ぶしゅべつ きへん

แยกตามบุชุ「木」きへん

แสดงแบบลิสต์
62
1
2
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
3014こずえ ยอดไม้ 梢【こずえ】 こずえ マイ漢字に保管
2007イイギリ科の落葉高木 ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 椅子【いす】 マイ漢字に保管
2171まくら หมอน 枕【まくら】 まくら マイ漢字に保管
2024書体の一 ตัวอักษรแบบหนึ่ง (บรรจง) 楷書【かいしょ】 カイ マイ漢字に保管
2030かき ลูกพลับ 柿【かき】 かき マイ漢字に保管
2054けた หลัก (เลข) 桁【けた】
桁違い【けたちがい】
けた マイ漢字に保管
2062ふさがること ปิด, อุด, ตัน 梗塞【こうそく】
脳梗塞【のうこうそく】
コウ マイ漢字に保管
2074さく รั้ว 柵【さく】
鉄柵【てっさく】
サク マイ漢字に保管
2126せぼね กระดูกสันหลัง 脊椎【せきつい】 ツイ マイ漢字に保管
2136トチノキ科の落葉高木 พืชชนิดหนึ่ง 栃木県【とちぎけん】 とち マイ漢字に保管
557がっこう โรงเรียน 学校【がっこう】
校舎【こうしゃ】
コウ マイ漢字に保管
1168むら หมู่บ้าน 隣村【りんそん】
村【むら】
ソン むら マイ漢字に保管
1895はやし ป่า 山林【さんりん】
林【はやし】
リン はやし マイ漢字に保管
97よこ แนวนอน
ด้านข้าง
横断【おうだん】
横幅【よこはば】
オウ よこ マイ漢字に保管
365はし สะพาน 歩道橋【ほどうきょう】
日本橋【にほんばし】
キョウ はし マイ漢字に保管
611ねっこ ราก 根拠【こんきょ】
根っ子【ねっこ】
コン マイ漢字に保管
943うえる ปลูก 植物【しょくぶつ】
植える【うえる】
ショク う・える
う・わる
マイ漢字に保管
1260はしら เสา 円柱【えんちゅう】
柱【はしら】
チュウ はしら マイ漢字に保管
1512いた กระดาน
แผ่นไม้
黒板【こくばん】
板【いた】
ハン
バン
いた マイ漢字に保管
1826ようす
さま
สภาพ
ท่าน, คุณ
様子【ようす】
様々【さまざま】
ヨウ さま マイ漢字に保管
162きぐ เครื่องมือ 機械【きかい】
器械【きかい】
カイ マイ漢字に保管
283きかい เครื่องจักร 機械【きかい】
飛行機【ひこうき】
マイ漢字に保管
383きわめる สุด
สุดขีด
南極【なんきょく】
極上【ごくじょう】
極める【きわめる】
キョク
ゴク
きわ・める
きわ・まる
きわ・み
マイ漢字に保管
647原料となるもの
役に立つもの
วัตถุดิบ
ของที่เป็นประโยชน์
材料【ざいりょう】
教材【きょうざい】
ザイ マイ漢字に保管
666ふだ ธนบัตร
ป้าย, ฉลาก
改札口【かいさつぐち】
札【ふだ】
サツ ふだ マイ漢字に保管
895まつ ต้นสนมัทสึ 松竹梅【しょうちくばい】
松【まつ】
ショウ まつ マイ漢字に保管
1478うめ ต้นบ๊วย, บ๊วย 梅雨【つゆ】*
梅【うめ】
バイ うめ マイ漢字に保管
1561しるし
めじるし
เครื่องหมาย
เป้าหมาย
目標【もくひょう】
標準【ひょうじゅん】
ヒョウ マイ漢字に保管
183きそく
กฏ, วิธี
ระดับ, คุณภาพ
合格【ごうかく】
格子【こうし】
カク
コウ
マイ漢字に保管
475取り調べること ตรวจสอบ
สำรวจ
検査【けんさ】
検事【けんじ】
ケン マイ漢字に保管
558かまえ
かまう
โครงสร้าง
ใส่ใจ
構成【こうせい】
構う【かまう】
コウ かま・える
かま・う
マイ漢字に保管
660さくら ต้นซะกุระ 桜花【おうか】
桜【さくら】
オウ さくら マイ漢字に保管
705えだ กิ่งไม้ 爪楊枝【つまようじ】*
枝【えだ】
えだ マイ漢字に保管
211かぶ หุ้น
ตอไม้, รากไม้
株式会社【かぶしきがいしゃ】 かぶ マイ漢字に保管
277つくえ โต๊ะ 机上【きじょう】
机【つくえ】
つくえ マイ漢字に保管
476けんり สิทธิ 権利【けんり】 ケン
ゴン
マイ漢字に保管
798じゅもく ต้นไม้ 樹木【じゅもく】
街路樹【がいろじゅ】
ジュ マイ漢字に保管
1700ぼう ท่อนไม้ 棒【ぼう】
泥棒【どろぼう】
ボウ マイ漢字に保管
1727~まい แผ่น
(นับของที่เป็นแผ่น)
一枚【いちまい】
枚数【まいすう】
マイ マイ漢字に保管
1766かた
てほん
รูปแบบ
ตัวอย่าง
模型【もけい】
規模【きぼ】

マイ漢字に保管
328くちる เน่าเปื่อย, ผุพัง 老朽【ろうきゅう】
朽ちる【くちる】
キュウ く・ちる マイ漢字に保管
512かれる แห้ง, เหี่ยว
เฉา
枯死【こし】
枯れる【かれる】
か・れる
か・らす
マイ漢字に保管
1377もも ลูกท้อ 白桃【はくとう】
桃【もも】
トウ もも マイ漢字に保管
1470さかずき จอกเหล้า
ถ้วยสาเก
乾杯【かんぱい】
杯【さかずき】
ハイ さかずき マイ漢字に保管
1635がら
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
ヘイ がら
マイ漢字に保管
1853文書で罫で囲んだ部分 ตาราง 空欄【くうらん】
欄外【らんがい】
ラン マイ漢字に保管
175おおむね คร่าวๆ
โดยประมาณ
概要【がいよう】
概念【がいねん】
ガイ マイ漢字に保管
281しょうぎ หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
1931たかどの
高く構えた2階建ての建物
หอ, อาคารสูง 楼門【ろうもん】
摩天楼【まてんろう】
ロウ マイ漢字に保管
184物の中心となるもの
原子核
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
カク マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
233ひつぎ โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
カン マイ漢字に保管
676かけはし สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 サン マイ漢字に保管
1004主要の所
かなめ
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
スウ マイ漢字に保管
1006すぎ ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 すぎ マイ漢字に保管
1046おので木を割ること
とくこと
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
セキ マイ漢字に保管
1075せん ท่อ 消火栓【しょうかせん】 セン マイ漢字に保管
1126液体を入れる容器に、おけ ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1212たな ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
たな マイ漢字に保管
1378むね
~とう
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
トウ むね
むな
マイ漢字に保管
1712自然なさま
すなお
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 ボク マイ漢字に保管
1791やなぎ ต้นหลิว 川柳【せんりゅう】
柳【やなぎ】
リュウ やなぎ マイ漢字に保管
1943わく กรอบ 枠【わく】 わく マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
?