じょうようかんじ ちゅうがく・じょうきゅう

โจโยคันจิ-คันจิมัธยมต้น ชั้นสูง

แสดงแบบลิสต์
333
1
2
3
4
5
6
7
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1二番目
アジア
รอง, อันดับรอง
(ทวีป) เอเชีย
亜熱帯【あねったい】
亜細亜【アジア】
マイ漢字に保管
18軍隊の階級の一
いかん
นายร้อย 尉官【いかん】
大尉【たいい】
マイ漢字に保管
37とりにがすこと
失うこと
การสูญเสีย
หลบเลี่ยง
逸話【いつわ】
逸材【いつざい】
イツ マイ漢字に保管
43夫婦となること การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 イン マイ漢字に保管
49類似の音声 เสียงสัมผัส 韻文【いんぶん】
余韻【よいん】
イン マイ漢字に保管
54うず น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
うず マイ漢字に保管
55うら อ่าว, หาด
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
浦【うら】 うら マイ漢字に保管
69流行病 โรคติดต่อ
โรคระบาด
疫病【えきびょう】
免疫【めんえき】
エキ
ヤク
マイ漢字に保管
73おめみえ การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
エツ マイ漢字に保管
85さる ลิง 類人猿【るいじんえん】
猿【さる】
エン さる マイ漢字に保管
91表面がへこんでいること เว้า 凹レンズ【おうレンズ】
凹凸【おうとつ】
オウ マイ漢字に保管
101男の老人 ชายสูงอายุ 老翁【ろうおう】 オウ マイ漢字に保管
124すくないこと น้อย 寡黙【かもく】
寡占【かせん】
マイ漢字に保管
132わざわい โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
133かせぐ ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
かせ・ぐ マイ漢字に保管
142 ยุง 蚊【か】 マイ漢字に保管
158なつかしい โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
カイ ふところ
なつ・かしい
なつ・かしむ
なつ・く
なつ・ける
マイ漢字に保管
160ゆうかいすること การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 カイ マイ漢字に保管
171罪状を取り調べること การสอบสวน, การไต่สวน 弾劾【だんがい】 ガイ マイ漢字に保管
176はて、かぎり
みずぎわ
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 ガイ マイ漢字に保管
179かき รั้ว 垣【かき】 かき マイ漢字に保管
180おどすこと การข่มขู่
การทำให้กลัว
威嚇【いかく】 カク マイ漢字に保管
184物の中心となるもの
原子核
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
カク マイ漢字に保管
185から เปลือก 甲殻類【こうかくるい】
殻【から】
カク から マイ漢字に保管
201かた อ่าว, หาด 新潟【にいがた】
潟【かた】
かた マイ漢字に保管
203大声を出すこと การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
カツ マイ漢字に保管
204まとめること การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
カツ マイ漢字に保管
206かわく
喉がかわく
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
カツ かわ・く マイ漢字に保管
208かっしょく
黒みをおびた茶色
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 カツ マイ漢字に保管
209取りまとめること การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
カツ マイ漢字に保管
210かつ รวมทั้ง 尚且つ【なおかつ】 か・つ マイ漢字に保管
221たえる อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
カン た・える マイ漢字に保管
224かんだい ใจกว้าง 寛大【かんだい】
寛容【かんよう】
カン マイ漢字に保管
227わずらう เจ็บป่วย 患者【かんじゃ】
患う【わずらう】
カン わずら・う マイ漢字に保管
230うらむこと ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 カン マイ漢字に保管
233ひつぎ โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
カン マイ漢字に保管
234条項
ひとつがき
มาตรา, บท 定款【ていかん】
借款【しゃっかん】
カン マイ漢字に保管
245かん กระป๋อง 缶珈琲【かんコーヒー】*
缶詰【かんづめ】
カン マイ漢字に保管
247ぐんかん เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
カン マイ漢字に保管
250もとへ戻ること การกลับคืนที่เดิม 返還【へんかん】
還暦【かんれき】
カン マイ漢字に保管
253静かなさま สภาพที่เงียบ-สงบ 閑静【かんせい】 カン マイ漢字に保管
255おちいる ตกอยู่ในสภาพแย่
ซึม
欠陥【けっかん】
陥る【おちいる】
カン おちい・る
おとしい・れる
マイ漢字に保管
262かたくななこと
丈夫なこと
แข็ง
แข็งแรง
頑張る【がんばる】
頑固【がんこ】
ガン マイ漢字に保管
296うえる อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
う・える マイ漢字に保管
299にせ
いつわる
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
いつわ・る
にせ
マイ漢字に保管
301よろしいこと เหมาะสม, สะดวก 便宜【べんぎ】
宜しい【よろしい】
マイ漢字に保管
304似せること ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
333まずしいこと
きわめること
ยากจน, ลำบาก
สุด, สุดขีด
貧窮【ひんきゅう】
窮める【きわめる】
キュウ きわ・める
きわ・まる
マイ漢字に保管
335調べること
正すこと
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
キュウ マイ漢字に保管
342こばむ ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
キョ こば・む マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
350身にうけること การได้รับชีวิตบนโลกนี้ 享年【きょうねん】
享受【きょうじゅ】
キョウ マイ漢字に保管
362うやうやしい
うやまうこと
การเคารพ, ยกย่อง 恭賀【きょうが】
恭しい【うやうやしい】
キョウ うやうや・しい マイ漢字に保管
363はさむ หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
キョウ はさ・む
はさ・まる
マイ漢字に保管
369ためる ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
キョウ た・める マイ漢字に保管
379あかつき รุ่งอรุณ 早暁【そうぎょう】
暁【あかつき】
ギョウ あかつき マイ漢字に保管
388こと พิณ (ญี่ปุ่น)
โคะโตะ
手風琴【てふうきん】
琴【こと】
キン こと マイ漢字に保管
392ばいきん
さいきん
เชื้อรา, แบคทีเรีย バイ菌【ばいきん】
細菌【さいきん】
キン マイ漢字に保管
393えり คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
キン えり マイ漢字に保管
394つつしむ ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
キン つつし・む マイ漢字に保管
397うたうこと การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 ギン マイ漢字に保管
406おそれ
心配すること
กังวล
เกรงว่า
虞【おそれ】 おそれ マイ漢字に保管
410すみ มุม (ด้านใน) 一隅【いちぐう】
隅【すみ】
グウ すみ マイ漢字に保管
413くつ รองเท้า 靴【くつ】
靴下【くつした】
くつ マイ漢字に保管
416国家に尽かした功労 สิ่งที่ทำเพื่อประเทศ
เหรียญตรา
勲章【くんしょう】
殊勲【しゅくん】
クン マイ漢字に保管
418かおる ส่งกลิ่นหอม 薫風【くんぷう】
薫製【くんせい】
クン かお・る マイ漢字に保管
433めでたいこと
いわい
ความยินดี
การเฉลิมฉลอง
慶弔金【けいちょうきん】
慶事【けいじ】
ケイ マイ漢字に保管
439たに
谷川
หุบเขา
สายน้ำ
渓谷【けいこく】 ケイ
キョウ
マイ漢字に保管
443くき ลำต้น (เล็ก) 陰茎【いんけい】
茎【くき】
ケイ くき マイ漢字に保管
444ほたる หิ่งห้อย 蛍光灯【けいこうとう】
蛍【ほたる】
ケイ ほたる マイ漢字に保管
455すぐれていること ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด 傑作【けっさく】 ケツ マイ漢字に保管
471きらい
いや
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
ケン
ゲン
きら・う
いや
マイ漢字に保管
474かける แขวน, ค้าง 懸命【けんめい】
懸念【けねん】
懸ける【かける】
ケン
か・ける
か・かる
マイ漢字に保管
478たてまつること การมอบ, อุทิศ 献血【けんけつ】
献立【こんだて】
ケン
コン
マイ漢字に保管
484へりくだること การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
ケン マイ漢字に保管
489あらわれること การปรากฏเด่นชัด 顕著【けんちょ】 ケン マイ漢字に保管
495つる สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
ゲン つる マイ漢字に保管
521ゴ(三国) (จีน) ราชวงศ์อู๋
ง่อก๊ก
呉音【ごおん】
呉れる【くれる】
く・れる マイ漢字に保管
526いご หมากล้อม (ญี่ปุ่น)
อิโกะ
囲碁【いご】
碁盤【ごばん】
マイ漢字に保管
531五等爵の第2位 ขั้นที่สองของยศขุนนาง 侯爵【こうしゃく】 コウ マイ漢字に保管
559 อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
江湖【こうこ】
江戸【えど】
コウ マイ漢字に保管
560おおみず น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 コウ マイ漢字に保管
562みぞ ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
コウ みぞ マイ漢字に保管
572承知すること
肯定すること
การยอมรับ 肯定【こうてい】 コウ マイ漢字に保管
576つりあい สมดุล 均衡【きんこう】
平衡【へいこう】
コウ マイ漢字に保管
578みつぐ มอบ, ถวาย 貢献【こうけん】
貢ぐ【みつぐ】
コウ
みつ・ぐ マイ漢字に保管
579かうこと การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
コウ マイ漢字に保管
588つよくかたいこと แข็ง, แกร่ง 剛健【ごうけん】 ゴウ マイ漢字に保管
591打ちたたくこと
責めること
การทรมาน 拷問【ごうもん】 ゴウ マイ漢字に保管
598ひどい รุนแรง, น่ากลัว 残酷【ざんこく】
酷い【ひどい】
コク マイ漢字に保管
609ねんごろなさま
親しいこと
สุภาพ
สนิทสนม, ใจดี
懇談会【こんだんかい】
懇ろ【ねんごろ】
コン ねんご・ろ マイ漢字に保管
610なかまが多いこと การมีพรรคพวกเยอะ 昆虫【こんちゅう】 コン マイ漢字に保管
615軍隊の階級の一
さかん
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
ひだり マイ漢字に保管
616そそのかす ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
そそのか・す マイ漢字に保管
621あざむくこと การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
629つかさどること
家臣の長
การปกครอง
รัฐมนตรี
主宰【しゅさい】
宰領【さいりょう】
サイ マイ漢字に保管
633植えること การเพาะปลูก 栽培【さいばい】
盆栽【ぼんさい】
サイ マイ漢字に保管
637くだく บด 粉砕【ふんさい】
砕く【くだく】
サイ くだ・く
くだ・ける
マイ漢字に保管
639ものいみ・読書のため心静かにこもる室 ห้องสำหรับรวบรวมสมาธิ, อ่านหนังสือ 書斎【しょさい】 サイ マイ漢字に保管
652さき แหลม 崎【さき】
川崎【かわさき】
さき マイ漢字に保管
658さがし求めること การค้นหา 検索【けんさく】
索引【さくいん】
サク マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
671かさ ร่ม 傘下【さんか】
傘【かさ】
サン かさ マイ漢字に保管
676かけはし สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 サン マイ漢字に保管
690しし ทายาท 嗣子【しし】 マイ漢字に保管
714身体のわかれた部分
手足
ส่วนแยกของร่างกาย
แขน-ขา
肢体【したい】
選択肢【せんたくし】
マイ漢字に保管
724たまわる (ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
たまわ・る マイ漢字に保管
738うるおうこと
栄養になること
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
740ぎょじ พระราชลัญจกร 国璽【こくじ】
御璽【ぎょじ】
マイ漢字に保管
754うるし น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
シツ うるし マイ漢字に保管
770さえぎり断つこと กั้น, ขวาง
ปิด, บัง
遮断【しゃだん】
遮る【さえぎる】
シャ さえぎ・る マイ漢字に保管
771へび งู 蛇口【じゃぐち】
蛇【へび】
ジャ
へび マイ漢字に保管
776貴族の階級 ยศขุนนาง 爵位【しゃくい】 シャク マイ漢字に保管
777くむ ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
シャク く・む マイ漢字に保管
789丸いたま
しんじゅ
ลูกทรงกลม
ไข่มุก
真珠【しんじゅ】 シュ マイ漢字に保管
794じゅきょう ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
ジュ マイ漢字に保管
800とらえること
とらわれた人
การถูกจับ
คนที่ถูกจับ
囚人【しゅうじん】
死刑囚【しけいしゅう】
シュウ マイ漢字に保管
807うれえる เศร้า, เสียใจ 郷愁【きょうしゅう】
愁える【うれえる】
シュウ うれ・える
うれ・い
マイ漢字に保管
813におい
くさい
กลิ่น
เหม็น
消臭【しょうしゅう】
臭い【くさい】
シュウ くさ・い マイ漢字に保管
818むくいること การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 シュウ マイ漢字に保管
820みにくい น่าเกลียด 醜行【しゅうこう】
醜い【みにくい】
シュウ みにく・い マイ漢字に保管
822みちること เต็ม 充実【じゅうじつ】
充てる【あてる】
ジュウ あ・てる マイ漢字に保管
826しる ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
ジュウ しる マイ漢字に保管
827しぶい ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
ジュウ しぶ
しぶ・い
しぶ・る
マイ漢字に保管
831鉄砲 ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
ジュウ マイ漢字に保管
832父母の弟・妹 น้องของพ่อ-แม่
น้า-อา
叔父【おじ】*
叔母【おば】*
シュク マイ漢字に保管
834しとやかなこと ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
シュク マイ漢字に保管
837おそれつつしむこと
うやうやしくすること
เคร่งขรึม 厳粛【げんしゅく】
静粛【せいしゅく】
シュク マイ漢字に保管
838じゅく โรงเรียนสอนพิเศษ 塾【じゅく】
塾生【じゅくせい】
ジュク マイ漢字に保管
843才知の優れたこと ฉลาด, หลักแหลม
มีความสามารถ
俊敏【しゅんびん】 シュン マイ漢字に保管
846次ぐこと (ระดับ) รอง, เตรียม 准将【じゅんしょう】
批准【ひじゅん】
ジュン マイ漢字に保管
847めぐること
まわること
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 ジュン マイ漢字に保管
849ある事につくして命を投げ出すこと การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
ジュン マイ漢字に保管
861諸々
一般
หลากหลาย
ทั่วไป
庶民【しょみん】
庶務【しょむ】
ショ マイ漢字に保管
862細いひも เชือกเส้นบางๆ 一緒【いっしょ】
情緒【じょうちょ】
鼻緒【はなお】
ショ
チョ
マイ漢字に保管
867順序だてて述べること
官位を授けること
การพรรณนา, การบรรยาย
การมอบยศ
叙述【じょじゅつ】
叙勲【じょくん】
ジョ マイ漢字に保管
873つぐなう ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
ショウ つぐな・う マイ漢字に保管
876~しょう
斗の1/10
(1.8 L)
ปริมาตร
1/10 ของ斗
(1.8 ลิตร)
升【しょう】 ショウ ます マイ漢字に保管
880ほめること
はげましすすめること
การชื่นชม
การสนันสนุน-ให้กำลังใจ
奨学金【しょうがくきん】
奨励金【しょうれいきん】
ショウ マイ漢字に保管
881よい พลบค่ำ 春宵【しゅんしょう】
宵【よい】
ショウ よい マイ漢字に保管
885なお อนึ่ง 和尚【おしょう】
尚【なお】
ショウ マイ漢字に保管
887あらわすこと
あきらかにすること
การประกาศ, แสดง 表彰【ひょうしょう】
表彰状【ひょうしょうじょう】
ショウ マイ漢字に保管
889書き写すこと
注釈すること
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
ショウ マイ漢字に保管
898かかわること
水中を歩き渡ること
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
ショウ マイ漢字に保管
902病気の性質 อาการ, โรค 症状【しょうじょう】
花粉症【かふんしょう】
ショウ マイ漢字に保管
904しょうさん
(鉱物の一)
กรดไนตริก 硝酸【しょうさん】 ショウ マイ漢字に保管
905水面に見え隠れする岩 ปะการัง 珊瑚礁【さんごしょう】* ショウ マイ漢字に保管
906めでたいしるし นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
ショウ マイ漢字に保管
910よそおうこと การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 ショウ マイ漢字に保管
912似せること
かたどること
การทำให้เหมือน
การทำให้เป็นรูปร่าง
肖像【しょうぞう】 ショウ マイ漢字に保管
914そしょう การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 ショウ マイ漢字に保管
916みことのり พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
ショウ みことのり マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
926あまること เกิน, มากเกิน 過剰【かじょう】
剰余【じょうよ】
ジョウ マイ漢字に保管
929耕作できる肥えた土地 พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ 土壌【どじょう】 ジョウ マイ漢字に保管
934きよい
清らかなこと
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 ジョウ マイ漢字に保管
939かもす ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
ジョウ かも・す マイ漢字に保管
954くちびる ริมฝีปาก 口唇【こうしん】
唇【くちびる】
シン くちびる マイ漢字に保管
955みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 シン マイ漢字に保管
968身分・教養の優れて高い人 คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
シン マイ漢字に保管
972みる ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
シン み・る マイ漢字に保管
980
やいば
ขอบ, ใบมีด
ดาบ
自刃【じじん】
刃【やいば】
ジン マイ漢字に保管
982はなはだしい เหนือกว่าระดับปกติ 甚大【じんだい】
甚だ【はなはだ】
ジン はなは・だ
はなは・だしい
マイ漢字に保管
984はやいこと
すみやかなこと
เร็ว 迅速【じんそく】
迅雷【じんらい】
ジン マイ漢字に保管
986 น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
サク マイ漢字に保管
990将軍 โชกุน 将帥【しょうすい】
総帥【そうすい】
スイ マイ漢字に保管
994ねむること การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 スイ マイ漢字に保管
1002うやまうこと การเคารพ, นับถือ 崇拝【すうはい】 スウ マイ漢字に保管
1004主要の所
かなめ
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
スウ マイ漢字に保管
1005すえる ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 す・える
す・わる
マイ漢字に保管
1006すぎ ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 すぎ マイ漢字に保管
1011~せ
(0.99 are)
うね
พื้นที่
0.99 are
คันนา
畝【せ・うね】 うね マイ漢字に保管
1034ちかう สาบาน 誓約【せいやく】
誓う【ちかう】
セイ ちか・う マイ漢字に保管
1036ゆく
死ぬこと
ตาย 逝去【せいきょ】
逝く【ゆく】
セイ ゆ・く マイ漢字に保管
1039そろうこと เตรียม, พร้อม
พร้อมกัน
一斉【いっせい】 セイ マイ漢字に保管
1046おので木を割ること
とくこと
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
セキ マイ漢字に保管
1055つたないこと
謙っていう語
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
セツ マイ漢字に保管
1060ぬすむこと การลักขโมย 窃盗【せっとう】 セツ マイ漢字に保管
1066せんにん เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
セン マイ漢字に保管
1075せん ท่อ 消火栓【しょうかせん】 セン マイ漢字に保管
1081まわること
めぐること
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
セン マイ漢字に保管
1083せんい
こまかいこと
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 セン マイ漢字に保管
1085すすめる แนะนำ 推薦【すいせん】
薦める【すすめる】
セン すす・める マイ漢字に保管
1086実行すること การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 セン マイ漢字に保管
1088移ること
移り変えること
การโยกย้าย 変遷【へんせん】
遷都【せんと】
セン マイ漢字に保管
1094徐々に進むこと
ようやく
ค่อยๆ คืบหน้า
ในที่สุด
漸進【ぜんしん】
漸く【ようやく】
ゼン マイ漢字に保管
1097ぜん ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
ゼン マイ漢字に保管
1099土をこねて物の形を作ること การปั้น 塑像【そぞう】
彫塑【ちょうそ】
マイ漢字に保管
1101うとい ไม่สนใจ, ละเลย
ไม่คุ้นเคย
疎遠【そえん】
疎い【うとい】
うと・い
うと・む
マイ漢字に保管
1104年貢
税金
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
1114
失うこと
การคร่ำครวญถึงผู้ที่เสียชีวิต
การสูญเสีย
喪失【そうしつ】
喪服【もふく】
ソウ マイ漢字に保管
1115勇ましいこと
健康
ความแข็งแกร่ง, ความกล้าหาญ 壮健【そうけん】
勇壮【ゆうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1119さがす
(見えなくなったものを)
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
ソウ さが・す マイ漢字に保管
1121さす เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
ソウ さ・す マイ漢字に保管
1124つかさ นายทหาร 軍曹【ぐんそう】
曹長【そうちょう】
ソウ マイ漢字に保管
1126液体を入れる容器に、おけ ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1133別宅 บ้านพักนอกเหนือที่อยู่เป็นหลัก 別荘【べっそう】
豪壮【ごうそう】
ソウ マイ漢字に保管
1135も、みずも พืชที่ขึ้นใต้น้ำ
สาหร่าย
海藻【かいそう】
藻【も】
ソウ マイ漢字に保管
1140しも น้ำค้างแข็ง 霜害【そうがい】
霜【しも】
ソウ しも マイ漢字に保管
1172おちること การตก, ร่วง, หล่น 堕胎【だたい】 マイ漢字に保管
1173おだやかなこと
おれあうこと
ความละมุนละม่อม
การประนีประนอม
妥協【だきょう】
妥当【だとう】
マイ漢字に保管
1174怠けること เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
1176つまらないもの
粗悪なもの
ของไร้สาระ
ของด้อยค่า
無駄【むだ】
駄目【だめ】
下駄【げた】*
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1185ゆったりやすらかなこと
タイ王国
ความสงบ, สันติภาพ
(ประเทศ) ไทย
安泰【あんたい】
泰【たい】
タイ マイ漢字に保管
1204洗い清めること การล้างให้สะอาด 洗濯【せんたく】
洗濯機【せんたくき】
タク マイ漢字に保管
1208ただし อนึ่ง 但し【ただし】 ただ・し マイ漢字に保管
1212たな ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
たな マイ漢字に保管
1239愚かなこと ความโง่เขลา 痴漢【ちかん】
愚痴【ぐち】
マイ漢字に保管
1248一つ一つ順を追うこと การเรียงทีละลำดับ 逐次【ちくじ】 チク マイ漢字に保管
1249物事の順序 ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 チツ マイ漢字に保管
1252本妻、正妻 เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 チャク マイ漢字に保管
1263かたよらないこと การไม่เอนเอียง 折衷【せっちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
1272とむらう ความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต 慶弔【けいちょう】
弔う【とむらう】
チョウ とむら・う マイ漢字に保管
1276こらしめる การลงโทษ 懲役【ちょうえき】
懲らしめる【こらしめる】
チョウ こ・りる
こ・らす
こ・らしめる
マイ漢字に保管
1277いどむ ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
チョウ いど・む マイ漢字に保管
1281ながめる จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
チョウ なが・める マイ漢字に保管
1291みことのり
天子の命令
พระราชกฤษฎีกา 詔勅【しょうちょく】
勅命【ちょくめい】
チョク マイ漢字に保管
1293天子の自称 คำเรียกตัวเองของจักรพรรดิ 朕【ちん】 チン マイ漢字に保管
1299 ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
シン マイ漢字に保管
1304つか เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
つか マイ漢字に保管
1305つける หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
つ・ける
つ・かる
マイ漢字に保管
1306~つぼ
6x6尺
(3.306 sq.m)
พื้นที่
6x6 尺
(3.306 ตร.ม.)
坪【つぼ】 つぼ マイ漢字に保管
1307つる ตกปลา 釣る【つる】 チョウ つ・る マイ漢字に保管
1308宿場
屋敷
โรงเตี๊ยม, ที่พัก 料亭【りょうてい】
亭主【ていしゅ】
テイ マイ漢字に保管
1311さぐること
うかがうこと
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
テイ マイ漢字に保管
1312節操を守ってかえないこと ความบริสุทธิ์ 貞操【ていそう】
不貞【ふてい】
テイ マイ漢字に保管
1313さしあげること
現れること
การถวาย, แสดง 呈示【ていじ】
贈呈【ぞうてい】
テイ マイ漢字に保管
1319裁判を行う所 สถานที่ใช้ตัดสินคดี
ศาล
法廷【ほうてい】
宮廷【きゅうてい】
テイ マイ漢字に保管
1325こぶね เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
テイ マイ漢字に保管
1327次々に伝え送ること
順を追ってすること
การส่งต่อ 逓信【ていしん】
逓減【ていげん】
テイ マイ漢字に保管
1328やしき คฤหาสน์ 豪邸【ごうてい】
邸宅【ていたく】
テイ マイ漢字に保管
1329どろ โคลน 泥水【でいすい】
泥棒【どろぼう】
デイ どろ マイ漢字に保管
1337貫き通すこと
終わりまで続けること
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
テツ マイ漢字に保管
1338取り除くこと การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
テツ マイ漢字に保管
1339入れかわること การเปลี่ยน 更迭【こうてつ】 テツ マイ漢字に保管
1373いたむ อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
トウ いた・む マイ漢字に保管
1375乗物にのること การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
トウ マイ漢字に保管
1378むね
~とう
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
トウ むね
むな
マイ漢字に保管
1386つつ ท่อ, กระบอก 封筒【ふうとう】
筒【つつ】
トウ つつ マイ漢字に保管
1391原本どおりに書き写すこと การคัดลอก, สำเนา 謄写【とうしゃ】
謄本【とうほん】
トウ マイ漢字に保管
1398高くはねあがること
物価があがること
การกระโดดขึ้นสูง
ราคาของแพงขึ้น
沸騰【ふっとう】 トウ マイ漢字に保管
1405ほら ถ้ำ 空洞【くうどう】
洞【ほら】
ドウ ほら マイ漢字に保管
1415みはること
うながすこと
การเฝ้าดู, ระวัง
การกระตุ้น
監督【かんとく】
家督【かとく】
トク マイ漢字に保管
1420表面が出張っていること นูน 凸レンズ【とつレンズ】
凸凹【でこぼこ】
トツ マイ漢字に保管
1423たむろすること
トン
การรวมกลุ่ม
ตัน
駐屯地【ちゅうとんち】
屯【とん】
トン マイ漢字に保管
1428なわ เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
ジョウ なわ マイ漢字に保管
1430やわらかい
⇔硬い
(軟弱)
นิ่ม (อ่อนนิ่ม) 柔軟【じゅうなん】
軟らかい【やわらかい】
ナン やわ・らか
やわ・らかい
マイ漢字に保管
1433あま แม่ชี 尼僧【にそう】
尼【あま】
あま マイ漢字に保管
1442みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
ニン マイ漢字に保管
1443しのぶ อดทน, อดกลั้น
แอบ, ซ่อน
忍者【にんじゃ】
忍ぶ【しのぶ】
ニン しの・ぶ
しの・ばせる
マイ漢字に保管
1445やすらかなこと
おだやかなこと
ความสุภาพ, นุ่มนวล 丁寧【ていねい】
寧ろ【むしろ】
ネイ マイ漢字に保管
1446ねこ แมว 愛猫【あいびょう】
猫【ねこ】
ビョウ ねこ マイ漢字に保管
1458にぎること
つかむこと
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1459競技で優勝すること การชนะในการแข่งขัน 制覇【せいは】
連覇【れんぱ】
マイ漢字に保管
1466すたれる เลิกใช้
หมดสมัย
廃線【はいせん】
廃れる【すたれる】
ハイ すた・れる
すた・る
マイ漢字に保管
1476つちかう เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
バイ つちか・う マイ漢字に保管
1477仲立ちをすること、仲介 การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
バイ マイ漢字に保管
1481つぐなうこと การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
バイ マイ漢字に保管
1483父母の兄・姉 พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
ハク マイ漢字に保管
1488大型のふね เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
ハク マイ漢字に保管
1491広々して何もないさま
広い砂原
สภาพที่เวิ้งว้าง
ทะเลทราย
砂漠【さばく】
漠然【ばくぜん】
バク マイ漢字に保管
1496はだ ผิวหนัง 肌【はだ】 はだ マイ漢字に保管
1499はち กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
ハチ
ハツ
マイ漢字に保管
1505排他的な集団 พรรคพวก 財閥【ざいばつ】
派閥【はばつ】
バツ マイ漢字に保管
1522わずらう
わずらわしい
น่ารำคาญ
ยุ่ง, วุ่นวาย
煩雑【はんざつ】
煩わしい【わずらわしい】
ハン
ボン
わずら・う
わずら・わす
マイ漢字に保管
1523わかち与えること การแบ่งให้ 頒布【はんぷ】 ハン マイ漢字に保管
1531おきさき
こうひ
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
1534とびら ประตูใหญ่ 門扉【もんぴ】
扉【とびら】
とびら マイ漢字に保管
1536ひろめること การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
1543やめること
中止すること
การหยุด, เลิกทำ 罷業【ひぎょう】
罷免【ひめん】
マイ漢字に保管
1574うやまうべき客 แขกผู้เคารพยกย่อง 来賓【らいひん】
賓客【ひんかく・ひんきゃく】
ヒン マイ漢字に保管
1575しきりにすること ถี่, บ่อย 頻度【ひんど】
頻繁【ひんぱん】
ヒン マイ漢字に保管
1577びん ขวด
ตุ่ม, ไห
瓶【びん】
花瓶【かびん】
ビン マイ漢字に保管
1586たすけること การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
1594物事を系統・順序をたてて記す การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
1598つくこと ติด, รวม 附属【ふぞく】 マイ漢字に保管
1599あなどる ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
あなど・る マイ漢字に保管
1615わく เดือด
คึกคัก, ตื่นเต้น
沸騰【ふっとう】
沸く【わく】
フツ わ・く
わ・かす
マイ漢字に保管
1621いきどおる ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
フン いきどお・る マイ漢字に保管
1625周囲に立ちこめる大気 บรรยากาศ
อากาศที่ล้อมรอบ
雰囲気【ふんいき】 フン マイ漢字に保管
1628へい
第3位
ลำดับที่ 3 甲乙丙【こうおつへい】
丙種【へいしゅ】
ヘイ マイ漢字に保管
1629あわせること
一緒にすること
รวมเข้าด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
合併【がっぺい】
併せる【あわせる】
ヘイ あわ・せる マイ漢字に保管
1631へい
かき
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
ヘイ マイ漢字に保管
1632通貨
おさつ
เงินตรา
ธนบัตร
紙幣【しへい】
貨幣【かへい】
ヘイ マイ漢字に保管
1634謙遜の意を表す語 คำแสดงความถ่อมตัว 弊社【へいしゃ】
弊店【へいてん】
ヘイ マイ漢字に保管
1643かたよる เอนเอียง 偏愛【へんあい】
偏る【かたよる】
ヘン かたよ・る マイ漢字に保管
1649度数を数える語 คำสำหรับนับความถี่ 一遍【いっぺん】 ヘン マイ漢字に保管
1666給料 เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
ホウ マイ漢字に保管
1677あわ ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
ホウ あわ マイ漢字に保管
1682ほめる ชม, สรรเสริญ 褒賞【ほうしょう】
褒める【ほめる】
ホウ ほ・める マイ漢字に保管
1690二つに切りさくこと การแบ่ง-แยกเป็นสองส่วน 解剖図【かいぼうず】 ボウ マイ漢字に保管
1702つむぐ ปั่นด้าย 紡績【ぼうせき】
紡ぐ【つむぐ】
ボウ つむ・ぐ マイ漢字に保管
1709ぼく ผม, กระผม 僕【ぼく】 ボク マイ漢字に保管
1711なぐること
うちたたくこと
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
ボク マイ漢字に保管
1712自然なさま
すなお
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 ボク マイ漢字に保管
1715ほり คูน้ำ, คลอง 堀【ほり】 ほり マイ漢字に保管
1716勢いよく走ること การวิ่ง 奔走【ほんそう】
出奔【しゅっぽん】
ホン マイ漢字に保管
1721なでこすること การขัด 摩耗【まもう】 マイ漢字に保管
1722みがく ขัด, แปรง 達磨【だるま】*
磨く【みがく】
みが・く マイ漢字に保管
1724あさ ป่าน 麻薬【まやく】
麻【あさ】
あさ マイ漢字に保管
1732粉にすること การทำเป็นผงแป้ง 抹茶【まっちゃ】 マツ マイ漢字に保管
1734まゆ รังไหม 繭糸【けんし】
繭【まゆ】
ケン まゆ マイ漢字に保管
1742みさき แหลม 岬【みさき】 みさき マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1760金属にしるすこと
忘れないこと
การสลักโลหะ
ฝังใจไม่ลืม
感銘【かんめい】
銘菓【めいか】
メイ マイ漢字に保管
1768つつしまないこと
みだりなこと
ความสับสน, ยุ่งเหยิง
ความผิดพลาด
妄想【もうそう】
妄言【ぼうげん】
モウ
ボウ
マイ漢字に保管
1771目が見えないこと ตาบอด, บอด 盲導犬【もうどうけん】
盲目【もうもく】
モウ マイ漢字に保管
1773へってなくなること การลดลง-หมดไป 消耗【しょうもう】
消耗品【しょうもうひん】
モウ
コウ
マイ漢字に保管
1777もどる ย้อนกลับ 返戻【へんれい】
戻る【もどる】
レイ もど・す
もど・る
マイ漢字に保管
1785やく
わざわい
เรื่องไม่ดี
ภยันตราย
厄介【やっかい】
厄除【やくよけ】*
ヤク マイ漢字に保管
1791やなぎ ต้นหลิว 川柳【せんりゅう】
柳【やなぎ】
リュウ やなぎ マイ漢字に保管
1792たのしいこと
よろこばしいこと
ความสนุก
ความยินดี, พอใจ
愉快【ゆかい】
愉楽【ゆらく】
マイ漢字に保管
1794いやす บำบัด, เยียวยา 治癒【治癒】
癒す【いやす】
マイ漢字に保管
1795さとす สั่งสอน, ตักเตือน 説諭【せつゆ】
諭す【さとす】
さと・す マイ漢字に保管
1797ただそれだけ แค่เท่านั้น 唯一【ゆいいつ】 ユイ
マイ漢字に保管
1802遠いこと
はるかなこと
ห่างไกล 悠久【ゆうきゅう】
悠然【ゆうぜん】
ユウ マイ漢字に保管
1805ためらうこと การลังเล 執行猶予【しっこうゆうよ】 ユウ マイ漢字に保管
1807豊かなこと
ゆとりがあること
สมบูรณ์
มีเหลือ
余裕【よゆう】
富裕【ふゆう】
ユウ マイ漢字に保管
1812流通すること การกระจายสินค้า 金融機関【きんゆうきかん】
融資【ゆうし】
ユウ マイ漢字に保管
1821平凡
なみなみ
ปกติ, ธรรมดา 凡庸【ぼんよう】
中庸【ちゅうよう】
ヨウ マイ漢字に保管
1830かま เตาเผา 窯業【ようぎょう】
窯【かま】
ヨウ かま マイ漢字に保管
1843鳥をとるあみ ตาข่ายจับนก 網羅【もうら】
甲羅【こうら】
マイ漢字に保管
1850乳汁を精錬した飲料・製品 เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม 酪農【らくのう】 ラク マイ漢字に保管
1858はく、はきもの
ふみ行うこと
สวม (รองเท้า-กางเกง)
เรื่องที่เคยทำมาก่อน
履歴書【りれきしょ】
履物【はきもの】
マイ漢字に保管
1860はらくだり ท้องเสีย 下痢【げり】 マイ漢字に保管
1871りゅうさん
(鉱物の一)
กรดซัลฟูริก 硫酸【りゅうさん】 リュウ マイ漢字に保管
1874りゅう มังกร 恐竜【きょうりゅう】
竜田【たつた】
リュウ たつ マイ漢字に保管
1877とりこ เชลย 虜囚【りょしゅう】
捕虜【ほりょ】
リョ マイ漢字に保管
1879なかま
ともだち
เพื่อน 同僚【どうりょう】
閣僚【かくりょう】
リョウ マイ漢字に保管
1881りょう หอพัก 学生寮【がくせいりょう】 リョウ マイ漢字に保管
1883すずしい เย็น, เย็นสบาย 清涼【せいりょう】
涼しい【すずしい】
リョウ すず・しい
すず・む
マイ漢字に保管
1893人として守るべきみち จริยธรรม
ศีลธรรม
倫理【りんり】 リン マイ漢字に保管
1899るい มูลดิน
เบส (เบสบอล)
盗塁【とうるい】
塁【るい】
ルイ マイ漢字に保管
1901かさねること ทับถม, รวม 累計【るいけい】 ルイ マイ漢字に保管
1908すず กระดิ่ง
กระพรวน
風鈴【ふうりん】
鈴【すず】
レイ
リン
すず マイ漢字に保管
1941まかなう เลี้ยงดู
จัดเตรียมอาหาร
賄賂【わいろ】*
賄う【まかなう】
ワイ まかな・う マイ漢字に保管
1943わく กรอบ 枠【わく】 わく マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
?