくちょう】
白い【しろい】
ハク
ビャク
しろ
しら
しろ・い
マイ漢字に保管
1488大型のふね เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
ハク マイ漢字に保管
1489うすい บาง, จาง 薄明【はくめい】
薄い【うすい】
ハク うす・い
うす・める
うす・まる
うす・らぐ
うす・れる
マイ漢字に保管
1490せまる เข้าใกล้
ประชิด
迫力【はくりょく】
迫る【せまる】
ハク せま・る マイ漢字に保管
1491広々して何もないさま
広い砂原
สภาพที่เวิ้งว้าง
ทะเลทราย
砂漠【さばく】
漠然【ばくぜん】
バク マイ漢字に保管
1492破裂すること การแตกออก
การระเบิด
爆弾【ばくだん】
原爆【げんばく】
バク マイ漢字に保管
1493しばる มัด, รัด, ผูก 束縛【そくばく】
縛る【しばる】
バク しば・る マイ漢字に保管
1494むぎ ข้าวสาลี 麦茶【むぎちゃ】
蕎麦【そば】*
バク むぎ マイ漢字に保管
1495はこ กล่อง 箱【はこ】 はこ マイ漢字に保管
1496はだ ผิวหนัง 肌【はだ】 はだ マイ漢字に保管
1497はたけ ไร่ 畑【はた・はたけ】 はた
はたけ
マイ漢字に保管
1498はち
やつ
แปด 八月【はちがつ】
八つ【やっつ】
ハチ
やつ
やっ・つ
よう
マイ漢字に保管
1499はち กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
ハチ
ハツ
マイ漢字に保管
1500はつ เริ่ม, ออกตัว 開発【かいはつ】 ハツ
ホツ
マイ漢字に保管
1501かみのけ ผม, เส้นผม 金髪【きんぱつ】
髪の毛【かみのけ】
ハツ かみ マイ漢字に保管
1502木をきること
罪人を責めること
การตัดไม้
การต้อนคนร้าย
伐木【ばつぼく】
征伐【せいばつ】
バツ マイ漢字に保管
1503悪事のむくい โทษทัณฑ์ 罰金【ばっきん】
罰【ばち・ばつ】
バツ
バチ
マイ漢字に保管
1504ぬく ดึง, ถอน 選抜【せんばつ】
抜く【ぬく】
バツ ぬ・く
ぬ・ける
ぬ・かす
ぬ・かる
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1505排他的な集団 พรรคพวก 財閥【ざいばつ】
派閥【はばつ】
バツ マイ漢字に保管
1506ともなう ทำด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
伴奏【ばんそう】
同伴【どうはん】
伴う【ともなう】
ハン
バン
ともな・う マイ漢字に保管
1507見分けること
さばき
ตัดสิน
พิพากษา
判断【はんだん】
裁判【さいばん】
ハン
バン
マイ漢字に保管
1508なかば ครึ่ง 半年【はんとし】
半ば【なかば】
ハン なか・ば マイ漢字に保管
1509はんたい
そる
ตรงข้าม
ม้วน
反対【はんたい】
反る【そる】
ハン
ホン
タン
そ・る
そ・らす
マイ漢字に保管
1510 ใบเรือ 帆船【はんせん】
帆立【ほたて】
ハン マイ漢字に保管
1511物を運ぶこと การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
ハン マイ漢字に保管
1512いた กระดาน
แผ่นไม้
黒板【こくばん】
板【いた】
ハン
バン
いた マイ漢字に保管
1513印刷して書物をつくること การพิมพ์ 出版【しゅっぱん】
改訂版【かいていばん】
ハン マイ漢字に保管
1514おかす รุกล้ำ
ทำความผิด
犯人【はんにん】
犯す【おかす】
ハン おか・す マイ漢字に保管
1515はん กลุ่ม 班【はん】 ハン マイ漢字に保管
1516水のほとり ริมน้ำ 湖畔【こはん】
畔【ほとり】
ハン マイ漢字に保管
1517盛んなこと ความรุ่งเรือง, เฟื่องฟู 繁栄【はんえい】
繁茂【はんも】
ハン マイ漢字に保管
1518物事の種類 ประเภทสิ่งของ-เรื่องราว 一般【いっぱん】
全般【ぜんぱん】
ハン マイ漢字に保管
1519かき、かこい
大名の領地
รั้ว, แนว
เขตแดน, แคว้นของไดเมียว
藩屏【はんぺい】
藩主【はんしゅ】
ハン マイ漢字に保管
1520うること
あきなうこと
การขาย
การทำการค้า
販売【はんばい】
自販機【じはんき】
ハン マイ漢字に保管
1521かぎり
くぎり
ขอบเขต, จำกัด 範囲【はんい】
規範【きはん】
ハン マイ漢字に保管
1522わずらう
わずらわしい
น่ารำคาญ
ยุ่ง, วุ่นวาย
煩雑【はんざつ】
煩わしい【わずらわしい】
ハン
ボン
わずら・う
わずら・わす
マイ漢字に保管
1523わかち与えること การแบ่งให้ 頒布【はんぷ】 ハン マイ漢字に保管
1524めし ข้าว (ข้าวสวย) ご飯【ごはん】
飯【めし】
ハン めし マイ漢字に保管
1525ばん
よる
กลางคืน, คืน 今晩【こんばん】
一晩中【ひとばんじゅう】
バン マイ漢字に保管
1526ばんごう
じゅんばん
หมายเลข
ลำดับ
番号【ばんごう】
留守番【るすばん】
バン マイ漢字に保管
1527平たい台
丸い皿状のもの
แผ่นกระดาน
สิ่งของที่เป็นแผ่นกลม
円盤【えんばん】
碁盤【ごばん】
バン マイ漢字に保管
1528粗野で荒々しいさま ป่าเถื่อน 野蛮【やばん】
南蛮【なんばん】
バン マイ漢字に保管
1529いやしい ต่ำทราม
ละโมภ
卑劣【ひれつ】
卑しい【いやしい】
いや・しい
いや・しむ
いや・しめる
マイ漢字に保管
1530いな ไม่
ปฎิเสธ
否定【ひてい】
否【いな】
いな マイ漢字に保管
1531おきさき
こうひ
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
1532かれ
かれし
เขา (ผู้ชาย)
แฟน (ผู้ชาย)
彼【かれ】
彼女【かのじょ】
かれ
かの
マイ漢字に保管
1533かなしい เสียใจ 悲劇【ひげき】
悲しい【かなしい】
かな・しい
かな・しむ
マイ漢字に保管
1534とびら ประตูใหญ่ 門扉【もんぴ】
扉【とびら】
とびら マイ漢字に保管
1535くらべること
判定すること
เปรียบเทียบ
ตัดสิน
批判【ひはん】
批評【ひひょう】
マイ漢字に保管
1536ひろめること การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
1537くらべる เปรียบเทียบ 比較【ひかく】
比べる【くらべる】
くら・べる マイ漢字に保管
1538液体が染み出ること การกรอง-ขับของเหลวออกจากร่างกาย 分泌【ぶんぴつ】
泌尿器【ひにょうき】
ヒツ
マイ漢字に保管
1539つかれる เหนื่อย 疲労【ひろう】
疲れる【つかれる】
つか・れる
つか・らす
マイ漢字に保管
1540かわ ผิวหนัง, หนัง
เปลือก
皮肉【ひにく】
皮【かわ】
かわ マイ漢字に保管
1541いしぶみ
たていし
แท่นจารึก
อนุสาวรีย์
記念碑【きねんひ】
石碑【せきひ】
マイ漢字に保管
1542ひめる ความลับ
เก็บเป็นความลับ
秘書【ひしょ】
秘める【ひめる】
ひ・める マイ漢字に保管
1543やめること
中止すること
การหยุด, เลิกทำ 罷業【ひぎょう】
罷免【ひめん】
マイ漢字に保管
1544こえる สมบูรณ์
ปุ๋ย
肥料【ひりょう】
肥える【こえる】
こ・える
こえ
こ・やす
こ・やし
マイ漢字に保管
1545かぶる
こうむる
สวม (หมวก)
ได้รับ, รับผลกระทบ
被害【ひがい】
被る【かぶる】
被る【こうむる】
こうむ・る マイ漢字に保管
1546ついやす ใช้ (เงิน, เวลา) 費用【ひよう】
費やす【ついやす】
つい・やす
つい・える
マイ漢字に保管
1547さける เลี่ยง, หลบ, หนี 避難【ひなん】
避ける【さける】
さ・ける マイ漢字に保管
1548 ไม่ 非常【ひじょう】
是非【ぜひ】
マイ漢字に保管
1549とぶ บิน, ข้าม 飛行機【ひこうき】
飛ぶ【とぶ】
と・ぶ
と・ばす
マイ漢字に保管
1550そなえる
(準備)
จัดเตรียม 準備【じゅんび】
備える【そなえる】
そな・える
そな・わる
マイ漢字に保管
1551おっぽ หาง 尾行【びこう】
尾っぽ【おっぽ】
マイ漢字に保管
1552ごく小さいこと
めだたないこと
เล็ก, ละเอียด
ไม่เด่น
微妙【びみょう】
微調整【びちょうせい】
マイ漢字に保管
1553うつくしい สวยงาม 美容院【びよういん】
美しい【うつくしい】
うつく・しい マイ漢字に保管
1554はな จมูก 耳鼻科【じびか】
鼻血【はなぢ】
はな マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1555~ひき ตัว
(นับสัตว์ตัวเล็กๆ)
匹敵【ひってき】
一匹【いっぴき】
ヒツ ひき マイ漢字に保管
1556かならず แน่นอน
จำเป็น
必須【ひっす】
必ず【かならず】
ヒツ かなら・ず マイ漢字に保管
1557ふで พู่กัน 筆記【ひっき】
筆【ふで】
ヒツ ふで マイ漢字に保管
1558ひめ เจ้าหญิง 姫様【ひめさま】 ひめ マイ漢字に保管
1559ひゃく ร้อย 百円玉【ひゃくえんだま】
百貨店【ひゃっかてん】
ヒャク マイ漢字に保管
1560~ひょう
米 4 斗
たわら
ปริมาตร
ข้าวสาร 4 斗
กระสอบ
土俵【どひょう】
俵【たわら】
ヒョウ たわら マイ漢字に保管
1561しるし
めじるし
เครื่องหมาย
เป้าหมาย
目標【もくひょう】
標準【ひょうじゅん】
ヒョウ マイ漢字に保管
1562こおり น้ำแข็ง 氷河【ひょうが】
氷【こおり】
ヒョウ こおり
マイ漢字に保管
1563ただよう ลอย (มาในอากาศ-บนน้ำ) 浮標【ふひょう】
漂う【ただよう】
ヒョウ ただよ・う マイ漢字に保管
1564ふだ ป้าย, ฉลาก 受験票【じゅけんひょう】
伝票【でんぴょう】
ヒョウ マイ漢字に保管
1565おもて
あらわす
(表現)
ด้านหน้า
แสดงออก
表示【ひょうじ】
表【おもて】
表す【あらわす】
ヒョウ おもて
あらわ・す
あらわ・れる
マイ漢字に保管
1566善悪・価値などを判断すること การประเมิน 評判【ひょうばん】
評価【ひょうか】
ヒョウ マイ漢字に保管
1567えがく วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
ビョウ えが・く マイ漢字に保管
1568びょうき
やむ
เจ็บป่วย
โรคภัย
病気【びょうき】
病【やまい】
ビョウ
ヘイ
や・む
やまい
マイ漢字に保管
1569びょう วินาที 一秒【いちびょう】 ビョウ マイ漢字に保管
1570なえ ต้นกล้า 痘苗【とうびょう】
苗【なえ】
ビョウ なえ
なわ
マイ漢字に保管
1571しな สิ่งของ 品質【ひんしつ】
品物【しなもの】
ヒン しな マイ漢字に保管
1572はま ชายหาด 京浜【けいひん】
砂浜【すなはま】
ヒン はま マイ漢字に保管
1573まずしい ยากจน 貧乏【びんぼう】
貧弱【ひんじゃく】
貧しい【まずしい】
ヒン
ビン
まず・しい マイ漢字に保管
1574うやまうべき客 แขกผู้เคารพยกย่อง 来賓【らいひん】
賓客【ひんかく・ひんきゃく】
ヒン マイ漢字に保管
1575しきりにすること ถี่, บ่อย 頻度【ひんど】
頻繁【ひんぱん】
ヒン マイ漢字に保管
1576頭の働きの素早いこと การที่สมองทำงานรวดเร็ว 敏感【びんかん】
敏速【びんそく】
ビン マイ漢字に保管
1577びん ขวด
ตุ่ม, ไห
瓶【びん】
花瓶【かびん】
ビン マイ漢字に保管
1578 ไม่ 不便【ふべん】
不細工【ぶさいく】

マイ漢字に保管
1579つく
(付加)
ติด, รวม
เปิดไฟ
添付【てんぷ】
付く【つく】
つ・ける
つ・く
マイ漢字に保管
1580おっと สามี 大丈夫【だいじょうぶ】
夫婦【ふうふ】
夫【おっと】

フウ
おっと マイ漢字に保管
1581おんな
つま
ผู้หญิง
ภรรยา
新婦【しんぷ】
夫婦【ふうふ】
マイ漢字に保管
1582とむ มั่งคั่ง
สมบูรณ์
豊富【ほうふ】
富む【とむ】

フウ
と・む
とみ
マイ漢字に保管
1583ぬの ผ้า 財布【さいふ】
布【ぬの】
ぬの マイ漢字に保管
1584ふけん จังหวัด
(เกียวโตะ, โอซะกะ)
京都府【きょうとふ】
大阪府【おおさかふ】
マイ漢字に保管
1585こわい น่ากลัว 恐怖【きょうふ】
怖い【こわい】
こわ・い マイ漢字に保管
1586たすけること การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
1587しく แผ่, ปู 敷設【ふせつ】
敷く【しく】
し・く マイ漢字に保管
1588広く行き渡ること การแผ่ไปทั่ว 普通【ふつう】
普及【ふきゅう】
マイ漢字に保管
1589うく
うかぶ
ลอย 浮力【ふりょく】
浮く【うく】
う・く
う・かれる
う・かぶ
う・かべる
マイ漢字に保管
1590ちち พ่อ 父母【ふぼ】
父【ちち】
お父さん【おとうさん】*
ちち マイ漢字に保管
1591しるしとなる札 ฉลากสำหรับเป็นเครื่องหมาย 切符【きっぷ】
符号【ふごう】
マイ漢字に保管
1592くさる เน่า, บูด 腐敗【ふはい】
腐る【くさる】
くさ・る
くさ・れる
くさ・らす
マイ漢字に保管
1593身体のはだ ผิวหนัง 皮膚【ひふ】 マイ漢字に保管
1594物事を系統・順序をたてて記す การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
1595まける แพ้ 負担【ふたん】
負ける【まける】
ま・ける
ま・かす
お・う
マイ漢字に保管
1596わりあてること
与えること
การแจกจ่าย
การให้
割賦【かっぷ】
月賦【げっぷ】
マイ漢字に保管
1597おもむく ไปข้างหน้า
ไปอย่างรีบด่วน
単身赴任【たんしんふにん】
赴く【おもむく】
おもむ・く マイ漢字に保管
1598つくこと ติด, รวม 附属【ふぞく】 マイ漢字に保管
1599あなどる ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
あなど・る マイ漢字に保管
1600戦いの術 การรบ 武士道【ぶしどう】
武者【むしゃ】

マイ漢字に保管
1601まう รำ, ร่ายรำ 舞台【ぶたい】
舞う【まう】
ま・う
まい
マイ漢字に保管
1602ぶぶん ส่วน
ชมรม
部分【ぶぶん】
部長【ぶちょう】
マイ漢字に保管
1603とじ目をふさぐこと การเย็บปิดซองหรือถุง 封印【ふういん】
封建【ほうけん】
フウ
ホウ
マイ漢字に保管
1604かぜ ลม 台風【たいふう】
風【かぜ】
風車【かざぐるま】
フウ
かぜ
かざ
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1605ふせる
ひそむこと
หลบ, หมอบ, ซ่อน 平伏【へいふく】
潜伏【せんぷく】
伏せる【ふせる】
フク ふ・せる
ふ・す
マイ漢字に保管
16062ばんめ รอง, อันดับรอง 副社長【ふくしゃちょう】 フク マイ漢字に保管
1607もとに戻ること
繰り返すこと
การย้อนกลับ
การทำซ้ำ
復習【ふくしゅう】
往復【おうふく】
フク マイ漢字に保管
1608はば ความกว้าง 振幅【しんぷく】
幅【はば】
フク はば マイ漢字に保管
1609ふく เสื้อผ้า 衣服【いふく】
制服【せいふく】
フク マイ漢字に保管
1610こうふく ความสุข
โชคลาภ
幸福【こうふく】
福利厚生【ふくりこうせい】
フク マイ漢字に保管
1611はら ท้อง 満腹【まんぷく】
腹【はら】
フク はら マイ漢字に保管
1612重なること
再びすること
คู่
การมีซ้ำ-ทำอีกครั้ง
複数【ふくすう】
複雑【ふくざつ】
フク マイ漢字に保管
1613おおう คลุม, ปกคลุม 覆面【ふくめん】
覆う【おおう】
フク おお・う
くつがえ・す
くつがえ・る
マイ漢字に保管
1614はらう จ่าย 払底【ふってい】
払う【はらう】
フツ はら・う マイ漢字に保管
1615わく เดือด
คึกคัก, ตื่นเต้น
沸騰【ふっとう】
沸く【わく】
フツ わ・く
わ・かす
マイ漢字に保管
1616ぶっきょう、ほとけ
フランス
ศาสนาพุทธ, พระพุทธเจ้า
(ประเทศ) ฝรั่งเศส
仏教【ぶっきょう】
仏様【ほとけさま】
フツ ほとけ マイ漢字に保管
1617もの สิ่งของ 博物館【はくぶつかん】
荷物【にもつ】
食べ物【たべもの】
ブツ
モツ
もの マイ漢字に保管
1618ぶん
わかる
わける
นาที
เข้าใจ
แบ่ง
何分【なんぷん】
大分【だいぶ】
分ける【わける】
ブン
フン
わ・ける
わ・かれる
わ・かる
わ・かつ
マイ漢字に保管
1619ふく พ่นออก 噴水【ふんすい】
噴く【ふく】
フン ふ・く マイ漢字に保管
1620土を盛り上げた墓 หลุมศพที่เป็นเนินดิน 古墳【こふん】
墳丘【ふんきゅう】
フン マイ漢字に保管
1621いきどおる ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
フン いきどお・る マイ漢字に保管
1622ふるう สร้างกำลังใจ 興奮【こうふん】
奮う【ふるう】
フン ふる・う マイ漢字に保管
1623こな แป้ง 花粉【かふん】
粉【こな】
フン
こな
マイ漢字に保管
1624まぎれる
まぎらわしい
ปนจนแยกไม่ออก
สับสน, คลุมเครือ
紛失【ふんしつ】
紛らわしい【まぎらわしい】
フン まぎ・れる
まぎ・らす
まぎ・らわす
まぎ・らわしい
マイ漢字に保管
1625周囲に立ちこめる大気 บรรยากาศ
อากาศที่ล้อมรอบ
雰囲気【ふんいき】 フン マイ漢字に保管
1626ふみ
ぶん
ข้อความ
ประโยค
文学【ぶんがく】
文句【もんく】
文【ふみ】
ブン
モン
ふみ マイ漢字に保管
1627きく
きこえる
ฟัง
ได้ยิน
新聞【しんぶん】
前代未聞【ぜんだいみもん】
聞く【きく】
ブン
モン
き・く
き・こえる
マイ漢字に保管
1628へい
第3位
ลำดับที่ 3 甲乙丙【こうおつへい】
丙種【へいしゅ】
ヘイ マイ漢字に保管
1629あわせること
一緒にすること
รวมเข้าด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
合併【がっぺい】
併せる【あわせる】
ヘイ あわ・せる マイ漢字に保管
1630ぶき
ぐんじ
อาวุธ
การทหาร
นักรบ
兵器【へいき】
兵庫県【ひょうごけん】
ヘイ
ヒョウ
マイ漢字に保管
1631へい
かき
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
ヘイ マイ漢字に保管
1632通貨
おさつ
เงินตรา
ธนบัตร
紙幣【しへい】
貨幣【かへい】
ヘイ マイ漢字に保管
1633たいら
へいせい
ราบเรียบ
ปีเฮเซย์
平成【へいせい】
平等【びょうどう】
平たい【ひらたい】
ヘイ
ビョウ
たい・ら
ひら
マイ漢字に保管
1634謙遜の意を表す語 คำแสดงความถ่อมตัว 弊社【へいしゃ】
弊店【へいてん】
ヘイ マイ漢字に保管
1635がら
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
ヘイ がら
マイ漢字に保管
1636ならべる
なみ
เรียง
ปกติ, ธรรมดา
並行【へいこう】
並べる【ならべる】
並【なみ】
ヘイ なみ
なら・べる
なら・ぶ
なら・びに
マイ漢字に保管
1637しめる
とじる
ปิด 閉店【へいてん】
閉める【しめる】
閉じる【とじる】
ヘイ と・じる
と・ざす
し・める
し・まる
マイ漢字に保管
1638宮殿の階段 บันไดพระราชวัง 天皇陛下【てんのうへいか】
両陛下【りょうへいか】
ヘイ マイ漢字に保管
1639おこめ
アメリカ
ข้าว (ข้าวสาร)
(ประเทศ) อเมริกา
玄米【げんまい】
米国【べいこく】
お米【おこめ】
ベイ
マイ
こめ マイ漢字に保管
1640かべ กำแพง 壁面【へきめん】
壁【かべ】
ヘキ かべ マイ漢字に保管
1641くせ ติดเป็นนิสัย 性癖【せいへき】
癖【くせ】
ヘキ くせ マイ漢字に保管
1642わかれる แบ่ง, แยก
ต่างหาก
別々【べつべつ】
別れる【わかれる】
ベツ わか・れる マイ漢字に保管
1643かたよる เอนเอียง 偏愛【へんあい】
偏る【かたよる】
ヘン かたよ・る マイ漢字に保管
1644かえる
(変化、変更)
เปลี่ยนแปลง
แปลก
変態【へんたい】
変える【かえる】
ヘン か・わる
か・える
マイ漢字に保管
1645かた ข้างเดียว 鉄片【てっぺん】
片付ける【かたづける】
ヘン かた マイ漢字に保管
1646あむ
~へん
ถัก
ฉบับ, ตอน...
編集【へんしゅう】
編む【あむ】
ヘン あ・む マイ漢字に保管
1647あたり แถวๆ, บริเวณ 周辺【しゅうへん】
辺り【あたり】
ヘン あたり
マイ漢字に保管
1648かえす คืน 返却【へんきゃく】
返す【かえす】
ヘン かえ・す
かえ・る
マイ漢字に保管
1649度数を数える語 คำสำหรับนับความถี่ 一遍【いっぺん】 ヘン マイ漢字に保管
1650便たより การติดต่อ
ไปรษณีย์
เที่ยวบิน
郵便局【ゆうびんきょく】
便利【べんり】
便り【たより】
ベン
ビン
たよ・り マイ漢字に保管
1651つとめる
(勉強)
การเรียน 勉強【べんきょう】 ベン マイ漢字に保管
1652ものをいうこと
べんとう
การพูดเรื่องราว
เบนโต
弁護士【べんごし】
弁当【べんとう】
ベン マイ漢字に保管
1653たもつ รักษา, คุ้มครอง 保証【ほしょう】
保つ【たもつ】
たも・つ マイ漢字に保管
1654みせ ร้าน 店舗【てんぽ】
本舗【ほんぽ】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1655とらえる
つかまえる
จับ, จับกุม 逮捕【たいほ】
捕まえる【つかまえる】
捕える【とらえる】
と・らえる
と・らわれる
と・る
つか・まえる
つか・まる
マイ漢字に保管
1656あるく เดิน 散歩【さんぽ】
歩合制【ぶあいせい】
歩く【あるく】
歩む【あゆむ】


ある・く
あゆ・む
マイ漢字に保管
1657おぎなう ชดเชย
เสริม
候補【こうほ】
補う【おぎなう】
おぎな・う マイ漢字に保管
1658 รวง (ข้าว) 稲穂【いなほ】 スイ マイ漢字に保管
1659つのる สะสม
เพิ่มสูงขึ้น
รุนแรงขึ
募集【ぼしゅう】
募る【つのる】
つの・る マイ漢字に保管
1660はか สุสาน 墓地【ぼち】
墓【はか】
はか マイ漢字に保管
1661したう คิดถึง, ใฝ่ฝัน
รักใคร่
慕情【ぼじょう】
慕う【したう】
した・う マイ漢字に保管
1662くれ
くらす
พบค่ำ
ปลาย, สิ้นสุด
ใช้ชีวิต
お歳暮【おせいぼ】
暮らす【くらす】
暮【くれ】
く・れる
く・らす
マイ漢字に保管
1663はは แม่ 母子【ぼし】
母【はは】
お母さん【おかあさん】*
はは マイ漢字に保管
1664簿帳面 สมุดบันทึก 名簿【めいぼ】
事件簿【じけんぼ】
マイ漢字に保管
1665ならう เลียน, เลียนแบบ 模倣【もほう】
倣う【ならう】
ホウ なら・う マイ漢字に保管
1666給料 เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
ホウ マイ漢字に保管
1667つつむ ห่อ, หุ้ม 包丁【ほうちょう】
包む【つつむ】
ホウ つつ・む マイ漢字に保管
1668知らせること
むくいる
การแจ้งข่าวสาร
ตอบแทน, ตอบสนอง
報酬【ほうしゅう】
報いる【むくいる】
ホウ むく・いる マイ漢字に保管
1669たてまつる มอบ, ถวาย 奉納【ほうのう】
奉る【たてまつる】
ホウ
たてまつ・る マイ漢字に保管
1670たから ทรัพย์, สมบัติ 宝石【ほうせき】
宝【たから】
ホウ たから マイ漢字に保管
1671みね ยอดเขา 巨峰【きょほう】
峰【みね】
ホウ みね マイ漢字に保管
1672くずれる พัง, ทลาย 崩壊【ほうかい】
崩れる【くずれる】
ホウ くず・れる
くず・す
マイ漢字に保管
1673いだく
かかえる
กอด
อุ้ม, หอบ
辛抱【しんぼう】
抱く【だく・いだく】
抱える【かかえる】
ホウ だ・く
いだ・く
かか・える
マイ漢字に保管
1674はなす ปล่อย 解放【かいほう】
放す【はなす】
ホウ はな・す
はな・つ
はな・れる
マイ漢字に保管
1675むき、かた
ほうほう
ทิศทาง
วิธี
方法【ほうほう】
方々【かたがた】
ホウ かた マイ漢字に保管
1676ほうりつ กฎหมาย
วิธี
法律【ほうりつ】
方法【ほうほう】
ホウ
ハッ
ホッ
マイ漢字に保管
1677あわ ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
ホウ あわ マイ漢字に保管
1678弾丸を発する武器 ปืน 鉄砲【てっぽう】
砲丸【ほうがん】
ホウ マイ漢字に保管
1679ぬう เย็บ, ปัก 裁縫【さいほう】
縫う【ぬう】
ホウ ぬ・う マイ漢字に保管
1680胎児を包む膜 รก, สปอร์ 胞子【